Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

91 12.10.2016 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1942

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 104. stavka 9. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. listopada 2016. donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O DOKUMENTACIJI ZA IZDVAJANJE POSLOVA ILI FUNKCIJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom mijenja se članak 6. Pravilnika o dokumentaciji za izdvajanje poslova ili funkcija društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, broj 7/16) i glasi:

»Članak 6.

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članaka 3. i 4. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člancima 3. i 4. ovoga Pravilnika, Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

(2) Dosadašnji članak 6. postaje članak 7. Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/32

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 7. listopada 2016.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.