Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1943

Na temelju članka 36. stavka 11. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. listopada 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U DRUŠTVU ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVU ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom mijenja se članak 6. stavak 1. Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (»Narodne novine«, broj 7/16) i glasi:

»(1) Podatkom iz članka 3. stavka 1. točke 8. i članka 4. točke 3. ovoga Pravilnika smatrat će se podatak iz kaznene odnosno prekršajne evidencije tijela odgovarajuće države koje je nadležno za vođenje kaznene odnosno prekršajne evidencije, koji nije stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva iz članka 3. odnosno članka 4. ovog Pravilnika, a ako se takav podatak prema propisima te države ne može dobiti, izjava odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba odnosno namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz ovoga članka.«

(2) U članku 6. stavku 2. Pravilnika mijenja se prva rečenica i glasi: »Izjave kojima se dokazuje postojanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom dostavljaju se ovjerene kod javnog bilježnika ili u obliku elektroničkog zapisa izdanog u sustavu e-Građani.«.

Članak 2.

(1) Članak 7. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 7.

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člancima 3. i 5. ovoga Pravilnika, Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

(2) Dosadašnji članak 7. postaje članak 8. Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/34

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 7. listopada 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.