Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1947

Na temelju članka 36. stavka 4., članka 201. stavka 6. i članka 430. stavka 1. točaka 1. i 3. i stavka 2. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. listopada 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU REDOVITIH IZVJEŠĆA I IZVJEŠĆA NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Članak 1.

(1) U članku 2. stavku 1. točki 4. Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, broj 13/16) briše se riječ: »pisano«.

(2) Članak 2. stavak 1. točka 6. Pravilnika mijenja se i glasi:

»6. o ulaganjima na temelju kojih je Društvo posredno ili neposredno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi, kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu, dostavljanjem ugovora ili druge isprave o stjecanju, odnosno ulaganju te odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela koje je Društvo ishodilo od nadležnog nadzornog tijela, ako je takvo odobrenje bilo dužno ishoditi, u roku od osam radnih dana od dana stjecanja ulaganja odnosno ishođenja odobrenja,«.

(3) U članku 2. stavku 2. točki 1. Pravilnika brišu se riječi: »(iste je potrebno dostaviti u elektroničkom i u pisanom obliku)« te se prije riječi: »obavijest u skladu s člankom 380. stavkom 6. Zakona o osiguranju,« briše riječ: »pisanu«.

(4) U članku 2. stavku 3. Pravilnika briše se rečenica koja glasi: »Popis se Agenciji dostavlja pisano ili u elektroničkom obliku (excel formatu) na adresu elektroničke pošte insurance.legal@hanfa.hr.«

(5) U članku 2. Pravilnika dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na udruženje (pool) osiguranja, odnosno reosiguranja primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. briše se riječ: »pisano«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. točki 6. briše se riječ: »pisanog«.

Članak 4.

(1) U članku 4. stavku 1. točka 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»3. promjeni člana uprave, odnosno direktora društva za zastupanje u osiguranju odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju/poslovođe obrta za zastupanje u osiguranju, dostavljanjem preslika ugovora o radu, datuma i mjesta rođenja i OIB-a te osobe, u roku od osam radnih dana od sklapanja ugovora o radu,«.

(2) U članku 4. stavak 7. Pravilnika se briše.

Članak 5.

Članak 7. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 7.

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članka 2., članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika, a Hrvatski ured za osiguranje dužan je dostavljati Agenciji dokumentaciju iz članka 5. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo i Hrvatski ured za osiguranje dostavilo dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo i Hrvatski ured za osiguranje dužni su dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo i Hrvatski ured za osiguranje dužni su dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane stavkom 1. ovoga članka Društvo i Hrvatski ured za osiguranje dužni su dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke u vezi s njihovim poslovanjem, a za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu Agencije.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva i Hrvatskog ureda za osiguranje dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

Članak 6.

Članak 8. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 8.

(1) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju, društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, osobe iz članka 3. stavka 1. i podružnica iz članka 6. ovog Pravilnika dostavljaju Agenciji dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u izvorniku ili u preslici.

(2) Društvo za zastupanje u osiguranju, obrt za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u osiguranju i reosiguranju podatke propisane člankom 4. stavkom 1. točkom 4. i stavcima 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika dostavljaju Agenciji pisano ili u elektroničkom obliku (excel-formatu) na adresu elektroničke pošte insurance.legal@hanfa.hr.

(3) Adresati ovoga Pravilnika uključujući ovlaštene zastupnike u osiguranju, ovlaštene posrednike u osiguranju i reosiguranju, osobe koje imaju ovlaštenje za obavljanje aktuarskih poslova izdano od Agencije, dužni su Agenciju, bez odgađanja, pisano obavijestiti o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih im je Agencija u skladu sa Zakonom o osiguranju izdala dozvolu ili ovlaštenje za rad.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom, adresati ovoga Pravilnika dužni su dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju za potrebe postupanja Agencije u skladu s njezinim ovlastima.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/40

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagrebu, 7. listopada 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

91 12.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga