Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1949

Na temelju članka 13. stavka 6. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. listopada 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom mijenja se članak 4. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (»Narodne novine«, broj 60/14) i glasi:

»Članak 4.

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovog Pravilnika na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju iz članaka 3. i 5. ovoga Pravilnika u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane člancima 3. i 5. ovoga Pravilnika, Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/39

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 7. listopada 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.