Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

NN 91/2016 (12.10.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1950

Na temelju članka 48. stavka 7. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. listopada 2016. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI KOJA SE DOSTAVLJA UZ ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PROVOĐENJE STATUSNIH PROMJENA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom mijenja se članak 9. Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji koja se dostavlja uz zahtjev za izdavanje odobrenja za provođenje statusnih promjena društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, broj 7/16) i glasi:

»Članak 9.

Dokumentacija koja se dostavlja na temelju odredbi ovog Pravilnika, ne smije biti starija od 3 mjeseca, a strane isprave dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.«

Članak 2.

Članak 10. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Društvo je dužno Agenciji dostavljati dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i Hrvatski ured za osiguranje.

(2) Smatra se da je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom u trenutku kada je dokumentacija zabilježena na poslužitelju za slanje takve dokumentacije.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (pr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavkom 1. ovoga članka, Društvo je dužno dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti dokumentaciju na način propisan stavkom 1. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(4) Osim dokumentacije propisane ovim Pravilnikom Društvo je dužno dostaviti na zahtjev Agencije i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Agencije u vezi s poslovanjem Društva, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(5) Agencija može, u slučaju potrebe, zatražiti od Društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.«

(2) Dosadašnji članak 10. postaje članak 11. Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-02/16-04/37

Urbroj: 326-01-660-663-16-1

Zagreb, 7. listopada 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.