Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

92 14.10.2016 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1959

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, broj 80/2013 i 14/2014), ministar gospodarstva u suradnji s ministrom zaštite okoliša i prirode i ministrom zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OGRANIČAVANJU UPORABE ODREĐENIH OPASNIH TVARI U ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI

Članak 1.

U Pravilniku o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, broj 131/2013, 16/2014, 90/2014, 142/2014 i 128/15) u članku 1. stavku 2. iza točke 29. dodaje se točka 30. koja glasi:

»30. Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 оd 31. ožujka 2015. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa ograničenih tvari (Tekst značajan za EGP) (SL L 137, 4. 6. 2015.)«

Članak 2.

Tekst Priloga II. mijenja se i glasi:

»Ograničene tvari iz članka 4. stavka 1. i maksimalne dopuštene vrijednosti koncentracije po masi u homogenim materijalima

Olovo (0,1 %)

Živa (0,1 %)

Kadmij (0,01 %)

Šesterovalentni krom (0,1 %)

Polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)

Polibromirani difenileteri (PBDE) (0,1 %)

Di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (0,1 %)

Benzil butil ftalat (BBP) (0,1 %)

Dibutil ftalat (DBP) (0,1 %)

Diizobutil ftalat (DIBP) (0,1 %)

Ograničenje za DEHP, BBP, DBP i DIBP primjenjuje se na medicinske proizvode, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, te na instrumente za praćenje i kontrolu, uključujući instrumente za praćenje i kontrolu u industriji, od 22. srpnja 2021.

Ograničenje za DEHP, BBP, DBP i DIBP ne primjenjuje se na kabele i rezervne dijelove za popravak, ponovnu uporabu, ažuriranje funkcionalnosti ili povećanje kapaciteta električne i elektroničke opreme stavljene na tržište prije 22. srpnja 2019. te medicinskih proizvoda, uključujući in vitro dijagnostičke medicinske proizvode, i instrumenata za praćenje i kontrolu, uključujući instrumente za praćenje i kontrolu u industriji, stavljenih na tržište prije 22. srpnja 2021.

Ograničenje za DEHP, BBP i DBP ne primjenjuje se na igračke koje već podliježu ograničenju za DEHP, BBP i DBP na temelju unosa 51. u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 22. srpnja 2019. godine.

Klasa: 011-01/16-01/56

Urbroj: 526-05-02-01-01/3-16-08

Zagreb, 7. listopada 2016.

Ministar
Tomislav Panenić, v. r.