Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1960

Na temelju članka 90. stavka 3. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra nadležnog za branitelje i ministra nadležnog za financije donosi

PRAVILNIK

O OSTVARIVANJU PRAVA NA NADOKNADU IZNOSA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE ZA UPORABU AUTOCESTA I OBJEKATA S NAPLATOM

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje način, postupak i dinamika ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) i cestarine za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.), (u daljem tekstu: cestarina), koje nisu ostvarene zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja navedenih naknada osoba s invaliditetom propisanih člankom 88. stavcima 1. i 2. Zakona o cestama.

(2) Pravo na nadoknadu iznosa godišnje naknade ostvaruju županijske uprave za ceste, te gradovi koji upravljaju nerazvrstanim cestama iz članka 98. stavka 1. podstavka 1. Zakona o cestama, a pravo na nadoknadu cestarine trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesionari (u daljnjem tekstu: korisnici nadoknade).

(3) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u državnom proračunu.

Članak 2.

Sredstava iz članka 1. stavak 3. ovoga Pravilnika osigurana su na poziciji ministarstva nadležnog za poslove pometa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 3.

(1) Korisnici nadoknade podnose račun Ministarstvu u roku od 10 dana po proteku obračunskog mjeseca.

(2) Korisnici nadoknade uz račun su dužni priložiti:

a) za godišnju naknadu – izvješće o ostvarivanju oslobađanja plaćanja godišnje naknade koje sadržava podatke o vlasniku osobnog automobila (ime, prezime, OIB i broj rješenja Ministarstva) te podatke o osobnom automobilu (registarska oznaka,VIN oznaka i iznos godišnje naknade),

b) za cestarinu – izvješće o ostvarivanju oslobađanja od plaćanja cestarine koje sadržava podatke o nositelju SMART kartice (ime, prezime, OIB, broj rješenja Ministarstva), podatke o osobnom automobilu (registarska oznaka) te podatke o korištenju SMART kartice (kronološki popis prema datumu nastanka transakcije, relaciju korištenja autoceste i objekata s naplatom, te pripadajući iznos cestarine koji uključuje PDV).

(3) Dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se Ministarstvu u elektroničkom obliku (u formatu .xlsx) na CD mediju, prema obrascima u prilogu ovoga Pravilnika, osim 1. stranice izvješća iz stavka 2. ovoga članka, koja se dostavlja i u materijalnom obliku potpisana od odgovorne osobe korisnika nadoknade.

(4) Izgled i sadržaj obrazaca iz stavka 3. ovoga Pravilnika tiskani su u prilozima 1. i 2. koji su sastavni dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ako korisnik nadoknade račun i priloge računu iz članka 3. stavka 2. točke a) ili b) ovoga Pravilnika ne dostavi Ministarstvu u roku određenom u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika, dužan je u roku od 15 dana od dana isteka roka određenog za podnošenje računa pisanim putem Ministarstvu dostaviti obrazloženje kašnjenja, odnosno na zahtjev Ministarstva dopuniti nepotpunu dokumentaciju.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (»Narodne novine«, broj 143/06).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-01/15-02/115

Urbroj: 530-05-1-1-16-11

Zagreb, 20. rujna 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

Naziv tablice: Izvješće o ostvarivanju oslobađanja plaćanja godišnje naknade osoba s invaliditetom

Za razdoblje:

Odgovorna osoba: __________________

RED. BROJ

DATUM

IME

PREZIME

OIB

BROJ RJEŠENJA MPPI-a

REG. OZNAKA

VIN OZNAKA

IZNOS GOD. NAKNADE

1.

 

 

 

 

 


 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOG 2.

Naziv tablice: Izvješće o ostvarivanju oslobađanja plaćanja cestarine osoba s invaliditetom

Za razdoblje:

Odgovorna osoba: __________________

REDNI BROJ

DATUM

IME

PREZIME

OIB

BROJ RJEŠENJA MPPI-a

REG: OZNAKA

RELACIJA

IZNOS CESTARINE

1.

 

 

 

 

 


 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 14.10.2016 Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom 92 14.10.2016 Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom