Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1961

Na temelju članka 142. točka 7. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 376/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZVJEŠĆIVANJU, ANALIZI I NAKNADNOM POSTUPANJU U VEZI S DOGAĐAJIMA U CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu (»Narodne novine«, broj 107/15), iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Ugrožavanje sigurnosti leta laserom

Članak 3.a

(1) Uz obavezu prijavljivanja ugrožavanja sigurnosti leta laserom u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) br. 376/2014, pilot koji održava radiokomunikaciju s nadležnom kontrolom zračnog prometa dužan je bez odgađanja putem radiokomunikacije proslijediti odgovarajuću informaciju o tom događaju.

(2) Podaci koje bi trebala sadržavati informacija o ugrožavanju sigurnosti leta laserom iz stavka 1. ovoga članka su:

a) lokacija izvora zračenja,

b) da li je bilo više izvora zračenja,

c) boja laserske zrake i

d) pozicija zrakoplova.

(3) Nadležna kontrola zračnog prometa dužna je odmah nakon zaprimanja informacije o ugrožavanju sigurnosti leta laserom iz stavka 1. ovoga članka usmeno izvijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu aerodromske policije u cilju primjene ovlasti iz vlastite nadležnosti.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/129

Urbroj: 530-06-1-1-16-2

Zagreb, 6. listopada 2016.

Ministar

pomorstva, prometa i infrastrukture

Oleg Butković, v. r.