Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1962

Na temelju članka 92. stavak 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« br. 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRAĐENJA I ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA ŽUPANIJSKIM UPRAVAMA ZA CESTE

U 2016. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (»Narodne novine« br. 48/2016), naziv Pravilnika mijenja se i glasi:

»Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini.«

Članak 2.

Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom se županijskim upravama za ceste raspoređuju sredstva za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava koja će Hrvatske ceste d.o.o. u 2016. godini ostvariti temeljem članka 91. Zakona o cestama.

Ukupna izdvajanja Hrvatskih cesta d.o.o., iz stavka 1. ovoga članka iznose 48.000.000,00 kuna.«

Članak 3.

U članku 2. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Sredstva u iznosu od 30.000.000,00 kn namijenjena su za izvanredno održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta.

Sredstva iz stavka 2. ovog članka raspoređuju se na temelju mjerila iz članka 92. stavak 1. Zakona o cestama, kako je navedeno u tablici br. 1.

Tablica br. 1.

Red.
broj

Županijska uprava za ceste

Izvanredno održavanje, rekonstrukcija i građenje

1

2

3

1.

Sisačko-moslavačke županije

6.000.000,00

2.

Karlovačke županije

4.000.000,00

3.

Koprivničko-križevačke županije

2.500.000,00

4.

Bjelovarsko-bilogorske županije

2.500.000,00

5.

Ličko-senjske županije

4.000.000,00

6.

Virovitičko-podravske županije

4.000.000,00

7.

Požeško-slavonske županije

1.500.000,00

8.

Zadarske županije

2.500.000,00

9.

Šibensko-kninske županije

3.000.000,00

UKUPNO:

30.000.000,00

Članak 4.

Iza članka 2. dodaju se novi članci 2a., 2b., 2c. i 2d. koji glase:

»Članak 2a.

Sredstva iz članka 2. stavak 2. ovog Pravilnika doznačivat će se županijskim upravama za ceste na temelju dostavljenih ovjerenih situacija izvoditelja za izvedene radove izvanrednog održavanja, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta, uz koje se obavezno prilaže presliku ugovora.

Članak 2b.

U slučaju izostanka korištenja odobrenih sredstava iz članka 2. stavak 2. ovog Pravilnika u 2016. godini, županijske uprave za ceste moraju Hrvatskim cestama d.o.o. detaljno obrazložiti i opravdati nastali događaj te zatražiti produženje roka korištenja sredstava u narednoj, 2017. godini.

Članak 2c.

Sredstva iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika čine prihod županijskih uprava za ceste kojim se realiziraju planovi građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Članak 2d.

Radi provedbe članka 108. stavak 2. i stavak 3. Zakona o cestama, županijske uprave za ceste, od ukupno dodijeljenih sredstava iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika, dio sredstava doznačuju gradovima s više od 35.000 stanovnika te gradovima koji su sjedišta županija.

Sredstva iz članka 1. Pravilnika, županijske uprave za ceste doznačit će velikim gradovima mjesečno, sukladno priljevu sredstava, a prema metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o., članak 6.b i 6.c (»Narodne novine« br. 122/2012).«

Članak 5.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Kako Hrvatske ceste d.o.o. vrše nabavu soli za održavanje županijskih i lokalnih cesta u zimskom razdoblju, sklapaju se međusobni sporazumi o reguliranju međusobnih obveza pri nabavi, isporuci i obračunu utroška soli. Na temelju tako sklopljenih sporazuma Hrvatske ceste d.o.o. ispostavljaju račune za utrošenu sol županijskim upravama za ceste po pojedinim županijskim upravama.«

Članak 6.

Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/61

Urbroj: 530-05-3-2-2-16-7

Zagreb, 6. listopada 2016.

Ministar

Oleg Butković, v. r.

92 14.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini