Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg

NN 92/2016 (14.10.2016.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1965

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA UTEGE NAZIVNE MASE OD 1 MG DO 50 KG

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje pri prvom, redovnom i izvanrednom ovjeravanju moraju zadovoljavati utezi nazivnih masa od 1 mg do 50 kg (u daljnjem tekstu: utezi), razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1 i M2.

Mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege iz stavka 1. ovoga članka razrađeni su i propisani u Dodacima I. do V. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu odredaba ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. Uteg – je utjelovljena mjera mase, propisanih mjeriteljskih značajki (oblika, izmjera, gradiva, izrade, nazivne mase i najveće dopuštene pogreške).

2. Nazivna masa utega m0 – je zaokružena ili približna vrijednost mase utega, koja je smjernica za njegovu uporabu.

3. Dogovorena masa utega mcjednaka je masi referentnog utega gustoće 8000 kg/m3 pri temperaturi 20 ˚C koja uravnotežuje taj uteg u zraku gustoće 1,2 kg/m3.

4. Namještanje utega – je postupak kojim se masa utega, vagana na zraku, namješta tako da je u granicama najveće dopuštene pogreške za razred točnosti kojem taj uteg pripada.

II. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

Članak 3.

Nazivna masa utega mora biti iskazana u obliku 1 × 10k kg,
2 × 10k kg ili 5 × 10k kg, gdje je »k« pozitivan ili negativan cijeli broj ili ništica.

Članak 4.

Nizovi utega smješteni u kovčezima mogu biti raspoređeni prema jednom od niže navedenih sljedova:

1. (1, 1, 2, 5) ×10k kg

2. (1, 1, 1, 2, 5) × 10k kg

3. (1, 2, 2, 5) × 10k kg

4. (1, 1, 2, 2, 5) × 10k kg, gdje je »k« pozitivan ili negativan cijeli broj ili ništica.

Članak 5.

Garnitura utega može obuhvaćati množine utega, od kojih svi imaju istu nazivnu masu (npr. 10 komada od kojih svaki ima nazivnu masu od 5 × 10k kg).

Članak 6.

Proširena mjerna nesigurnost U određivanja dogovorene mase pojedinog utega mcza faktor pokrivanja k=2 mora biti manja ili jednaka 1/3 najvećih dopuštenih pogrešaka (u daljnjem tekstu: NDP) iz Dodatka II.

Članak 7.

Dogovorena masa pojedinog utega mc ne smije se razlikovati od nazivne mase m0za vrijednost veću od razlike između pripadajućih NDP i proširene mjerne nesigurnosti U:

Članak 8.

NDP pri prvoj ovjeri za utege nazivne mase razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1 i M2 navedene su u Dodatku II. NDP usklađene su s važećom preporukom Međunarodne organizacije za zakonsko mjeriteljstvo (International Organization of Legal Metrology) OIML R 111-1: 2004 (E).

Za utege u uporabi dozvoljena je dvostruko veća pogreška od NDP pri prvoj ovjeri.

Članak 9.

Gustoća gradiva od kojeg su izrađeni utezi mora biti takva da odstupanje ± 10% od dogovorene gustoće zraka (1,2 kg/m3) ne uzrokuje pogrešku veću od ¼ NDP za taj uteg.

Članak 10.

Dodatni mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege razreda točnosti M2 utvrđeni su u točki 1. Dodatka I.

Dodatni mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege razreda točnosti M1 utvrđeni su u točki 2. Dodatka I.

Dodatni mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege razreda točnosti F1 i F2 utvrđeni su u točki 3. Dodatka I.

Dodatni mjeriteljski i tehnički zahtjevi za utege razreda točnosti E1 i E2 utvrđeni su u točki 4. Dodatka I.

III. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

Članak 11.

Prije stavljanja u uporabu utezi moraju imati prvu ovjeru.

Prva ovjera uključuje mjeriteljsko ispitivanje kojim se ocjenjuje zadovoljavaju li utezi odredbe ovoga Pravilnika.

IV. REDOVNA I IZVANREDNA OVJERA

Članak 12.

Utezi podliježu redovnoj i izvanrednoj ovjeri.

Redovna i izvanredna ovjera uključuje mjeriteljsko ispitivanje kojim se ocjenjuje zadovoljavaju li utezi odredbe ovoga Pravilnika.

NDP pri redovnoj i izvanrednoj ovjeri jednake su NDP pri prvoj ovjeri.

Članak 13.

Utezi razreda točnosti F1, F2 i M1 koje u svojem radu upotrebljava Državni zavod za mjeriteljstvo i ovlaštena tijela koja obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje mogu se upotrebljavati kao kontrolni uređaji za ovjeravanje vaga i utega, ako je njihova NDP u skladu s tablicom iz Dodatka II.

Kontrolni uređaji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se etalonima i mogu biti umjereni ili ovjereni.

Pogreška utega koji se upotrebljava za ovjeravanje vage (ili utega) ne smije biti veća od 1/3 NDP propisane za tu vagu (ili uteg).

Utezi razreda točnosti E1 i E2 koji se upotrebljavaju za namjenu iz stavka 1. ovoga članka moraju biti umjereni i imati valjanu umjernicu.

V. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 14.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/2014).

VI. NOTIFIKACIJA

Članak 15.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Utezi koji su na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u uporabi i imaju valjanu prvu ovjeru ili potvrdu o umjeravanju (umjernicu), mogu se podnositi na redovnu ili izvanrednu ovjeru sve dok zadovoljavaju propisane zahtjeve na temelju kojih su stavljeni u uporabu.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/05

Urbroj: 558-01/2-16-5

Zagreb, 7. listopada 2016.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

1. UTEZI RAZREDA TOČNOSTI M2

Prema obliku utezi razreda točnosti M2 dijele se na cilindrične i paralelopipedne, a upotrebljavaju se za vaganje roba, proizvoda i sl.

1.1. Cilindrični utezi

1.1.1. Nazivne mase cilindričnih utega su: 1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg i 20 kg.

1.1.2. Cilindrični utezi izrađuju se od jednog komada u obliku cilindra, a u gornjem dijelu imaju ravnu glavu za dizanje, kao što je prikazano na slikama u Dodatku III.

1.1.3. Za izradu cilindričnih utega dozvoljena je uporaba svih vrsta gradiva gustoće 7 000 kg/m3 do 9 500 kg/m3 i čvrstoće koja je jednaka ili veća od čvrstoće lijevane mjedi, s otpornošću na koroziju i lomljivošću koja je podjednaka ili veća od otpornosti na koroziju i lomljivosti sivog lijevanog željeza. Površina cilindričnog utega kvalitetom treba odgovarati kvaliteti površine sivog lijevanog željeza, lijevanog u finom pijesku. Za utege mase manje od 100 g nije dozvoljena uporaba sivog lijevanog željeza.

1.1.4. Cilindrični utezi nazivne mase od 100 g do 20 kg moraju imati šupljinu za namještanje mase.

Cilindrični utezi nazivne mase od 20 g do 50 g mogu imati šupljinu za namještanje mase.

Cilindrični utezi nazivne mase od 1 g do 10 g ne smiju imati šupljinu za namještanje mase.

Pri prvom namještanju mase novih utega približno 1/2 ukupnog obujma šupljine za namještanje mase mora ostati prazna.

Šupljina za namještanje mase zatvara se mjedenim čepom s navojem ili mjedenim glatkim diskom.

Mjedeni čep s navojem ima žlijeb za odvrtanje, a mjedeni glatki disk u sredini ima rupu koja služi za vađenje diska.

Odvrtanje mjedenog čepa i vađenje diska sprječava se olovnom pločicom koja se utiskuje u gornji dio šupljine za namještanje mase, tako da prekrije cijeli čep, odnosno disk.

1.1.5. Uteg se označuje urezivanjem ili lijevanjem na gornjoj površini utega i mora nositi oznaku razreda točnosti M2 zajedno s oznakom nazivne vrijednosti, prema Dodatku III. Uteg na sebi može nositi i oznaku proizvođača.

1.1.6. Izmjere i oblik cilindričnih utega prikazane su slikama u Dodatku III. ovisno o postupku lijevanja, a unutarnje izmjere šupljina za namještanje mase prikazane su kao smjernica.

1.1.7. Ako uteg nije izrađen od nehrđajućeg gradiva, njegova površina mora biti zaštićena od korozije slojem otpornim na habanje i udare.

1.1.8. Na olovnoj pločici koja sprječava odvrtanje čepa, odnosno vađenje diska koji zatvara šupljinu za namještanje mase, mora biti predviđeno mjesto za utiskivanje ovjernog žiga.

1.2. Paralelopipedni utezi

1.2.1. Nazivne mase paralelopipednih utega su: 5 kg, 10 kg, 20 kg i 50 kg.

1.2.2. Paralelopipedni utezi izrađuju se od jednog komada pravokutnog paralelopipednog oblika, sa zaobljenim rubovima i punom ručicom za dizanje, prema slikama u Dodacima IV. i V.

1.2.3. Za izradu paralelopipednih utega upotrebljava se sivo lijevano željezo za cijeli uteg, prema slici u Dodatku IV. ili se ručica izrađuje od cijevi, prema slici u Dodatku V.

1.2.4. Utezi s ručicom od lijevanog željeza moraju imati šupljinu za namještanje mase u obliku stošca kao što je prikazano na slici u Dodatku IV. Šupljina za namještanje mase zatvara se pločicom od mekog čelika, koja se osigurava olovnom pločicom na koju se utiskuje ovjerni žig kako bi se spriječilo odvajanje.

1.2.5. Utezi s ručicom izrađenom od čelične bešavne cijevi moraju imati šupljinu za namještanje mase u unutrašnjosti cijevi, prema slici u Dodatku V.

Šupljina za namještanje mase zatvara se mjedenim čepom s navojem ili mjedenim glatkim diskom. Mjedeni čep s navojem ima žlijeb za odvrtanje, a glatki mjedeni disk u sredini ima rupu za vađenje diska.

Kako se mjedeni čep ne bi mogao odvrtati, a mjedeni glatki disk vaditi, u kružni žlijeb ili u unutarnji navoj utiskuje se olovna pločica.

Utezi se namještaju stavljanjem metalnog gradiva u šupljine za namještanje mase.

Pri prvom namještanju mase novih utega, približno 1/2 ukupnog obujma šupljine za namještanje mase mora ostati prazna.

1.2.6. Uteg se označava oznakama urezivanjem ili lijevanjem na gornjoj površini utega i mora nositi oznaku razreda točnosti M2 zajedno s oznakom nazivne vrijednosti prema Dodacima IV. i V. Uteg na sebi može nositi i oznaku proizvođača.

1.2.7. Izmjere utega prikazane su na slikama u Dodacima IV. i V., ovisno o postupku lijevanja, a unutarnje izmjere šupljina za namještanje mase prikazane su kao smjernica.

1.2.8. Ako uteg nije izrađen od nehrđajućeg gradiva, njegova površina mora biti zaštićena od korozije slojem otpornim na habanje i udare.

1.2.9. Na olovnoj pločici utega koja sprječava odvrtanje mjedenog čepa, odnosno vađenje mjedenog glatkog diska koji zatvara šupljinu za namještanje mase, mora biti predviđeno mjesto za utiskivanje ovjernog žiga.

2. UTEZI RAZREDA TOČNOSTI M1

2.1. Prema konstrukciji, utezi razreda točnosti M1, nazivne mase od 1 g do 50 kg, mogu biti cilindričnog ili paralelopipednog oblika, a upotrebljavaju se za vaganje plemenitih kovina, farmaceutskih proizvoda, ovjeravanje vaga i sl.

2.2. Nazivna masa utega razreda točnosti M1 od 1 mg do 50 kg mora biti iskazana na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika.

Oblik utega razreda točnosti M1 mora biti u skladu s oblikom prikazanim na slikama u Dodacima III. do V.

Utezi izrađeni od pločica, razreda točnosti M1, nazivne mase od 1 mg do 1000 mg, moraju imati sljedeće oblike:

1) utezi nazivne mase 1 mg, 10 mg, 100 mg i 1 000 mg – oblik trokuta

2) utezi nazivne mase 2 mg, 20 mg i 200 mg – oblik četverokuta

3) utezi nazivne mase 5 mg, 50 mg i 500 mg – oblik peterokuta.

Utezi od žice, razreda točnosti M1, nazivne mase od 1 mg do 1 000 mg moraju biti izrađeni na sljedeći način:

1) utezi nazivne mase 1 mg, 10 mg, 100 mg, 1 000 mg – od jednog segmenta

2) utezi nazivne mase 2 mg, 20 mg i 200 mg – od dva segmenta

3) utezi nazivne mase 5 mg, 50 mg i 500 mg – od pet segmenata.

2.3. Utezi nazivne mase od 5 kg do 50 kg paralelopipednog oblika, razreda točnosti M1, moraju biti izrađeni od kovina ili legura čija je otpornost na koroziju i lomljivost podjednaka ili veća od otpornosti na koroziju i lomljivosti sivoga lijevanog željeza, lijevanog u finom pijesku.

Utezi nazivne mase od 1 g do 20 kg cilindričnog oblika, razreda točnosti M1, moraju biti izrađeni od mjedi ili od gradiva sličnih svojstava. Površina utega, promatrana golim okom, ne smije biti porozna i mora biti polirana (uglačana). Površina gramskih utega može se zaštititi od korozije odgovarajućim slojem otpornim na habanje i udare.

Utezi nazivne mase od 500 g do 20 kg, namijenjeni ovjeravanju vaga, mogu biti izrađeni od sivog lijevanog željeza koje se lijeva u kalupima u finom pijesku.

2.4. Utezi razreda točnosti M1 namještaju se olovom ili istim gradivom od kojeg su izrađeni.

Pri prvom namještanju mase novih utega približno 1/2 ukupnog obujma šupljine za namještanje mase mora ostati prazna.

Šupljine za namještanje mase zatvaraju se, a otvaranje se sprječava na isti način kao i kod utega razreda točnosti M2.

2.5. Oznake koje se odnose na nazivnu masu i slovo M mogu biti urezane ili ispupčene. Kod paralelopipednih utega nije obavezno da slovo M bude urezano ili ispupčeno, već je dopušten i neki drugi način.

Utezi razreda točnosti M1 moraju biti označeni oznakom M1 ili M zajedno s oznakom nazivne vrijednosti. Utezi razreda točnosti M1 paralelopipednog oblika mogu biti označeni i oznakom proizvođača prema slikama u Dodacima IV. i V.

Na utege izrađene od pločica i žice ne stavljaju se oznake.

Radi lakšeg razlikovanja utega istih nazivnih masa u jednoj garnituri, utezi dvojnici ili trojnici moraju se obilježiti jednom ili dvjema zvjezdicama ili točkama u središtu površine, osim za žičane utege koji se moraju obilježiti jednom ili dvjema kukicama.

2.6. Pojedinačni utezi ili garniture utega do 500 g moraju se držati u kovčežiću.

Pojedinačni utezi ili garniture utega mase veće od 500 g mogu se nalaziti u kovčegu ili na postolju, a i pojedinačno, nezaštićeni.

Na poklopcu kovčega mora se nalaziti slovo M ili oznaka M1.

3. UTEZI RAZREDA TOČNOSTI F1 i F2

3.1. Utezi razreda točnosti F1 i F2 mogu biti cilindričnog oblika ili oblika krnjeg stošca, s glavom za dizanje (za utege razreda točnosti F1 glava nije obvezna), a upotrebljavaju se za ovjeravanje utega i vaga i sl.

3.2. Nazivne mase utega razreda točnosti F1 i F2 od 1 mg do 50 kg moraju biti iskazane na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika. Utezi mogu biti cilindrični, izmjera i oblika prema Dodatku III. ili u obliku krnjeg stošca, čija visina treba odgovarati srednjem promjeru, odnosno biti između 3/4 i 5/4 tog promjera.

Oblici miligramskih utega razreda točnosti F1 i F2 moraju odgovarati obliku razreda točnosti M1 kako je određeno točkom 2.2 ovoga Dodatka.

3.3 Susceptibilnost utega ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici:

Nazivna masa / Razred točnosti utega

F1

F2

m ≤ 1 g

10,0

2 g ≤ m ≤ 10 g

0,7

4,0

20 g ≤ m

0,2

0,8

3.4. Utezi razreda točnosti F1, bez glave za dizanje, moraju biti cilindričnog oblika.

3.5. Utezi razreda točnosti F1 i F2, nazivne mase od 20 kg i 50 kg, mogu imati i posebne oblike koji omogućavaju lakše rukovanje.

3.6. Utezi razreda točnosti F1 i F2 mogu imati šupljinu za namještanje mase koja se zatvara glavom za dizanje ili na neki drugi način.

3.7. Površina osnovice i plašta utega razreda točnosti F1 i F2 mora biti glatka i bez neravnina.

Površina utega razreda točnosti F1 i F2 nazivne mase od 1 g do 50 kg, može biti zaštićena kovinskom prevlakom otpornom na koroziju.

3.8. Ako utezi razreda točnosti F1 i F2 imaju šupljinu za namještanje mase, namještaju se istim gradivom od kojeg su izrađeni.

Obujam šupljine za namještanje mase ne smije biti veći od 1/4 ukupnog obujma utega.

Pri prvom namještanju mase novih utega približno 1/2 ukupnog obujma šupljine za namještanje mase mora ostati prazna.

3.9. Utezi razreda točnosti F1 ne obilježavaju se oznakom razreda točnosti, a na utege razreda točnosti F2 mora se upisati slovo F zajedno s oznakom nazivne vrijednosti.

3.10. Utezi razreda točnosti F1 i F2 pohranjuju se u kovčeg na kojem se moraju nalaziti sljedeći natpisi:

1) razred točnosti F1, odnosno F2

2) tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača

3) tvornički broj i godina proizvodnje.

Natpisi moraju biti na hrvatskom jeziku.

4. UTEZI RAZREDA TOČNOSTI E1 i E2

4.1. Nazivne mase utega razreda točnosti E1 i E2 od 1 mg do 50 kg moraju biti iskazane na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika.

Utezi razreda točnosti E1 i E2 nazivne mase od 1 g do 20 kg, cilindričnog su oblika i izrađuju se od jednog komada, bez šupljine za namještanje mase, s glavom za dizanje ili bez nje.
Vanjske izmjere i oblik utega razreda točnosti E1 i E2 mogu biti prema Dodatku III.

Utezi razreda točnosti E1 i E2, nazivne mase 20 kg i 50 kg, mogu imati oblik koji je prilagođen načinu uporabe, a oblik miligramskih utega razreda točnosti E1 i E2 kako je određen točkom 2.2 ovoga Dodatka.

4.2. Susceptibilnost utega ne smije prelaziti vrijednosti navedene u tablici:

Nazivna masa/Razred točnosti utega

E1

E2

m ≤ 1 g

0,25

0,90

2 g ≤ m ≤ 10 g

0,06

0,18

20 g ≤ m

0,02

0,07

4.3. Površina utega razreda točnosti E1 i E2 mora biti glatka i bez neravnina.

Površina utega od 1 g do 50 kg može biti zaštićena od korozije kovinskom prevlakom.

4.4. Na utege razreda točnosti E1 i E2 ne stavljaju se oznake nazivne mase utega i razreda točnosti.

4.5. Utezi razreda točnosti E1 i E2 pohranjuju se u kovčeg na kojem se moraju nalaziti sljedeći natpisi:

1) razred točnosti E1, odnosno E2

2) tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača

3) tvornički broj i godina proizvodnje.

Natpisi i oznake na utezima moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku.

Radi lakšeg razlikovanja utega istih nazivnih masa u jednoj garnituri, utezi dvojnici ili trojnici moraju se obilježiti jednom ili dvjema zvjezdicama ili točkama u središtu površine, osim za žičane utege koji se moraju obilježiti jednom ili dvjema kukicama.

DODATAK II.

NDP pri prvoj ovjeri za pojedinačne nazivne mase utega razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1 i M2

Nazivna
masa

± NDP u mg

E1

E2

F1

F2

M1

M2

50 kg

25

80

250

800

2500

8000

20 kg

10

30

100

300

1000

3000

10 kg

5,0

16

50

160

500

1600

5 kg

2,5

8,0

25

80

250

800

2 kg

1,0

3,0

10

30

100

300

1 kg

0,5

1,6

5,0

16

50

160

500 g

0,25

0,8

2,5

8,0

25

80

200 g

0,10

0,3

1,0

3,0

10

30

100 g

0,05

0,16

0,5

1,6

5,0

16

50 g

0,03

0,10

0,3

1,0

3,0

10

20 g

0,025

0,08

0,25

0,8

2,5

8,0

10 g

0,020

0,06

0,20

0,6

2,0

6,0

5 g

0,016

0,05

0,16

0,5

1,6

5,0

2 g

0,012

0,04

0,12

0,4

1,2

4,0

1 g

0,010

0,03

0,10

0,3

1,0

3,0

500 mg

0,008

0,025

0,08

0,25

0,8

2,5

200 mg

0,006

0,020

0,06

0,20

0,6

2,0

100 mg

0,005

0,016

0,05

0,16

0,5

1,6

50 mg

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

20 mg

0,003

0,010

0,03

0,10

0,3

10 mg

0,003

0,008

0,025

0,08

0,25

5 mg

0,003

0,006

0,020

0,06

0,20

2 mg

0,003

0,006

0,020

0,06

0,20

1 mg

0,003

0,006

0,020

0,06

0,20

DODATAK III.

CILINDRIČNI UTEZI

Primjeri različitih oblika dimenzija

Tablica dimenzija u milimetrima

DODATAK IV.

PARALELOPIPEDNI UTEZI IZRAĐENI OD SIVOG LIJEVA

Tablica dimenzija (u milimetrima)

Unutrašnje dimenzije m, n i p šupljina za ugađanje daju se samo kao smjernica.


DODATAK V.

PARALELOPIPEDNI UTEZI S RUČICOM OD ČELIČNE BEŠAVNE CIJEVI

Tablica dimenzija (u milimetrima)

92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg 92 14.10.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg