Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Repub­like Hrvatske

NN 93/2016 (15.10.2016.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Repub­like Hrvatske

HRVATSKI SABOR

1970

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016.

Klasa: 011-01/16-01/36

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 14. listopada 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11. i 119/14.) u članku 15. riječi: »njegov zamjenik« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 4. riječi: »zamjenika ministra« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 4. riječi: »zamjenika ministra« zamjenjuju se riječima: »državnog tajnika«.

Članak 4.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »može imenovati« dodaje se riječ: »savjetnike,«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Za savjetnika predsjednika Vlade može se imenovati državni službenik, i to na cijelo ili određeno vrijeme trajanja mandata predsjednika Vlade«.

»(3) Savjetnik predsjednika Vlade za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5., postaju stavci 4., 5., 6. i 7.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/83

Zagreb, 14. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.

93 15.10.2016 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Vladi Repub­like Hrvatske