Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

NN 93/2016 (15.10.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave

HRVATSKI SABOR

1971

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016.

Klasa: 011-01/16-01/37

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 14. listopada 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11. i 12/13.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: središnji državni uredi), državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.

Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije središnja su tijela državne uprave, a uredi državne uprave prvostupanjska su tijela državne uprave u županijama.«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »zamjenici ministra, predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici, državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Zamjenici predstojnika državnog ureda, glavni tajnici ministarstva i državnog ureda,« zamjenjuju se riječima: »Zamjenici državnog tajnika središnjeg državnog ureda, glavni tajnici ministarstva i središnjeg državnog ureda,«.

Članak 4.

U članku 18. riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 5.

U članku 23. stavku 1. točki 1. riječi: »državni uredi« zamjenjuju se riječima: »središnji državni uredi«.

U stavku 2. riječi: »državni ured« zamjenjuju se riječima: »središnji državni ured«.

Članak 6.

U glavi III. naslov A) mijenja se i glasi: » A) MINISTARSTVA, SREDIŠNJI DRŽAVNI UREDI I DRŽAVNE UPRAVNE ORGANIZACIJE«.

Članak 7.

Naslov iznad članka 40. mijenja se i glasi: »b) Državni tajnik«.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Ministar može imati jednog ili više državnih tajnika koje na prijedlog predsjednika Vlade imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Državni tajnik za svoj rad odgovara ministru i Vladi.

Državni tajnik provodi utvrđenu politiku Vlade u jednom ili više upravnih područja za koje je nadležan, sukladno nalozima ministra.

Ako je imenovano više državnih tajnika, ministar će odrediti koji će ga od državnih tajnika zamjenjivati u slučaju odsutnosti ili spriječenosti.«.

Članak 8.

Naslov iznad članka 44. mijenja se i glasi: »2. Središnji državni uredi«.

U stavku 1. riječi: »Državni uredi« zamjenjuju se riječima: »Središnji državni uredi«.

U stavku 2. riječi: »Državni uredi« zamjenjuju se riječima: »Središnji državni uredi«.

Članak 9.

Naslov iznad članka 45. mijenja se i glasi: »a) Državni tajnik središnjeg državnog ureda«.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Središnjim državnim uredom upravlja državni tajnik.

Državnog tajnika središnjega državnog ureda imenuje Vlada na prijedlog predsjednika Vlade i za svoj rad odgovara predsjedniku Vlade i Vladi.

Državni tajnik središnjega državnog ureda predstavlja središnji državni ured i upravlja njegovim radom, a osobito:

1. brine se o provedbi zakona i drugih propisa,

2. donosi provedbene propise kad je na to izrijekom zakonom ovlašten,

3. brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zakona i drugih propisa te u pitanjima od zajedničkog interesa osigurava suradnju središnjega državnog ureda s drugim državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te drugim pravnim osobama,

4. poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, raspoređuje poslove i daje naputke za rad, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad te poduzima mjere utvrđene zakonom i drugim propisom za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti.

Državni tajnik središnjega državnog ureda ima i druge obveze i ovlasti utvrđene zakonom i drugim propisima.«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi: »b) Zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda«.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Državni tajnik središnjega državnog ureda može imati jednog zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje državnog tajnika središnjega državnog ureda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavlja i druge poslove koje mu povjeri državni tajnik središnjega državnog ureda.

Zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda koordinira obavljanje poslova državne uprave u pojedinom upravnom području središnjega državnog ureda i obavlja druge poslove koje mu povjeri državni tajnik.

Zamjenika državnog tajnika središnjega državnog ureda imenuje Vlada na prijedlog državnog tajnika središnjega državnog ureda, a na temelju javnoga natječaja.

Zamjenik državnog tajnika središnjega državnog ureda za svoj je rad odgovoran državnom tajniku središnjega državnog ureda i Vladi.«.

Članak 11.

Naslov iznad članka 47. mijenja se i glasi: »c) Glavni tajnik središnjega državnog ureda«.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Središnji državni ured može imati glavnog tajnika.

Glavni tajnik središnjega državnog ureda poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu državnog ureda te tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica središnjega državnog ureda i upravnih organizacija u sastavu središnjega državnog ureda, brine se o stručnom osposobljavanju, usavršavanju i napredovanju državnih službenika i namještenika u tijeku službe i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad, nadzire rad državnih službenika i namještenika te obavlja i druge poslove koje mu povjeri državni tajnik središnjega državnog ureda.

Glavnog tajnika središnjega državnog ureda imenuje Vlada na prijedlog državnog tajnika središnjega državnog ureda, a na temelju javnoga natječaja.

Glavni tajnik središnjega državnog ureda za svoj rad odgovara državnom tajniku središnjega državnog ureda.«

Članak 12.

Naslov iznad članka 48. mijenja se i glasi: »d) Upravne organizacije u sastavu središnjih državnih ureda«.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Upravne organizacije u sastavu središnjega državnog ureda osnivaju se u pravilu kao sektori, kad se ustrojavaju za upravno područje iz djelokruga središnjega državnog ureda u kojem se obavljaju pretežito upravni poslovi, s određenim stupnjem samostalnosti u radu.«.

Članak 13.

U članku 64. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi: »2. za središnji državni ured, državni tajnik,«.

Članak 14.

U članku 66. riječi: »državni uredi« zamjenjuju se riječima: »središnji državni uredi«.

Članak 15.

U članku 67. riječi: »državni uredi« zamjenjuju se riječima: »središnji državni uredi«.

Članak 16.

U članku 68. riječi: »državni uredi« zamjenjuju se riječima: »središnji državni uredi«.

Članak 17.

U članku 78. stavku 1. riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 18.

U članku 79. stavku 1. riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 19.

Zamjenici ministara nastavljaju obnašati svoju dužnost i ostvaruju prava sukladno do sada važećem propisu do imenovanja državnih tajnika, sukladno ovom Zakonu.

Članak 20.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/85

Zagreb, 14. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.