Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 93/2016 (15.10.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

1972

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016.

Klasa: 011-01/16-01/35

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 14. listopada 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 102/14., 103/14. i 3/15.) u članku 1. stavku 2. podstavku 7. riječi: »zamjenici ministara« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici«.

U podstavku 9. riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 2.

U članku 12. stavku 4. točki 5.b riječi: »zamjenici ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici«

U točki 5.d riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici koji su dužnost obnašali najmanje jednu godinu, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, šest mjeseci od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedećih šest mjeseci pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Dužnosnici koji su dužnost obnašali manje od jedne godine, ali više od tri mjeseca, nakon prestanka obnašanja dužnosti sve do početka ostvarivanja plaće po drugoj osnovi ili do ispunjenja uvjeta za mirovinu imaju, tri mjeseca od dana prestanka obnašanja dužnosti, pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti, a sljedeća tri mjeseca pravo na naknadu u visini 50% plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti.«.

Dosadašnji stavak 2. briše se.

Članak 4.

Dužnosnici koji su stekli status dužnosnika do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostvaruju prava dužnosnika sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, broj 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01., 114/01., 153/02., 154/02., 163/03., 16/04., 30/04., 105/04., 187/04., 92/05., 121/05., 151/05., 135/06., 141/06., 17/07., 34/07., 82/07., 107/07., 60/08., 38/09., 150/11., 22/13., 102/14., 103/14. i 3/15.).

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zastupnici 9. saziva Hrvatskog sabora ostvaruju svoja prava sukladno ovom Zakonu.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/82

Zagreb, 14. listopada 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Božo Petrov, v. r.