Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

NN 94/2016 (19.10.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2001

Na temelju članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/13, 14/14 i 152/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNOM I VREMENSKOM OGRANIČENJU OBAVLJANJA GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM U 2016. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom u 2016. godini (»Narodne novine« br. 141/15, 19/16, 39/16, 59/16 i 76/16) u članku 3. stavku 1. riječi: »30. studenoga« zamjenjuju se riječima: »15. prosinca«.

Podstavak a) mijenja se i glasi:

»a) Područje omeđeno spojnicama: Rt Laka – 13°25,1' 45°29,1' – 13°32,1' 45°2,8' – 13°33,7' 45°2,8' – 13°42,6' 44°52,4' – hrid Porer – Rt Kamenjak (Područje 1. na karti u Prilogu 1.)«.

Karta područja iz članka 3. stavka 1. točaka a) – d) tiskana je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

U stavku 3. riječi: »30. studenoga« zamjenjuju se riječima: »15. prosinca«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ukupni ulov sitne plave ribe ograničava se na 120 t po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom srdelarom pri čemu ukupni ulov srdele i inćuna ne smije premašiti

100 t po plovilu, tijekom svakog od razdoblja između dva uštapa, kako slijedi:

a. od 16. listopada u 12.00 sati do 14. studenoga u 12.00 sati

b. od 14. studenoga u 12.00 sati do 15. prosinca u 12.00 sati«.

Stavak 2. se briše.

U stavku 4. riječi: »do 100 t« zamjenjuju se riječima: »do ukupno dozvoljenog ulova«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/56

Urbroj: 525-13/1282-16-16

Zagreb, 14. listopada 2016.

Ministar

prof. dr. sc. Davor Romić, v. r.

PRILOG 1.

94 19.10.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini