Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 94/2016 (19.10.2016.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2003

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03., 31/10. i 139/10.) ministar zdravlja donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03., 179/03., 95/04., 179/04., 113/05., 130/05., 05/06., 45/06., 78/06., 98/06., 113/06., 45/07., 77/07., 116/07., 126/07., 133/07., 15/08., 29/08., 45/08., 90/08., 135/08., 15/09., 26/09., 33/09., 43/09., 68/09., 78/09., 89/09., 116/09., 138/09., 14/10., 31/10., 44/10., 79/10., 120/10., 133/10., 12/11., 34/11., 44/11., 58/11., 68/11., 87/11., 112/11., 136/11., 148/11., 18/12., 30/12., 55/12., 65/12., 83/12., 106/12., 113/12., 8/13., 22/13., 35/13., 46/13. 69/13., 89/13., 151/13., 61/14., 94/14., 130/14, 152/14., 26/15., 34/15., 42/15., 53/15., 77/15., 90/15., 111/15., 128/15., 15/16., 45/16. i 87/16.)

u točki I. iza rednog broja 134. dodaju se brojevi i riječi:

135. »Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED, Požega, Matije Gupca 21 na adresi

poslovne jedinice Našice, Bana J. Jelačića 15.

136 . Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED, Požega, Matije Gupca 21 na adresi

poslovne jedinice Kutina, A. Šenoe 1.

137. Ustanova za zdravstvenu skrb INTERMED, na adresi sjedišta Požega, Matije Gupca 21

138. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, Krapina, dr. Mirka Crkvenca 1.«

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-03-1-1/4-16-138

Zagreb, 7. listopada 2016.

Ministar

doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.