Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

NN 97/2016 (24.10.2016.), Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike

PRAVOSUDNA AKADEMIJA

2077

Na temelju odredbi članka 13. podstavak 5. i članka 32. Zakona o Pravosudnoj akademiji (»Narodne novine« broj 153/09, 127/10 i 82/15) Upravno vijeće Pravosudne akademije donosi

PRAVILNIK

O NAČINU RADA MENTORA U DRŽAVNOJ ŠKOLI ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim pravilnikom uređuje se način rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike (u daljnjem tekstu: Škola).

II. MENTORI

Članak 2.

Čelnik pravosudnog tijela u kojem je polaznik Škole zaposlen određuje mentora radi praćenja rada i pripremanja polaznika Škole za obnašanje pravosudne dužnosti.

Članak 3.

Za mentora može biti određen sudac, državni odvjetnik i zamjenik državnog odvjetnika koji je za to određen godišnjim rasporedom poslova pravosudnog tijela u kojem mentor obnaša dužnost.

Članak 4.

Dužnost mentora je pratiti rad polaznika Škole te ga pripremati za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti.

III. DUŽNOSTI POLAZNIKA ŠKOLE

Članak 5.

Polaznici Škole dužni su surađivati s mentorima te obavljati svoje zadaće na temelju naputaka mentora i u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu.

IV. PRAKTIČNI DIO STRUČNOG USAVRŠAVANJA POLAZNIKA

Članak 6.

Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznik Škole mora izraditi najmanje četiri obrazložene sudske odluke odnosno državnoodvjetničke odluke mjesečno u svakom mjesecu svog praktičnog dijela stručnog usavršavanja koje provede u pojedinom pravosudnom tijelu.

Članak 7.

(1) Mentor je dužan pregledati i raspraviti obvezne obrazložene odluke polaznika Škole u roku od 15 dana od kada mu je odluka predana.

(2) Prilikom pregledavanja odluke mentor mora obratiti pozornost na:

– formalnu potpunost odluke,

– analizu činjeničnog stanja,

– analizu pravne situacije,

– jasno, sažeto i logično obrazloženje činjeničnog i pravnog stanja odluke.

(3) Prilikom raspravljanja mentor je dužan ukazati na uočene nedostatke.

Članak 8.

(1) Po završetku praktičnog dijela stručnog usavršavanja mentor ispunjava Obrazac 1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) U Obrascu 1 mentor navodi podatke o polazniku Škole te o vrsti i trajanju praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznika Škole.

(3) Obrazac 1 ispunjava mentor u tri primjerka i sva tri primjerka dostavlja čelniku pravosudnog tijela u kojem mentor obnaša dužnost, a čelnik tijela, nakon što supotpiše dostavlja dva primjerka Pravosudnoj akademiji najkasnije tjedan dana prije provođenja završnog ispita.

(4) Pravosudna akademija dužna je jedan primjerak Obrasca 1 dostaviti Povjerenstvu za polaganje završnog ispita u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike najkasnije do dana provođenja završnog ispita.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu po isteku roka od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Akademije i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o načinu ocjenjivanja mentora i polaznika u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike od 7. veljače 2011. godine.

Klasa: 023-01/16-01/01

Urbroj. 390-02-01/15-16-45

Zagreb, 30. kolovoza 2016.

Predsjednik

Upravnog vijeća Pravosudne akademije

Branko Hrvatin, v. r.

Utvrđuje se da je Pravilnik objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Akademije 9. rujna 2016. godine.

Obrazac broj 1

Podaci o radu polaznika Državne škole za pravosudne dužnosnike tijekom praktičnog dijela njegova stručnog usavršavanja[1]

1. Ime, prezime i dužnost mentora u pravosudnom tijelu:

__________________________________________________________

2. Ime i prezime polaznika:

__________________________________________________________

3. Naziv pravosudnog tijela i odjela u pravosudnom tijelu u kojem je polaznik obavio praktični dio stručnog usavršavanja pod nadzorom gore navedenog mentora:

__________________________________________________________

4. Vrijeme koje je polaznik proveo na praktičnom dijelu stručnog usavršavanja pod nadzorom gore navedenog mentora: od __________ do __________.

Redni broj
odluke

Poslovni broj
predmeta

Vrsta odluke

Vrsta
predmeta

Komentar
mentora
Zaokružiti broj ispred jednog ili više ponuđenih odgovora. Tijekom praktičnog dijela stručnog usavršavanja polaznik je obavljao sljedeće zadatke:

1. Uredske poslove u sudskoj/državnoodvjetničkoj pisarnici

2. Poslove sudske/državnoodvjetničke uprave

3. Uzimanje na zapisnik prijava, podnesaka ili izjava stranaka

4. Vođenje rasprava i izvođenje pojedinih dokaza u sudskom postupku (npr. saslušanje svjedoka, očevid)

5. Zastupanje na raspravama i tijekom postupka

6. Izvještavanje o stanju spisa i izrada nacrta odluka, odnosno odluka

7. Samostalno provođenje sudskih postupaka, odnosno samostalno obavljanje svih državnoodvjetničkih radnji u pojedinim predmetima

8. drugo: ___________________________________________________

Kandidat je tijekom prakse najčešće obavljao poslove:

__________________________________________________________

Završno mišljenje mentora:__________________________________________________________

Potpis mentora:

Potpis čelnika pravosudnog tijela:

Mjesto i datum:

Pečat pravosudnog tijela:

[1] Ovaj obrazac ispunjava mentor u tri primjerka i sva tri primjerka dostavlja čelniku pravosudnog tijela u kojemu mentor obnaša dužnost, a čelnik tijela, nakon što supotpiše, dužan je dva primjerka dostaviti Pravosudnoj akademiji najkasnije tjedan dana prije provođenja završnog ispita.

97 24.10.2016 Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 97 24.10.2016 Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 97 24.10.2016 Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike 97 24.10.2016 Pravilnik o načinu rada mentora u Državnoj školi za pravosudne dužnosnike