Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

NN 99/2016 (27.10.2016.), Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2085

Na temelju članka 114. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela

POSLOVNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI POSLOVNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Poslovniku Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12, 7/13 i 61/15), članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Stalna radna tijela Vlade jesu:

1. Koordinacija za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava

2. Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje

3. Koordinacija za pravosuđe i upravu

4. Koordinacija za gospodarstvo i društvene djelatnosti

5. Koordinacija za upravljanje državnom imovinom

6. Kadrovska komisija

7. Administrativna komisija.«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

Stalna radna tijela Vlade iz članka 9. točaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga Poslovnika imaju svoje stručne radne skupine.«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje stručnih poslova Koordinacije za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava, Koordinacije za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje, Koordinacije za pravosuđe i upravu, Koordinacije za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Koordinacije za upravljanje državnom imovinom, Kadrovske i Administrativne komisije, osnivaju se uredi tih radnih tijela, kao sastavni dio Glavnog tajništva Vlade.«.

U stavku 4. riječi: »državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjih državnih ureda«.

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Članak 12.

Koordinacija za vanjsku i europsku politiku i ljudska prava razmatra pitanja od značenja za međunarodni položaj Republike Hrvatske, suradnju, razvijanje i unaprjeđivanje odnosa Republike Hrvatske s drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim subjektima međunarodnog prava i međunarodnih odnosa, zaštitu prava i interesa pripadnika hrvatskog naroda u drugim državama, pripremu i izvršavanje preuzetih međunarodnih obveza Republike Hrvatske, sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnoj razvojnoj pomoći i suradnji, promociju hrvatskog gospodarstva u inozemstvu te sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz navedenih područja.

Koordinacija razmatra pitanja od značenja za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, usklađuje i predlaže stajališta u pitanjima od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja propisa i odluka u okviru institucija i tijela Europske unije, kao i pitanja koja se odnose na usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije, djelovanje predstavnika tijela državne uprave u radu institucija i tijela Europske unije, koordinaciju stavova Republike Hrvatske u postupcima pokrenutim protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava Europske unije te suradnju s Hrvatskim saborom u području vanjskih i europskih poslova.

Koordinacija razmatra pitanja zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, skrbi o osobito osjetljivim društvenim skupinama, ocjenjuje stanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, razmatra prigovore o stanju ljudskih prava koji su upućeni Republici Hrvatskoj od strane međunarodnih organizacija i uspoređuje ih sa stvarnim stanjem, potiče nadležna tijela državne uprave na rješavanje neposrednih problema u pitanjima ljudskih prava, te predlaže Vladi mjere za rješavanje određenih problema i poboljšanje stanja ljudskih prava, te sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz navedenih područja.«.

Članak 5.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti i hrvatske branitelje razmatra pitanja iz sustava domovinske sigurnosti, što podrazumijeva koordinirano djelovanje i integraciju svih sposobnosti i potencijala sustava javne sigurnosti, obrambenog sustava, sigurnosno-obavještajnog sustava, sustava diplomacije i gospodarstva te ostalih državnih tijela i institucija zaduženih za proaktivno prepoznavanje, predviđanje i smanjenje sigurnosnih rizika, te mogući odgovor na sigurnosne ugroze vrijednosti i interesa Republike Hrvatske.

Koordinacija u svome djelokrugu razmatra sudjelovanje Republike Hrvatske u jačanju međunarodne sigurnosti i suradnje, u operacijama i misijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu, te sudjelovanje Republike Hrvatske u aktivnostima međunarodne humanitarne pomoći.

Koordinacija razmatra pitanja iz područja unutarnjih poslova, obrane, hrvatskih branitelja i tijela sigurnosno-obavještajnog sustava.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Članak 14.

Koordinacija za pravosuđe i upravu razmatra pitanja iz područja sustava pravosuđa, političkog i izbornog sustava, uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave, sustava, ustrojstva i djelokruga središnjih tijela državne uprave, te sustava državnih službenika i namještenika.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 7.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Članak 15.

Koordinacija za gospodarstvo i društvene djelatnosti razmatra pitanja iz područja sektorskih gospodarskih politika, fiskalnog sustava i politike, monetarnog sustava i politike, politike tržišta rada i zapošljavanja te drugih područja gospodarstva i financija.

Koordinacija razmatra pitanja iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, znanosti, informiranja, športa, tehničke kulture, zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, mirovinskog osiguranja, radnih odnosa, javnih službi, socijalne skrbi i ostalih područja iz društvenih djelatnosti.

Koordinacija se posebno bavi politikama usmjerenim na jačanje konkurentnosti gospodarstva i unaprjeđenje poslovne, investicijske klime, praćenjem, analizom i otklanjanjem zapreka u realizaciji investicija javnog i privatnog sektora, kao i davanje odgovarajućih prijedloga Vladi Republike Hrvatske s tim u vezi.

Koordinacija skrbi o pripremi i provedbi strukturnih reformi, te o temeljnim pretpostavkama makroekonomske stabilnosti i održivog gospodarskog rasta.

Koordinacija se bavi sudjelovanjem Republike Hrvatske u trgovinskim i drugim multilateralnim međunarodnim gospodarskim tijelima i organizacijama, te analizom ekonomskih i pravnih elemenata državnih međunarodnih ugovora.

Koordinacija razmatra pitanja koja se odnose na planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja, te posebno poticanjem razvoja potpomognutih područja, odnosno područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom.

Koordinacija se bavi višegodišnjim i godišnjim strateškim i operativnim dokumentima za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju, te razvojem sustava upravljanja fondovima Europske unije.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Članak 17.

Koordinacija za upravljanje državnom imovinom bavi se pitanjima zaštite i upravljanja svih oblika imovine Republike Hrvatske kako su utvrđeni posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, i to radi učinkovitijeg upravljanja imovinom u državnom vlasništvu i usmjeravanja prihoda i dobiti od imovine i imovinskih prava u uravnoteženje financija i smanjenje zaduženosti opće države. Koordinacija se bavi i pitanjima vlasničkih i drugih stvarnih prava, kao i pitanjima imovinsko-pravnih poslova u vezi s državnom imovinom.

Koordinacija se bavi politikama usmjerenim na učinkovitije upravljanje imovinom u državnom vlasništvu radi ostvarivanja gospodarskih, infrastrukturnih i drugih ciljeva određenih strateškim i planskim dokumentima te u tom smislu razmatra, koordinira i usmjerava rad svih tijela državne uprave u poduzimanju radnji i aktivnosti vezanih uz raspolaganje državnom imovinom.

Koordinacija posebno skrbi o stvaranju uvjeta za obnovu i održivi razvoj komunalne infrastrukture, obnovu obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje vezano za povratak prognanika i izbjeglica.

Koordinacija razmatra i sva druga pitanja iz navedenih područja, uključivo sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz tih područja.«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 1. riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sastav koordinacija iz članaka 12., 13., 14., 15. i 17. ovoga Poslovnika odnosno njihove članove imenuje Vlada.«.

U stavku 4. riječi: »zamjenici predstojnika državnoga ureda« zamjenjuju se riječima: »zamjenici državnog tajnika središnjega državnog ureda«, a riječi: »predstojnik državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik središnjega državnog ureda«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 6. riječi: »predstojniku državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državnom tajniku središnjega državnog ureda«, a riječi: »državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »središnjega državnog ureda«.

Članak 11.

U članku 21. stavku 1. riječi: »zamjenici ministara« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici«, a riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

U stavku 2. riječi: »zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 12.

U članku 28. stavku 1. riječi: »državni uredi« zamjenjuju se riječima: »središnji državni uredi«.

Članak 13.

U članku 29. stavku 7. riječi: »zamjenik ministra, predstojnik državnog ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik, državni tajnik središnjega državnog ureda«.

Stavak 9. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 10. koji postaje stavak 9., dodaje se stavak 10. koji glasi:

»U postupanju s aktima i materijalima koji su klasificirani stupnjem tajnosti sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, a koji se dostavljaju Vladi radi njihovog raspravljanja ili donošenja na sjednici Vlade, ili su nastali u radu Vlade, primjenjuju se mjere i standardi propisani zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju područja informacijske sigurnosti.«.

Članak 14.

U članku 34. stavak 6. briše se.

Članak 15.

U članku 39. riječi: »zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 16.

U članku 51. stavak 4. mijenja se i glasi:

»U raspravi u Hrvatskome saboru i njegovim radnim tijelima, predstavnik Vlade može, bez prethodne suglasnosti Vlade, prihvatiti amandman drugih predlagatelja, podnesen na konačni prijedlog zakona kojeg je predlagatelj Vlada, samo ako se predloženim amandmanom ne mijenjaju bitne odrednice Zakona. Ukoliko se predloženim amandmanom mijenjaju bitne odrednice zakona, predloženi amandman može se prihvatiti samo uz prethodnu suglasnost Vlade. Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Vlade dostavlja se Vladi u pisanom obliku zajedno s tekstom amandmana čije se prihvaćanje predlaže, uz obrazloženje razloga.«.

Članak 17.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-18/01

Urbroj: 50301-01/10-16-3

Zagreb, 27. listopada 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

99 27.10.2016 Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske 99 27.10.2016 Poslovnik o izmjenama i dopuni Poslovnika Vlade Republike Hrvatske