Uredba o izmjenama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

NN 99/2016 (27.10.2016.), Uredba o izmjenama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2086

Na temelju članka 20. stavka 7. i članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2016. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA UREDBE O GLAVNOM TAJNIŠTVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 3/12, 59/12, 49/13 i 10/16), u članku 4. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavci 3., 4., 5. i 6. postaju podstavci 2., 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 5. riječi: »administrativno-tehničke poslove za potrebe potpredsjednika Vlade koji nije čelnik ministarstva;« brišu se.

Članak 3.

Članak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 11. stavci 1. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 1.

U dosadašnjim stavcima 4., 5., i 6., koji postaju stavci 2., 3. i 4. riječ: »Odbora,« briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 5.

Članak 5.

Tablica okvirnog broja državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Glavnog tajništva zamjenjuje se novom tablicom, koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 6.

Glavni tajnik Vlade, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Glavnog tajništva s odredbama ove Uredbe, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/41

Urbroj: 50301-01/10-16-3

Zagreb, 27. listopada 2016.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA GLAVNOG TAJNIŠTVA

Dužnosnici: 2


SLUŽBENICI

NAMJEŠTENICI

Ured glavnog tajnika

9


Uredi radnih tijela Vlade

32


Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade

11


Služba za uredsko poslovanje

12


Služba za opće poslove

7

2

Ukupno:

71

2

Sveukupno:

73

99 27.10.2016 Uredba o izmjenama Uredbe o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske