Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom

NN 100/2016 (2.11.2016.), Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom

MINISTARSTVO FINANCIJA

2148

Na temelju članka 48. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (»Narodne novine«, broj 40/16) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSTUPANJU S ODUZETOM I USTUPLJENOM ROBOM

DIO I.

UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za provedbu i način postupanja sudionika u postupcima prikupljanja, smještaja, čuvanja i prodaje oduzete i ustupljene robe te način obračuna i raspodjele sredstava dobivenih prodajom, postupak besplatne dodjele oduzete i ustupljene robe te uništenja robe.

(2) Roba iz stavka 1. ovoga članka je roba koja nije roba Europske unije, a oduzeta je ili ustupljena u korist Republike Hrvatske u postupcima koje vodi Ministarstvo financija, Carinska uprava (u daljnjem tekstu: Carinska uprava) iz nadležnosti primjene carinskog zakonodavstva te s njime povezanih propisa Republike Hrvatske.

Odgovarajuća primjena propisa

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odgovarajuće se primjenjuju i na postupanje s robom:

1. koja je privremeno oduzeta:

a) u skladu s člankom 30. Zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (u daljnjem tekstu: Zakon)

b) za potrebe vođenja kaznenog ili prekršajnog postupka o nepravilnostima koje je Carinska uprava utvrdila u postupcima koje vodi iz nadležnosti primjene carinskog zakonodavstva te s njime povezanih propisa Republike Hrvatske

2. po nalogu ili uputi pravosudnih tijela.

Nadležni područni carinski ured

Članak 3.

(1) Postupanje s robom sukladno odredbama ovoga Pravilnika provodi područni carinski ured nadležan prema mjestu oduzimanja robe ili ustupa robe.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ravnatelj Carinske uprave može, za cjelovito ili određeno postupanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika, odrediti drugi područni carinski ured, ako bi takvo određenje bilo primjerenije za postizanje svrhe učinkovitog i ekonomičnog postupanja s robom.

Vođenje evidencije

Članak 4.

(1) O postupanju s robom sukladno odredbama ovoga Pravilnika područni carinski ured vodi evidenciju u informacijskom sustavu Carinske uprave.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka osigurava praćenje podataka o kretanju robe do završnog uređenja njezinog položaja.

DIO II.

PRIKUPLJANJE, SMJEŠTAJ I ČUVANJE ROBE

Organiziranje radnji prikupljanja, smještaja i čuvanja robe

Članak 5.

U provođenju radnji prikupljanja, smještaja i čuvanja robe područni carinski ured organizira:

1. preuzimanje robe

2. unos podataka u evidenciju iz članka 4. ovoga Pravilnika

3. skrb o robi

4. predaju robe za završno uređenje njezinog položaja.

Preuzimanje robe

Članak 6.

O preuzimanju robe sastavlja se zapisnik koji minimalno sadrži sljedeće podatke:

1. o mjestu preuzimanja robe

2. o osobi od koje:

a) se preuzima roba

b) je roba oduzeta ili koja je robu ustupila u korist Republike Hrvatske

3. o ispravi:

a) iz koje je vidljiv razlog preuzimanja robe (rješenje i sl.)

b) koja se odnosi na robu

4. koji omogućuju pouzdano identificiranje robe (naziv, vrsta, količina, tehnički i drugi osnovni podaci o robi), s kratkim navođenjem općeg stanja robe.

Prostor za smještaj i čuvanje robe

Članak 7.

Kod provođenja radnji smještaja i čuvanja robe područni carinski ured vodi računa da je prostor odgovarajući za:

1. kvalitetno držanje robe uzimajući u obzir i njezina prirodna svojstva

2. ispunjenje posebnih uvjeta koji se zahtijevaju sukladno posebnim propisima

3. provođenje carinskog nadzora.

DIO III.

RASPOLAGANJE ODUZETOM I USTUPLJENOM ROBOM

GLAVA I.

ODREĐENJE RASPOLAGANJA

Opseg određenja raspolaganja

Članak 8.

(1) Za oduzetu i ustupljenu robu za koju je utvrdio pravo raspolaganja područni carinski ured sukladno carinskom zakonodavstvu i posebnim propisima određuje hoće li se roba:

1. prodati:

a) u postupku javne prodaje robe u skladu s člankom 44. Zakona

b) u postupku neposredne prodaje robe u skladu s člankom 46. Zakona

2. besplatno dodijeliti:

a) u postupku besplatne dodjele robe u skladu s člankom 45. Zakona

b) u postupku žurne besplatne dodjele robe u skladu s člankom 46. Zakona.

(2) Za određenje postupanja iz stavka 1. točke 1. podtočke a) ovoga članka potrebna je prethodna suglasnost Središnjeg ureda Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Središnji ured).

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom područni carinski ured može odrediti uništenje robe.

GLAVA II.

JAVNA PRODAJA ROBE

POGLAVLJE I.

OPĆE ODREDBE

Povjerenstvo za javnu prodaju oduzete i ustupljene robe

Članak 9.

(1) Za provođenje postupka javne prodaje robe pročelnik područnog carinskog ureda imenuje Povjerenstvo za javnu prodaju oduzete i ustupljene robe (u daljnjem tekstu ove Glave: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

(3) Predsjednik i članovi Povjerenstva te njihove zamjene imenuju se, za razdoblje od dvije godine, iz redova službenika područnog carinskog ureda, s time da se predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva imenuju iz redova službenika ustrojstvene jedinice koja je u odnosnom područnom carinskom uredu nadležna za prodaju robe.

Radnje Povjerenstva prije provođenja postupka javne prodaje robe

Članak 10.

(1) Prije provođenja postupka javne prodaje robe Povjerenstvo određuje:

1. početnu prodajnu cijenu robe

2. da li:

a) su ispunjeni uvjeti za uvoz robe ili

b) se roba može prodati isključivo uz obvezu ponovnog izvoza iz carinskog područja Europske unije

3. vrste davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet

4. oblik postupka javne prodaje robe sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.

(2) O postupanju iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo sastavlja zapisnik, prema stanju robe i primjenom propisa važećih na dan izrade zapisnika.

Početna prodajna cijena

Članak 11.

Početna prodajna cijena iz članka 10. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika je vrijednost robe bez davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet, a određuje se odgovarajućom primjenom pravila o carinskoj vrijednosti, pri čemu se uzima u obzir:

1. stvarno stanje robe

2. usporedba s istovrsnom ili sličnom robom na hrvatskom tržištu

3. moguća tehnološka, modna ili druga zastarjelost robe

4. okolnost da se roba prodaje bez garancije proizvođača ili mogućnosti njezine uporabe

5. ostale okolnosti koje su od utjecaja na provedbu postupka javne prodaje robe.

Carinske formalnosti

Članak 12.

(1) U slučaju da je sukladno članku 10. stavku 1. točki 2. podtočki a) ovoga Pravilnika utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za uvoz robe, ako se roba prodaje:

1. uz plaćanje davanja za uvoz robe, smatra se da je ta roba puštena u slobodan promet te za robu nije potrebno podnijeti carinsku deklaraciju

2. bez plaćanja davanja za uvoz robe, kupcu mora biti određena obveza da prije preuzimanja robe neposredno provede formalnosti za stavljanje robe u carinski postupak ili njezin ponovni izvoz.

(2) Ako je predmet javne prodaje roba za koju je pri puštanju u slobodan promet posebnim propisom propisano prilaganje rješenja, odobrenja, dozvole, suglasnosti ili druge odgovarajuće isprave (o sanitarnim, fitosanitarnim, veterinarskim i drugim propisanim pregledima ili postupcima) roba se prodaje na način propisan stavkom 1. točkom 2. ovoga članka.

(3) U slučaju da je sukladno članku 10. stavku 1. točki 2. podtočki b) ovoga Pravilnika utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti za uvoz robe, kupcu mora biti određena obveza da prije preuzimanja robe neposredno obavi formalnosti za stavljanje robe u ponovni izvoz.

Osoba kojoj se roba može prodati

Članak 13.

(1) Roba se može prodati:

1. fizičkoj osobi, ako je predmet javne prodaje roba nekomercijalne naravi, koja je po svojoj vrsti i količini pogodna za pojedinačnu osobnu uporabu ili uporabu u kućanstvu odnosne osobe kao ponuditelja

2. fizičkoj osobi obrtniku i osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost

3. pravnoj osobi.

(2) Fizička osoba koja sudjeluje u javnoj prodaji robe kao zastupnik ili opunomoćenik osobe iz stavka 1. ovoga članka mora pri sudjelovanju i kupnji uz identifikacijsku ispravu priložiti i ovlaštenje za takvo postupanje.

Isključenje zaposlenika Carinske uprave kao kupca

Članak 14.

Roba se ne može prodati osobi koja je zaposlenik Carinske uprave.

POGLAVLJE II.

OBLICI POSTUPKA JAVNE PRODAJE ROBE

ODJELJAK 1.

PODJELA OBLIKA JAVNE PRODAJE ROBE

Oblici i osnovni kriterij odabira oblika postupka javne prodaje robe

Članak 15.

(1) Oblici u kojima se putem nadmetanja provodi postupak javne prodaje robe su:

1. usmena javna dražba

2. elektronička javna dražba

3. javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda.

(2) Za određenje jednog od oblika iz stavka 1. ovoga članka osnovni kriterij je očekivanje prodaje robe po što višoj cijeni.

ODJELJAK 2.

USMENA JAVNA DRAŽBA

Jedinstveno pravilo izbora

Članak 16.

Na usmenoj javnoj dražbi (u daljnjem tekstu ovoga Odjeljka: dražba) roba se prodaje ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu prema uvjetima određenim u oglasu o usmenoj javnoj dražbi.

Oglas o usmenoj javnoj dražbi

Članak 17.

(1) Oglas o usmenoj javnoj dražbi (u daljnjem tekstu ovoga Odjeljka: oglas) se objavljuje, najkasnije osam dana prije dana određenog za dražbu, na mrežnim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas sadrži sljedeće podatke:

1. mjesto, datum i sat provedbe dražbe

2. predmet dražbe (naziv, vrsta, količina, tehnički i drugi osnovni podaci o robi te opće stanje robe)

3. iznos početne prodajne cijene robe, s naznakom da se radi o iznosu bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe

4. mogućnosti sadržane u članku 12. ovoga Pravilnika, te vrste davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet (ako su ispunjeni uvjeti za uvoz robe)

5. određenje osoba koje mogu sudjelovati na dražbi sukladno člancima 13. i 14. ovoga Pravilnika

6. visinu i način polaganja jamčevine sukladno članku 18. ovoga Pravilnika

7. mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje robe

8. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja robe

9. druge podatke bitne za uspješnu provedbu dražbe (prodaja robe po modelu »viđeno-kupljeno« što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka robe, navod da se roba prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave i sl.)

10. uputu o tome gdje se mogu dobiti ostale informacije o dražbi.

Jamčevina

Članak 18.

(1) Za sudjelovanje na dražbi ponuditelj mora prije započinjanja dražbe na ime jamčevine uplatiti novčani iznos u visini koja predstavlja 10% početne prodajne cijene robe za čiju kupnju se namjerava nadmetati.

(2) Jamčevina se može uplatiti:

1. na evidentni račun područnog carinskog ureda ili

2. u gotovini.

(3) O uplati jamčevine u gotovini područni carinski ured izdaje potvrdu.

Popis ponuditelja za sudjelovanje na dražbi

Članak 19.

Za potrebe provedbe dražbe Povjerenstvo sastavlja popis osoba koje su ispunile uvjete da sudjeluju kao ponuditelji na dražbi.

Provedba dražbe

Članak 20.

(1) Povjerenstvo vodi zapisnik o provedbi dražbe (u daljnjem tekstu ovoga Odjeljka: zapisnik) u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku dražbe.

(2) Povjerenstvo provodi dražbu na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu, uz provjeru prisutnosti osoba s popisa ponuditelja iz članka 19. ovoga Pravilnika.

(3) Na početku dražbe Povjerenstvo obavještava ponuditelje da svojim prisustvom potvrđuju da prihvaćaju oglašene uvjete dražbe te da imaju pravo izjavljivati prigovore na tijek dražbe zaključno do završetka dražbe. O prigovorima se Povjerenstvo izjašnjava odmah i to unosi u zapisnik.

(4) U provođenju dražbe Povjerenstvo posebnom odlukom koja se unosi u zapisnik utvrđuje da je kupac onaj ponuditelj koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnje ponuđenu cijenu.

(5) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva te u slučaju da je dražba uspjela i kupac.

(6) Zapisnik potpisuje i osoba koja je tijekom dražbe izjavila prigovor iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Potpisivanjem zapisnika od strane osoba iz stavaka 5. i 6. ovoga članka dražba se smatra završenom. Iznimno, dražba se smatra završenom i ako osoba iz stavka 6. ovoga članka odbije potpisati zapisnik, napusti dražbu ili se na drugi način iz njezinog ponašanja može zaključiti da odbija potpisati zapisnik, što će se navesti u zapisniku, kao i razlozi zbog kojih je potpis uskraćen.

(8) Zapisnik se objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave.

Obveze kupca

Članak 21.

(1) Kupac je dužan u roku od tri dana od dana završetka dražbe:

1. uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena)

2. u slučaju:

a) iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini iznos kupovnine uplatiti iznos pripadajućih davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet

b) iz članka 12. stavka 1. točke 2. i stavka 3. istoga članka ovoga Pravilnika, neposredno provesti formalnosti za stavljanje robe u carinski postupak ili njezin ponovni izvoz.

(2) Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Po ispunjenju obveza iz stavka 1. ovoga članka područni carinski ured kupcu uz predaju predmeta dražbe izdaje odgovarajuću potvrdu o provedenoj dražbi.

Neuspjela dražba

Članak 22.

(1) Smatra se da dražba nije uspjela ako se utvrdi postojanje jedne od navedenih okolnosti:

1. nije bilo prijavljenih osoba koje su uplatile jamčevinu

2. nitko od prijavljenih osoba koje su uplatile jamčevinu nije pristupio na dražbu

3. sve prijavljene osobe koje su uplatile jamčevinu i pristupile na dražbu nisu ispunjavale uvjete iz članaka 13. i/ili 14. ovoga Pravilnika

4. prisutni ponuditelji nisu na propisan način sudjelovali u dražbi (niti nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude nije dana prva ponuda, nemogućnost vođenja nadmetanja zbog napuštanja prostora dražbe od strane ponuditelja prije završetka dražbe i sl.)

5. kupac iz bilo kojeg razloga:

a) ne potpiše zapisnik

b) u propisanom roku ne ispuni obveze iz članka 21. stavka 1. ovoga Pravilnika

6. koja nije obuhvaćena točkama 1. do 5. ovoga stavka, a prema ocjeni Povjerenstva je bitno utjecala i onemogućila pravilan tijek i završetak dražbe.

(2) U slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka smatra se da je kupac odustao od kupnje, a ako je taj trenutak nastao dok dražba nije završena, Povjerenstvo će pozvati ostale ponuditelje da nastave s davanjem ponuda, počevši od zadnje ponude najvišeg iznosa prije nevažeće ponude kupca koji je odustao i koji je izgubio pravo daljnjeg davanja ponuda.

Pravo na povrat jamčevine

Članak 23.

(1) Jamčevina se vraća u roku od tri dana od dana završetka dražbe, uz izuzetak iz članka 21. stavka 2. ovoga Pravilnika. Povrat jamčevine se vrši u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata.

(2) Pravo na povrat jamčevine nema osoba:

1. koja nije pristupila dražbi

2. koja na propisan način nije sudjelovala na dražbi (koja je napustila prostor dražbe prije završetka dražbe, koja nije ponudila iznos viši od početne prodajne cijene zbog čega dražba nije uspjela, koja je izjavila prigovor i nije potpisala zapisnik i sl.)

3. koja je kupac, a postupila je na jedan od načina navedenih u članku 22. stavku 1. točki 5. ovoga Pravilnika

4. koja je uzrokovala nastup okolnosti iz članka 22. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika.

(3) Jamčevina koja se ne vraća osobama iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Određenje provedbe nove dražbe ili drugog postupanja

Članak 24.

(1) Ako iz razloga određenih u članku 22. stavku 1. ovoga Pravilnika dražba nije uspjela i nije određeno drugačije postupanje sukladno članku 8. ovoga Pravilnika ili drugi oblik javne prodaje robe sukladno članku 15. ovoga Pravilnika, Povjerenstvo provodi novu dražbu pod uvjetima koji se ponovno oglašavaju uz primjenu članka 17. ovoga Pravilnika, pri čemu je moguće i umanjenje početne prodajne cijene.

(2) U određivanju početne prodajne cijene iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo se osim ocjenom elemenata iz članka 11. ovoga Pravilnika rukovodi i potrebom da se najprimjerenije postigne svrha učinkovitog i ekonomičnog uređenja položaja robe.

(3) Ako se niti nakon provedene treće dražbe ne može odrediti da je dražba uspjela, Povjerenstvo utvrđuje da se neće ponovno provoditi dražba i određuje daljnje radnje radi uređenja položaja robe.

ODJELJAK 3.

ELEKTRONIČKA JAVNA DRAŽBA

Elektronička javna dražba

Članak 25.

(1) Na elektroničkoj javnoj dražbi (u daljnjem tekstu: e-dražba) roba se prodaje ponuditelju koji je elektroničkim putem ponudio najvišu cijenu prema uvjetima oglasa o robi za koju se provodi e-dražba.

(2) E-dražba se provodi prema pravilima koja se objavljuju na mrežnim stranicama Carinske uprave.

(3) Carinska uprava može ovlastiti osobu koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina da u ime i za račun Carinske uprave provede e-dražbu.

(4) Pravila te uvjeti i način e-dražbe iz stavka 3. ovoga članka utvrđuju se ugovorom između Carinske uprave i osobe koja je registrirana za obavljanje poslova zastupanja u prodaji pokretnina.

ODJELJAK 4.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

Jedinstveno pravilo izbora

Članak 26.

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda (u daljnjem tekstu ovoga Odjeljka: prikupljanje pisanih ponuda) roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda

Članak 27.

(1) Oglas s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda (u daljnjem tekstu ovog Odjeljka: oglas) se objavljuje, najkasnije osam dana prije dana određenog za javno otvaranje ponuda, na mrežnim stranicama Carinske uprave te po procjeni i u dnevnom tisku.

(2) Oglas sadrži sljedeće podatke:

1. redni broj i godina pod kojim se oglašeno prikupljanje pisanih ponuda vodi u područnom carinskom uredu

2. predmet prikupljanja pisanih ponuda (naziv, vrsta, količina, tehnički i drugi osnovni podaci o robi te opće stanje robe)

3. iznos početne prodajne cijene robe, s naznakom da se radi o iznosu bez davanja koja se plaćaju pri uvozu robe

4. mogućnosti sadržane u članku 12. ovoga Pravilnika, te vrste davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet (ako su ispunjeni uvjeti za uvoz robe)

5. određenje osoba koje mogu predati ponudu sukladno člancima 13. i 14. ovoga Pravilnika

6. visinu i način polaganja jamčevine sukladno članku 18. stavku 1. i stavku 2. točki 1. ovoga Pravilnika

7. mjesto i vrijeme predviđeno za razgledavanje robe

8. adresu za davanje ponude

9. uputu o načinu podnošenja ponude sukladno članku 28. ovoga Pravilnika

10. rok za davanje ponude (datum i sat do kojeg ponuda mora pristići u područni carinski ured), uz upozorenje u smislu članka 29. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika

11. mjesto, datum i sat javnog otvaranja ponuda

12. navod o mogućnosti prisustvovanja ponuditelja kod javnog otvaranja ponuda, koja prisutnost je uvjet prava izjavljivanja prigovora na tijek javnog otvaranja ponuda

13. kriterij za odabir najpovoljnije ponude

14. način obavještavanja ponuditelja o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude

15. rok i način plaćanja te uvjeti preuzimanja robe

16. druge podatke bitne za uspješnu provedbu prikupljanja pisanih ponuda (prodaja robe po modelu »viđeno-kupljeno« što isključuje sve naknadne prigovore kupca po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka robe, navod da se roba prodaje bez garancije, obveza kupca da ishodi potrebne dozvole i druge isprave i sl.)

17. uputu o tome gdje se mogu dobiti ostale informacije o prikupljanju pisanih ponuda.

Pisana ponuda

Članak 28.

(1) Pisana ponuda se podnosi u izvorniku, u omotnici zatvorenoj na način koji drugoj osobi onemogućuje uvid u njezin sadržaj i s naznakom »PONUDA – NE OTVARATI, za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda broj:____/____«, na adresu označenu u oglasu, najkasnije do trenutka koji je u oglasu određen za davanje ponude.

(2) Ponuda mora sadržavati:

1. podatke o ponuditelju (naziv odnosno ime i prezime, adresa, OIB, telefonski broj i druge podatke koji su određeni u oglasu)

2. oznaku identifikacijske isprave za određenje osoba u smislu članka 13. ovoga Pravilnika

3. određenje robe za koju se daje ponuda

4. brojkom i slovima naznačenu visinu ponuđene cijene, koja mora biti viša od početne prodajne cijene robe

5. podatak o namjeri postupanja s robom prema mogućnostima danim u oglasu sukladno odredbi članka 12. ovoga Pravilnika

6. popis priloga uz ponudu

7. potpis ponuditelja.

(3) Uz ponudu moraju biti priložene sve isprave kojima ponuditelj dokazuje ispunjavanje uvjeta iz oglasa, i to:

1. presliku identifikacijske isprave iz stavka 2. točke 2. ovoga članka

2. punomoć za zastupanje, ukoliko se ponuda podnosi putem ovlaštenog opunomoćenika

3. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

4. izjavu o prihvaćanju svih uvjeta iz oglasa.

Evidentiranje pristiglih pisanih ponuda

Članak 29.

(1) Ponude se prema redoslijedu pristizanja evidentiraju i upisuju u odgovarajući upisnik, a na omotnici ponude se stavlja naznaka s podacima o rednom broju, datumu i satu prispijeća ponude.

(2) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda se:

1. obilježava kao ponuda pristigla sa zakašnjenjem

2. smatra kao da nije niti podnesena i ne uzima se u obzir pri odabiru najpovoljnije ponude.

(3) Ponuda iz stavka 2. ovoga članka je svaka ponuda koja je neovisno o razlogu zakašnjenja pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda, što uključuje i ponudu upućenu poštom preporučeno ili predanu ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, neovisno o danu njezine predaje pošti odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga.

(4) Ponude se do javnog otvaranja pohranjuju prema uputi Povjerenstva, na način da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Javno otvaranje pisanih ponuda

Članak 30.

(1) Nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda Povjerenstvo provodi na mjestu i u vrijeme objavljeno u oglasu na način da prije javnog otvaranja ponuda utvrdi:

1. ukupan broj pristiglih ponuda

2. koje ponude se isključuju iz javnog otvaranja jer se ne uzimaju u obzir za odabir ponude sukladno članku 29. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika

3. tko je od ponuditelja osobno ili putem ovlaštenog zastupnika prisutan javnom otvaranju pisanih ponuda.

(2) Povjerenstvo javno otvara ponude prema redoslijedu zaprimanja i za svaku ponudu javno objavljuje ispunjava li uvjete iz članaka 27. i 28. ovoga Pravilnika te ako ponuda ispunjava uvjete (uredna ponuda) i visinu ponuđene prodajne cijene.

(3) Osoba iz stavka 1. točke 3. ovoga članka ima pravo izjavljivanja prigovora na tijek javnog otvaranja ponuda. O prigovoru se Povjerenstvo izjašnjava odmah i to unosi u zapisnik iz stavka 6. ovoga članka.

(4) Nakon što Povjerenstvo između urednih ponuda utvrdi koja je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom, odmah javno objavljuje da se roba prodaje ponuditelju te ponude kao odabranom ponuditelju koji se time smatra kupcem i poziva na postupanje sukladno članku 32. ovoga Pravilnika te se prikupljanje pisanih ponuda smatra završenim.

(5) U provedbi stavka 4. ovoga članka, između dvije ili više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom Povjerenstvo utvrđuje da je s najvišom ponuđenom cijenom ona ponuda koja je ranije pristigla.

(6) O provedbi nadmetanja prikupljanjem pisanih ponuda Povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja.

(7) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Povjerenstva te ako su prisutni (osobno ili putem ovlaštenog zastupnika) odabrani ponuditelj kao kupac i osoba koja je izjavila prigovor sukladno stavku 3. ovoga članka. Nepotpisivanje i razlog nepotpisivanja zapisnika od strane kupca ili osobe koja je izjavila prigovor navodi se u zapisniku i ne utječe na završetak prikupljanja pisanih ponuda.

(8) Zapisnik se bez odlaganja objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave i time se ponuditelji smatraju uredno obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude, uz izuzetak odabranog ponuditelja kao kupca koji se obavještava sukladno članku 31. ovoga Pravilnika.

Obavještavanje kupca

Članak 31.

(1) O provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude Povjerenstvo bez odlaganja pisanim putem obavještava kupca.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pisana obavijest se ne dostavlja kupcu koji je bio prisutan javnoj objavi iz članka 30. stavka 4. ovoga Pravilnika te se već smatra obaviještenim o provedbi prikupljanja pisanih ponuda i odabiru najpovoljnije ponude, neovisno je li zapisnik iz članka 30. stavka 7. ovoga Pravilnika potpisao, odbio potpisati ili se na drugi način iz njegovog ponašanja moglo zaključiti da je odbio potpisati zapisnik.

Obveze kupca

Članak 32.

(1) Kupac je dužan u roku od tri dana od dana primitka obavijesti iz članka 31. stavka 1. ovoga Pravilnika odnosno od javne objave u slučaju iz stavka 2. istoga članka:

1. uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena)

2. u slučaju:

a) iz članka 12. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini iznos kupovnine uplatiti iznos pripadajućih davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet

b) iz članka 12. stavka 1. točke 2. i stavka 3. istoga članka ovoga Pravilnika, neposredno provesti formalnosti za stavljanje robe u carinski postupak ili njezin ponovni izvoz.

(2) Jamčevina, u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata, uračunava se pri uplati iznosa navedenih u stavku 1. ovoga članka.

(3) Po ispunjenju obveza iz stavka 1. ovoga članka područni carinski ured kupcu uz predaju predmeta prikupljanja pisanih ponuda izdaje odgovarajuću potvrdu o provedenoj prodaji prikupljanjem pisanih ponuda.

Neuspjelo prikupljanje pisanih ponuda

Članak 33.

Smatra se da prikupljanje pisanih ponuda nije uspjelo ako se utvrdi postojanje jedne od navedenih okolnosti:

1. nije dostavljena niti jedna ponuda odnosno nije dostavljena niti jedna uredna ponuda

2. kupac iz bilo kojeg razloga u propisanom roku ne ispuni obveze iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika

3. koja nije obuhvaćena točkama 1. i 2. ovoga članka, a prema ocjeni Povjerenstva je bitno utjecala i onemogućila pravilan tijek i završetak prikupljanja pisanih ponuda.

Pravo na povrat jamčevine

Članak 34.

(1) Jamčevina se vraća u roku od tri dana od dana završetka prikupljanja pisanih ponuda, uz izuzetak iz članka 32. stavka 2. ovoga Pravilnika. Povrat jamčevine se vrši u nominalnom iznosu bez prava obračuna kamata.

(2) Pravo na povrat jamčevine nema osoba:

1. koja je kupac i iz bilo kojeg razloga u propisanom roku ne ispuni obveze iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika

2. koja je uzrokovala nastup okolnosti iz članka 33. točke 3. ovoga Pravilnika.

(3) Jamčevina koja se ne vraća osobama iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Odgovarajuća primjena

Članak 35.

U provedbi prikupljanja pisanih ponuda odgovarajuće se primjenjuju članak 18. stavak 1. i stavak 2. točka 1. te članak 24. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.

RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA DOBIVENIH PRODAJOM ROBE

Odluka o rasporedu sredstava dobivenih prodajom robe

Članak 36.

(1) Sredstva ostvarena prodajom robe raspoređuju se na način da se najprije naplati carina i druga javna davanja koja sukladno posebnim propisima Carinska uprava naplaćuje za robu koja se uvozi u carinsko područje Europske unije te zatim troškovi postupka. Ostatak sredstava prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Područni carinski ured posebnom odlukom naznačuje iznose sredstava iz stavka 1. ovoga članka uz provođenje radnje unosa u računovodstvene ili druge odgovarajuće evidencije Carinske uprave (knjiženje) sukladno propisanim rokovima.

(3) Odluka iz stavka 2. ovoga članka nije upravni akt.

GLAVA III.

BESPLATNA DODJELA ROBE

Procjena pogodnosti robe za besplatnu dodjelu

Članak 37.

(1) Radi provedbe postupka besplatne dodjele robe područni carinski ured bez odlaganja Središnjem uredu dostavlja podatke o robi koja može biti pogodna za besplatnu dodjelu te ne poduzima radnje za drugačije raspolaganje robom do primitka odgovora Središnjeg ureda da se s robom neće provoditi postupak besplatne dodjele robe.

(2) Ako Središnji ured procijeni da je roba iz stavka 1. ovoga članka pogodna za besplatnu dodjelu, izrađuje Popis robe pogodne za besplatnu dodjelu i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske odnosno povjerenstvu osnovanom od strane Vlade Republike Hrvatske sukladno članku 45. stavku 4. Zakona.

Provedba carinskih formalnosti

Članak 38.

U provedbi carinskih formalnosti za postupak puštanja robe u slobodan promet i uređenja pitanja carinskog duga propisanim carinskim zakonodavstvom, osoba kojoj je besplatno dodijeljena roba prilaže:

1. odluku o besplatnoj dodjeli robe iz članka 45. Zakona

2. rješenje, odobrenje, dozvolu, suglasnost ili drugu ispravu koju je dužna ishoditi, ako je za tu robu posebnim propisima određeno prilaganje takve isprave pri puštanju robe u slobodan promet (o sanitarnim, fitosanitarnim, veterinarskim i drugim propisanim pregledima ili postupcima).

GLAVA IV.

NEPOSREDNA PRODAJA ROBE I ŽURNA BESPLATNA DODJELA ROBE

Organiziranje neposredne prodaje robe i žurne besplatne dodjele robe

Članak 39.

(1) U slučaju nastupa okolnosti propisanih člankom 46. Zakona postupak neposredne prodaje robe odnosno postupak žurne besplatne dodjele robe provodi ustrojstvena jedinica nadležna za prodaju robe u područnom carinskom uredu (u daljnjem tekstu ove Glave: ustrojstvena jedinica).

(2) U cilju osiguranja preduvjeta za učinkovitu i ekonomičnu provedbu postupaka iz stavka 1. ovoga članka ustrojstvena jedinica poduzima prethodne radnje osiguranja žurnog i neposrednog kontakta s osobama koje mogu sudjelovati u postupku neposredne prodaje robe ili postupku žurne besplatne dodjele robe, radi utvrđivanja njihovog interesa za takvu vrstu prodaje ili besplatne dodjele koji se provode odmah i neposredno.

(3) Ustrojstvena jedinica vodi evidenciju o podacima prikupljenim u provođenju prethodnih radnji iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Središnji ured osigurava dostupnost podataka iz stavka 3. ovoga članka drugim područnim carinskim uredima.

Provedba neposredne prodaje robe

Članak 40.

(1) U zapisniku o provedbi neposredne prodaje robe ustrojstvena jedinica, prema stanju robe i primjenom propisa na dan izrade zapisnika, utvrđuje elemente sadržane u članku 10. stavku 1. točkama 1., 2. i 3. te članku 11. ovoga Pravilnika.

(2) Uzimajući u obzir:

1. potrebu žurnog provođenja neposredne prodaje robe, ovisno o okolnostima konkretnog slučaja prodajna cijena robe može se odrediti u umanjenom iznosu u odnosu na iznos određen primjenom članka 11. ovoga Pravilnika

2. karakter neposrednog provođenja prodaje robe, nakon neposrednog kontaktiranja osoba zainteresiranih za kupnju robe, kao odabrani kupac utvrđuje se osoba koja je završno iskazala spremnost kupiti robu prema utvrđenim uvjetima prodaje.

(3) Zapisnik potpisuje službena osoba ustrojstvene jedinice, s time da je sastavni dio zapisnika izjava potpisana od strane odabranog kupca o prihvatu kupnje robe prema utvrđenim uvjetima prodaje.

(4) Kod potpisivanja izjave iz stavka 3. ovoga članka kupcu se izdaje odluka iz članka 46. stavka 2. Zakona.

(5) U provedbi neposredne prodaje robe:

1. za uređenje pitanja carinskih formalnosti odgovarajuće se primjenjuje članak 12. ovoga Pravilnika

2. za uređenje pitanja osoba koje mogu sudjelovati u neposrednoj prodaji robe odgovarajuće se primjenjuju članci 13. i 14. ovoga Pravilnika.

Obveze kupca u postupku neposredne prodaje robe

Članak 41.

(1) U postupku neposredne prodaje robe odabrani kupac je dužan odmah po primitku odluke o neposrednoj prodaji robe iz članka 46. stavka 2. Zakona:

1. uplatiti iznos kupovnine (ostvarena prodajna cijena)

2. u slučaju ako se roba, u smislu članka 12. ovoga Pravilnika, prodaje:

a) uz plaćanje davanja za uvoz robe, na osnovicu koju čini iznos kupovnine uplatiti iznos pripadajućih davanja koja se plaćaju pri puštanju robe u slobodan promet

b) bez plaćanja davanja za uvoz robe, neposredno provesti formalnosti za stavljanje robe u carinski postupak ili njezin ponovni izvoz.

(2) Za slučaj neispunjenja obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se da je kupac odustao od kupnje te ustrojstvena jedinica odmah provodi daljnje radnje za neposrednu prodaju robe drugom kupcu ili drugo odgovarajuće postupanje sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Provedba žurne besplatne dodjele robe

Članak 42.

Na postupak žurne besplatne dodjele robe primjenjuje se članak 38. ovoga Pravilnika, s time da se u provedbi članka 38. točke 1. ovoga Pravilnika prilaže odluka iz članka 46. stavka 2. Zakona.

GLAVA V.

UNIŠTENJE ROBE

Razlozi za uništenje robe

Članak 43.

Oduzeta i ustupljena roba uništit će se ako se postupci prodaje i besplatne dodjele ne mogu provesti ili postupci prodaje i besplatne dodjele nisu uspjeli ili bi trošak postupaka prodaje i besplatne dodjele bio nerazmjeran vrijednosti robe.

Povjerenstvo za uništenje robe

Članak 44.

(1) Za provedbu uništenja robe pročelnik područnog carinskog ureda imenuje Povjerenstvo za uništenje robe, primjenom pravila koja su sadržana u članku 9. stavcima 2. i 3. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada to zahtijevaju posebne okolnosti uništenja određene robe (duhan, duhanski proizvodi i sl.), ravnatelj Carinske uprave imenuje Povjerenstvo za uništenje robe iz redova službenika Carinske uprave, kojem na odgovarajući način određuje način rada i komunikacije s područnim carinskim uredom.

Provedba uništenja robe

Članak 45.

(1) Uništenje robe provodi se predajom robe osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti skupljanja, uporabe i/ili zbrinjavanja otpada odnosno za djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada sukladno odredbama zakona kojim se uređuje gospodarenje otpadom i drugim posebnim propisima.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka radnju uništenja robe provodi uz prisutnost Povjerenstva za uništenje robe koje o istom sastavlja zapisnik.

DIO IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Dovršenje započetih postupaka

Članak 46.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstva imenovana u postupcima iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama propisa koji je važio do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, za provedbu postupaka iz stavka 1. ovoga članka smatraju se povjerenstvima osnovanim sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 47.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (»Narodne novine«, broj 78/13).

Stupanje na snagu

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/99

Urbroj: 513-02-1210/2-16-3

Zagreb, 20. listopada 2016.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

100 02.11.2016 Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom 100 02.11.2016 Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom 100 02.11.2016 Pravilnik o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom