Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila

NN 100/2016 (2.11.2016.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila

DRŽAVNI ZAVOD
ZA MJERITELJSTVO

2149

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine«, broj 74/14) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TLAKOMJERE ZA MJERENJE TLAKA U GUMAMA MOTORNIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (u daljnjem tekstu: tlakomjeri za gume).

Članak 2.

Tlakomjeri za gume su mjerila koja pokazuju razliku između tlaka zraka ili jednakovrijednog medija u gumi motornog vozila (u daljnjem tekstu: guma) i atmosferskog tlaka.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sljedeće vrste tlakomjera za gume:

– s mehaničkim mjernim sustavom prijenosa elastične deformacije osjetila na pokazni uređaj i bez mogućnosti prednamještanja željenog tlaka u gumi;

– s drugim jednakovrijednim mjeriteljski sljedivim načinima mjerenja i pokazivanja deformacije kao posljedice djelovanja tlaka, čime se omogućava prednamještanje željenog tlaka u gumi.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na tlakomjere koji rade na principu površinskog akustičnog vala (SAW – Surface Acoustic Wave).

II. PODRUČJE UPORABE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na tlakomjere za gume koji se upotrebljavaju:

– na benzinskim postajama,

– u stanicama za tehnički pregled vozila,

– pri obavljanju vulkanizerske djelatnosti.

III. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 6.

Mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati tlakomjeri za gume utvrđeni su u Dodatku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

IV. ODOBRENJE TIPA MJERILA

Članak 7.

Postupak ispitivanja tipa mjerila za tlakomjere za gume provodi se u skladu s propisima o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila.

Tlakomjeri za gume koji imaju rješenje o odobrenju tipa mjerila moraju se ovjeravati u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu.

V. UZAJAMNO PRIZNAVANJE

Članak 8.

Postupak uzajamnog priznavanja provodi se u skladu s odredbama članka 33. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/2014).

VI. NOTIFIKACIJA

Članak 9.

Ovaj se Pravilnik donosi uzimajući u obzir postupak obavješćivanja na temelju Direktive (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.).

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila, koji raspolažu mogućnošću prednamještanja željenog tlaka punjenja (»Narodne novine«, broj 78/11).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/11

Urbroj: 558-01/2-16-4

Zagreb, 26. listopada 2016.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK

1. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

1.1. Dopuštene mjerne jedinice u skladu s važećim Pravilnikom o mjernim jedinicama:

– osnovna SI jedinica – Pascal (Pa)

– decimalni višekratnik osnovne SI jedinice – Megapascal (MPa)

– dopušteni naziv decimalnog višekratnika osnovne SI jedinice – bar (1 bar = 105 Pa)

1.2. Mjerni brojčanik analognog pokaznog uređaja

Na mjernom brojčaniku analognog pokaznog uređaja mora biti ispisana jedinica za tlak – bar, na način da se ona jasno razlikuje od ostalih oznaka i natpisa.

Kada mjerni brojčanik osim obrojčavanja u barima sadrži jedno ili više dodatnih obrojčavanja u nekim drugim mjernim jedinicama, takva obrojčavanja moraju biti ispisana na način kojim se osigurava jednoznačno razlikovanje od obrojčavanja u barima.

1.3. Mehanička kazaljka i mjerni brojčanik analognog pokaznog uređaja

Mehanička kazaljka i mjerni brojčanik analognog pokaznog uređaja mehaničkog tlakomjera za gume moraju biti izrađeni na način kojim se omogućuje jasno i jednoznačno očitavanje izmjerene vrijednosti bez optičkog povećavanja i bez faktora množenja, s rezolucijom očitanja ne većom od jedne petine duljine najmanjeg podjeljka ljestvice.

Uvjeti iz prethodnog stavka zadovoljeni su ako:

– vrh kazaljke ima oblik jednakokračnog trokuta čiji kut pri vrhu ne prelazi 60°;

– debljina onog dijela kazaljke koji pokriva podjelnu crtu ne prelazi debljinu najuže podjelne crte;

– vrh kazaljke pokriva 1/3 do 2/3 duljine najkraćih podjelnih crta;

– razmak između kazaljke i površine brojčanika nije veći od 0,02 x L + 1 mm, pri čemu je L udaljenost u mm između rotacijske osi kazaljke i njezina vrha;

– duljina podjeljka ljestvice nije manja od 1,5 mm;

– je debljina oznaka stalna i ne prelazi jednu petinu (1/5) duljine podjeljka ljestvice;

– je svaka peta oznaka dulja od ostalih;

– je svaka peta ili deseta oznaka obrojčana.

– je radno područje mjerne ljestvice jednoznačno i vidljivo označeno;

– su oznake ljestvice na brojčaniku vidljive i lako čitljive s udaljenosti od najmanje 0,6 m bez optičkog sustava za uvećavanje.

1.4. Digitalni pokazni uređaj tlakomjera za gume

Kod digitalnih pokaznih uređaja, mjerna jedinica bar mora biti ispisana u neposrednoj blizini decimalnog mjesta najmanje numeričke vrijednosti.

Digitalni pokazni uređaj tlakomjera za gume mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve:

– pokazni uređaj mora sadržavati znamenke jednake veličine, koje omogućuju točno očitavanje;

– veličina, boja i kontrast znamenki i ostalih oznaka, kojima se izražava izmjerena vrijednost tlaka moraju biti usklađeni na način kojim se osigurava jednoznačno očitavanje; pokazni uređaj mora pokazati stvarnu veličinu izmjerenog tlaka, bez primjene faktora množenja.

Pomoćni indikatori na pokaznom uređaju (npr. znak za povećavanje ili smanjivanje tlaka te informacija o priključenoj cijevi za punjenje guma) su dopušteni pod uvjetom da ne ometaju sigurno očitavanje izmjerenog tlaka.

1.5. Vrijednost najmanjeg podjeljka ljestvice kod analognog tlakomjera za gume, odnosno razlučivosti kod digitalnog tlakomjera za gume ne smije biti veća od 0,1 bar.

2. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE

2.1. Referentno temperaturno područje

Tlakomjeri za gume moraju zadovoljavati kriterij najveće dopuštene pogreške u referentnom temperaturnom području.

Referentno temperaturno područje je područje od 15 °C do 25 °C.

2.2. Najveće dopuštene pogreške

Najveće navedene dopuštene pozitivne ili negativne pogreške, definirane su kao apsolutne vrijednosti u skladu s mjerenim tlakom i to:

a) kod prve i izvanredne ovjere:

– +/– 0,08 bar u području do uključujući 4 bar

– +/– 0,16 bar u području od 4 bar do uključujući 10 bar

– +/– 0,25 bar u području iznad 10 bar.

b) kod redovne ovjere:

– +/– 0,1 bar u području do uključujući 4 bar

– +/– 0,2 bar u području od 4 bar do uključujući 10 bar

– +/– 0,3 bar u području iznad 10 bar.

2.3. Uključivanje servisnog (kalibracijskog) načina rada

Ako tlakomjer za gume radi na principu pretvorbe djelovanja tlaka u električni signal, dopušteno je uključivanje servisnog (kalibracijskog) načina rada s većom rezolucijom, pod uvjetom da navedena opcija bude nakon ovjeravanja zaštićena i nedostupna pri normalnoj uporabi tlakomjera za gume.

2.4. Promjene u vrijednostima pokazivanja tlakomjera za gume pri temperaturama izvan referentnoga područja

Promjene u vrijednostima pokazivanja tlakomjera za gume pri temperaturama izvan referentnoga područja (20±5 °C) ne smiju prelaziti ± 0,4% gornje granice mjerenja za svakih 10 °C.

2.5. Histerezna pogreška

Histerezne pogreške su razlike u pokazivanju koje nastaju pri mjerenju istog tlaka u uvjetima porasta ili snižavanja tlaka.

Pri konstantnoj temperaturi unutar referentnog temperaturnog područja pogreške uzrokovane histerezom ne smiju prelaziti apsolutne vrijednosti najveće dopuštene pogreške.

Određivanje histerezne pogreške provodi se kod tlakomjera za gume čija tehnička izvedba to omogućuje.

2.6. Ništični položaj

Pri atmosferskom tlaku kazaljka mehaničkog uređaja tlakomjera mora se zaustaviti na ništici ili na unaprijed zadanoj vrijednosti koja se jasno razlikuje od podjeljka skale. Odstupanje pri tom ne smije prelaziti vrijednost najveće dopuštene pogreške.

Pri atmosferskom tlaku digitalni pokazni uređaj elektroničkog tlakomjera mora se postaviti na vrijednost »00,0«, pri čemu je stvarno odstupanje od te vrijednosti vidljivo samo kod funkcije kalibracije sa smanjenom vrijednosti podjeljka. U ovom načinu rada uspostavljena tolerancija ne smije premašiti vrijednost koja bi se zaokruživanjem na više pri ponovnom prelasku iz kalibracijskog načina rada u normalni način rada, pokazala kao numerička vrijednost najmanje podjele (0,1 bara).

3. TEHNIČKI ZAHTJEVI

3.1. Konstrukcija

Tlakomjer za gume mora biti tako konstruiran da je osigurana stabilnost njegovih mjeriteljskih značajki u svim vremenskim uvjetima.

Tlakomjer za gume mora biti tako konstruiran da je omogućena zaštita njegovih mjeriteljskih značajki od neovlaštenog pristupa.

3.2. Prednamještanje željene vrijednosti tlaka

Ako tlakomjer za gume raspolaže mogućnošću prednamještanja željene vrijednosti tlaka punjenja guma, mora zadovoljavati sljedeće dodatne zahtjeve:

– odstupanje prednamještene vrijednosti tlaka u odnosu na stvarno postignutu vrijednost tlaka u referentnom temperaturnom području ne smije prelaziti vrijednost najveće dopuštene pogreške utvrđene u točki 2.2. ovoga Dodatka;

– način punjenja guma s mogućnošću prednamještanja željene vrijednosti tlaka i prikazom postignute vrijednosti tlaka mora se jasno razlikovati u odnosu na ručno upravljano punjenje i pokazivanje vrijednosti tlaka. Ako je tlakomjer za gume konstruiran tako da omogućuje oba načina punjenja guma, izbor jednog ili drugog načina mora biti jednostavan;

– opcija prednamještanja željene vrijednosti tlaka ne smije uzrokovati histereznu pogrešku koja prelazi vrijednosti najveće dopuštene pogreške utvrđene u točki 2.2. ovoga Dodatka;

– odstupanje prednamještane željene vrijednosti tlaka od stvarno postignute vrijednosti tlaka izvan referentnog temperaturnog područja, ne smije prelaziti vrijednosti najveće dopuštene pogreške utvrđene u točki 2.4. ovoga Dodatka.

Zahtjevi iz prethodnog stavka moraju biti ispunjeni u području izmjeničnog napona napajanja od –15% do +10% u odnosu na nazivni izmjenični napon napajanja.

3.3. Ispitivanje stabilnosti mjeriteljskih značajki s obzirom na mehaničke utjecaje

Ispitivanje stabilnosti mjeriteljskih značajki s obzirom na mehaničke utjecaje mora uključivati:

– opterećenje tlakom koji prelazi gornju granicu mjernog područja za 25% u trajanju od 15 minuta;

– opterećenje s 1000 impulsa tlaka od 0% do (90 – 95%) gornje granice mjernog područja;

– opterećenje s 10 000 ciklusa tlaka koji se mijenja u području od 20% do 75% gornje granice mjernog područja, s učestalošću ne većom od 60 ciklusa u minuti;

– izlaganje temperaturama od –20 °C i 50 °C u trajanju od po šest sati za svaku navedenu temperaturu.

Nakon završetka ispitivanja iz prve, druge i treće alineje, i jednosatnog mirovanja, tlakomjer mora i nadalje zadovoljavati zahtjeve utvrđene u točkama 2.2., 2.5. i 2.6. ovoga Dodatka.

Nakon završetka temperaturnog ispitivanja iz četvrte alineje, tlakomjer mora mirovati 6 sati. Nakon toga tlakomjer mora i nadalje zadovoljavati zahtjeve utvrđene u točkama 2.2., 2.5. i 2.6. ovoga Dodatka.

Prilikom ispitivanja stabilnosti mjeriteljskih značajki za tlakomjere za gume koji rade na principu pretvorbe učinka tlaka u električnu veličinu, osim ispitivanja iz prve, druge, treće i četvrte alineje, mora se provesti i ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti u okviru razreda E1.

Opseg ispitivanja se određuje u odnosu na izvedbu tlakomjera u cjelini sa svim elementima potrebnim za normalno funkcioniranje, a mora sadržavati barem ispitivanje:

– prekida napajanja električnom energijom;

– smanjenja napajanja električnom energijom;

– elektrostatičkog izboja;

– radiofrekventnog elektromagnetskog polja.

Prilikom ispitivanja tlakomjer ne smije prelaziti vrijednosti najveće dopuštene pogreške utvrđene u točki 2.2. ovoga Dodatka a nakon završetka ispitivanja mora zadovoljavati i zahtjeve utvrđene u točkama 2.5., 2.6. i 3.1. ovoga Dodatka.

4. PRVO, REDOVNO I IZVANREDNO OVJERAVANJE

Prvo, redovno i izvanredno ovjeravanje sadrži provjeru točnosti u najmanje pet točaka mjernog područja, koje su ravnomjerno raspodijeljene u cijelom mjernom području.

Ispitivanje histereze mora se provesti u pet točaka mjernog područja u skladu s točkom 2.5. ovoga Dodatka.

Ispitivanje točnosti tlakomjera provodi se usporedbom s etalonskim tlakomjerom, čija pogreška ne smije biti veća od jedne četvrtine najveće dopuštene pogreške ispitivanog tlakomjera, određene u točki 2.2. ovoga Dodatka.

5. NATPISI I OZNAKE

Na tlakomjere za gume postavljaju se sljedeći natpisi i oznake:

1) na brojčaniku analognog pokaznog uređaja, odnosno uz izmjerenu vrijednost tlaka na digitalnom pokaznom uređaju:

a) oznaka mjerne jedinice, bar

b) ako je potrebno oznaku koja pokazuje radni položaj mjerila.

2) na brojčaniku, na natpisnoj pločici ili na samom tlakomjeru za gume:

a) ime, registrirani trgovački naziv ili registriranu trgovačku oznaku proizvođača;

b) podatke za identifikaciju mjerila

c) službenu oznaku iz rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Te oznake moraju biti vidljive, lako čitljive i neizbrisive u normalnim uvjetima uporabe, te ne smiju smetati pri očitavanju rezultata mjerenja.

100 02.11.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila 100 02.11.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila 100 02.11.2016 Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila