Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

NN 100/2016 (2.11.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

2152

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 26. listopada 2016.

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NAČINU OBRAČUNA, NAPLATE I PLAĆANJA KAMATA I NAKNADA HRVATSKE NARODNE BANKE

I.

U točki II. Odluke o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 133/2010.) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Banke su Hrvatskoj narodnoj banci obračunate kamate iz stavka 1. ove točke dužne platiti najkasnije osam dana nakon isteka mjeseca. Pod bankama u smislu ove Odluke podrazumijevaju se:

– kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,

– podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i

– podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države.«

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br: 320-020/10-16/BV

Zagreb, 26. listopada 2016.

Guverner

Hrvatske narodne banke

prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.