Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 101/2016 (4.11.2016.), Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2157

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. studenoga 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU IZMJENA I DOPUNA SPORAZUMA O OSNOVICI PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske, klase: 022-03/16-04/44, urbroja: 50301-04/12-16-1, od 16. ožujka 2016. godine, točka II. mijenja se i glasi:

»U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju izmjena i dopuna Sporazuma iz točke I. ove Odluke, imenuju se:

– dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskoga sustava, predsjednik

– dr. sc. Martina Dalić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta, članica

– dr. sc. Ivan Kovačić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar uprave, član

– dr. sc. Zdravko Marić, ministar financija, član

– prof. dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva, član

– prof. dr. sc. Pavo Barišić, ministar znanosti i obrazovanja, član

– Nada Murganić, ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, članica

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, članica.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/306

Urbroj: 50301-25/14-16-1

Zagreb, 3. studenoga 2016.

Predsjednik

mr. sc. Andrej Plenković, v. r.