Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN 101/2016 (4.11.2016.), Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

MINISTARSTVO FINANCIJA

2158

Na temelju članka 35. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/2013) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuju posebnosti u provedbi Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (u daljnjem tekstu: Zakon).

II. UTVRĐIVANJE GUBITAKA ILI MANJKOVA

Članak 2.

(1) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta oslobođen je plaćanja posebnog poreza na predmete oporezivanja za gubitke ili manjkove predmeta oporezivanja u poreznom skladištu ili za vrijeme kretanja predmeta oporezivanja u sustavu odgode za koje porezni obveznik dokaže nadležnom carinskom uredu da se mogu pripisati višoj sili ili razlozima koji se ne mogu pripisati njegovoj krivnji.

(2) Razlozima koji se ne mogu pripisati krivnji ovlaštenog držatelja poreznog skladišta smatraju se i gubici ili manjkovi ako su nastali u procesu proizvodnje (tehnološki manjak) te tijekom skladištenja i prijevoza proizvoda (kaliranje, lom, kvar, rastep) najviše do visine utvrđene posebnim propisima ili na temelju tehničkih propisa koji vrijede za pojedinu vrstu proizvoda.

(3) Gubitke i manjkove iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ovlašteni držatelj poreznog skladišta neposredno nakon nastajanja i o tome sastavlja zapisnik kojeg je obvezan dostaviti nadležnom carinskom uredu u roku od pet dana od sastavljanja te prikazati u mjesečnom izvješću za mjesec kada je utvrđen.

(4) Gubici ili manjkovi predmeta oporezivanja nastali u poreznom skladištu ili za vrijeme kretanja u sustavu odgode uslijed više sile, osim provalne krađe, priznaju se do visine utvrđene očevidnikom nadležnog tijela za procjenu šteta.

(5) Od plaćanja posebnog poreza oslobođeni su predmeti oporezivanja koje ovlašteni držatelj poreznog skladišta, proizvođač i trgovac koriste kao uzorke za analize za probnu proizvodnju, odnosno za znanstvene svrhe ili za kontrolu kvalitete.

(6) Od plaćanja posebnog poreza oslobođeni su predmeti oporezivanja koji se koriste u svrhu poreznog nadzora ili predmeti oporezivanja koje ovlašteni držatelj poreznog skladišta, proizvođač i trgovac unište pod carinskim nadzorom, a što se ne može izvršiti bez prisustvovanja ovlaštenog službenika nadležnog carinskog ureda.

(7) Ovlašteni carinski službenik će o uzimanju predmeta oporezivanja u svrhu poreznog nadzora sastaviti zapisnik te jedan primjerak zapisnika uručiti ovlaštenom držatelju poreznog skladišta, proizvođaču ili trgovcu.

(8) O namjeri uništenja predmeta oporezivanja iz stavka 6. ovoga članka mora se prethodno nadležnom carinskom uredu podnijeti prijava za uništenje u pisanom obliku. Nakon provedenog uništenja ovlašteni službenik nadležnog carinskog ureda mora sastaviti bilješku/zapisnik u dva primjerka u kojemu navodi razloge uništenja predmeta oporezivanja, te jedan primjerak uručiti ovlaštenom držatelju poreznog skladišta, proizvođaču ili trgovcu, a izvornik pohraniti u carinskom uredu.

III. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

Članak 3.

Na oslobođenja od plaćanja posebnog poreza iz članka 9. Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe provedbenog propisa o postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja poreza za diplomatska i konzularna predstavništva, institucije i tijela Europske unije te međunarodne organizacije.

IV. OPĆI UVJETI RADA POREZNIH SKLADIŠTA

Članak 4.

(1) Fizička ili pravna osoba koja želi poslovati u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza kao ovlašteni držatelj poreznog skladišta mora podnijeti zahtjev za izdavanje poreznog odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište prema članku 14. stavku 1. Zakona carinskom uredu nadležnom prema svome sjedištu, odnosno prebivalištu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za porezno skladište podnosi se carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu poreznog obveznika neovisno o lokaciji skladišta.

(2) Zahtjev za izdavanje poreznog odobrenja za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva, i to: tvrtku/obrt, sjedište, adresu i podatke za kontakt, mjesto vođenja glavnog knjigovodstva, osobni identifikacijski broj (OIB),

2. ime i prezime te OIB osobe koja će biti odgovorna za rad poreznog skladišta,

3. podatke o lokaciji poreznog skladišta,

4. opis računovodstvenog praćenja poslovanja poreznog skladišta,

5. vrstu i trgovački naziv predmeta oporezivanja prema tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature carinske tarife,

6. opis pojedinih proizvodnih postupaka, ako se radi o proizvođaču predmeta oporezivanja,

7. podatke o uređajima koji omogućuju mjerenje proizvedenih, prerađenih, skladištenih i otpremljenih količina predmeta oporezivanja.

(3) Uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnositelj prilaže sljedeće dokaze:

1. opis prostora koji je predviđen za porezno skladište,

2. potvrdu nadležnog tijela o zadovoljavanju minimalno tehničko-tehnoloških uvjeta za proizvodnju, skladištenje i obavljanje trgovine na veliko sukladno posebnim propisima.

(4) Na zahtjev nadležnog carinskog ureda podnositelj zahtjeva obvezan je dostaviti i druge potrebne podatke.

Članak 5.

(1) Porezno odobrenje za ovlaštenog držatelja poreznog skladišta i za porezno skladište izdaje se na neodređeno vrijeme.

(2) Nadležni carinski ured najmanje jednom godišnje provjerava ispunjava li ovlašteni držatelj poreznog skladišta opće uvjete rada poreznih skladišta propisanih Zakonom.

(3) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta obvezan je nadležni carinski ured obavijestiti o svim izmjenama podataka u poreznom odobrenju, kao i statusnim promjenama u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

Članak 6.

(1) U evidencijama ovlaštenog držatelja poreznog skladišta za svako porezno skladište moraju se voditi podaci o:

1. stanju zaliha predmeta oporezivanja,

2. proizvedenim količinama predmeta oporezivanja,

3. nabavljenim količinama predmeta oporezivanja s plaćenim posebnim porezom,

4. primljenim količinama predmeta oporezivanja u sustavu odgode plaćanja posebnog poreza,

5. otpremljenim količinama predmeta oporezivanja drugom poreznom skladištu,

6. otpremljenim količinama predmeta oporezivanja koji su oslobođeni plaćanja posebnog poreza u skladu s člankom 9. stavkom 1. i člankom 10. stavkom 5. Zakona,

7. otpremljenim količinama predmeta oporezivanja izvan sustava odgode, uključujući količine za vlastitu potrošnju,

8. izvezenim i iznesenim količinama predmeta oporezivanja,

9. iznosima obračunatog i plaćenog posebnog poreza.

(2) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta mora voditi evidencije iz stavka 1. ovoga članka na način da u svakom trenutku može iskazati stanje zaliha predmeta oporezivanja prema trgovačkom nazivu, odnosno tarifnoj oznaci predmeta oporezivanja iz Kombinirane nomenklature carinske tarife te zbirne podatke po kategorijama i vrstama predmeta oporezivanja.

(3) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta može sam izabrati oblik i način vođenja evidencije ako takav oblik i način osigurava podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ovlašteni držatelj poreznog skladišta mora voditi i čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka u poreznom skladištu.

(5) Nadležni carinski ured može u bilo kojem trenutku zatražiti od ovlaštenog držatelja poreznog skladišta uvid u evidenciju te popis zaliha predmeta oporezivanja u poreznom skladištu.

Članak 7.

(1) Ako ovlašteni držatelj poreznog skladišta namjerava predmete oporezivanja nakon završetka carinskog postupka puštanja u slobodan promet odmah unijeti u porezno skladište, dužan je prilikom carinjenja priložiti presliku poreznog odobrenja.

(2) U slučaju puštanja predmeta oporezivanja u slobodan promet na način opisan u stavku 1. ovoga članka plaćanje posebnog poreza se odgađa.

V. REGISTRACIJA POREZNIH OBVEZNIKA

Članak 8.

(1) Proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta dužni su nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnih poreza. Prijava za upis u registar podnosi se uporabom sustava elektroničke razmjene podataka koristeći elektronički Obrazac PUR koji je tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka se prilaže:

1. izvod iz sudskoga ili drugoga registra prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva.

2. preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD (samo za pravne osobe).

(3) Proizvođač izvan sustava odgode koji namjerava uvoziti i/ili unositi predmete oporezivanja upisuje se u registar obveznika posebnih poreza i kao proizvođač i kao trgovac izvan sustava odgode plaćanja posebnog poreza.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su nadležnom carinskom uredu prijaviti svaku izmjenu podataka navedenu prilikom prijave za upis u registar obveznika posebnih poreza, kao i prestanak djelatnosti zbog koje su upisani u registar u roku od osam dana od dana nastanka promjene, odnosno od dana saznanja za izvršenu promjenu.

(5) Nadležni carinski ured će brisati proizvođača, trgovca i ovlaštenog držatelja poreznog skladišta iz registra obveznika posebnih poreza na njegov zahtjev ili po službenoj dužnosti. O opravdanosti brisanja odlučuje nadležni carinski ured vodeći računa da porezni obveznik nema nepodmirenih dugova s naslova posebnih poreza.

VI. OBRAČUN I DOSPIJEĆE PLAĆANJA POREZNE OBVEZE TE IZVJEŠĆIVANJE

Članak 9.

(1) Mjesečno izvješće proizvođača izvan sustava odgode, trgovca izvan sustava odgode i ovlaštenog držatelja poreznog skladišta o proizvedenim, uvezenim, unesenim, isporučenim i prodanim predmetima oporezivanja, stanju zaliha, poreznoj osnovici, poreznoj stopi te iznosu obračunatog posebnog poreza dostavlja se nadležnom carinskom uredu do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec ovisno o predmetima oporezivanja, i to na Obrascu MI-K (kava) koji je tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio i Obrascu MI-BAP (bezalkoholna pića) koji je tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(2) Proizvođač i trgovac izvan sustava odgode dostavljaju mjesečno izvješće samo u mjesecu kada imaju uvoz, unos ili proizvodnju.

(3) Proizvođač izvan sustava odgode kada uvozi/unosi predmete oporezivanja nastupa i kao trgovac izvan sustava odgode.

(4) Proizvođač izvan sustava odgode obračunava posebni porez kada proizvede gotov proizvod koji je predmet oporezivanja (krajnji proizvod koji je predmet oporezivanja).

(5) Primatelj je dužan podnijeti poreznu prijavu za obračun posebnog poreza carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta u dva primjerka na Obrascu OBR-PP-K/BAP koji je tiskan u Prilogu 4 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. UPORABA SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

Članak 10.

Uporaba sustava elektroničke razmjene podataka detaljnije je uređena posebnim provedbenim propisom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka te o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničkog prijenosa podataka i elektroničke komunikacije s Carinskom upravom.

VIII. POSEBNE ODREDBE U VEZI S POREZNIM NADZOROM NAD OBRAČUNAVANJEM I PLAĆANJEM POSEBNOG POREZA

Članak 11.

(1) U smislu članka 25. Zakona smatra se dozvoljenom prodaja predmeta oporezivanja na mjestima koja su određena kao tržnice, na mjestima gdje se može prigodno trgovati (sajmovi, izložbe, priredbe i slično) te na drugim otvorenim mjestima ako su ispunjeni uvjeti propisani posebnim propisima u odnosu na obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje računa, kao i uvjeti propisani posebnim propisima koji se na bilo koji način odnose na predmete oporezivanja.

(2) Dopuštena je prodaja predmeta oporezivanja na mjestima gdje se može prigodno trgovati uz odluku propisanu posebnim propisima u kojem slučaju se smatra da je izdana pisana suglasnost nadležnog carinskog ureda prema mjestu prodaje u kojoj se navode uvjeti pod kojima je prodaja dopuštena.

Članak 12.

(1) Predmeti oporezivanja i drugi predmeti oduzeti prema člancima 21., 22. i 24. Zakona mogu se izložiti javnoj prodaji, internetskoj prodaji (aukciji), prodaji neposrednom pogodbom, besplatno dodijeliti ili uništiti.

(2) Zbog sigurnosnih razloga, razloga zaštite zdravlja i života ljudi, životinja, bilja, zaštite prirode i okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga područni carinski ured može s oduzetim predmetima oporezivanja i drugim predmetima postupati tako da ih do provedbe prodaje, besplatne dodjele ili uništenja preda na čuvanje nadležnom javnopravnom tijelu ili ovlaštenoj osobi za stručno postupanje i rukovanje robom.

(3) Ako se oduzeti predmeti oporezivanja moraju uništiti jer ne udovoljavaju propisima o kakvoći ili zdravstvenim, sigurnosnim i drugim posebnim propisima, uništenje se provodi na trošak osobe od koje su predmeti oporezivanja oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala.

(4) Troškove uništenja dužna je podmiriti osoba od koje su predmeti oporezivanja oduzeti, odnosno koja je nezakonito postupala u roku 10 dana od dana dostave odluke o uništenju robe, a u protivnom će se ti troškovi naplatiti prisilno. Ovrhu provodi nadležni područni carinski ured prema propisima za prisilnu naplatu javnih davanja.

(5) U postupanju s oduzetim predmetima oporezivanja provodi se žurni postupak.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 90/2013 i 111/2013).

Članak 14.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/16-01/96

Urbroj: 513-02-1750/5-16-8

Zagreb, 20. listopada 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 2.


UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

1. STANJE ZALIHA BEZ PLAĆENOG POSEBNOG POREZA NA POČETKU MJESECA

U polje 1. upisuje se početno stanje zaliha bez plaćenog posebnog poreza na kavu na prvi dan u mjesecu za koji se izvješće podnosi (popunjava samo ovlašteni držatelj poreznog skladišta – ODPS)

2. PROIZVEDENE KOLIČINE

U polje 2. upisuje se podatak o proizvedenim količinama (popunjavaju proizvođači: u sustavu odgode (ODPS) i izvan sustava odgode)

3. KOLIČINE PRIMLJENE U POREZNO SKLADIŠTE NAKON UVOZA U RH

U polje 3. upisuje se podatak o uvezenim količinama iz trećih država, odnosno trećih teritorija koje se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet odmah unose u porezno skladište pri čemu je plaćanje posebnog poreza odgođeno (popunjava samo ODPS)

4. KOLIČINE UNESENE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

U polje 4. upisuje se podatak o količinama koje su unesene u porezno skladište (popunjava ODPS) ili količinama koje unosi trgovac izvan sustava odgode (a koji može biti u isto vrijeme i proizvođač izvan sustava odgode)

5. KOLIČINE PRIMLJENE U POREZNO SKLADIŠTE IZ DRUGOG POREZNOG SKLADIŠTA UNUTAR RH

U polje 5. upisuje se podatak o primljenim količinama u porezno skladište u sustavu odgode iz drugog poreznog skladišta u Republici Hrvatskoj (popunjava samo ODPS)

6. VIŠAK UTVRĐEN POPISOM ZALIHA

U polje 6. upisuje se podatak o višku koji je utvrđen kod popisa zaliha na prvi dan izvještajnog razdoblja (popunjava samo ODPS)

7. UKUPNO

Polje 7. automatski se popunjava

8. KOLIČINE OTPREMLJENE IZ POREZNOG SKLADIŠTA U DRUGO POREZNO SKLADIŠTE U RH

U polje 8. upisuje se podatak o otpremljenim količinama u drugo porezno skladište u sustavu odgode u RH (popunjava samo ODPS)

9. KOLIČINE OTPREMLJENE U DRUGU DRŽAVU ČLANICU (IZNESENE KOLIČINE)

U polje 9. upisuju se količine koje su otpremljene u drugu državu članicu EU na koje nije nastala obveza obračuna posebnog poreza (popunjava ODPS te proizvođač i trgovac izvan sustava odgode za količine iznesene unutar obračunskog razdoblja članak 6.stavak 3. Zakona)

10. KOLIČINE OTPREMLJENE U TREĆU DRŽAVU (IZVEZENE KOLIČINE)

U polje 10. upisuju se količine otpremljene u treću državu na koje nije nastala obveza obračuna posebnog poreza (popunjava ODPS te proizvođač i trgovac izvan sustava odgode za količine izvezene unutar obračunskog razdoblja članak 6.stavak 3. Zakona)

11. NEOPOREZIVI GUBICI I MANJKOVI

U polje 11. upisuju se količine neoporezivih gubitaka i manjkova iz čl. 10. st. 3. t. 5. Zakona (popunjava samo ODPS)

12. KOLIČINE OSLOBOĐENE PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

U polje 12. upisuju se količine koje su oslobođene plaćanja posebnog poreza prema čl. 9. st.1., čl. 10. st. 3. t.1., 2., 3. i 4. i st.5. Zakona (za ODPS), te količine koje su oslobođene plaćanja posebnog poreza prema čl. 10. st. 4. i 5. Zakona (za proizvođača i trgovca izvan sustava odgode)

13. KOLIČINE KAVE UTROŠENE ZA VLASTITU PROIZVODNJU

U polje 13. upisuje se podatak o količinama kave utrošenim za vlastitu proizvodnju kao repromaterijal (popunjava samo ODPS – proizvođač u sustavu odgode)

14. UKUPNO NEOPOREZIVE KOLIČINE

Polje 14. automatski se popunjava

15. KOLIČINE KAVE PUŠTENE NA TRŽIŠTE U RH (OPOREZIVE KOLIČINE)

U polje 15. upisuje se podatak o otpuštenim količinama kave iz sustava odgode i oporezivim gubicima i manjkovima (kod ovlaštenog držatelja poreznog skladišta), te količinama unesenim i/ili proizvedenim izvan sustava odgode (kod trgovca i proizvođača izvan sustava odgode)

16. STANJE ZALIHA NA KRAJU MJESECA

Polje 16. automatski se popunjava

17. KOLIČINE UVEZENE I PUŠTENE U SLOBODNI PROMET U RH

U polju 17. upisuju se količine koje su uvezene i puštene u slobodni promet u Republici Hrvatskoj i na koje je prilikom uvoza obračunat posebni porez (upisuje ODPS za količine koje je prilikom uvoza pustio u slobodni promet s obračunatim posebnim porezom te trgovac izvan sustava odgode, a koji može biti u isto vrijeme i proizvođač izvan sustava odgode, za količine koje je pustio u slobodni promet)

18. VISINA POSEBNOG POREZA U KN

Polje 18. automatski se popunjava (važeća visina posebnog poreza za svaku pojedinu vrstu predmeta oporezivanja)

19. OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM PUŠTANJA NA TRŽIŠTE U RH

Polje 19. automatski se popunjava

20. OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM PUŠTANJA U SLOBODNI PROMET NA UVEZENE KOLIČINE

Polje 20. automatski se popunjava

21. UKUPNO OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM PUŠTANJA NA TRŽIŠTE U RH

Polje 21. automatski se popunjava, to je podatak o iznosu ukupno obračunatog posebnog poreza na količine iskazane u svakom stupcu retka 15. ovoga obrasca, odnosno zbroj iznosa posebnog poreza obračunatog za svaki pojedini predmet oporezivanja (to je iznos koji se zadužuje na poreznu karticu)

22. UKUPNO OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM UVOZA

Polje 22. automatski se popunjava, to je podatak o iznosu ukupno obračunatog posebnog poreza na količine iskazane u svakom stupcu retka 17. ovoga obrasca, odnosno zbroj iznosa posebnog poreza obračunatog prilikom uvoza svakog pojedinog predmeta oporezivanja (ne zadužuje se na poreznu karticu s ovog obrasca, automatski se zadužuje prilikom uvoznog carinjenja)

23. UKUPNO OBRAČUNATI POSEBNI POREZ

Polje 23. automatski se popunjava, a to je podatak o iznosu ukupno obračunatog posebnog poreza tijekom izvještajnog razdoblja, odnosno zbroj iznosa posebnog poreza iskazanog u poljima 21. i 22. ovoga obrasca (ne zadužuje se na poreznu karticu)


PRILOG 3


UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

1. STANJE ZALIHA BEZ PLAĆENOG POSEBNOG POREZA NA POČETKU MJESECA

U polje 1. upisuje se početno stanje zaliha bez plaćenog posebnog poreza na BAP na prvi dan u mjesecu za koji se izvješće podnosi (popunjava samo ovlašteni držatelj poreznog skladišta – ODPS)

2. PROIZVEDENE KOLIČINE

U polje 2. upisuje se podatak o proizvedenim količinama (popunjavaju proizvođači: u sustavu odgode (ODPS) i izvan sustava odgode)

3. KOLIČINE PRIMLJENE U POREZNO SKLADIŠTE NAKON UVOZA U RH

U polje 3. upisuje se podatak o uvezenim količinama iz trećih država, odnosno trećih teritorija koje se nakon završetka carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet odmah unose u porezno skladište pri čemu je plaćanje posebnog poreza odgođeno (popunjava samo ODPS)

4. KOLIČINE UNESENE IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

U polje 4. upisuje se podatak o količinama koje su unesene u porezno skladište (popunjava ODPS) ili o količinama koje unosi trgovac izvan sustava odgode (a koji može biti u isto vrijeme i proizvođač izvan sustava odgode)

5. KOLIČINE PRIMLJENE U POREZNO SKLADIŠTE IZ DRUGOG POREZNOG SKLADIŠTA UNUTAR RH

U polje 5. upisuje se podatak o primljenim količinama u porezno skladište u sustavu odgode iz drugog poreznog skladišta u Republici Hrvatskoj (popunjava samo ODPS)

6. VIŠAK UTVRĐEN POPISOM ZALIHA

U polje 6. upisuje se podatak o višku koji je utvrđen kod popisa zaliha na prvi dan izvještajnog razdoblja (popunjava samo ODPS)

7. UKUPNO

Polje 7. automatski se popunjava

8. KOLIČINE OTPREMLJENE IZ POREZNOG SKLADIŠTA U DRUGO POREZNO SKLADIŠTE U RH

U polje 8. upisuje se podatak o otpremljenim količinama u drugo porezno skladište u sustavu odgode u RH (popunjava samo ODPS)

9. KOLIČINE OTPREMLJENE U DRUGU DRŽAVU ČLANICU (IZNESENE KOLIČINE)

U polje 9. upisuju se količine koje su otpremljene u drugu državu članicu EU na koje nije nastala obveza obračuna posebnog poreza (popunjava ODPS te proizvođač i trgovac izvan sustava odgode za količine iznesene unutar obračunskog razdoblja članak 6. stavak 3. Zakona)

10. KOLIČINE OTPREMLJENE U TREĆU DRŽAVU (IZVEZENE KOLIČINE)

U polje 10. upisuju se količine otpremljene u treću državu na koje nije nastala obveza obračuna posebnog poreza (popunjava ODPS te proizvođač i trgovac izvan sustava odgode za količine izvezene unutar obračunskog razdoblja članak 6. stavak 3. Zakona)

11. NEOPOREZIVI GUBICI I MANJKOVI

U polje 11. upisuju se količine neoporezivih gubitaka i manjkova iz čl. 10. st. 3. t. 5. Zakona (popunjava samo ODPS)

12. KOLIČINE OSLOBOĐENE PLAĆANJA POSEBNOG POREZA

U polje 12. upisuju se količine koje su oslobođene plaćanja posebnog poreza prema čl. 9. st. 1., čl. 10. st. 3. t. 1., 2., 3. i 4. i st. 5. Zakona (za ODPS), te količine koje su oslobođene plaćanja posebnog poreza prema čl. 10. st. 4. i 5. Zakona (za proizvođača i trgovca izvan sustava odgode)

13. KOLIČINE UTROŠENE ZA VLASTITU PROIZVODNJU

U polje 13. upisuje se podatak o količinama BAP-a utrošenim za vlastitu proizvodnju kao repromaterijal (popunjava samo ODPS –proizvođač u sustavu odgode)

14. UKUPNO NEOPOREZIVE KOLIČINE

Polje 14. automatski se popunjava

15. KOLIČINE BAP-a PUŠTENE NA TRŽIŠTE U RH (OPOREZIVE KOLIČINE)

U polje 15. upisuje se podatak o otpuštenim količinama BAP-a iz sustava odgode i oporezivim gubicima i manjkovima (kod ovlaštenog držatelja poreznog skladišta), te količinama unesenim i/ili proizvedenim izvan sustava odgode (kod trgovca i proizvođača izvan sustava odgode)

16. STANJE ZALIHA NA KRAJU MJESECA

Polje 16. automatski se popunjava

17. KOLIČINE UVEZENE I PUŠTENE U SLOBODNI PROMET U RH

U polju 17. upisuju se količine koje su uvezene i puštene u slobodni promet u Republici Hrvatskoj i na koje je prilikom uvoza obračunat posebni porez (upisuje ODPS za količine koje je prilikom uvoza pustio u slobodni promet s obračunatim posebnim porezom te trgovac izvan sustava odgode, a koji može biti u isto vrijeme i proizvođač izvan sustava odgode, za količine koje je pustio u slobodni promet)

18. VISINA POSEBNOG POREZA U KN

Polje 18. automatski se popunjava (važeća visina posebnog poreza za svaku pojedinu vrstu predmeta oporezivanja)

19. OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM PUŠTANJA NA TRŽIŠTE U RH

Polje 19. automatski se popunjava

20. OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM PUŠTANJA U SLOBODNI PROMET NA UVEZENE KOLIČINE

Polje 20. automatski se popunjava

21. UKUPNO OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM PUŠTANJA NA TRŽIŠTE U RH

Polje 21. automatski se popunjava, to je podatak o iznosu ukupno obračunatog posebnog poreza na količine iskazane u svakom stupcu retka 15. ovoga obrasca, odnosno zbroj iznosa posebnog poreza obračunatog za svaki pojedini predmet oporezivanja (to je iznos koji se zadužuje na poreznu karticu)

22. UKUPNO OBRAČUNATI POSEBNI POREZ PRILIKOM UVOZA

Polje 22. automatski se popunjava, to je podatak o iznosu ukupno obračunatog posebnog poreza na količine iskazane u svakom stupcu retka 17. ovoga obrasca, odnosno zbroj iznosa posebnog poreza obračunatog prilikom uvoza svakog pojedinog predmeta oporezivanja (ne zadužuje se na poreznu karticu s ovog obrasca, automatski se zadužuje prilikom uvoznog carinjenja)

23. UKUPNO OBRAČUNATI POSEBNI POREZ

Polje 23. automatski se popunjava, a to je podatak o iznosu ukupno obračunatog posebnog poreza tijekom izvještajnog razdoblja, odnosno zbroj iznosa posebnog poreza iskazanog u poljima 21. i 22. ovoga obrasca (ne zadužuje se na poreznu karticu)


PRILOG 4.


101 04.11.2016 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 101 04.11.2016 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 101 04.11.2016 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića 101 04.11.2016 Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića