Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjestima zakloništa

NN 101/2016 (4.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjestima zakloništa

101 04.11.2016 Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mjestima zakloništa

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2160

Na temelju članka 1021. stavak 1. podstavak 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O MJESTIMA ZAKLONIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o mjestima zakloništa (»Narodne novine«, br. 3/08) u članku 8. stavak 1. riječi: »raspoloživosti financijskog jamstva iz članka 10. ovog Pravilnika« i znak zareza ispred njih brišu se.

Članak 2.

U članku 9. stavak 1. riječi: »uz suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša« brišu se.

Članak 3.

U članku 10. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Nepostojanje financijskog jamstva iz stavka 2. ovog članka ne smatra se dovoljnim razlogom za odbijanje prihvata broda u mjestu zakloništa odnosno ne utječe na obvezu provođenja postupka iz članka 8. ovog Pravilnika.«

Članak 4.

U poglavlju 4. odjeljku 4.4. točki 20. privitka »Plan prihvata broda u nevolji«, koji je sastavni dio Pravilnika, riječi: »uz suglasnost pomoćnika ministra nadležnog za zaštitu okoliša« i znak zareza ispred njih brišu se.

Članak 5.

U poglavlju 10. privitka »Plan prihvata broda u nevolji«, koji je sastavni dio Pravilnika, dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»Nepostojanje financijskog jamstva iz točke 1. ovog poglavlja ne smatra se dovoljnim razlogom za odbijanje prihvata broda u mjestu zakloništa odnosno ne utječe na obvezu provođenja postupka utvrđivanja prijedloga mjesta zakloništa.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/98

Urbroj: 530-04-2-1-2-16-1

Zagreb, 21. listopada 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.