Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

NN 102/2016 (9.11.2016.), Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

ODBOR ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

2172

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11., 61/11., 27/13. i 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 81/13.) Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 2. studenoga 2016. godine donio je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH ZASTUPNIKA

I.

Zakonska obveza za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za razdoblje od 1. srpnja do 13. listopada 2016. godine iznosi 17.932.744,56 kuna.

II.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u iznosu od 13.550.033,85 kuna za razdoblje od 1. srpnja do 13. listopada 2016.

Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika i nezavisnim zastupnicima u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora.

Svakom izabranom zastupnika podzastupljenog spola pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog zastupnika.

III.

Prema kriterijima iz točke II. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim zastupnicima u razdoblju od 1. srpnja do 13. listopada 2016. godine raspoređuju se sredstva:

1. Hrvatska demokratska zajednica

(44 zastupnika i 6 zastupnica) 4.434.875,24 kune

2. Socijaldemokratska partija Hrvatske

(27 zastupnika i 16 zastupnica) 3.909.000,71 kunu

3. Most nezavisnih lista

(12 zastupnika i 3 zastupnice) 1.340.980,06 kuna

4. Hrvatska narodna stranka – liberalni demokrati

(3 zastupnika i 5 zastupnica) 744.988,92 kune

5. Hrvatska inicijativa za dijalog – HRID

(1 zastupnik i 2 zastupnice) 280.466,42 kune

6. Hrvatski laburisti – Stranka rada

(2 zastupnika i 1 zastupnica) 271.701,84 kune

7. Istarski demokratski sabor

(3 zastupnika) 262.937,27 kuna

8. Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević

(3 zastupnika) 262.937,27 kuna

9. Hrvatska stranka umirovljenika

(1 zastupnik i 1 zastupnica) 184.056,09 kuna

10. Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti

(1 zastupnik i 1 zastupnica) 184.056,09 kuna

11. Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

(2 zastupnika) 175.291,51 kunu

12. Samostalna demokratska srpska stranka

(3 zastupnika) 262.937,27 kuna

13. Hrvatska socijalno-liberalna stranka

(2 zastupnika) 175.291,51 kunu

14. Ermina Lekaj-Prljaskaj

(nezavisna zastupnica) 96.410,33 kune

15. Hrvatska seljačka stranka

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

16. Hrvatska demokršćanska stranka

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

17. Blok umirovljenika zajedno

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

18. Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

19. Nezavisna lista Stipe Petrine

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

20. Narodna stranka – Reformisti

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

21. Živi zid

(1 zastupnik) 87.645,76 kuna

22. Vladimir Bilek

(nezavisni zastupnik) 87.645,76 kuna

23. Veljko Kajtazi

(nezavisni zastupnik) 87.645,76 kuna

24. Furio Radin

(nezavisni zastupnik) 87.645,76 kuna

25. Šandor Juhas

(nezavisni zastupnik) 87.645,76 kuna.

IV.

Raspoređena sredstva iz ove Odluke doznačuju se na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 400-06/16-01/07

Urbroj: 6521-1-16-01

Zagreb, 2. studenoga 2016.

Predsjednik
Odbora za Ustav, Poslovnik
i politički sustav
prof. dr. sc. Robert Podolnjak, v. r.