Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna

NN 102/2016 (9.11.2016.), Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna

ODBOR ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

2174

Na temelju članka 41. stavka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11., 61/11., 27/13. i 2/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 2. studenoga 2016. godine donio je

ODLUKU

O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

I.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz državnog proračuna raspoređenih Odlukom ovoga Odbora od 2. studenoga 2016. godine za razdoblje od 1. srpnja do 13. listopada 2016. godine, i to:

– Živom zidu i

Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci HSLS.

II.

Obustava isplate iz točke I. ove Odluke traje do objave podataka o donacijama, odnosno do dostave godišnjeg financijskog izvještaja, a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave.

III.

Zbog zakašnjenja objave podataka o donacijama u razdoblju od trideset i šest (36) dana od propisanog roka, političkoj stranci Živi zid iznos isplate iz točke I. ove Odluke umanjuje se za 30.049,97 kuna.

Zbog zakašnjenja dostave godišnjeg financijskog izvještaja u razdoblju od tri (3) dana od propisanog roka, Hrvatskoj socijalno- -liberalnoj stranci HSLS iznos isplate iz točke I. ove Odluke umanjuje se za 5.716,03 kune.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke može podnijeti tužba nadležnom upravnom sudu.

Klasa: 400-06/16-01/09

Urbroj: 6521-1-16-01

Zagreb, 2. studenoga 2016.

Predsjednik
Odbora za Ustav, Poslovnik
i politički sustav
prof. dr. sc. Robert Podolnjak, v. r.