Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje

NN 102/2016 (9.11.2016.), Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2182

Na temelju članka 97. podstavaka 7., 8. i 10. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI HRANE ZA ŽIVOTINJE

I. PODRUČJE PRIMJENE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju nepoželjne tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje i utvrđuju mikrobiološki kriteriji za određene mikroorganizme za hranu za životinje neživotinjskog podrijetla.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na subjekte u poslovanju s hranom za životinje (u daljnjem tekstu: subjekti) koji obavljaju poslove proizvodnje, izrade, prerade, skladištenja, prijevoza i distribucije hrane za životinje uključujući uvoz hrane za životinje iz trećih zemalja i izvoz hrane za životinje u treće zemlje.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa iz područja veterinarstva koji se odnose na zdravlje ljudi i životinja.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske preuzimaju sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30. 5. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/186 оd 6. veljače 2015. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina arsena, fluora, olova, žive, endosulfana i sjemena ambrozije (SL L 31, 7. 2. 2015.)

Preporuka Komisije od 17. kolovoza 2006. godine o prisutnosti deoksinivalenola, zearalenona, okratoksina A, T-2 i HT-2 toksina i fumonizina u proizvodima namijenjenim za hranidbu životinja (2006/576/EZ) (SL L 229 23. 8. 2006.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2006/576/EZ)

Preporuka Komisije od 27. ožujka 2013. o prisutnosti toksina T-2 i HT-2 u žitaricama i proizvodima od žitarica (2013/165/EU) (SL L 91 3. 4. 2013.) (u daljnjem tekstu: Preporuka 2013/165/EU).

II. POJMOVNIK

Članak 3.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se pojmovi:

a) »hrana za životinje« – kako je definirano člankom 3. točkom 4. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 178/2002)

b) »krmiva« – kako je definirano člankom 3. stavkom 2. točkom (g) Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. godine o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (SL L 229, 1. 9. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 767/2009)

c) »dodaci hrani za životinje« – kako je definirano člankom 2. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (SL L 268, 18. 10. 2003.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1831/2003)

d) »premiksi« – kako je definirano člankom 2. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 1831/2003

e) »krmna smjesa« kako je definirano člankom 3. stavkom 2. točkom (h) Uredbe (EZ) br. 767/2009

f) »dopunska krmna smjesa« – kako je definirano člankom 3. stavkom 2. točkom (j) Uredbe (EZ) br. 767/2009

g) »potpuna krmna smjesa« – kako je definirano člankom 3. stavkom 2. točkom (i) Uredbe (EZ) br. 767/2009

h) »proizvodi namijenjeni za hranu za životinje« – krmiva, premiksi, dodaci hrani za životinje, krmne smjese i svi drugi proizvodi namijenjeni hranidbi ili koji se koriste u hrani za životinje

i) »dnevni obrok« – kako je definirano člankom 2. stavkom 2. točkom (f) Uredbe (EZ) br. 1831/2003

j) »životinje« – životinjske vrste koje se uobičajeno hrane i drže ili koriste za prehranu ljudi, kao i životinje koje žive slobodno u divljini u slučajevima kada se hrane hranom za životinje u smislu odredbi ovoga Pravilnika

k) »stavljanje na tržište« ili »stavljanje u promet« – kako je definirano člankom 3. točkom 8. Uredbe (EZ) br. 178/2002

l) »nepoželjna tvar« – svaka tvar ili proizvod osim patogenih tvari (uzročnika bolesti), koja je prisutna u i/ili na proizvodu namijenjenom za hranu za životinje i koja predstavlja moguću opasnost za zdravlje životinja ili ljudi ili okoliš ili može štetno djelovati na stočarsku proizvodnju

m) »kontaminirana hrana za životinje« – kako je definirano člankom 3. stavkom 2. točkom (p) Uredbe (EZ) br. 767/2009

n) »mikroorganizmi« – bakterije, kvasci i plijesni

o) »mikrobiološki kriterij« – kriterij kojim se utvrđuje prihvatljivost jednog proizvoda, serije proizvoda ili procesa, na temelju odsutnosti, prisutnosti ili broja mikroorganizama po jedinici mase ili volumena

p) »serija ili šarža« – kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 2. točkom (r) Uredbe (EZ) br. 767/2009

r) »uzorak« – homogenizirani dio proizvoda namijenjen za hranu za životinje koji odražava obilježja serije iz koje je uzet, a namijenjen je laboratorijskim analizama

s) »treće zemlje« – zemlje koje nisu članice Europske unije

t) »država članica« – država članica Europske unije

u) »uvoz« – unošenje proizvoda namijenjenih za hranu za životinje podrijetlom iz trećih zemalja u Europsku uniju.

III. NADLEŽNO TIJELO

Članak 4.

Nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika je ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, uprava nadležna za poslove veterinarstva.

IV. UVJETI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE, KORIŠTENJE I UVOZ

Članak 5.

(1) Dopušteno je stavljati na tržište i/ili koristiti i/ili uvoziti iz trećih zemalja samo proizvode namijenjene za hranu za životinje koji ispunjavaju uvjete propisane odredbama ovoga Pravilnika, odnosno ukoliko:

– su zdravstveno ispravni, nepatvoreni i tržišne kvalitete

– su proizvedeni i označeni u skladu s posebnim propisima

– pravilnim korištenjem ne predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili okoliš i nemaju štetan utjecaj na stočarsku proizvodnju

– sadržaj nepoželjnih tvari ne prelazi najveću dopuštenu količinu, utvrđenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika

– udovoljavaju mikrobiološkim kriterijima utvrđenim u Prilogu III. ovoga Pravilnika

– ne sadrže tvari za koje nije propisana najveća dopuštena količina, a za koje je na temelju provedene procjene rizika utvrđeno da postoji rizik za zdravlje ljudi, životinja i/ili okoliš u skladu s odredbama Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 81/13 i 14/14).

(2) Za proizvode namijenjene za hranu za životinje koji sadrže nepoželjne tvari u količini koja prelazi najveću dopuštenu količinu utvrđenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika i koji ne udovoljavaju mikrobiološkim kriterijima iz Priloga III. ovoga Pravilnika smatra se da ne udovoljavaju zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

(1) Dozvoljena je prisutnost nepoželjnih tvari navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje isključivo u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Subjekti su obvezni u suradnji s nadležnim tijelom poduzeti mjere za utvrđivanje izvora nepoželjnih tvari u hrani za životinje u slučajevima kada su najveće dopuštene količine prekoračene i u slučajevima kada je to prekoračenje utvrđeno, uzimajući u obzir prirodne količine tih tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje, a radi smanjenja ili uklanjanja izvora nepoželjnih tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

(3) Pragovi za pokretanje postupka i način postupanja kod utvrđivanja izvora pojedinih nepoželjnih tvari iz stavka 2. ovoga članka, u slučaju prekoračenja najvećih dopuštenih količina, navedeni su u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

(4) Nadležno tijelo dostavlja Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija) i državama članicama sve bitne informacije i nalaze o izvoru i o poduzetim mjerama za smanjenje količine ili uklanjanje nepoželjnih tvari.

(5) Informacija iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se u okviru godišnjeg izvještaja, koji se dostavlja Komisiji prema odredbama članka 44. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja (SL L 165, 30. 4. 2004.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004), a kada je informacija od neposrednog značaja za države članice, informacija se prenosi odmah.

Članak 7.

Proizvode namijenjene za hranu za životinje, koji sadrže nepoželjne tvari u količini koja prelazi najveću dopuštenu količinu utvrđenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika, zabranjeno je miješati u svrhu njihovog razrjeđenja s istim ili drugim proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

Članak 8.

Ukoliko nisu utvrđene najveće dopuštene količine nepoželjnih tvari za dopunske krmne smjese, one ne smiju, uzimajući u obzir njihov udio u dnevnom obroku prema uputi proizvođača, sadržavati nepoželjne tvari u količini većoj od najveće dopuštene količine za potpune krmne smjese utvrđene u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo može na temelju novih podataka ili ponovnog razmatranja postojećih podataka nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a koji ukazuju da najveća dopuštena količina utvrđena u Prilogu I. ovoga Pravilnika ili nepoželjna tvar koja nije navedena u istom Prilogu predstavlja opasnost za zdravlje životinja ili ljudi ili okoliš, privremeno smanjiti postojeću najveću dopuštenu količinu, utvrditi najveću dopuštenu količinu ili zabraniti prisustvo takve nepoželjne tvari u proizvodima namijenjenim za hranu za životinje kada se utvrdi na temelju provedene procjene rizika u skladu s odredbama Zakona o hrani da postoji rizik za zdravlje ljudi, životinja i/ili okoliš.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će o tome odmah obavijestiti države članice i Komisiju, navodeći razloge svoje odluke i osigurati da se donesena odluka objavi.

Članak 10.

Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje koji ispunjavaju uvjete utvrđene u ovom Pravilniku smatraju se sigurnim u skladu s člankom 15. Uredbe (EZ) br. 178/2002 i ne podliježu nikakvim ograničenjima prilikom stavljanja na tržište u pogledu sadržaja nepoželjnih tvari i mikrobioloških kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Uredbom (EZ) br. 882/2004.

V. IZVOZ U TREĆE ZEMLJE

Članak 11.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na proizvode namijenjene za hranu za životinje koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni za izvoz u treće zemlje.

(2) Ne dovodeći u pitanje odredbu stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo može odobriti ponovni izvoz u treće zemlje prema uvjetima propisanim u članku 12. Uredbe (EZ) br. 178/2002, a odredbe članka 20. Uredbe (EZ) br. 178/2002 primjenjuju se mutatis mutandis.

VI. SAMOKONTROLA PROIZVOĐAČA

Članak 12.

(1) Subjekti unutar poslovanja kojim upravljaju moraju poduzimati mjere kojima osiguravaju da proizvodi namijenjeni za hranu za životinje ispunjavaju zahtjeve o sigurnosti hrane za životinje u smislu članka 17. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 kako bi osigurali sukladnost sirovina i gotovih proizvoda s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Radi postupanja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka subjekti su obvezni provoditi dobru higijensku praksu te postupke samokontrole temeljene na načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka (u daljnjem tekstu: HACCP).

(3) Subjekti koji obavljaju postupke na razini primarne proizvodnje hrane za životinje i s njima povezane postupke iz članka 5. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2015/1905 od 22. listopada 2015. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu testiranja na dioksin ulja, masti i od njih dobivenih proizvoda (SL L 278, 23. 10. 2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 183/2005), obvezni su provoditi mjere utvrđene u Prilogu I. Uredbe (EZ) br. 183/2005.

(4) Subjekti iz stavka 3. ovoga članka nisu obvezni provoditi HACCP i na njih se ne primjenjuju odredbe stavaka 5. do 8. ovoga članka.

(5) Subjekti moraju prilikom analize rizika i određivanja kritičnih granica na kritičnim kontrolnim točkama u svrhu procjene prihvatljivosti krmnih smjesa i žitarica te proizvoda od žitarica za hranidbu životinja primjenjivati orijentacijske vrijednosti za određene mikotoksine iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(6) HACCP iz stavka 2. ovoga članka mora biti izrađen na temelju provedene analize rizika bilo od strane subjekta ili stručne institucije, a uz načela utvrđena u članku 6. Uredbe (EZ) br. 183/2005 mora sadržavati i pisani plan uzorkovanja za sirovine i gotove proizvode.

(7) Plan uzorkovanja iz stavka 6. ovoga članka treba sadržavati podatke o načinu i mjestu uzorkovanja u odnosu na proizvodni proces, vrstu uzorka i učestalost uzorkovanja te opis postupanja u slučaju nesukladnog rezultata analize u odnosu na propisane zahtjeve, uključujući postupanje s nesukladnim sirovinama i gotovim proizvodima.

(8) Subjekti mogu plan uzorkovanja iz stavka 6. ovoga članka prilagoditi prirodi i obimu poslovanja s hranom za životinje, ali uz uvjet da su ispunjeni kriteriji za sigurnost hrane za životinje utvrđeni ovim Pravilnikom.

VII. POSTUPCI U SLUČAJU NESUKLADNIH REZULTATA

Članak 13.

(1) Kada subjekt na temelju rezultata dobivenih u okviru provedbe HACCP-a ili na neki drugi način utvrdi ili dobije informacije o odstupanju od kriterija sigurnosti hrane za životinje utvrđenih ovim Pravilnikom obvezan je u najkraćem mogućem roku pisanim putem o utvrđenim nesukladnostima obavijestiti mjesno nadležni veterinarski ured i postupiti u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 178/2002.

(2) Pored postupanja u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, subjekt mora poduzeti mjere za utvrđivanje uzroka nesukladnih rezultata radi sprečavanja ponovnog pojavljivanja neprihvatljive kontaminacije u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Mjere iz stavka 2. ovoga članka mogu uključivati izmjene postupaka temeljenih na načelima HACCP-a ili primjenu drugih mjera kontrole higijene hrane za životinje.

Članak 14.

(1) Proizvodi namijenjeni za hranu za životinje u kojima je utvrđena prisutnost nepoželjnih tvari u količini koja prelazi najveću dopuštenu količinu određenu u Prilogu I. ovoga Pravilnika i/ili ne udovoljavaju mikrobiološkim kriterijima utvrđenim u Prilogu III. ovoga Pravilnika smatraju se kontaminiranom hranom za životinje, koju je kao takvu zabranjeno stavljati na tržište i/ili koristiti i/ili uvoziti iz trećih zemalja.

(2) Hrana za životinje iz stavka 1. ovoga članka mora biti označena u skladu s odredbama Priloga VIII. Uredbe (EZ) br. 767/2009.

(3) Hrana za životinje iz stavka 1. ovoga članka može se podvrgnuti detoksifikacijskom postupku u skladu s odredbama Uredbe komisije (EU) 2015/786 оd 19. svibnja 2015. o utvrđivanju kriterija prihvatljivosti za postupke detoksifikacije koji se primjenjuju na proizvode namijenjene hrani za životinje kako je predviđeno Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 125, 21.5.2015.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2015/786).

(4) Nadležno tijelo provodi mjere nadzora i kontrole postupka detoksifikacije iz stavka 3. ovog članka i kontrole najveće dopuštene količine nepoželjnih tvari iz Priloga I. ovoga Pravilnika u detoksificiranim proizvodima namijenjenim za hranu za životinje.

(5) Sukladno članku 6. stavku 1. Uredbe (EU) 2015/786 objekte za provođenje detoksifikacijskog postupka iz stavka 3. ovoga članka mora odobriti nadležno tijelo.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Prilozi I. – IV. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (»Narodne novine«, br. 80/10 i 124/12) i članak 71. Pravilnika o kakvoći stočne hrane (»Narodne novine«, br. 26/98).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/03
Urbroj: 525-10/0261-16-13
Zagreb, 24. listopada 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

NAJVEĆE DOPUŠTENE KOLIČINE NEPOŽELJNIH TVARI NAVEDENIH U ČLANKU 6. STAVKU 1. OVOGA PRAVILNIKA

ODJELJAK I.: ANORGANSKI KONTAMINANTI I DUŠIKOVI SPOJEVI

1. Arsen(1)

Kako je propisano točkom 1. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186 оd 6. veljače 2015. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina arsena, fluora, olova, žive, endosulfana i sjemena ambrozije (SL L 31, 7. 2. 2015.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) 2015/186)

2. Kadmij

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1275/2013 оd 6. prosinca 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina arsena, kadmija, olova, nitrita, eteričnog ulja gorušice i štetnih botaničkih nečistoća (SL L 328, 7. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 1275/2013)

3. Fluor(7)

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

4. Olovo(12)

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

5. Živa(4)

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

6. Nitrit(5)

Kako je propisano točkom 4. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1275/2013

7. Melamin(9)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 107/2013 od 5. veljače 2013. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina melamina u konzerviranoj hrani za kućne ljubimce (SL L 35, 6. 2. 2013.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 107/2013)

(1), (4), (5), (7), (9) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011 od 16. lipnja 2011. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za nitrit, melamin, Ambrosia spp. i neizbježnog prenošenja nekih kokcidiostatika i histomonostatika i o konsolidaciji Priloga I. i II. Direktivi (SL L 159, 17. 6. 2011.).

(12) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 107/2013.

ODJELJAK II.: MIKOTOKSINI

1. Aflatoksin B1

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011 od 16. lipnja 2011. o izmjeni Priloga I. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za nitrit, melamin, Ambrosia spp. i neizbježnog prenošenja nekih kokcidiostatika i histomonostatika i o konsolidaciji Priloga I. i II. Direktivi (SL L 159, 17. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 574/2011)

2. Glavnica raži (Claviceps purpurea)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

ODJELJAK III.: PRIRODNI BILJNI TOKSINI

1. Slobodni gosipol

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

2. Cijanovodična kiselina

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

3. Teobromin

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

4. Viniltiooksazolidon (5-viniloksazolidin-2-tion)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

5. Eterično ulje gorušice(1)

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1275/2013

(1) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011.

ODJELJAK IV.: ORGANSKI SPOJEVI KLORA (OSIM DIOKSINA I PCB-a)

1. Aldrin(1)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

2. Dieldrin(1)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

3. Kamfeklor (toksafen) – zbroj indikatora srodnih spojeva (kongenera) CHB 26, 50 i 62(3)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

4. Klordan (zbroj cis- i trans- izomera i oksiklordana, izraženog kao klordan)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

5. DDT (zbroj DDT-, DDD-(ili TDE-) i DDE-izomera, izraženih kao DDT)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

6. Endosulfan (zbroj alfa i beta – izomera i endosulfansulfata, izražen kao endosulfan)

Kako je propisano točkom 4. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

7. Endrin (zbroj endrina i delta- ketoendrina, izražen kao endrin)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

8. Heptaklor (zbroj heptaklora i hepta-klorepoksida, izražen kao heptaklor)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

9. Heksaklorbenzen (HCB)

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

10. Heksaklorcikloheksan (HCH)

alfa-izomeri

beta-izomeri

gama-izomeri

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

(1), (3) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011.

ODJELJAK V.: DIOKSINI I PCB-i

1. Dioksini [zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzo-furana (PCDF) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(2)]

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012 od 16. kolovoza 2012. o izmjeni priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina za arsen, fluor, olovo, živu, endoslufan, dioksine, Ambrosiu spp., diklazuril i lasalocid A natrij i u pogledu pragova za pokretanje postupka za dioksine (SL L 219, 17.08.2012.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 744/2012)

2. Zbroj dioksina i dioksinu sličnih PCB-a [zbroj polikloriranih dibenzo-paradioksina (PCDD-a), polikloriranih dibenzo-furana (PCDF-a) i polikloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(2)]

Kako je propisano točkom 1. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012 od 28. ožujka 2012. o izmjeni Priloga I. i II. Direktivi 2002/32/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća u pogledu najvećih dopuštenih količina i utvrđivanja pragova za pokretanje postupka za dioksine i poliklorirane bifenile (SL L 91, 29.3.2012.) (u daljnjem tekstu Uredba Komisije (EU) br. 277/2012)

3. PCB-i koji nisu slični dioksinu (zbroj PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 i PCB 180 (ICES 6)(1)

Kako je propisano točkom 1. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012

(1), (2) Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012.

ODJELJAK VI.: ŠTETNE BOTANIČKE NEČISTOĆE

1. Sjeme korova te nemljeveni i neoljušteni plodovi koji sadržavaju alkaloide, glukozide i druge toksične tvari, pojedinačno ili u kombinaciji, uključujući

– Datura sp.

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

2. Crotalaria spp.

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

3. Sjemenke i ljuske ricinusa – Ricinus communis L., Croton tiglium L. i Abrus precatorius L. te njihove prerađevine(1), pojedinačno ili u kombinaciji

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe (EZ) Komisije (EU) 2015/186

4. Neoljušteni žir bukve – Fagus sylvatica L.

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

5. Purghera – Jatropha curcas L.

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

6. Sjeme Ambrosia spp.

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

7. Sjemenke

— indijske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

— sareptske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea

— kineske gorušice – Brassica juncea (L.) Czern. i Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

— crne gorušice – Brassica nigra (L.) Koch

— etiopijske gorušice – Brassica carinata A. Braun

Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186

(1) Kako je propisano točkom 5. Priloga Uredbe Komisije (EU) 2015/186.

ODJELJAK VII.: ODOBRENI DODACI HRANI ZA ŽIVOTINJE U NECILJNOJ HRANI ZA ŽIVOTINJE USLIJED NEIZBJEŽNOG PRENOŠENJA

1. Dekokvinat

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

2. Diklazuril

Kako je propisano točkom 1. podtočkom (h) Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012

3. Halofuginon hidrobromid

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije br. (EU) 574/2011

4. Lasalocid A natrij

Kako je propisano točkom 1. podtočkom (i) Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012

5. Maduramicin amonij alfa

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

6. Monensin natrij

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

7. Narazin

Kako je propisano Prilogom Uredbe. Komisije (EU) br. 574/2011

8. Nikarbazin

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

9. Robenidin hidroklorid

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

10. Salinomicin natrij

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

11. Semduramicin natrij

Kako je propisano Prilogom Uredbe Komisije (EU) br. 574/2011

PRILOG II.

PRAGOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA KOJI ZAHTJEVAJU ISTRAŽIVANJE U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 3. OVOGA PRAVILNIKA

ODJELJAK: DIOKSINI I PCB-i

1. Dioksini [zbroj polikloriranih dibenzo-para-dioksina (PCDD-a), polikloriranih dibenzofurana (PCDF-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(1)]

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 744/2012

2. Dioksinu slični PCB-i [zbroj polikloriranih bifenila (PCB-a) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalentne faktore, 2005.)(1) ]

Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012

(1) Kako je propisano točkom 2. Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 277/2012.

PRILOG III.

MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

ODJELJAK I.
MIKROBIOLOŠKI KRITERIJI ZA PATOGENE BAKTERIJE

VRSTA
MIKROORGANIZMA

VRSTA HRANE
ZA ŽIVOTINJE

BROJ
MIKROORGANIZAMA

cfu/g(*)

Salmonella spp.

Krmiva i krmne smjese za sve vrste životinja

0/25 g

Clostridium perfringens

Krmiva i krmne smjese za sve vrste životinja

100/g

Listeria spp.

Silaže i krmiva s visokim postotkom vlage

0/25 g

(*) cfu – broj kolonijoformnih jedinica u gramu.

ODJELJAK II.
KRITERIJI MIKROBIOLOŠKE KVALITETE U ODNOSU NA UKUPAN BROJ SAPROFITSKIH BAKTERIJA, KVASACA I PLIJESNI

Hrana za životinje koja se stavlja na tržište i koristi u hranidbi životinja mora pored kriterija iz Odjeljka I. ovoga Priloga ispunjavati i kriterije za svrstavanje u razred kvalitete I. – III., a sukladno parametrima utvrđenim u Odjeljku III. ovoga Priloga.

Hranu za životinje koja je na temelju parametara iz Odjeljka III. ovoga Priloga uvrštena u razred kvalitete IV. nije dopušteno koristiti za hranidbu životinja.

Određivanje razrede kvalitete za hranu za životinje I. – IV. provodi se na temelju utvrđivanja ukupnog broja saprofitskih bakterija, kvasaca i plijesni VDLUFA mikrobiološkom metodom, a sukladno parametrima utvrđenim u Odjeljku III. ovoga Priloga.

ODJELJAK III.
1. RAZREDI KVALITETE PREMA VDLUFA MIKROBIOLOŠKOJ METODI

Razred kvalitete I. (poželjna kvaliteta) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da broj indikatorskih mikroorganizama (u daljnjem tekstu: IM) ne prelazi utvrđenu orijentacijsku vrijednost (u daljnjem tekstu: OV) iz točke 2. ovoga Odjeljka.

Razred kvalitete II. (smanjena kvaliteta) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da je broj IM do 5 puta veći od utvrđene OV iz točke 2. ovoga Odjeljka.

Razred kvalitete III. (loša kvaliteta) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da je broj IM veći 5 do 10 puta od utvrđene OV iz točke 2. ovoga Odjeljka.

Razred kvalitete IV. (nije prihvatljivo za hranidbu životinja) – obuhvaća hranu za životinje za koju je utvrđeno da je broj IM 10 puta veći od utvrđene OV iz točke 2. ovoga Odjeljka.

2. ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI ZA INDIKATORSKE MIKROORGANIZME PREMA VDLUFA MIKROBIOLOŠKOJ METODI

 

MEZOFILNE AEROBNE BAKTERIJE

x 106 cfu/g

PLIJESNI

x 103 cfu/g

KVASCI

x 103 cfu/g

INDIKATORSKI MIKROORGANIZMI (IM)

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI (OV)

KRMIVA:

             

Brašno i krupica dobiveni ekstrakcijom uljarica

1

1

0,1

10

20

1

30

Pogače iz proizvodnje ulja dobivene prešanjem uljarica

1

1

01

10

20

2

30

Posije i krmno brašno žitarica, osim pšeničnih i raženih posija

5

1

0,1

50

30

2

50

Pšenične posije i ražene posije

8

1

0,1

50

50

2

80

Kukuruz (zrno i prekrupa)

2

0,5

0,05

20

30

5

60

Pšenica, raž (zrno i prekrupa)

5

0,5

0,05

30

20

2

30

Ječam (zrno i prekrupa)

20

1

0,05

40

30

2

100

Zob (zrno i prekrupa)

50

1

0,05

200

50

2

200

Sijeno

30

2

0,15

200

100

5

150

Slama

100

2

0,15

200

100

5

400

Silaža

0,4

0,2

0,03

5

5

5

1000

Sjenaža

0,2

0,2

0,01

5

5

5

200

KRMNE SMJESE:

             

Sipke krmne smjese za:

             

Piliće i brojlere

3

0,5

0,1

30

20

5

50

Nesilice

5

1

0,1

50

50

5

50

Prasad

5

0,5

0,1

30

20

5

50

Svinje za rasplod i tov

6

1

0,1

50

50

5

80

Telad

2

0,5

0,1

30

20

5

50

Muzne krave, junad za rasplod i tov

10

1

0,1

50

50

5

80

Peletirane krmne smjese za:

             

Piliće i brojlere

0,5

,01

0,05

5

5

1

5

Nesilice

0,5

0,5

0,05

5

10

1

5

Prasad

0,5

0,1

0,05

5

5

1

5

Svinje za rasplod i tov

1

0,5

0,05

5

10

1

5

Telad

0,5

0,5

0,05

5

5

1

5

Muzne krave, junad za rasplod i tov

1

0,5

0,05

5

10

1

5

Konje

0,5

0,5

0,01

2

6

1

5

Kuniće

0,2

0,2

0,01

1

3

1

2

Legenda:

IM I

žuto pigmentirane bakterije (bakterije karakteristične za proizvod)

IM II

bacili, mikrokoki, koagulaza negativni stafilokoki (bakterije indikatori zagađenja)

IM III

streptomicete (bakterije indikatori zagađenja)

IM IV

plijesni polja (plijesni karakteristične za proizvod)

IM V

skladišne plijesni (indikatori zagađenja)

IM VI

plijesni iz roda Mucorales (indikatori zagađenja)

IM VII

sve vrste kvasaca (indikatori zagađenja)

PRILOG IV.

ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI ZA ODREĐENE MIKOTOKSINE UTVRĐENE U PREPORUCI 2006/576/EZ I PREPORUCI 2013/165/EU ZA PROIZVODE NAMIJEMNJENE ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE

ODJELJAK I.
ORIJENTACIJSKE VRIJEDNOSTI ZA ODREĐENE MIKOTOKSINE UTVRĐENE U PREPORUCI 2006/576/EZ[1]((*) Posebnu pozornost potrebno je obratiti na žitarice i proizvode od žitarica koji se daju izravno životinjama i to na način da njihova uporaba u dnevnim obrocima ne dovede do većeg stupnja izloženosti životinje ovim mikotoksinima od odgovarajućeg stupnja izloženosti, ako se u dnevnom obroku koristi samo potpuna krmna smjesa.(**) Izraz »žitarice i proizvodi od žitarica« ne obuhvaća samo krmiva navedena pod naslovom »zrnje žitarica i proizvodi dobiveni od njih« u točki 1. Dijelu C Priloga Uredbi (EU) br. 68/13 o katalogu krmiva (SL L 29 od 30. 1. 2013.) (u daljnjem u tekstu: Uredba (EU) br. 68/13) nego i druga krmiva dobivena od žitarica, a posebno voluminozna krmiva dobivena od žitarica.(1) Orijentacijska vrijednost za žitarice i proizvode od žitarica određene su za najotpornije vrste životinja i stoga se smatraju najvišim orijentacijskim vrijednostima. Za osjetljivije vrste životinja na navedene toksine orijentacijske vrijednosti za žitarice i proizvode od žitarica treba smanjiti u skladu s vrijednostima utvrđenim za krmne smjese.)

MIKOTOKSIN

PROIZVODI NAMIJENJENI ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE

ORIJENTACIJSKA VRIJEDNOST(1) (u mg/kg (ppm) za hranu za životinje s udjelom vlage od 12%)

Deoksinivalenol

Krmiva (*):

 

– Žitarice i proizvodi od žitarica (**) osim nusproizvoda od kukuruza

8

– Nusproizvodi od kukuruza

12

   

Dopunske i potpune krmne smjese, osim za:

5

– svinje

0,9

– telad (< 4 mjeseca), janjad i jarad

2

Zearalenon

Krmiva (*):

 

– Žitarice i proizvodi od žitarica (**) osim nusproizvoda od kukuruza

2

– Nusproizvodi od kukuruza

3

Dopunske i potpune krmne smjese za:

 

– prasad i nazimice (mlade krmače)

0,1

– krmače i svinje za tov

0,25

– telad, mliječne krave, ovce (uključujući janjad) i koze (uključujući jarad)

0,5

Okratoksin A

Krmiva (*)

 

– Žitarice i proizvodi od žitarica (**)

0,25

Dopunske i potpune krmne smjese za:

 

– svinje

0,05

– perad

0,1

Fumonizin B1 + B2

Krmiva (*)

 

Kukuruz i proizvodi od kukuruza (***)

60

Dopunske i potpune krmne smjese za:

 

– svinje, konje (kopitare), kuniće i kućne ljubimce

5

– ribe

10

– perad, telad (< 4 mjeseca), janjad i jarad

20

– odrasle preživače (> 4 mjeseca) i kune (krznaši)

50

ODJELJAK II. OKVIRNE VRIJEDNOSTI O PRISUTNOSTI TOKSINA T-2 I HT-2 UTVRĐENE U PREPORUCI 2013/165/EU[2]((***) Izraz »kukuruz i proizvodi od kukuruza« ne obuhvaća samo krmiva dobivena od kukuruza navedena pod naslovom »zrnje žitarica i proizvod dobiveni od njih« u točki 1. Dijelu C Priloga Uredbi (EU) br. 68/13 nego i druga krmiva dobivena od kukuruza, a posebno kukuruzno voluminozno krmivo.(2) Navedene vrijednosti predstavljanju okvirne vrijednosti iznad kojih, a svakako u slučaju ponavljajućih nalaza je potrebno provesti istraživanja o faktorima koji dovode do prisutnosti toksina T-2 i HT-2 ili o učincima prerade hrane i hrane za životinje. Okvirne vrijednosti se temelje na podacima o pojavnosti koji su dostupni u bazi podataka EFSA i predstavljeni u njenom mišljenju. Okvirne vrijednosti nisu vrijednosti za sigurnost hrane i hrane za životinje.) [3]((3) Navedene vrijednosti ne odnose se na rižu i proizvode od riže)[4]((4) Neprerađene žitarice su žitarice koje nisu bile podvrgnute nikakvoj mehaničkoj ni toplinskoj obradi osim sušenja, čišćenja i razvrstavanja.)[5]((5) Okvirne vrijednosti za žitarice i proizvode od žitarica namijenjene za hranu za životinje i krmne smjese odnose se na hranu za životinje s udjelom vlage od 12%.)

PROIZVODI NAMIJENJENI
ZA HRANU ZA ŽIVOTINJE

OKVIRNE VRIJEDNOSTI ZA ZBROJ TOKSINA T-2 I HT-2 (μg/kg) IZNAD KOJIH JE POTREBNO PROVESTI ISTRAŽIVANJA (2)(3)

Neprerađene žitarice(4):

 

ječam (uključujući pivski ječam) i kukuruz

200

zob (neoljuštena)

1000

pšenica, raž i druge žitarice

100

Proizvodi od žitarica za hranu za životinje i krmne smjese(5):

 

mljeveni proizvodi od zobi (ljuske)

2000

ostali proizvodi od žitarica

500

krmne smjese, osim hrane za mačke

250