Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

NN 102/2016 (9.11.2016.), Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za ulagatelje UCITS fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2184

Na temelju članka 65. stavka 2., članka 161. stavka 2., članka 162. i članka 215. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« br. 44/16, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 4. studenoga 2016. godine donijela je

PRAVILNIK

O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ULAGATELJE UCITS FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

– sadržaj, rokovi, izdavanje i preinačivanje promidžbenog sadržaja UCITS fondova,

– sadržaj i metode prikaza rezultata poslovanja UCITS fondova,

– sadržaj mjesečnog izvještaja za ulagatelje o poslovanju UCITS fondova,

– način, sadržaj i rokove objava događaja u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda,

– dodatne informacije koje mora sadržavati mrežna stranica društva za upravljanje UCITS fondovima.

PROMIDŽBENI SADRŽAJ

Članak 2.

(1) Promidžbenim sadržajem društva za upravljanje i UCITS fondova smatraju se sve informacije koje se priopćuju putem sredstava promidžbe iz članka 158. stavka 5. Zakona, a iz kojih nedvojbeno proizlazi namjera promidžbe.

(2) Informacije iz promidžbenog sadržaja uključuju, ali nisu ograničene na isticanje naziva, prinosa ili strategije ulaganja UCITS fonda te navođenje financijskih proizvoda vezanih uz UCITS fond kada se oglašava financijska grupa ili na drugi način povezana osoba s društvom za upravljanje, bez obzira kojim se putem i medijem promidžbeni materijal odašilje javnosti.

Članak 3.

Pored odredbi iz članka 160. Zakona, promidžbeni sadržaj ne smije sadržavati pisane, usmene ili slikovne izjave i poruke:

1. koje navode netočne podatke ili izraze kojima bi se mogao stvoriti pogrešan dojam o društvu za upravljanje i UCITS fondu,

2. kojima se druga društva za upravljanje i UCITS fondovi dovode u nepovoljniji položaj,

3. koje negativno, neistinito i pogrešno prikazuju druge sudionike na financijskom tržištu,

4. koje na bilo koji način ulagatelje dovode u zabludu.

PRIKAZ REZULTATA POSLOVANJA

Članak 4.

Rezultatom poslovanja UCITS fonda smatraju se informacije o veličini imovine pod upravljanjem, prinosu, strukturi portfelja, ukupnim troškovima i udjelima, odnosno sve informacije kojima je cilj prikazati poslovanje UCITS fonda.

Članak 5.

Izračun vrijednosti udjela UCITS fonda koji se koristi kao promidžbeni sadržaj mora biti rezultat vrednovanja imovine u skladu s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i računovodstvenim politikama predmetnog UCITS fonda, a koji je potvrđen od strane depozitara UCITS fonda.

Članak 6.

(1) Informacije o prinosu UCITS fonda trebaju biti prikazane:

1. za tekuću godinu,

2. za prethodnih godinu dana,

3. kao prosječan godišnji prinos od osnutka UCITS fonda,

4. za cijelo razdoblje propisano člankom 161. stavkom 1. točkom 3. Zakona, kao godišnji prinos za svaku kalendarsku godinu posebno,

5. uz opis i metodologiju načina na koji je izračunat,

6. uz napomenu da rezultati poslovanja UCITS fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja UCITS fonda.

(2) Društvo za upravljanje sve informacije o prinosu iz stavka 1. ovoga članka dužno je prikazati na jednom mjestu međusobno ih ne odvajajući.

(3) Prilikom prikaza informacija o prinosu UCITS fonda iz stavka 1. ovoga članka društvo za upravljanje dužno se pridržavati sljedećeg:

1. prinos za razdoblje kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjoj razini, osim kod novčanih fondova gdje je dopušteno svođenje prinosa na godišnju razinu za razdoblje od mjesec dana ili dulje, uz obvezno napomenu da se radi o prikazu prinosa na godišnjoj razini,

2. ako se prikazuje prinos za višegodišnje razdoblje, mora se prikazati prosječni godišnji prinos izračunat kao geometrijski prosjek,

3. prinos UCITS fonda mora uvijek sadržavati točno navedeno vremensko razdoblje na koje se odnosi (datum početka i kraja razdoblja),

4. uz prikaz prinosa, promidžbena informacija mora sadržavati i podatke o rizicima ulaganja u UCITS fond,

5. navesti naknade i troškove UCITS fonda koji su uzeti u obzir prilikom izračuna prinosa.

MJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA ULAGATELJE

Članak 7.

(1) Mjesečni izvještaj za ulagatelje iz članka 212. Zakona mora minimalno sadržavati sljedeće podatke:

1. osnovne informacije o UCITS fondu,

2. ulagateljske ciljeve i strategiju ulaganja UCITS fonda,

3. strukturu ulaganja UCITS fonda,

4. naknade UCITS fonda,

5. neto vrijednost imovine i cijenu udjela UCITS fonda,

6. podatke o prinosu UCITS fonda,

7. grafički prikaz kretanja cijene udjela UCITS fonda,

8. naziv depozitara UCITS fonda.

(2) Mjesečni izvještaj za ulagatelje na mrežnoj stranici društva za upravljanje mora biti dostupan dvije godine od dana objave.

Članak 8.

Osnovne informacije o UCITS fondu iz članka 7. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika trebaju minimalno sadržavati sljedeće:

1. naziv društva za upravljanje,

2. naziv UCITS fonda,

3. vrstu UCITS fonda,

4. iznos minimalne uplate u UCITS fond,

5. datum početka rada UCITS fonda,

6. početnu vrijednost udjela UCITS fonda,

7. valutu UCITS fonda,

8. trajanje UCITS fonda u slučaju da je osnovan kao UCITS fond na određeno vrijeme

9. podatke o osnovnim karakteristikama svake pojedine klase udjela UCITS fonda, kada je to primjenjivo.

Članak 9.

(1) Mjesečni izvještaj mora minimalno sadržavati sljedeće podatke o strukturi ulaganja iz članka 7. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika, koji se odnose na posljednji radni dan mjeseca za koji se izrađuje izvještaj:

1. deset (10) najvećih pozicija ulaganja s naznakom postotnog udjela u neto imovini UCITS fonda,

2. strukturu imovine UCITS fonda prema vrstama imovine,

3. strukturu imovine UCITS fonda prema državama, skupinama država ili regijama,

4. valutnu izloženost imovine UCITS fonda,

5. strukturu imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima,

6. za vrijednosne papire koji su vrednovani metodom procjene, naziv izdavatelja, identifikacijske oznake vrijednosnih papira, trenutno procijenjene vrijednosti, te metode i datum zadnje procjene,

7. podaci iz točaka 1. do 5. ovoga članka mogu se prikazati grafički ili tablično s naznakom postotnog udjela svake kategorije koja se grafički prikazuje.

(2) Mjesečni izvještaj mora sadržavati i naznaku postotnog udjela prenosivih vrijednosnih papira u neto imovini UCITS fonda, koji se grupiraju na sljedeći način:

1. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona,

2. prenosivi vrijednosni papiri iz članka 252. stavka 2. Zakona.

(3) Podaci o deset (10) pozicija ulaganja imovine UCITS fonda iz stavka 1. točke 1. ovoga članka moraju jasno prikazivati o kojem se financijskom instrumentu radi na način da je iz istoga vidljivo sljedeće:

1. za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca naziv izdavatelja i identifikacijska oznaka,

2. za depozite naziv kreditne institucije u koju je položen depozit,

3. za sve ostale financijske instrumente koji se nalaze u deset (10) pozicija ulaganja imovine UCITS fonda, a koje nisu navedene u točkama 1. i 2. ovoga stavka, potrebno je navesti podatke iz kojih je jasno vidljivo o kojem financijskom instrumentu se radi.

(4) Struktura imovine UCITS fonda po državama, skupinama država ili regijama iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i gospodarskim sektorima iz stavka 1. točke 5. ovoga članka jasno mora prikazivati stvarnu izloženost izdavateljima ili tržištima pojedinih država, skupinama država ili regijama te gospodarskim sektorima koja uključuje i izloženost postignutu ulaganjem u izvedenice te udjele ili dionice investicijskih fondova i ostale financijske instrumente, kada je to primjenjivo.

Članak 10.

Naknade UCITS fonda iz članka 7. stavka 1. točke 4. ovoga Pravilnika trebaju prikazivati postotni iznos godišnje naknade za upravljanje, naknade depozitaru, ulazne i izlazne naknade te, kada je to primjenjivo, naknade vezane uz prinos UCITS fonda.

Članak 11.

Podatak o neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijeni udjela UCITS fonda iz članka 7. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika prikazuje stanje na zadnji radni dan mjeseca za koji se izrađuje izvješće. Neto vrijednost imovine UCITS fonda prikazuje se u kunama dok se cijena udjela UCITS fonda prikazuje u valuti u kojoj je predviđena denominacija cijene udjela UCITS fonda.

Članak 12.

Podaci o prinosu UCITS fonda iz članka 7. stavka 1. točke 6. ovoga Pravilnika trebaju sadržavati sve podatke iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Grafikon iz članka 7. stavka 1. točke 7. ovoga Pravilnika mora prikazivati kretanje cijene udjela UCITS fonda od osnutka UCITS fonda do zadnjeg radnog dana mjeseca na kojeg se odnosi mjesečno izvješće za ulagatelje, odnosno u zadnjih 5 godina, ovisno koje je od naznačenih razdoblja kraće.

Članak 14.

(1) Društvo za upravljanje dužno je, kada je to moguće, bez odgode na svojoj mrežnoj stranici na vidljivom i lako dostupnom mjestu objaviti svaki pravni i poslovni događaj u vezi s društvom za upravljanje i UCITS fondom kojim upravlja, kada se radi o događajima koji bi mogli utjecati na poslovanje UCITS fonda.

(2) Događaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti jasno obrazloženi, na način lako razumljiv ulagateljima UCITS fonda, s detaljnim objašnjenjem o utjecaju događaja na poslovanje UCITS fonda.

DODATNE INFORMACIJE KOJE MORA SADRŽAVATI MREŽNA STRANICA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Članak 15.

(1) Mrežna stranica društva za upravljanje, pored podataka i informacija iz članka 65. stavka 1. Zakona mora sadržavati i sljedeće:

1. važnije promjene u vlasničkoj strukturi društva za upravljanje,

2. promjene u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje,

3. podatke o članstvu radnika društva za upravljanje u nadzornim odborima trgovačkih društava s posebnom naznakom imaju li fondovi pod upravljanjem u svom portfelju financijske instrumente tih društava, najkasnije do 10. dana po nastanku događaja,

4. obavijest o sudjelovanju i načinu glasovanja na glavnim skupštinama minimalno 15 dana prije održavanja,

5. kada je primjenjivo, rješenja javno objavljena od strane Agencije o:

– privremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja za rad,

– izricanju javne opomene društvu za upravljanje (objava izreke rješenja),

– oduzimanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje (objava izreke rješenja),

6. kada je primjenjivo, obavijest o pokretanju postupka predstečajne nagodbe, stečajnog postupka ili postupka likvidacije društva za upravljanje,

7. ako se u pojedinim razdobljima naknade u UCITS fondu naplaćuju u iznosima različitim od onih iz članka 10. ovoga Pravilnika potrebno je navesti razdoblja i iznose naknada,

8. odmah nakon zaključenja, podatke o svim transakcijama kupnje i prodaje vrijednosnih papira izvan uređenog tržišta koje je društvo za upravljanje za račun UCITS fonda izvršilo s povezanom osobom.

Članak 16.

Ako društvo za upravljanje u sklopu promidžbenog sadržaja ili bilo kojih drugih informacija za ulagatelje objavljuje podatke o priznanju, nagradi ili poretku pojedinog UCITS fonda pod upravljanjem, dužno je navesti razdoblje za koje je nagrada dodijeljena, ime osobe odnosno organizacije koja je nagradu dodijelila i datum dodjele nagrade.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/06
Urbroj: 326-01-440-16-1
Zagreb, 4. studenoga 2016.

Predsjednik Upravnog vijeća Petar-Pierre Matek, v. r.