Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4605/2015 od 28. rujna 2016.

NN 102/2016 (9.11.2016.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-4605/2015 od 28. rujna 2016.

USTAVNI SUD
REPUBLIKE HRVATSKE

2189

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom Vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Đurđica Vrčić iz Kukuljanova, koju zastupa Ana Holjar, odvjetnica iz Rijeke, na sjednici održanoj 28. rujna 2016. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Rijeci dužan je donijeti odluku u predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem Ovr-2727/08 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe Đurđici Vrčić iz Kukuljanova određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava na razumnu duljinu postupka zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) u iznosu od 6.600,00 kn.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositeljice Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Đurđica Vrčić iz Kukuljanova (u daljnjem tekstu: podnositeljica) podnijela je 28. studenoga 2014. ustavnu tužbu smatrajući da joj je zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Rijeci pod brojem Ovr-2727/2008 povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljeno je izviješće o tijeku postupka Općinskog suda u Rijeci Ovr-2727/08.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

3. Ovršni postupak pred Općinskim sudom u Rijeci pokrenut je 7. kolovoza 2008. prijedlogom za ovrhu ovrhovoditeljice (ovdje predlagateljice) protiv ovršenika Grada Bakra radi prisilne činidbe uz prijedlog za određivanje sudskih penala.

Podnositeljica je 24. listopada 2011. podnijela Županijskom sudu u Rijeci zahtjev za zaštitu prava za suđenje u razumnom roku.

Drugostupanjskim rješenjem broj: Gzp-208/2011 od 19. ožujka 2013. Županijski sud u Rijeci usvojio je zahtjev podnositeljice te je naložio prvostupanjskom sudu da ovršni postupak koji se vodi pod brojem Ovr-2727/2008 dovrši u roku četiri (4) mjeseca a podnositeljici je zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku određena primjerena novčana naknada u iznosu od 3.800,00 kn (tri tisuće osamsto kuna).

Prvostupanjskim rješenjem broj Ovr-2727/08 od 14. studenoga 2013. Općinski sud u Rijeci odredio je ovršeniku naknadni rok od osam (8) dana radi ispunjenja obveze utvrđene presudom Općinskog suda u Rijeci broj P-344/96 od 20. studenoga 2003. te je odredio da ako ovršenik ne ispuni svoju obvezu niti u tom naknadnom roku, obvezan je ovrhovoditelju isplatiti iznos od 2.000,00 kn (dvije tisuće kuna) za svaki dan zakašnjenja počevši od isteka tog roka.

Žalba protiv gore navedenog prvostupanjskog rješenja podnesena je 29. studenoga 2013.

Dopuna žalbe podnesena je 3. prosinca 2013.

Ustavnu tužbu podnositeljica je podnijela 28. studenoga 2014.

III. MJERODAVNO PRAVO

4. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.; u daljnjem tekstu: ZIDZoSud:153/09).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud:28/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud:28/13 do danas je izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.). Tekst Zakona o sudovima koji je danas na snazi u ovoj se odluci skraćeno označava kraticom: ZoSud:28/13-33/15.

Pregled pravila sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u razdoblju od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a:28/13-33/15) Ustavni sud je dao u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

5. U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud je, u vezi sa svojom nadležnošću u zaštiti ustavnog prava na suđenje u razumnom roku nakon stupanja na snagu ZoSud-a:28/13 zauzeo sljedeće stajalište:

»5. Polazeći od članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske ('Narodne novine' broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.) te članaka 62. i 63. Ustavnog zakona, a imajući u vidu da je zakonodavac u ZoSud-u/13 propisao pravna sredstva za ubrzanje sudskih postupaka i za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, Ustavni sud, vezano uz svoju nadležnost u zaštiti ustavnog prava na suđenje u razumnom roku, utvrđuje sljedeća pravila:

povreda ustavnog prava na suđenje u razumnom roku, to jest dugotrajnost postupka odlučivanja o glavnoj stvari u kojoj se odlučuje o pravima i obvezama podnositelja odnosno o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela, kao i djelotvornost pravnih sredstava po ZoSud-u/13, u svakom pojedinom konkretnom slučaju može biti ispitana u postupku pokrenutom ustavnom tužbom podnesenom na temelju članka 62. Ustavnog zakona (u povodu odluke o glavnoj stvari /meritumu/ nakon iscrpljenog dopuštenog pravnog puta) ili u postupku pokrenutom ustavnom tužbom na temelju članka 63. Ustavnog zakona (dok postupak o glavnoj stvari još nije okončan);

– pored općih postupovnih pretpostavki koje mora ispunjavati svaka ustavna tužba, pretpostavka za odlučivanje o ustavnoj tužbi u kojoj je istaknuta povreda ustavnog prava na suđenje u razumnom roku (bilo na temelju članka 62. ili članka 63. Ustavnog zakona), u pravilu jest i ta da je podnositelj prethodno koristio sva dopuštena pravna sredstva protiv nerazumne duljine postupka.«

6. Sukladno citiranom stajalištu Ustavnog suda, jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

7. U konkretnom slučaju podnositeljica je koristila pravno sredstvo koje joj je bilo na raspolaganju na temelju ZoSud-a:150/05 (v. točku 6. obrazloženja ove odluke).

Njen zahtjev za suđenje u razumnom roku Županijski sud u Rijeci je rješenjem broj Gzp 208/2011 od 19. ožujka 2013. usvojio i naložio Općinskom sudu u Rijeci da dovrši ovršni postupak broj Ovr-2727/2008 u roku od 4 (četiri) mjeseca te joj je zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku odredio primjerenu novčanu naknadu u iznosu od 3.800,00 kn (tri tisuće osamsto kuna).

Uvažavajući činjenicu da se podnositeljica koristila zahtjevom za suđenje u razumnom roku, a da je postupak u odnosu na podnositeljicu do podnošenja ove ustavne tužbe (28. studenoga 2014.) trajao preko sedam (7) godina i da još traje, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

8. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenosti predmeta, ponašanju podnositelja i mjerodavnih tijela te važnosti predmeta postupka za podnositelja.

1) Duljina sudskog postupka

9. Ovrhovoditeljica je podnijela prijedlog za ovrhu 7. kolovoza 2008., a postupak još nije okončan i vodi se pred prvostupanjskim sudom.

Ustavna tužba podnesena je 28. studenoga 2014.

10. Ustavni sud utvrđuje da je postupak u razmatranom pravno relevantnom razdoblju od 19. ožujka 2013. (dana kada je Županijski sud u Rijeci usvojio zahtjev podnositeljice) do donošenja ove odluke trajao ukupno tri (3) godine, šest (6) mjeseci i deset (10) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

11. Ustavni sud ocjenjuje da u konkretnom slučaju nije riječ o složenijem predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

12. Postupak se u pravno relevantnom razdoblju vodio pred prvostupanjskim sudom. Nakon što je Županijski sud u Rijeci usvojio zahtjev podnositeljice zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku 19. ožujka 2013. i naložio Općinskom sudu u Rijeci da je dužan dovršiti postupak u predmetu u roku od 4 (četiri) mjeseca, Općinski sud u Rijeci do podnošenja ustavne tužbe 28. studenoga 2014. nije dovršio ovršni postupak.

4) Ponašanje podnositeljice ustavne tužbe

13. Ustavni sud ocjenjuje da podnositeljica ustavne tužbe nije pridonijela duljini postupka. Koristila je dopuštena pravna sredstva za ubrzavanje postupka (zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku koji je rješenjem Županijskog suda u Rijeci usvojen).

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

14. Ustavni sud utvrđuje da se postupak u pravno relevantnom razdoblju vodio duže od tri (3) godine te da u trenutku donošenja ove odluke još uvijek nije okončan. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neaktivnost prvostupanjskog suda na način da dovrši postupak u naloženom roku od 4 (četiri) mjeseca te posebice činjenicu da podnositeljica svojim ponašanjem nije pridonijela duljini postupka i da nije riječ o složenijoj pravnoj stvari, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljici povrijeđeno pravo da sud u razumnom roku odluči o njenim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

1) Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

15. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Općinskog suda u Rijeci dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

16. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

17. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-7572/2014

Zagreb, 28. rujna 2016.

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Marinović, v. r.