Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

NN 103/2016 (11.11.2016.), Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2196

Na temelju članka 24. stavka 2. i članka 1021. stavka 2. Pomorskoga zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA NAREDBE O PLOVIDBI U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU, U PAŠMANSKOM TJESNACU, KROZ PROLAZ VELA VRATA, RIJEKAMA NERETVOM I ZRMANJOM, TE O ZABRANI PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, DIJELOVIMA SREDNJEG KANALA, MURTERSKOG MORA I ŽIRJANSKOG KANALA

I.

1. U Naredbi o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala (»Narodne novine«, broj 9/07 i 57/15) u glavi VIII. ZABRANA PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, TE DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA u točki 1. podtočki 2) iza riječi: »teretnim brodovima koji prevoze opasne tvari, odnosno teretnim brodovima koji nisu degazirani« dodaje se zarez i riječi: »brodovima koji prevoze zapaljivi teret ili teret koji može onečistiti morski okoliš.«

2. Iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi: »Iznimno, brod sa spremnicima goriva koji dolazi u brodogradilište iz točke 5. ove glave kako bi druge plovne objekte koji se nalaze na lučkom području brodogradilišta opskrbljivao gorivom, smije ploviti područjem iz točke 2. ove glave, pri čemu prilikom dolaska i odlaska iz brodogradilišta iz točke 5. ove glave ne smije koristiti prolaz Mali Ždrelac.«

3. Dosadašnja točka 6. postaje točka 7.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-21/16-01/89

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-1

Zagreb, 31. listopada 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.