Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

NN 104/2016 (12.11.2016.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave

HRVATSKI SABOR

2200

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. studenoga 2016.

Klasa: 011-01/16-01/40

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 11. studenoga 2016.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16.) u članku 2. točka 16. mijenja se i glasi: »Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta«.

U točki 17. riječ: »regionalnog« zamjenjuje se riječju: »regionalnoga«.

U točki 19. iza riječi: »zdravstva« briše se točka.

Iza točke 19. dodaje se točka 20. koja glasi: »20. Ministarstvo državne imovine.«.

Članak 2.

U članku 3. točka 3. briše se.

Dosadašnje točke 4. – 6. postaju točke 3. – 5.

Članak 3.

U članku 5. stavku 1. riječi: »pripremu, sklapanje i izvršenje međunarodnih ugovora« zamjenjuju se riječima: »kao i sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja svog djelokruga«, a riječi: »praćenje razvitka i sudjelovanje u raspravama iz međunarodnoga javnog i privatnog prava u zemlji i inozemstvu« zamjenjuju se riječima: »praćenje i sudjelovanje u raspravama o općim i posebnim pitanjima međunarodnoga prava«.

U stavku 4. riječi: »protiv povrede propisa« zamjenjuju se riječima: »zbog povrede prava«, a riječi: »Sudom EU-a« zamjenjuju se riječima: »Sudom Europske unije i Općim sudom«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 5.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 6.

U članku 8. stavak 7. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 7.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog, prekršajnog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje u tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste; upravne i stručne probacijske poslove pri odlučivanju o kaznenom progonu te izboru vrste i mjere kaznenopravnih sankcija, izvršavanje kaznenopravnih sankcija izrečenih punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, a koje se izvršavaju na slobodi; poslove razvoja i koordinacije sustava podrške žrtvama i svjedocima te informatizaciju pravosuđa.«.

U stavku 2. riječi: »i tijelima za vođenje prekršajnog postupka« zamjenjuju se riječima: »te u kaznenim tijelima«.

U stavku 4. riječi: »Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, Međunarodnim sudom pravde« zamjenjuju se riječima: »Međunarodnim sudom«, a iza riječi: »manjina« briše se točka i dodaju riječi: »koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 1. riječi: »obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC),« brišu se.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 9.

U članku 11. stavku 2. zarez i riječi: », inspekcijske poslove prostornoga uređenja« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »građevina« umjesto točke sa zarezom stavlja se zarez i dodaju riječi: »energetsku učinkovitost u zgradarstvu;«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 10.

U članku 12. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 4. i 5.

Članak 11.

U članku 13. stavku 2. briše se riječ: »savjetovanja«, a iza riječi: »osobama s invaliditetom«, »osobe s invaliditetom« i »osoba s invaliditetom« dodaju se riječi: »djeca s teškoćama u razvoju« u odgovarajućem padežu.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; utvrđivanje mreže ustanova socijalne skrbi i mreže djelatnosti te usklađivanje njihova rada i pružanje stručne pomoći; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, jedinicama lokalne samouprave, uredima državne uprave, komorama, stalnim prikupljanjem humanitarne pomoći, humanitarnim akcijama, drugim pravnim i fizičkim osobama koji pružaju socijalne usluge i nad obavljanjem djelatnosti dadilje; odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi; diseminiranje i analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi te izradu statističkih pregleda i izvješća; promicanje prava osoba s invaliditetom, podizanje kvalitete njihova života i razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom; unaprjeđivanje zakonodavne regulative u svrhu poboljšanja kvalitete življenja korisničkih skupina iz nadležnosti Ministarstva te razvoj usluga socijalne skrbi za njihove potrebe, razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije osobe, obavljanje drugih poslova skrbi o starijim osobama koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu izbjeglica te osiguranje integracije azilanata i osoba pod supsidijarnom zaštitom, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s problemima u ponašanju te uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka u odgojnoj ustanovi; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika te prevenciju svih oblika ovisnosti; upravne i stručne poslove u vezi s udomiteljstvom i posvojenjem; nadzor i praćenje primjene propisa o doplatku za djecu, rodiljnim i roditeljskim dopustima i naknadama, pomoći za opremu novorođenog djeteta.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 12.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 13.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 14.

U članku 16. stavak 11. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 15.

U članku 17. stavku 3. riječi: »razvitak znanstvene i tehnologijske djelatnosti« zamjenjuju se riječima: »razvitak znanstvene, tehnologijske i inovacijske djelatnosti«, a riječi: »industrijsko i intelektualno vlasništvo« zamjenjuju se riječima: »razvoj i praćenje politike upravljanja intelektualnim vlasništvom kroz usklađivanje nacionalnih propisa o pravima intelektualnog vlasništva s pravnom stečevinom Europske unije te izradu strateških mjera za unapređenje zaštite i primjene prava intelektualnog vlasništva u svrhu poticanja transfera tehnologije iz znanstvenih organizacija u gospodarstvo i društvo«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 16.

U članku 18. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na opću i sektorsku politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; gospodarenje otpadom, zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, voda i morskog okoliša te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša, osiguravanje praćenja stanja te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja svjetlosnog onečišćenja okoliša; prati stanje u vezi s uzrocima promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, skrbi o provedbi mjera ublaženja i prilagodbe klimatskim promjenama te provodi mjere za smanjivanje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja zaštite okoliša (zaštite zraka, tla, mora, zaštite klime i ozonskog sloja i zaštite od svjetlosnog onečišćenja okoliša); planira i predlaže strategiju niskougljičnog razvoja, strategiju prilagodbe klimatskim promjenama, strategiju održivog razvoja, strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem te planove, programe i mjere za njihovu provedbu te provedbu mjera zaštite; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih planskim i strateškim dokumentima zaštite okoliša i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; provedbu procjene utjecaja na okoliš; osiguravanje provedbe Registra onečišćavanja okoliša; sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring); nadzor i usmjeravanje razvoja informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; gospodarenje otpadom; izradu i provedbu planskih dokumenata u gospodarenju otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša; određuje strateške odrednice održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva radi poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma; utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog hidrometeorološkog zavoda; upravne i inspekcijske poslove iz područja zaštite okoliša; poticanje odgoja i obrazovanja te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove vezane uz očuvanje bioraznolikosti, georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje i zaštitu dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže izvršavanjem, odnosno osiguravanjem izvršavanja obveza preuzetih iz međunarodnih ugovora, zakona i drugih propisa; osigurava, prati i nadzire provedbu mjera zaštite i očuvanja sukladno propisima o zaštiti prirode, prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama, pristupu i korištenju genetske raznolikosti te postupanju sa stranim, uključujući i stranim invazivnim vrstama; obavlja stručni i upravni nadzor nad radom nadležnog stručnog tijela za poslove zaštite prirode i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim dijelovima prirode, odnosno ekološke mreže; usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem aktivnosti zaštite prirode; obavlja poslove međunarodne suradnje, provedbe međunarodnih ugovora i europskih poslova u vezi s očuvanjem bioraznolikosti i zaštite prirode; koordinira izradu strateških i planskih dokumenata u zaštiti prirode te provedbu operativnih programa sufinanciranih sredstvima Europske unije za područje zaštite prirode; potiče informiranje javnosti o zaštiti prirode i njezinu očuvanju te provodi inspekcijske poslove zaštite prirode.«.

U stavku 4. riječi: »energetskih mineralnih sirovina« zamjenjuju se riječima: »ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe«, riječi: »inspekcijskog nadzora iz područja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora« zamjenjuju se riječima: »inspekcijskog nadzora iz područja elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe«, a iza riječi: »graditeljstvo i dr.)« točka se zamjenjuje zarezom te se dodaju riječi: »izdaje energetska odobrenja za izgradnju postrojenja za proizvodnju energije; surađuje s drugim tijelima o pitanju zaštite prava potrošača i zaštite socijalno ugroženih skupina u energetskom sektoru.«.

U stavku 5. riječi: »izdaje energetska odobrenja za stjecanje statusa povlaštenog proizvođača;« brišu se.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 17.

U članku 19. stavku 1. riječi: »unutarnji međunarodni« zamjenjuju se riječima: »unutarnji i međunarodni«, iza riječi: »željeznički« stavlja se zarez i dodaje riječ: »kombinirani«, riječi: »sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama« zamjenjuju se riječju: »žičare«, a riječi: »sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama« zamjenjuju se riječima: »sigurnosti žičara«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: elektroničke komunikacije, informacijsko društvo, osim poslova iz tih područja koji su u nadležnosti drugih središnjih tijela državne uprave i poštanske usluge, pripremanje nacrta prijedloga zakona i drugih propisa iz područja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, radijske opreme i elektromagnetske kompatibilnosti, predlaganje strategija, strateških planova, studija, smjernica i programa razvoja elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj te planova za njihovu provedbu, izradu analiza i izvješća te prijedloga mjera i planova za razvoj i poboljšanje stanja u području elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga, predstavljanje Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i institucijama u području elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te sudjelovanje u radu njihovih upravnih i radnih tijela i stručnih skupina, sudjelovanje na međudržavnim sastancima i pregovorima iz područja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga te provedbu međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija iz ovih područja.«.

U stavku 3. iza riječi: »za sve vidove prometa,« dodaju se riječi: »elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga«, iza riječi: »uređaja prometne infrastrukture,« dodaju se riječi: »elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga,«, a riječi: »ukupni razvitak prometa« zamjenjuju se riječima: »ukupni razvoj prometa, elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 18.

U članku 20. stavku 1. riječi: »Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta«, riječi: »istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina osim energetskih« zamjenjuju se riječima: »rudarstvo, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe«, a riječi: »primjenu i korištenje prava intelektualnog i industrijskog vlasništva i« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Ministarstvo s drugim nadležnim tijelima državne uprave sudjeluje u koordinaciji strategije upravljanja državnom imovinom, uključujući i sudjelovanje u koordinaciji restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradi analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske;« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području rudarstva, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, gospodarenja otrovnim kemikalijama, opreme pod tlakom i zaštite potrošača.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 19.

U članku 21. stavku 2. iza riječi: »koje se odnose na:« dodaju se riječi: »uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije;«, a iza riječi: »surađuje s« dodaju se riječi: »ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 20.

U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.«.

Članak 21.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; predmete opće uporabe; vodu za ljudsku potrošnju; područje genetski modificiranih organizama; proizvodnju, promet i potrošnju droga, psihotropnih tvari i prekursora; odobravanje provođenja kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda, donacije lijekova i medicinskih proizvoda zdravstvenim ustanovama; odobravanje donacija robe, radova, usluga i financijskih sredstava u zdravstvu; korištenje zdravstvenih potencijala; investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; zdravstvene usluge u turizmu; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih radnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama: referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga Crvenog križa, komora i drugih pravnih osoba u zdravstvu s javnim ovlastima; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika, privatnom praksom te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti: inspekcijski nadzor nad ispitivanjem, izradom, prometom, posredovanjem, provjerom kakvoće lijekova, ispitivanih lijekova, djelatnih i pomoćnih tvari te oglašavanjem o lijeku te nadzor nad proizvodnjom, prometom, ocjenom sukladnosti medicinskog proizvoda te oglašavanjem o medicinskom proizvodu i vigilancijom medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor u području biomedicine i biovigilanciju; nadzor nad provođenjem odobrenih kliničkih ispitivanja lijekova i medicinskih proizvoda; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani te genetski modificiranih organizama; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih za zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad predmetima opće uporabe; sanitarni nadzor nad vodom za ljudsku potrošnju; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici; planiranje strateškog razvoja te primjenu standarda kvalitete i sigurnosti ljudskih presadaka (organi, tkiva i stanice) i krvnih pripravaka u svrhu osiguranja visoke razine zaštite zdravlja u području biomedicine i transplantacije; upravljanje i koordiniranje sustava zdravstva u većim incidentnim/kriznim situacijama.

Sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i međunarodnih institucija i međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu institucija i tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 22.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

Ministarstvo državne imovine obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje, raspolaganje, stjecanje i prodaju državne imovine i koordinaciju upravljanja, raspolaganja, stjecanja i prodaje imovine u vlasništvu Republike Hrvatske koja je u nadležnosti drugih središnjih tijela državne uprave i drugih tijela, odnosno pravnih osoba osnovanih posebnim zakonima, koji su imatelji, odnosno raspolažu imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo u suradnji s drugim ministarstvima i drugim nadležnim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima predlaže strategiju upravljanja i raspolaganja državnom imovinom i postupke restrukturiranja i sanacije pravnih osoba, izradu analiza u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te izradu analiza upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja stručne poslove koji se odnose na koordinaciju i harmonizaciju kriterija za upravljanje državnom imovinom; izrađuje Prijedlog plana upravljanja državnom imovinom i Izvješća o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom; u suradnji s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima utvrđuje smjernice za ostvarivanje vlasničke politike u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama koje su od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te prati rad, upravljanje, razvoj i ostvarivanje strateške politike u tim društvima.

Ministarstvo predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; u suradnji s resornim ministarstvima predlaže Vladi Republike Hrvatske imenovanje predstavnika vlasnika u skupštinama trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; daje mišljenje Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima za imenovanje članova nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i predlaganje kandidata za predsjednike nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; nakon provedbe javnog natječaja predlaže Povjerenstvu Vlade Republike Hrvatske za upravljanje strateškim trgovačkim društvima odabir kandidata za članove i predsjednike uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku; obavlja poslove stručnog osposobljavanja članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje i raspolaganje fondom stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske, a u odnosu na koje upravljanje nije uređeno posebnim propisom; upravljanje i raspolaganje rezidencijskim objektima, nekretninama koje je Ministarstvo obrane proglasilo neperspektivnim za vojnu namjenu te ostalim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske; raspolaganje imovinom koja je pravomoćnom sudskom presudom u kaznenom ili prekršajnom postupku trajno oduzeta pravomoćno osuđenim počiniteljima kaznenog djela ili prekršaja ili s njima povezanim osobama; upravljanje privremeno oduzetom imovinom u vlasništvu okrivljenika protiv kojih se vodi kazneni ili prekršajni postupak ili s njima povezanim osobama u skladu s posebnim propisima; upravljanje imovinom koja je u vlasništvu Republike Hrvatske ili nad kojom Republika Hrvatska obavlja vlasnička prava, a koja se odnosi na pravne osobe i predmet je sukcesije država proizišle zbog raspada bivše SFRJ sukladno posebnim propisima.

Ministarstvo uspostavlja i vodi Registar državne imovine.

Ministarstvo sudjeluje u postupku izrade dokumenata prostornog uređenja podnošenjem zahtjeva i davanjem mišljenja, ako je njime obuhvaćeno i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo obavlja nadzor nad upravljanjem i raspolaganjem državnom imovinom u provođenju zakona kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije i surađuje s drugim međunarodnim institucijama sukladno propisanoj nadležnosti i djelokrugu.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 23.

Članak 26. briše se.

Članak 24.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Državni zavod za intelektualno vlasništvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: predlaganje javnih politika u području razvoja sustava intelektualnog vlasništva; pripremu propisa iz područja intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva – patenata, žigova, industrijskog dizajna, topografija poluvodičkih proizvoda te oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti čija zaštita nije propisana posebnim zakonima, kao i izdavanje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove i proizvode za zaštitu bilja; sudjelovanje u postupku međunarodne registracije patenata, žigova i industrijskog dizajna sukladno međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska članica, vođenje registara industrijskog vlasništva i drugih pratećih registara; autorsko pravo i srodna prava; izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava i srodnih prava; vođenje evidencije o organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava te inspekcijski nadzor nad njihovim radom; međuresornu koordinaciju aktivnosti i statističkog praćenja provedbe prava intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka vezanih uz ovlaštenje za zastupanje u području prava industrijskog vlasništva te druge prateće poslove vezane uz razvoj sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva.

Državni zavod predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim organizacijama te organizacijama i stručnim tijelima Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva, posebice Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo, Europskoj organizaciji za patente i Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo, te obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva; pripremu stajališta i drugih dokumenata za sudjelovanje u radu međunarodnih i europskih organizacija te tijela Europske unije; poslove suradnje s međunarodnim i europskim organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva te poslove suradnje s nacionalnim tijelima drugih država nadležnima za intelektualno vlasništvo.

Državni zavod obavlja stručne poslove koji se odnose na: razvoj informacijskih sustava i baza podataka o intelektualnom vlasništvu te njihovo povezivanje, usklađivanje i razmjenu podataka s odgovarajućim nacionalnim, međunarodnim i europskim sustavima; razvoj i pružanje informacijske i stručne potpore građanima i korisnicima sustava zaštite intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih informacijskih servisa; razvoj i pružanje javnih specijalističkih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i provedbu obrazovnih programa i drugih oblika izobrazbe iz područja intelektualnog vlasništva; praćenje i razvoj primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim, kulturnim i društvenim sektorima; provedbu stručnih projekata iz područja intelektualnog vlasništva; promotivnu i izdavačku djelatnost u području intelektualnog vlasništva.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 25.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»Državni zavod za statistiku obavlja stručne poslove koji se odnose na proizvodnju i diseminaciju službenih statističkih podataka i razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske, u skladu s temeljnim načelima službene statistike.

Državni zavod obavlja poslove glavnog nositelja, diseminatora i koordinatora sustava službene statistike koji pruža na nepristranoj osnovi državi, gospodarstvu i javnosti pouzdane statističke podatke o gospodarskom, demografskom, društvenom, zdravstvenom i ekološkom stanju, djelatnostima, događajima ili pojavama koje se mogu mjeriti statističkim metodama te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na proizvodnju, korištenje i diseminaciju službene statistike.

Državni zavod obavlja poslove koordinacije i izrade strateških i programskih dokumenata iz područja službene statistike, prati provedbe načela Kodeksa prakse europske statistike, osigurava stručnu neovisnost sustava službene statistike, razvija statističke metode i tehnike, izrađuje nacionalne smjernice za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike, razvija metodologije, klasifikacije i jedinstvene statističke standarde, ustrojava i vodi statističke registre, provodi znanstvene i istraživačke aktivnosti u području službene statistike.

Državni zavod obavlja i koordinira poslove međunarodne statističke suradnje s institucijama i tijelima Europske unije i njezinim državama članicama, drugim državama i međunarodnim institucijama te predstavlja nacionalni statistički sustav pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Državni zavod obavlja i stručne poslove pružanja tehničke pomoći iz područja statistike u zemlji i inozemstvu.

Državni zavod obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.«.

Članak 26.

U članku 37. stavku 5. riječi: »Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:

– Ministarstvo gospodarstva, maloga i srednjega poduzetništva i obrta nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

– Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nastavlja s radom kao Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom prestaje s radom.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvo državne imovine preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, kao i državne službenike i namještenike zatečene na preuzetim poslovima.

Državni službenici i namještenici Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom koji su u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta, odnosno sklapanja ugovora o radu, prema pravilniku iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 29.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbe o unutarnjem ustrojstvu središnjih tijela državne uprave koja mijenjaju ustrojstvo odnosno djelokrug, prema odredbama ovoga Zakona.

Čelnici središnjih tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka dužni su uskladiti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 30.

Ministar nadležan za upravljanje državnom imovinom nositelj je svih ovlasti i zaduženja propisanih posebnim propisima iz područja upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za čelnika dosadašnjeg Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, odnosno Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Članak 31.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/86

Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.