Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave

NN 104/2016 (12.11.2016.), Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave

HRVATSKI SABOR

2201

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sustavu državne uprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. studenoga 2016.

Klasa: 011-01/16-01/41

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 11. studenoga 2016.

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11., 12/13. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/16.) u članku 3. stavku 1. riječi: »središnji državni uredi Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: središnji državni uredi)« zamjenjuju se riječima: »središnji državni uredi«.

U stavku 2. riječi: »uredi državne uprave prvostupanjska su tijela državne uprave u županijama« zamjenjuju se riječima: »uredi državne uprave u županijama prvostupanjska su tijela državne uprave«.

Članak 2.

U članku 79. stavku 2. riječi: »predstojnici državnih ureda« zamjenjuju se riječima: »državni tajnici središnjih državnih ureda«.

Članak 3.

U članku 85. riječi: »državne urede« zamjenjuju se riječima: »središnje državne urede«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Predstojnici dosadašnjih državnih ureda privremeno će, do imenovanja državnih tajnika središnjih državnih ureda, obnašati dužnost državnih tajnika središnjih državnih ureda.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/87

Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.