Odluka o imenovanju voditelja, člana i zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

NN 105/2016 (16.11.2016.), Odluka o imenovanju voditelja, člana i zamjenika člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative

HRVATSKI SABOR

2215

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 11. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU VODITELJA, ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA IZASLANSTVA HRVATSKOGA SABORA U PARLAMENTARNOJ DIMENZIJI SREDNJOEUROPSKE INICIJATIVE

I.

U Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative imenuju se:

za voditelja

PEĐA GRBIN

za člana

DAMIR MATELJAN

za zamjenika člana

MIHAEL ZMAJLOVIĆ.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/16-04/26

Zagreb, 11. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.