Odluku o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

NN 105/2016 (16.11.2016.), Odluku o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti

HRVATSKA NARODNA BANKA

2259

Na temelju članka 416. stavka 1. točke (a) i 420. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013.), članka 10. stavka 1. točke (b) (iii), članka 12. stavka 1 točke (c) (i) i članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (Tekst značajan za EGP) (SL L 11, 17. 1. 2015.), članka 11. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015. i 102/2015.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 77. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE KOMISIJE (EU) BR. 2015/61 U DIJELU KOJIM SE UREĐUJE IZVJEŠĆIVANJE O LIKVIDNOSTI

1. OPĆE ODREDBE

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom se Odlukom radi provedbe Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Tekst značajan za EGP) (SL L 176, 27. 6. 2013., u nastavku teksta: Uredba (EU) br. 575/2013) i Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 od 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (Tekst značajan za EGP) (SL L 11, 17. 1. 2015., u nastavku teksta: Delegirana uredba) pobliže uređuju:

1) za potrebe članka 416. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 10. stavka 1. točke (b) (iii) Delegirane uredbe razina obvezne pričuve koju kreditne institucije mogu uključiti u izvješća za potrebe izvješćivanja i izračuna zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost,

2) za potrebe članka 12. stavka 1 točke (c) (i) Delegirane uredbe glavni burzovni indeks u Republici Hrvatskoj i

3) za potrebe članka 420. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno članka 23. stavka 2. Delegirane uredbe datum do kojeg su kreditne institucije dužne izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o proizvodima i uslugama čiji su vjerojatnost i potencijalni obujam likvidnosnih odljeva iz članka 420. stavka 2. podstavka 1. odnosno članka 23. stavka 1. Delegirane uredbe značajni, te iznos stope odljeva za izvanbilančne povezane proizvode s osnove financiranja trgovine.

Obveznici primjene ove Odluke

Članak 2.

Ova Odluka primjenjuje se na kreditne institucije koje u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 ispunjavaju zahtjeve iz dijela 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 na individualnoj i konsolidiranoj osnovi, na način propisan člancima 6. i 11. Uredbe (EU) br. 575/2013.

2. RAZINA OBVEZNE PRIČUVE UKLJUČENA U IZVJEŠĆA

Članak 3.

Kreditna institucija dužna je za potrebe izvješćivanja i izračuna zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost u skladu s člankom 416. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno člankom 10. stavkom 1. točkom (b) (iii) Delegirane uredbe uključiti u izračun koeficijenta likvidnosne pokrivenosti samo višak sredstava iznad zahtjeva propisanih Odlukom o obveznoj pričuvi Hrvatske narodne banke.

3. GLAVNI BURZOVNI INDEKS

Članak 4.

Za potrebe članka 12. stavka 1. točke (c) (i) Delegirane uredbe glavnim burzovnim indeksom u Republici Hrvatskoj smatra će se CROBEX (službeni indeks Zagrebačke burze).

4. DOSTAVA PODATAKA O IZVANBILANČNIM STAVKAMA I ODREĐIVANJE VISINE ODLJEVA ZA IZVANBILANČNE POVEZANE PROIZVODE S OSNOVE FINANCIRANJA TRGOVINE

Članak 5.

Kreditna institucija dužna je, najkasnije do 30. rujna tekuće godine, dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci popis proizvoda i usluga navedenih u članku 420. stavku 2. Uredbe (EU) br. 575/2013, odnosno u članku 23. Delegirane uredbe, čiji su vjerojatnost i potencijalni obujam likvidnih odljeva značajni.

Članak 6.

Kreditna institucija dužna je na izvanbilančne povezane proizvode s osnove financiranja trgovine, kako je navedeno u članku 429. i Prilogu I Uredbe (EU) br. 575/2013, za potrebe izvješćivanja o likvidnosti u skladu s člankom 420. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno izračuna koeficijenta likvidnosne pokrivenosti u skladu s člankom 23. stavkom 2. Delegirane uredbe, primijeniti stopu odljeva od 5%.

5. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti (»Narodne novine«, br. 51/2014.).

Stupanje na snagu

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 335-020/11-16/BV

Zagreb, 7. studenoga 2016.

Guverner
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.