Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2336

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.4. »PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. »Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015, 129/2015, 24/2016 i 30/2016), u članku 6. stavku 4. riječi: »31. srpnja 2017. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2017. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2415

Urbroj: 525-13/1081-16-11

Zagreb, 10. studenoga 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.