Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2338

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI PODMJERE 19.2. »PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE«, PODMJERE 19.3. »PRIPREMA I PROVEDBA AKTIVNOSTI SURADNJE LAG-a« I PODMJERE 19.4. »TEKUĆI TROŠKOVI I ANIMACIJA« UNUTAR MJERE 19. »POTPORA LOKALNOM RAZVOJU U OKVIRU INICIJATIVE LEADER (CLLD – LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE)« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar Mjere 19. »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice«) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 47/16) u članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Aktivnosti tekućih troškova i animacije iz članka 57. ovoga Pravilnika, mogu započeti nakon sklapanja Ugovora, izuzev troškova plaće i naknada za zaposlenike LAG-a, najma i režijskih izdataka ureda LAG-a koji mogu započeti nakon zaprimanja Odluke o privremenom odabiru LAG-a iz članka 19. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

U članku 65. stavcima 10. i 11. riječi: »sklapanja Ugovora s Agencijom za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a«.

Članak 3.

U članku 66. stavku 3. riječi: »sklapanja Ugovora između odabranog LAG-a i Agencije za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »donošenja Odluke o privremenom odabiru LAG-a«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/13

Urbroj: 525-08/1196-16-41

Zagreb, 7. studenoga 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.