Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

NN 109/2016 (25.11.2016.), Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2353

Na temelju članka 75. stavaka 6. i 8. i članka 76. stavka 4. Zakona o trošarinama (»Narodne novine«, br. 22/13, 32/13, 81/13, 100/15 i 120/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

UREDBU

O VISINI TROŠARINE NA CIGARETE, SITNO REZANI DUHAN I OSTALI DUHAN ZA PUŠENJE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se iznos specifične trošarine i stopa proporcionalne trošarine na cigarete, minimalna trošarina na cigarete te iznos trošarine na sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje.

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 2011/64/EU od 21. lipnja 2011. o strukturi i stopama trošarine koje se primjenjuju na prerađeni duhan (kodificirani tekst) (SL L 176, 5. 7. 2011.).

Članak 3.

Trošarina na cigarete iznosi:

1. specifična trošarina 275,00 kuna za 1000 komada cigareta

2. proporcionalna trošarina 36% od maloprodajne cijene.

Članak 4.

Minimalna trošarina na cigarete iznosi 671,00 kuna za 1000 komada cigareta i plaća se ako je iznos ukupne trošarine obračunate prema članku 3. ove Uredbe niži od iznosa propisanog ovim člankom.

Članak 5.

Trošarina iznosi na:

1. sitno rezani duhan 600,00 kuna za jedan kilogram

2. ostali duhan za pušenje 600,00 kuna za jedan kilogram.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje (»Narodne novine«, broj 43/15).

Članak 7.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2016. godine.

Klasa: 022-03/16-03/43

Urbroj: 50301-25/25-16-4

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.