Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

NN 109/2016 (25.11.2016.), Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2356

Na temelju članka 1. stavka 2., članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14 i 93/16), a u vezi s člankom 23.a Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2016. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZBOR I/ILI IMENOVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA U TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

I.

U Odluci o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16 i 43/16) u točki V. riječi: »Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (u daljnjem tekstu: DUUDI)« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)«.

II.

U cijelom tekstu Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16 i 43/16) riječ: »DUUDI« u odgovarajućem padežu zamjenjuje se riječju: »Ministarstvo« u odgovarajućem padežu.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke obustavljaju se postupci izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku započeti po odredbama Odluke o uvjetima i postupku za izbor i/ili imenovanje kandidata za članove nadzornih odbora u trgovačkim društvima od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. 33/16 i 43/16).

IV.

Vlada Republike Hrvatske će, do provedbe novih postupaka izbora i/ili imenovanja članova nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na prijedlog Ministarstva državne imovine na koji je prethodno pribavljena suglasnost ministarstva u čiju ovlast spada djelatnost trgovačkog društva, predložiti skupštini članove nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, koji će se imenovati najviše na vrijeme od šest mjeseci.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve članove nadzornih odbora trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-04/328
Urbroj: 50301-26/09-16-2
Zagreb, 24. studenoga 2016.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.