Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske

NN 109/2016 (25.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

2358

Na temelju članka 120. stavka 3. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15 i 50/16), uz suglasnost ministra zdravstva, donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU I OVLASTIMA U OSTVARIVANJU PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I PRAVA NA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 153/14) u članku 3. stavku 4. riječi: »te pravilnikom Ministarstva obrane kojim se uređuje sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru«, brišu se.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Postupak, kriteriji i ovlasti vezano za provedbu posebne zdravstvene zaštite tijekom upućivanja, sudjelovanja i povratka pripadnika Oružanih snaga u operacije potpore miru uredit će se Programom posebne zdravstvene zaštite pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama potpore miru.

(6) Program posebne zdravstvene zaštite iz stavka 5. ovoga članka donosi pomoćnik ministra obrane nadležan za ljudske resurse u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.«

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 7. iza riječi »zdravstvenog osiguranja« dodaje se zarez i riječi: »ako drukčije nije uređeno aktom o upućivanju«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 3. riječi: »pravilnikom kojim se uređuju obveze ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacije potpore miru« zamjenjuju se riječima: »Programom posebne zdravstvene zaštite pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama potpore miru.«

Članak 3.

Odredbe Pravilnika o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i državnih službenika i namještenika Ministarstva obrane u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (»Narodne novine«, br. 8/06 i 19/11) kojima se uređuje zdravstvena zaštita pripadnika Oružanih snaga u operacijama potpore miru te odredbe provedbenih akata iz područja zdravstvene zaštite donesenih na temelju toga Pravilnika primjenjuju se do stupanja na snagu Programa posebne zdravstvene zaštite pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operacijama potpore miru iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/16-04/15

Urbroj: 512-01-16-8

Zagreb, 21. studenoga 2016.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.