Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

NN 109/2016 (25.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2360

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. »OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi mjere M17 »Upravljanje rizicima«, podmjere 17.1. »Osiguranje usjeva, životinja i biljaka« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine«, br. 135/15 i 78/16) u članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem zaštićene mrežne aplikacije – AGRONET iz članka 125. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 30/15) jednom godišnje u periodu od 1. listopada tekuće godine do 31. siječnja iduće godine.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Pravovaljani dokaz o visini ukupno plaćene premije osiguranja iz članka 3. podstavka 2. ovoga Pravilnika korisnik mora dostaviti najkasnije u roku od 5 mjeseci od isteka roka za podnošenje zahtjeva za potporu.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 2.

Članak 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od deset dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu, izuzev pravovaljanog dokaza o visini ukupno plaćene premije osiguranja koju korisnik mora dostaviti u roku propisanim člankom 11. stavkom 4. ovoga Pravilnika«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/79
Urbroj: 525-08/0462-16-24
Zagreb, 22. studenoga 2016.e

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.