Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

NN 109/2016 (25.11.2016.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o troškovima u postupcima arbitraže

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2364

Na temelju članka 19. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 28. točka 20. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 7. sjednici 4. studenoga 2016. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA ARBITRAŽE

Članak 1.

U Odluci o troškovima u postupcima arbitraže (»Narodne novine« broj 142/2011 i 37/2015.) iza članka 2. dodaje se novi članak 2a koji glasi:

Članak 2a.

Kada Sudište ili tijela Sudišta djeluju kao ovlaštenik imenovanja u ad hoc arbitražama i u arbitražama koje provode druge arbitražne institucije stranke su dužne uplatiti upisnu pristojbu prema članku 8. tar. br. 1 ove Odluke.

U slučajevima u kojima Sudište pruža druge usluge u vezi s poduzimanjem radnji u ad hoc arbitražama i arbitražama koje organiziraju druge arbitražne institucije, kao što su, primjerice, radnje u svezi organizacije ročišta, uključujući i dostavu poziva za ročište, osiguranje prostorija za ročište i pružanja usluga zapisničara na ročištu, obavljanje radnji dostave pismena, arhiviranje spisa i sl., stranke su dužne uplatiti naknadu prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

Protuvrijednost predmeta spora u EUR
(od)

(do)

Naknada u EUR

 

100.000

500

100.000

2.000.000

1.000

2.000.000

na više

1.500

U slučaju da naknada uplaćena prema vrijednostima utvrđenima u tablici u stavku 2. ovog članka nije dostatna za pokriće svih troškova, tajnik Sudišta ovlašten je pozvati stranke na uplatu dodatne naknade prema stvarno nastalim troškovima za obavljene radnje opisane u stavku 2. ovog članka.

Naknada se utvrđuje u EUR, a uplata se vrši u kunama primjenom prodajnog tečaja iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan uplate naknade.

Ako je sporazumom o suradnji između Sudišta i neke druge arbitražne institucije predviđeno međusobno pružanje usluga u organizaciji i provedbi arbitražnih postupaka naknade iz stavka 1. i 2. ovog članka neće se naplaćivati uz uvjet uzajamnosti

Članak 2.

Tar. br. 2 članka 8. mijenja se i glasi:

Za provođenje arbitražnih postupaka ako ih provodi arbitar pojedinac, predujam odnosno naknada za nagradu arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA od do u EUR

SVOTA HONORARA:
OSNOVICA C + POSTOTAK D
ZA SVOTU IZNAD A – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica C)

% D)

 

5.000

550

 

5.000

20.000

550

6,5%

20.000

50.000

1.376

4,4%

50.000

100.000

2.477

3,3%

100.000

150.000

3.853

1,1%

150.000

300.000

4.771

1,1%

300.000

500.000

5.963

1,1%

500.000

750.000

7.321

0,5%

750.000

1.000.000

8.786

0,5%

1.000.000

1.500.000

10.543

0,5%

1.500.000

2.000.000

13.179

0,5%

2.000.000

4.000.000

14.018

0,2%

4.000.000

6.000.000

16.821

0,2%

6.000.000

8.000.000

21.026

0,2%

8.000.000

10.000.000

26.283

0,2%

10.000.000

na više

32.854

0,2%

Za provođenje arbitražnih postupaka ako ih provodi arbitražno vijeće, predujam odnosno naknada za nagradu arbitara naplaćivat će se prema vrijednostima iz sljedeće tabele:

PROTUVRIJEDNOST PREDMETA SPORA od do u EUR

SVOTA HONORARA:
OSNOVICA C + POSTOTAK D
ZA SVOTU IZNAD A – U EUR

od (A)

do (B)

osnovica C)

% D)

 

5.000

1.339

 

5.000

20.000

1.339

13,39%

20.000

50.000

3.348

8,93%

50.000

100.000

6.027

6,70%

100.000

150.000

9.375

2,23%

150.000

300.000

11.607

2,23%

300.000

500.000

14.509

2,23%

500.000

750.000

18.303

1,12%

750.000

1.000.000

22.879

1,12%

1.000.000

1.500.000

23.717

1,12%

1.500.000

2.000.000

25.809

1,12%

2.000.000

4.000.000

35.045

0,45%

4.000.000

6.000.000

43.806

0,45%

6.000.000

8.000.000

54.757

0,45%

8.000.000

10.000.000

68.447

0,45%

10.000.000

na više

85.558

0,45%Devizna vrijednost predmeta spora koja nije izražena u EUR preračunava se u EUR primjenom prodajnog tečaja za odnosnu valutu iz tečajne liste Hrvatske narodne banke važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno promjenom vrijednosti predmeta spora upoznato Sudište.

U slučaju da deviznu vrijednost predmeta spora nije moguće izračunati primjenom metode iz stavka 3. ovog tarifnog broja (npr. zbog vrijednosti predmeta spora izražene u nekonvertibilnoj valuti), primijenit će se druga odgovarajuća metoda.

Članak 3.

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

Članak 8.a

U slučaju izdavanja platnog naloga stranka plaća 50% iznosa predujma troškova arbitraže izračunatog prema parametrima iz tarifnog broja 2. i 6. članka 8. ove Odluke.

Članak 4.

Ova odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna pristojba.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/16-02/10

Urbroj: 311-02-16-02

Zagreb, 4. studenoga 2016.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.