Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

NN 110/2016 (30.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2426

Na temelju članka 3. stavka 4. i članka 11. stavka 1. podstavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 14/2014) i članka 42. stavka 3. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/2003, 55/2011 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU VINOGRADA, OBVEZNIM IZJAVAMA, PRATEĆIM DOKUMENTIMA, PODRUMSKOJ EVIDENCIJI I PROIZVODNOM POTENCIJALU

Članak 1.

U Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14, 83/14 i 147/14) u članku 5. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– obavlja djelatnost trgovine kao promet vinom i drugim proizvodima od grožđa i vina, a koja obuhvaća unos i/ili uvoz (u daljnjem tekstu: osoba koja obavlja trgovinu vinom).«.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

»(1) Pri prijevozu unutar proizvodnog područja Republike Hrvatske vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom trećih zemalja dokaz o zaštićenoj oznaci izvornosti je VI 1 dokument.

(2) Pri prijevozu vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz Republike Hrvatske unutar proizvodnog područja Republike Hrvatske dokaz o zaštićenoj oznaci je rješenje o stavljanju vina u promet kojeg izdaje Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo (u daljnjem tekstu: Zavod).

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka prilaže se kao prilog pratećeg dokumenta PD (u daljnjem tekstu: PD).«

Članak 3.

U članku 19. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Obvezu vođenja podrumske evidencije ulaza i izlaza proizvoda imaju i osobe koje obavljaju trgovinu vinom te osobe koje obavljaju djelatnost punjenja vina.«.

Članak 4.

U članku 20. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Prilikom uvoza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina podrijetlom iz trećih zemalja, uvoznik mora uz svaku pošiljku pri carinskom pregledu osigurati da je VI 1 dokument valjano popunjen s traženim podacima sukladno uputi u Prilogu IV.«

Članak 5.

Iza članka 20. dodaju se članci 20a., 20b., 20c. i 20d. koji glase:

»Članak 20a.

(1) Prilikom uvoza vina (u rinfuzi i pretpakovinama do 60 litara), osoba koja obavlja djelatnost trgovine vinom mora u roku od dva dana nakon ulaska pošiljke na teritorij Republike Hrvatske, prije primjene bilo kakvog postupka s vinom u rinfuzi (punjenje pretpakovina) odnosno prije stavljanja pretpakovina iz uvoza u promet, evidentirati ulaz količina vina u podrumsku evidenciju i o tome obavijestiti poljoprivrednu inspekciju nadležnu za vinarstvo (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija) prema uputi na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.

(2) Poljoprivredna inspekcija može u roku od petnaest dana od primljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka temeljem procjene rizika, sukladno posebnom propisu, obaviti uzorkovanje vina radi ocjene sukladnosti proizvoda s vrijednostima navedenim u VI 1 dokumentu.

(3) U slučaju uzorkovanja Poljoprivredna inspekcija će uzeti uzorak kojeg predstavljaju 2 boce uzorka zapremnine najmanje 0,75 litre, a u slučaju manje zapremine boca, ukupni najmanji volumen iznosi 1,5 litre, od kojih se jedna boca dostavlja Zavodu radi provođenja fizikalno kemijske analize vina, a druga ostaje za potrebe traženja drugog mišljenja (u daljnjem tekstu: superanalize). Zavod je dužan čuvati uzorak za potrebe obavljanja superanalize najmanje šest mjeseci od dana izvršene analize.

(4) Osoba koja obavlja trgovinu vinom može ne čekajući istek roka iz stavka 2. ovoga članka, o svom trošku Zavodu dostaviti uzorak vina, veličine sukladne stavku 3. ovoga članka, radi ocjene sukladnosti proizvoda s vrijednostima navedenim u VI 1 dokumentu, te o tome obavijestiti poljoprivrednu inspekciju.

(5) Osoba koja obavlja trgovinu vinom može slobodno postupati s vinom tek po isteku roka iz stavka 2. ovoga članka ukoliko poljoprivredna inspekcija u rečenom roku ne izvijesti osobu o obavljanju uzorkovanja, odnosno tek po dobivanju Izvješća o provedenom fizikalno kemijskom ispitivanju kojim je utvrđeno da je analizirani uzorak sukladan parametrima navedenim u VI 1 dokumentu.

Članak 20b.

(1) Zavod će obaviti analizu dostavljenog uzorka radi ocjene sukladnosti u roku od petnaest dana od dana primitka uzorka i popunjenog zahtjeva za ocjenu sukladnosti, a koji se nalazi na mrežnim stranicama Zavoda (www.hcphs.hr), te Izvješće o provedenom fizikalno kemijskom ispitivanju dostaviti osobi koja obavlja trgovinu vinom i poljoprivrednoj inspekciji na znanje.

(2) Ukoliko se Izvješćem o provedenom fizikalno kemijskom ispitivanju utvrdi da je analizirani proizvod sukladan parametrima navedenim u VI 1 dokumentu, osoba koja obavlja trgovinu vinom može slobodno postupati s vinom, što obuhvaća stavljanje pretpakovina iz uvoza u promet, odnosno punjenje vina u rinfuzi iz uvoza u pretpakovine.

(3) Ukoliko se Izvješćem o fizikalno kemijskom ispitivanju utvrdi da analizirani proizvod nije sukladan s VI 1 dokumentom, osoba koja obavlja trgovinu vinom ima pravo zatražiti obavljanje superanalize.

(4) Osoba koja obavlja trgovinu vinom može zatražiti obavljanje superanalize putem Ministarstva poljoprivrede u roku od petnaest dana od dana primitka izviješća Zavoda. Troškove superanalize snosi osoba koja obavlja trgovinu vinom. Izvješće o obavljenoj superanalizi je konačno.

(5) Ukoliko je po obavljenoj superanalizi analitičko izvješće sukladno, osoba koja obavlja trgovinu vinom može postupati s vinom sukladno stavku 2. ovoga članka.

(6) Ukoliko je izvješća o obavljenoj superanalizi nesukladno vino se ne može staviti u promet. Izvješće o obavljenoj superanalizi dostavlja se na znanje poljoprivrednoj inspekciji.

(7) Drugo mišljenje/superanalizu može zatražiti i poljoprivredna inspekcija u okviru svoga postupka.

Članak 20c.

(1) Za vino iz uvoza/unosa koje se puni u Republici Hrvatskoj, osoba koja obavlja trgovinu vinom i/ili osoba koja obavlja punjenje (u daljnjem tekstu: podnositelj) mora prije puštanja u promet o svom trošku dostaviti uzorke Zavodu radi ispitivanja fizikalno-kemijskih parametara sukladno Pravilniku o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine« br., 142/13, 49/14) i senzornog ispitivanja vina metodom DA/NE.

(2) Senzorno ispitivanje metodom DA/NE iz stavka 1. ovoga članka, provodi se prema obrascu u Prilogu V ovog Pravilnika. Obzirom na dostupnost informacija o proizvodu senzornim ispitivanjem ocjenjuje se prikladnost proizvoda za promet u odnosu na mane i bolesti vina, kao i boju proizvoda ukoliko će biti deklarirana.

(3) Za fizikalno-kemijsko i senzorno ispitivanje Zavodu se dostavljaju četiri boce uzorka zapremnine najmanje 0,75 litre, a u slučaju manje zapremine boca, ukupni najmanji volumen iznosi 3 litre. Zavod je dužan čuvati uzorak za potrebe obavljanja superanalize, najmanje šest mjeseci od dana obavljene analize.

(4) Uz uzorak podnositelj je dužan dostaviti Zavodu presliku VI 1 dokumenta odnosno PD i Zahtjev za odobrenje označavanja vina evidencijskim markicama, na obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Zavoda (www.hcphs.hr).

(5) Nakon obavljenog fizikalno-kemijskog i senzornog ispitivanja vina Zavod će izdati Izvješće o fizikalno kemijskom ispitivanju i Izvješće o senzornom ispitivanju. Ukoliko su oba izdana izvješća o ispitivanju sukladna/pozitivna Zavod izdaje Odobrenje o označavanja vina evidencijskim markicama i prateće evidencijske markice, a vino se može staviti u promet.

(6) Zavod će obaviti analizu uzorka te izdati Odobrenje o označavanju vina evidencijskim markicama i prateće evidencijske markice u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka.

(7) Ukoliko je pojedino i/ili oba izvješća iz stavka 5. ovoga članka nesukladno/negativno, podnositelj ima pravo zatražiti obavljanje superanalizu.

(8) Podnositelj može zatražiti obavljanje superanalize putem Ministarstva poljoprivrede u roku od petnaest dana od dana primitka izviješća Zavoda. Troškove superanalize snosi podnositelj. Izvješće o obavljenoj superanalizi je konačno.

(9) Ukoliko je izvješće superanalize sukladno/pozitivno, Zavod izdaje Odobrenje o označavanja vina evidencijskim markicama i prateće evidencijske markice u roku od deset dana od dana zaprimanja Izvješća o obavljenoj superanalizi, a vino se može staviti u promet.

(10) Ukoliko je analitičko izvješće superanalize nesukladno/negativno, vino se ne može staviti u promet. Izvješće o obavljenoj superanalizi dostavlja se na znanje poljoprivrednoj inspekciji.

Članak 20d.

(1) Zavod naplaćuje podnositelju naknadu za izdavanje Izvješća o fizikalno-kemijskom ispitivanju temeljem Zahtjeva za ocjenu sukladnosti i davanje Mišljenja o ocjeni sukladnosti proizvoda temeljem cjenika Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (www.hcphs.hr).

(2) Zavod naplaćuje podnositelju naknadu za izdavanje Odobrenja o označavanju vina evidencijskim markicama po količini proizvoda sukladno Pravilniku o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva (»Narodne novine« br. 7/97, 57/00 i 137/12) i Pravilniku o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (»Narodne novine« br. 142/13, 49/14).

(3) Zavod naplaćuje naknadu za dodjelu evidencijskih markica podnositelju sukladno cjeniku Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (www.hcphs.hr).

(4) Plaćanje naknade iz stavka 1. ovog članka je uvjet za davanje Mišljenja o ocjeni sukladnosti proizvoda, a plaćanje naknade iz stavaka 2. i 3. ovoga članka uvjet je za izdavanje Odobrenja o označavanja vina evidencijskim markicama.«

Članak 5.

Iza Priloga III. dodaje se Prilog IV. i Prilog V. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 6.

(1) Pretpakovine vina iz uvoza/unosa zatečene na zalihama osobe koja obavlja trgovinu vinom i/ili osobe koja obavlja punjenje ili zatečene u prometu na prostoru Republike Hrvatske danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, mogu se prodavati na tržištu do njihovog iskorištenja sukladno odredbama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (»Narodne novine«, br. 48/14, 83/14 i 147/14).

(2) Vino u rinfuzi koje danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika bude zatečeno na zalihi osobe koja obavlja trgovinu vinom i/ili osobe koja obavlja punjenje, prije stavljanja u promet mora se označiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/11-01/47

Urbroj: 525-07/0539-16-63

Zagreb, 22. studenoga 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG IV.

Detaljna uputa za provjeru ispravnog popunjavanja V 1 dokumenta – (dokument za uvoz vina, proizvoda od grožđa i vina (uključujući mošt i sok od grožđa) iz trećih zemalja na tržište EU)

1. Dokument mora biti načinjeni u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina, članci 43 – 50. te prilozi IX. i XI. Uredbe

2. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti:

Kontroli popunjenosti svih previđenih rubrika

• U rubrici 6. – u slučaju navođenja sorte grožđa od koje je vino napravljeno, provjeriti je li sorta navedena u barem jednom od popisa koje vode Međunarodna organizacija za lozu i vino (OIV), Međunarodna unija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV), Međunarodno povjerenstvo za biljne genetske resurse (IBPGR)? – obaveza prema članku 60. Uredbe 607/2009;

• U rubrici 6. – u slučaju navođenja naziva oznake zemljopisnog podrijetla, provjeriti je li oznaka zemljopisnog podrijetla navedena u E-Bacchus bazi podataka za treće zemlje;

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=searchPThirdgis&language=EN

ili je sadržana u bilateralnim ugovorima između EU i treće zemlje, (ukoliko ugovor postoji); pregled ugovora dostupan je na:

http://ec.europa.eu/agriculture/wine/third-countries/index_en.htm

Ukoliko je u rubrici 6. naveden naziv oznake zemljopisnog podrijetla, tada mora biti i ispunjena rubrika 14. u kojoj mora stajati sljedeći tekst (prema članku 50. Uredbe 555/2008):

»Potvrđuje se da je vino iz ovog dokumenta proizvedeno u … vinorodnoj regiji i da mu je dodijeljena oznaka zemljopisnog podrijetla navedena u polju 6. u skladu s odredbama države podrijetla.«

• U rubrici 6. – provjeriti je li ispravno deklariran proizvod u smislu navođenja šifre proizvoda prema Kombiniranoj nomenklaturi

• U rubrici 9. – provjeriti je li rubrika potpisana i ovjerena pečatom od strane nadležnog tijela treće zemlje iz koje se vino uvozi

• U rubrici 9. – provjeriti je li se navedeno nadležno tijelo nalazi na listi autoriziranih tijela koju vodi EK – Lista je dostupna na:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/06_en.pdf

• U rubrici 10. – provjeriti je li rubrika potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštenog laboratorija treće zemlje iz koje se vino uvozi

• U rubrici 10. – provjeriti je li se navedeni ovlašteni laboratorij nalazi na listi laboratorija koju vodi EK – Lista je dostupna na:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/lists/06_en.pdf

• U rubrici 10. – za proizvode u rinfuzi, provjeriti jesu li navedene sve tražene vrijednosti, i to: ukupna i stvarna alkoholna jakost, suhi ekstrakt, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, limunska kiselina, ukupni SO2, (gustoća kod mošta i soka od grožđa)

PRILOG V.

OBRAZAC METODE ZA SENZORSKO ISPITIVANJE

KOMISIJA BR. _______________________________________

OCJENJIVAČ BR. (NN 104/15) ___________________________

OZNAKA UZORKA: ___________________________________

KATEGORIJA PROIZVODA I BOJA: ________________________

DRUGI PODACI O PROIZVODU: __________________________

SVOJSTVO
(zaokružiti odgovor da ili ne)

NAPOMENA
(obvezna uz odgovor NE)

Boja

DA / NE

 

Bistroća

DA / NE

 

Miris

DA / NE

 

Okus

DA / NE

 

Konačan rezultat

DA / NE

 

Mjesto i datum:Potpis ocjenjivača: