Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

NN 111/2016 (1.12.2016.), Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2444

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

Proglašavam Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/42

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 30. studenoga 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

IZMJENE I DOPUNE DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, br. 26/2016) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu i B. Račun financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2016.

PRIHODI POSLOVANJA

114.316.225.791

1.622.093.082

115.938.318.873

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

602.930.000

-169.197.809

433.732.191

UKUPNI PRIHOD

114.919.155.791

1.452.895.273

116.372.051.064

RASHODI POSLOVANJA

118.952.506.707

-581.762.310

118.370.744.397

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

3.451.984.238

-102.794.406

3.349.189.832

UKUPNI RASHOD

122.404.490.945

-684.556.716

121.719.934.229

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-7.485.335.154

2.137.451.989

-5.347.883.165

       

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2016.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

25.727.545.199

-5.781.403.381

19.946.141.818

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

19.442.210.045

-546.678.303

18.895.531.742

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

5.500.000.000

900.267.230

6.400.267.230

PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE

-4.300.000.000

2.197.005.859

-2.102.994.141

NETO FINANCIRANJE

7.485.335.154

-2.137.451.989

5.347.883.165

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2016. godinu, mijenjaju se u: A. Računu prihoda i rashoda za 2016. godinu i B. Računu financiranja za 2016. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pod­-
skupina

Naziv prihoda

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2016.

             

6

   

PRIHODI POSLOVANJA

114.316.225.791

1.622.093.082

115.938.318.873

 

61

 

Prihodi od poreza

68.863.720.776

2.103.843.932

70.967.564.708

   

611

Porez i prirez na dohodak

2.109.646.810

174.245.938

2.283.892.748

   

612

Porez na dobit

6.023.100.766

1.200.586.448

7.223.687.214

   

613

Porezi na imovinu

175.107.252

0

175.107.252

   

614

Porezi na robu i usluge

60.077.727.823

789.268.507

60.866.996.330

   

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

478.138.125

-77.256.961

400.881.164

   

616

Ostali prihodi od poreza

0

17.000.000

17.000.000

 

62

 

Doprinosi

22.127.597.371

140.192.107

22.267.789.478

   

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

20.153.997.800

142.270.507

20.296.268.307

   

623

Doprinosi za zapošljavanje

1.973.599.571

-2.078.400

1.971.521.171

 

63

 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

9.744.204.196

-1.326.593.028

8.417.611.168

   

631

Pomoći od inozemnih vlada

139.546.656

20.151.360

159.698.016

   

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

9.429.325.721

-1.292.142.226

8.137.183.495

   

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

64.180.992

-5.671.500

58.509.492

   

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostalih subjekata unutar općeg proračuna

107.567.629

-48.930.662

58.636.967

   

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

3.583.198

0

3.583.198

 

64

 

Prihodi od imovine

2.557.838.205

639.640.685

3.197.478.890

   

641

Prihodi od financijske imovine

832.217.744

878.838.401

1.711.056.145

   

642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.695.040.038

-239.197.716

1.455.842.322

   

643

Prihodi od kamata za dane zajmove

30.580.423

0

30.580.423

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

3.368.339.430

16.889.718

3.385.229.148

   

651

Upravne i administrativne pristojbe

489.765.112

0

489.765.112

   

652

Prihodi po posebnim propisima

2.878.574.318

16.889.718

2.895.464.036

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.264.533.128

24.619.668

1.289.152.796

   

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.208.516.825

15.439.894

1.223.956.719

   

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

56.016.303

9.179.774

65.196.077

 

67

 

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.807.701.300

23.500.000

5.831.201.300

   

673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

5.807.701.300

23.500.000

5.831.201.300

 

68

 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

582.291.385

0

582.291.385

   

681

Kazne i upravne mjere

565.015.678

0

565.015.678

   

683

Ostali prihodi

17.275.707

0

17.275.707

             

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

             

Raz-red

Sku-pina

Pod­-
skupina

Naziv prihoda

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2016.

             

7

   

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

602.930.000

-169.197.809

433.732.191

 

71

 

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

28.000.000

30.384.856

58.384.856

   

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava

28.000.000

30.384.856

58.384.856

 

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

533.755.000

-183.060.833

350.694.167

   

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

476.000.000

-159.346.955

316.653.045

   

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme

55.055.000

-25.713.000

29.342.000

   

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

2.000.000

1.712.626

3.712.626

   

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine

700.000

286.496

986.496

 

74

 

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

41.175.000

-16.521.832

24.653.168

   

741

Prihodi od prodaje zaliha

41.175.000

-16.521.832

24.653.168

RASHODI POSLOVANJA

Raz-red

Sku-pina

Pod­-
skupina

Naziv rashoda

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2016.

3

 

 

Rashodi poslovanja

118.952.506.707

-581.762.310

118.370.744.397

 

31

 

Rashodi za zaposlene

25.647.875.029

31.717.248

25.679.592.277

   

311

Plaće (Bruto)

21.048.494.739

42.297.973

21.090.792.712

   

312

Ostali rashodi za zaposlene

757.650.712

-57.212.320

700.438.392

   

313

Doprinosi na plaće

3.841.729.578

46.631.595

3.888.361.173

 

32

 

Materijalni rashodi

11.306.274.226

309.805.673

11.616.079.899

   

321

Naknade troškova zaposlenima

1.101.522.365

-944.380

1.100.577.985

   

322

Rashodi za materijal i energiju

3.740.109.767

-9.925.623

3.730.184.144

   

323

Rashodi za usluge

5.622.675.002

38.396.408

5.661.071.410

   

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

61.885.171

4.018.841

65.904.012

   

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

780.081.921

278.260.427

1.058.342.348

 

34

 

Financijski rashodi

11.042.932.229

-317.871.450

10.725.060.779

   

341

Kamate za izdane vrijednosne papire

9.111.865.284

-124.998.000

8.986.867.284

   

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

1.606.223.062

-170.199.373

1.436.023.689

   

343

Ostali financijski rashodi

324.843.883

-22.674.077

302.169.806

 

35

 

Subvencije

6.164.767.959

-43.319.508

6.121.448.451

   

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

929.697.344

33.427.857

963.125.201

   

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

5.235.070.615

-76.747.365

5.158.323.250

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

13.702.283.689

-252.845.086

13.449.438.603

   

361

Pomoći inozemnim vladama

21.504.000

-1.011.653

20.492.347

   

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

3.454.012.776

-196.050.841

3.257.961.935

   

363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.383.487.020

-380.601.666

8.002.885.354

   

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

209.519.417

-15.615.251

193.904.166

   

368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

1.633.760.476

340.434.325

1.974.194.801

 

37

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

45.253.568.705

-68.664.494

45.184.904.211

   

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

33.162.571.331

-84.584.419

33.077.986.912

   

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

12.090.997.374

15.919.925

12.106.917.299

 

38

 

Ostali rashodi

5.834.804.870

-240.584.693

5.594.220.177

   

381

Tekuće donacije

1.781.114.256

14.682.669

1.795.796.925

   

382

Kapitalne donacije

222.075.547

-2.831.610

219.243.937

   

383

Kazne, penali i naknade štete

254.571.881

-3.192.130

251.379.751

   

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

1.353.749.914

-261.686.554

1.092.063.360

   

385

Izvanredni rashodi

200.000.000

30.000.000

230.000.000

   

386

Kapitalne pomoći

2.023.293.272

-17.557.068

2.005.736.204

             

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

             

Raz-red

Sku-pina

Pod­-
skupina

Naziv rashoda

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan
2016.

4

   

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

3.451.984.238

-102.794.406

3.349.189.832

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

187.808.195

-2.062.547

185.745.648

   

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

4.589.553

-1.530.905

3.058.648

   

412

Nematerijalna imovina

183.218.642

-531.642

182.687.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.818.807.891

-38.425.078

2.780.382.813

   

421

Građevinski objekti

1.027.650.906

-17.999.235

1.009.651.671

   

422

Postrojenja i oprema

1.255.782.179

-19.359.434

1.236.422.745

   

423

Prijevozna sredstva

342.010.925

-6.912.340

335.098.585

   

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

16.213.851

1.252.747

17.466.598

   

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

562.557

-365.728

196.829

   

426

Nematerijalna proizvedena imovina

176.587.473

4.958.912

181.546.385

 

43

 

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

2.309.570

-481.743

1.827.827

   

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

2.309.570

-481.743

1.827.827

 

44

 

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine

114.268.128

8.091.800

122.359.928

   

441

Rashodi za nabavu zaliha

114.268.128

8.091.800

122.359.928

 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

328.790.454

-69.916.838

258.873.616

   

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

313.104.713

-68.382.860

244.721.853

   

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

12.531.458

-1.575.694

10.955.764

   

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

2.416.500

-262.500

2.154.000

   

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

737.783

304.216

1.041.999

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz­red

Skupina

Podskupina

 

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

7.485.335.154

-2.137.451.989

5.347.883.165

     

Prijenos depozita iz prethodne godine

5.500.000.000

900.267.230

6.400.267.230

     

Planirani prijenos depozita u narednu godinu

-4.300.000.000

2.197.005.859

-2.102.994.141

8

   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

25.727.545.199

-5.781.403.381

19.946.141.818

 

81

 

Primljene povrati glavnica danih zajmova i depozita

190.700.000

395.350.000

586.050.000

   

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

120.700.000

5.000.000

125.700.000

   

814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

0

350.000

350.000

   

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

0

280.000.000

280.000.000

   

817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti

70.000.000

110.000.000

180.000.000

   

818

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa

0

 

0

 

82

 

Primici od izdanih vrijednosnih papira

17.650.000.000

-6.505.415.023

11.144.584.977

   

821

Trezorski zapisi (neto)

0

1.144.584.977

1.144.584.977

   

822

Obveznice

17.650.000.000

-7.650.000.000

10.000.000.000

 

83

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.600.000.000

-1.254.792.963

345.207.037

   

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

1.600.000.000

-1.254.792.963

345.207.037

   

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

0

 

0

84

   

Primici od zaduživanja

6.286.845.199

1.583.454.605

7.870.299.804

   

841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

603.974.158

832.805.721

1.436.779.879

   

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

0

800.000.000

800.000.000

   

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

5.682.871.041

-49.351.116

5.633.519.925

             

5

   

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

19.442.210.045

-546.678.303

18.895.531.742

 

51

 

Izdaci za dane zajmove i depozite

1.255.158.333

1.326.876

1.256.485.209

   

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

295.000.000

-22.384.687

272.615.313

   

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

206.250.000

70.000.000

276.250.000

   

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

270.700.000

102.013.896

372.713.896

   

517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti

483.208.333

-148.302.333

334.906.000

 

53

 

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

752.896.362

-146.650.324

606.246.038

   

531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

333.000.000

-137.525.313

195.474.687

   

532

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

0

40.000

40.000

   

533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

418.896.362

-8.800.000

410.096.362

   

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

1.000.000

-365.011

634.989

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

13.934.155.350

-401.354.855

13.532.800.495

   

541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

1.098.263.718

-35.000.000

1.063.263.718

   

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

565.499.497

 

565.499.497

   

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.264.552.135

-364.879.733

11.899.672.402

   

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

0

0

0

   

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

5.840.000

-1.475.122

4.364.878

 

55

 

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire

3.500.000.000

 

3.500.000.000

   

551

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise

   

0

   

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice

3.500.000.000

 

3.500.000.000II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Izmjenama i dopunama Proračuna u ukupnoj svoti od 118.370.744.397,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.895.531.742,00 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Izmjena i dopuna Proračuna, kako slijedi:

Šifra

Naziv

Plan
2016.

 

Povećanje/
smanjenje

 

Novi plan
2016.

                                       
 

010

 

HRVATSKI SABOR

 

131.501.289

 

-500.000

 

131.001.289

                                       
 

01005

 

Hrvatski sabor

 

131.501.289

 

-500.000

 

131.001.289

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

131.448.289

 

-500.000

 

130.948.289

   

31

 

Vlastiti prihodi

 

18.000

     

18.000

   

52

 

Ostale pomoći

 

35.000

     

35.000

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

131.501.289

 

-500.000

 

131.001.289

                                       
     

2101

PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

 

131.501.289

 

-500.000

 

131.001.289

                                       
     

A501000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

128.815.789

 

-1.885.000

 

126.930.789

       

311

Plaće (Bruto)

 

85.265.000

 

-1.705.000

 

83.560.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

915.000

     

915.000

       

313

Doprinosi na plaće

 

14.664.000

 

-280.000

 

14.384.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

7.930.000

 

-100.000

 

7.830.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

3.370.000

 

150.000

 

3.520.000

       

323

Rashodi za usluge

 

9.868.000

 

750.000

 

10.618.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

535.000

 

-200.000

 

335.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

5.754.000

 

-800.000

 

4.954.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

18.789

     

18.789

       

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

200.000

     

200.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

211.000

 

250.000

 

461.000

       

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

85.000

 

50.000

 

135.000

                                       
     

A501004

 

ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

 

360.000

 

360.000

 

720.000

       

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

       

360.000

 

360.000

       

381

Tekuće donacije

 

360.000

     

360.000

                                       
     

A501026

 

OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

 

500.000

     

500.000

                           
       

381

Tekuće donacije

 

500.000

     

500.000

                                       
     

A501029

 

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

 

500

     

500

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

400

     

400

       

343

Ostali financijski rashodi

 

100

     

100

                                       
     

A501032

 

SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

 

500.000

 

200.000

 

700.000

                           
       

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

       

200.000

 

200.000

       

381

Tekuće donacije

 

500.000

     

500.000

                                       
     

A501037

 

OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

 

100.000

     

100.000

                           
       

381

Tekuće donacije

 

100.000

     

100.000

                                       
     

K501013

 

INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

 

1.200.000

 

800.000

 

2.000.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

600.000

     

600.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

400.000

 

800.000

 

1.200.000

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

 

200.000

     

200.000

     

K501027

 

SABORSKA TELEVIZIJA

 

25.000

 

25.000

 

50.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

25.000

 

25.000

 

50.000

                                       
 

012

 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

 

34.548.562

 

-111.540

 

34.437.022

                           
                                       
 

01205

 

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

 

34.548.562

 

-111.540

 

34.437.022

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

34.513.562

 

-121.540

 

34.392.022

   

31

 

Vlastiti prihodi

 

5.000

     

5.000

   

52

 

Ostale pomoći

 

30.000

 

10.000

 

40.000

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

34.548.562

 

-111.540

 

34.437.022

                                       
     

2124

PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

 

34.548.562

 

-111.540

 

34.437.022

                                       
     

A896002

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

6.323.022

 

-30.300

 

6.292.722

       

311

Plaće (Bruto)

 

3.959.000

 

-32.500

 

3.926.500

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

55.762

     

55.762

       

313

Doprinosi na plaće

 

687.500

 

-11.800

 

675.700

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

275.460

     

275.460

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

302.000

     

302.000

       

323

Rashodi za usluge

 

608.500

     

608.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

30.000

 

10.000

 

40.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

377.000

 

4.000

 

381.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

800

     

800

       

422

Postrojenja i oprema

 

27.000

     

27.000

                                       
     

A896001

 

PROVEDBA IZBORA

 

27.832.000

 

66.300

 

27.898.300

       

323

Rashodi za usluge

 

400.000

 

21.500

 

421.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

       

12.800

 

12.800

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

       

13.000

 

13.000

       

363

Pomoći unutar općeg proračuna

       

19.000

 

19.000

       

381

Tekuće donacije

 

27.432.000

     

27.432.000

                                       
     

K896003

 

INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

 

393.540

 

-147.540

 

246.000

                           
       

412

Nematerijalna imovina

 

176.000

     

176.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

70.000

     

70.000

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

 

147.540

 

-147.540

   
                                       
 

013

 

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

 

306.719

     

306.719

                           
                                       
 

01305

 

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

 

306.719

     

306.719

                 
                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

306.719

     

306.719

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

306.719

     

306.719

                                       
     

2105

DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

 

306.719

     

306.719

                           
                                       
     

A845001

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

306.719

     

306.719

       

311

Plaće (Bruto)

 

101.800

     

101.800

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

25.000

     

25.000

       

313

Doprinosi na plaće

 

19.600

     

19.600

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

25.200

     

25.200

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

30.200

     

30.200

       

323

Rashodi za usluge

 

96.519

     

96.519

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

7.500

     

7.500

       

343

Ostali financijski rashodi

 

400

     

400

       

422

Postrojenja i oprema

 

500

     

500

                                       
 

015

 

URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

 

38.611.415

 

-170.000

 

38.441.415

                                       
 

01505

 

Ured Predsjednice Republike Hrvatske

 

38.611.415

 

-170.000

 

38.441.415

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

38.011.415

 

-170.000

 

37.841.415

   

31

 

Vlastiti prihodi

 

600.000

     

600.000

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

38.611.415

 

-170.000

 

38.441.415

                                       
     

2104

DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

 

38.611.415

 

-170.000

 

38.441.415

                                       
     

A504000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

29.803.415

 

-140.000

 

29.663.415

       

311

Plaće (Bruto)

 

18.220.000

 

-210.000

 

18.010.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

470.915

     

470.915

       

313

Doprinosi na plaće

 

3.179.000

 

-50.000

 

3.129.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

2.565.000

     

2.565.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

470.000

     

470.000

       

323

Rashodi za usluge

 

2.395.000

 

150.000

 

2.545.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

90.000

 

-30.000

 

60.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.818.000

     

1.818.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

23.000

     

23.000

       

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

400.000

     

400.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

170.000

     

170.000

       

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

2.500

     

2.500

                                       
     

A504001

 

TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

 

8.006.000

     

8.006.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

35.000

     

35.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

3.820.000

     

3.820.000

       

323

Rashodi za usluge

 

4.125.000

     

4.125.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

1.000

     

1.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

5.000

     

5.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

20.000

     

20.000

                                       
     

A504023

 

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

 

1.000

     

1.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

500

     

500

       

343

Ostali financijski rashodi

 

500

     

500

                                       
     

K504004

 

INFORMATIZACIJA

 

800.000

 

-30.000

 

770.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

520.000

 

-30.000

 

490.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

250.000

     

250.000

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

 

30.000

     

30.000

                                       
     

K504016

 

UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

 

1.000

     

1.000

       

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

1.000

     

1.000

                                       
 

017

 

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 

28.350.364

 

-526.320

 

27.824.044

                                       
 

01705

 

Ustavni sud Republike Hrvatske

 

28.350.364

 

-526.320

 

27.824.044

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

28.350.364

 

-526.320

 

27.824.044

   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

28.350.364

 

-526.320

 

27.824.044

                                       
     

2106

DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

 

28.350.364

 

-526.320

 

27.824.044

                                       
     

A506000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

26.910.364

 

-513.320

 

26.397.044

       

311

Plaće (Bruto)

 

19.921.930

 

-310.000

 

19.611.930

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

260.000

     

260.000

       

313

Doprinosi na plaće

 

3.426.574

 

-53.320

 

3.373.254

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

750.881

 

-40.000

 

710.881

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

975.000

 

-100.000

 

875.000

       

323

Rashodi za usluge

 

1.261.979

 

-50.000

 

1.211.979

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

200.000

 

5.000

 

205.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

4.000

     

4.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

90.000

 

40.000

 

130.000

       

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

20.000

 

-5.000

 

15.000

                                       
     

A506037

 

MEĐUNARODNA SURADNJA

 

320.000

 

10.000

 

330.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

200.000

     

200.000

       

323

Rashodi za usluge

 

30.000

 

-10.000

 

20.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

90.000

 

20.000

 

110.000

                                       
     

A506039

 

OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

 

150.000

 

-10.000

 

140.000

       

323

Rashodi za usluge

 

150.000

 

-10.000

 

140.000

                                       
     

K506003

 

INFORMATIZACIJA

 

400.000

 

-13.000

 

387.000

       

323

Rashodi za usluge

 

116.000

     

116.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

284.000

 

-13.000

 

271.000

                                       
     

K506036

 

OBNOVA VOZNOG PARKA

 

570.000

     

570.000

       

323

Rashodi za usluge

 

570.000

     

570.000

                                       
 

018

 

AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

11.024.633

 

-245.855

 

10.778.778

                                       
 

01805

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

 

11.024.633

 

-245.855

 

10.778.778

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

10.934.633

 

-253.800

 

10.680.833

   

52

 

Ostale pomoći

       

7.945

 

7.945

   

559

 

Ostale refundacije iz sredstava EU

 

90.000

     

90.000

                                       
   

32

GOSPODARSTVO

 

11.024.633

 

-245.855

 

10.778.778

                                       
     

3212

ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

11.024.633

 

-245.855

 

10.778.778

                                       
     

A507008

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

10.538.633

 

-16.055

 

10.522.578

       

311

Plaće (Bruto)

 

6.668.940

 

-40.000

 

6.628.940

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

137.500

 

70.000

 

207.500

       

313

Doprinosi na plaće

 

1.101.160

 

-30.000

 

1.071.160

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

409.000

 

20.000

 

429.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

254.000

 

-49.000

 

205.000

       

323

Rashodi za usluge

 

1.903.500

 

-21.000

 

1.882.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

       

7.945

 

7.945

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

39.533

 

3.000

 

42.533

       

343

Ostali financijski rashodi

 

4.000

     

4.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

21.000

 

23.000

 

44.000

                                       
     

A507017

 

ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

41.000

 

10.000

 

51.000

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

5.000

     

5.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

30.000

     

30.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

6.000

 

10.000

 

16.000

                                       
     

K507005

 

INFORMATIZACIJA

 

445.000

 

-239.800

 

205.200

       

323

Rashodi za usluge

 

385.000

 

-253.800

 

131.200

       

422

Postrojenja i oprema

 

60.000

 

14.000

 

74.000

                                       
 

020

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

291.280.993

 

-60.516.040

 

230.764.953

                                       
 

02005

 

Vlada Republike Hrvatske

 

23.944.200

 

-490.000

 

23.454.200

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

23.944.200

 

-490.000

 

23.454.200

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

23.944.200

 

-490.000

 

23.454.200

                                       
     

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

23.944.200

 

-490.000

 

23.454.200

                           
     

A508000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

15.596.900

 

-725.000

 

14.871.900

       

311

Plaće (Bruto)

 

7.629.500

 

-400.000

 

7.229.500

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

152.000

     

152.000

       

313

Doprinosi na plaće

 

1.335.500

 

-90.000

 

1.245.500

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

638.000

 

-146.000

 

492.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

1.400.000

 

50.000

 

1.450.000

       

323

Rashodi za usluge

 

4.081.500

 

-270.000

 

3.811.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

20.000

     

20.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

233.200

     

233.200

       

343

Ostali financijski rashodi

 

7.200

 

1.000

 

8.200

       

422

Postrojenja i oprema

 

100.000

 

130.000

 

230.000

                                       
     

A508015

 

NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

 

6.900.000

 

-55.000

 

6.845.000

       

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

6.900.000

 

-55.000

 

6.845.000

                                       
     

A508024

 

ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

 

180.000

     

180.000

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

180.000

     

180.000

                                       
     

A508025

 

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

 

100.500

     

100.500

       

343

Ostali financijski rashodi

 

500

     

500

       

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

100.000

     

100.000

                                       
     

K508012

 

INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

 

1.166.800

 

290.000

 

1.456.800

       

323

Rashodi za usluge

 

146.800

     

146.800

       

412

Nematerijalna imovina

 

540.000

 

10.000

 

550.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

435.000

 

280.000

 

715.000

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

 

45.000

     

45.000

                                       
 

02006

 

Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

 

8.418.600

     

8.418.600

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

8.412.600

     

8.412.600

   

52

 

Ostale pomoći

 

6.000

     

6.000

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

8.418.600

     

8.418.600

                                       
     

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

8.418.600

     

8.418.600

                           
     

A696002

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

8.403.600

 

-40.000

 

8.363.600

       

311

Plaće (Bruto)

 

5.281.250

 

-92.500

 

5.188.750

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

156.750

     

156.750

       

313

Doprinosi na plaće

 

924.000

 

-28.000

 

896.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

896.000

     

896.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

162.700

 

30.000

 

192.700

       

323

Rashodi za usluge

 

856.500

 

40.000

 

896.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

21.000

     

21.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

68.900

     

68.900

       

343

Ostali financijski rashodi

 

5.500

 

500

 

6.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

31.000

 

10.000

 

41.000

                                       
     

K696012

 

INFORMATIZACIJA

 

15.000

 

40.000

 

55.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

15.000

 

40.000

 

55.000

                                       
 

02010

 

Ured za udruge

 

108.930.124

 

-55.334.736

 

53.595.388

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

5.417.900

 

-129.230

 

5.288.670

   

12

 

Sredstva učešća za pomoći

 

6.865.083

 

-3.500.000

 

3.365.083

   

41

 

Prihodi od igara na sreću

 

53.900.872

 

-26.753.315

 

27.147.557

   

51

 

Pomoći EU

 

8.150.800

     

8.150.800

   

52

 

Ostale pomoći

 

195.000

 

47.809

 

242.809

   

561

 

Europski socijalni fond (ESF)

 

34.400.469

 

-25.000.000

 

9.400.469

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

108.930.124

 

-55.334.736

 

53.595.388

                                       
     

2108

RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

108.930.124

 

-55.334.736

 

53.595.388

                           
                                       
     

A509000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

4.617.400

 

-154.250

 

4.463.150

       

311

Plaće (Bruto)

 

3.005.250

 

-121.250

 

2.884.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

54.750

     

54.750

       

313

Doprinosi na plaće

 

524.000

 

-33.000

 

491.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

262.000

 

-20.000

 

242.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

84.000

     

84.000

       

323

Rashodi za usluge

 

603.500

     

603.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

5.000

     

5.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

30.100

     

30.100

       

343

Ostali financijski rashodi

 

3.800

     

3.800

       

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

       

20.000

 

20.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

45.000

     

45.000

                                       
     

A509014

 

NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE

 

48.704.828

 

-23.471.174

 

25.233.654

                           
       

381

Tekuće donacije

 

48.704.828

 

-23.471.174

 

25.233.654

                                       
     

A509024

 

PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

125.000

     

125.000

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

105.000

 

-10.000

 

95.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

10.000

     

10.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

10.000

 

10.000

 

20.000

                                       
     

A509030

 

SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 

40.000

     

40.000

       

323

Rashodi za usluge

 

26.000

     

26.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

10.000

     

10.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

4.000

     

4.000

     

A509042

 

PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

 

40.000

     

40.000

       

323

Rashodi za usluge

 

35.000

     

35.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

5.000

     

5.000

                                       
     

A509044

 

KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)

 

195.000

 

47.809

 

242.809

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

95.000

 

-22.191

 

72.809

       

323

Rashodi za usluge

 

45.000

 

50.000

 

95.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

30.000

 

10.000

 

40.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

25.000

 

10.000

 

35.000

                                       
     

A509051

 

SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

 

5.196.044

 

-3.282.141

 

1.913.903

                           
       

381

Tekuće donacije

 

5.196.044

 

-3.282.141

 

1.913.903

                                       
     

A509052

 

IPA 2011 – AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU

 

9.590.800

 

70.000

 

9.660.800

                           
       

381

Tekuće donacije

 

1.310.000

 

70.000

 

1.380.000

       

382

Kapitalne donacije

 

130.000

     

130.000

       

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

 

8.150.800

     

8.150.800

                                       
     

A509062

 

MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

 

53.000

     

53.000

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

30.000

     

30.000

       

323

Rashodi za usluge

 

15.000

     

15.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

5.000

     

5.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.000

     

3.000

                                       
     

A509065

 

DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

 

172.500

     

172.500

       

323

Rashodi za usluge

 

132.500

     

132.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

10.000

     

10.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

30.000

     

30.000

                                       
     

A509066

 

OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

 

6.830.000

 

60.000

 

6.890.000

       

311

Plaće (Bruto)

       

51.160

 

51.160

       

313

Doprinosi na plaće

       

8.840

 

8.840

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

94.000

     

94.000

       

323

Rashodi za usluge

 

35.000

     

35.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

6.000

     

6.000

       

381

Tekuće donacije

 

1.005.000

     

1.005.000

       

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

 

5.690.000

     

5.690.000

                                       
     

A509067

 

PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

 

230.000

     

230.000

       

323

Rashodi za usluge

 

35.000

     

35.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

5.000

     

5.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

190.000

     

190.000

                                       
     

A509069

 

OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

 

32.995.552

 

-28.630.000

 

4.365.552

       

311

Plaće (Bruto)

 

1.916.000

 

-51.160

 

1.864.840

       

313

Doprinosi na plaće

 

329.552

 

-8.840

 

320.712

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

630.000

     

630.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

50.000

     

50.000

       

323

Rashodi za usluge

 

1.150.000

 

-150.000

 

1.000.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

       

80.000

 

80.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

120.000

     

120.000

       

381

Tekuće donacije

 

3.500.000

 

-3.500.000

   
       

384

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna

 

25.000.000

 

-25.000.000

   
       

422

Postrojenja i oprema

 

300.000

     

300.000

                                       
     

K509020

 

INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

 

140.000

 

25.020

 

165.020

       

412

Nematerijalna imovina

 

100.000

     

100.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

40.000

 

25.020

 

65.020

                                       
 

02015

 

Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

 

7.663.850

 

-2.000.000

 

5.663.850

                 
                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

7.663.850

 

-2.000.000

 

5.663.850

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

7.663.850

 

-2.000.000

 

5.663.850

                                       
     

2119

ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

 

7.663.850

 

-2.000.000

 

5.663.850

                           
                                       
     

A860001

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

2.670.950

 

-5.000

 

2.665.950

       

311

Plaće (Bruto)

 

2.012.500

 

-90.400

 

1.922.100

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

37.500

     

37.500

       

313

Doprinosi na plaće

 

351.000

     

351.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

39.000

     

39.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

67.100

     

67.100

       

323

Rashodi za usluge

 

159.000

     

159.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

600

 

400

 

1.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

250

     

250

       

422

Postrojenja i oprema

 

4.000

 

85.000

 

89.000

                                       
     

A860006

 

ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA

 

4.967.900

 

-2.000.000

 

2.967.900

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

105.000

     

105.000

       

323

Rashodi za usluge

 

585.200

     

585.200

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

100

     

100

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

2.100

     

2.100

       

343

Ostali financijski rashodi

 

4.275.500

 

-2.000.000

 

2.275.500

                                       
     

K860008

 

INFORMATIZACIJA

 

25.000

 

5.000

 

30.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

23.000

     

23.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

2.000

 

5.000

 

7.000

                                       
 

02021

 

Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

 

33.261.110

 

4.500

 

33.265.610

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

33.260.610

     

33.260.610

   

31

 

Vlastiti prihodi

 

500

 

4.500

 

5.000

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

33.261.110

 

4.500

 

33.265.610

                                       
     

2109

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

 

33.261.110

 

4.500

 

33.265.610

                                       
     

A732004

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

1.076.610

 

8.500

 

1.085.110

       

311

Plaće (Bruto)

 

816.000

     

816.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

15.000

     

15.000

       

313

Doprinosi na plaće

 

143.000

     

143.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

42.500

     

42.500

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

15.700

 

4.500

 

20.200

       

323

Rashodi za usluge

 

29.600

 

2.000

 

31.600

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

3.100

 

2.000

 

5.100

       

343

Ostali financijski rashodi

 

210

     

210

       

422

Postrojenja i oprema

 

11.500

     

11.500

                                       
     

A732003

 

POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

 

31.821.500

 

-14.000

 

31.807.500

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

20.000

 

177.710

 

197.710

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

       

42.415

 

42.415

       

363

Pomoći unutar općeg proračuna

       

500.000

 

500.000

       

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

       

500.000

 

500.000

       

381

Tekuće donacije

 

31.801.500

 

-1.338.500

 

30.463.000

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

       

104.375

 

104.375

                                       
     

A732005

 

RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

 

343.000

     

343.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

45.000

     

45.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

298.000

     

298.000

                                       
     

K732001

 

INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

 

20.000

 

10.000

 

30.000

                           
       

412

Nematerijalna imovina

 

16.000

     

16.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

4.000

 

10.000

 

14.000

                                       
 

02030

 

Ured za zakonodavstvo

 

3.359.010

     

3.359.010

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

2.979.010

     

2.979.010

   

12

 

Sredstva učešća za pomoći

 

40.000

     

40.000

   

51

 

Pomoći EU

 

340.000

     

340.000

                                       
   

24

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

 

3.359.010

     

3.359.010

                           
     

2404

USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUB­LIKE HRVATSKE

 

3.359.010

     

3.359.010

                           
                                       
     

A514000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

2.951.010

 

-70.000

 

2.881.010

       

311

Plaće (Bruto)

 

2.310.000

 

-66.000

 

2.244.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

43.250

     

43.250

       

313

Doprinosi na plaće

 

390.750

 

-4.000

 

386.750

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

138.000

     

138.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

32.200

     

32.200

       

323

Rashodi za usluge

 

30.000

     

30.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

4.100

     

4.100

       

343

Ostali financijski rashodi

 

210

     

210

       

422

Postrojenja i oprema

 

2.500

     

2.500

                                       
     

A514016

 

IPA 2011 FFRAC – JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015

 

380.000

     

380.000

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

380.000

     

380.000

                                       
     

K514012

 

INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

 

28.000

 

70.000

 

98.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

23.000

     

23.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

5.000

 

70.000

 

75.000

                                       
 

02035

 

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

 

31.862.472

 

-139.100

 

31.723.372

                 
                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

28.802.472

 

-139.100

 

28.663.372

   

31

 

Vlastiti prihodi

 

3.000.000

     

3.000.000

   

52

 

Ostale pomoći

 

60.000

     

60.000

   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

31.862.472

 

-139.100

 

31.723.372

                                       
     

2110

OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

31.862.472

 

-139.100

 

31.723.372

                           
                                       
     

A515000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

31.678.972

 

-224.100

 

31.454.872

       

311

Plaće (Bruto)

 

16.825.000

     

16.825.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

894.672

     

894.672

       

313

Doprinosi na plaće

 

2.862.650

     

2.862.650

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

1.754.500

 

-93.000

 

1.661.500

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

5.319.000

 

-131.100

 

5.187.900

       

323

Rashodi za usluge

 

3.568.600

 

70.000

 

3.638.600

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

60.000

     

60.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

171.000

 

-80.000

 

91.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

4.300

 

10.000

 

14.300

       

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

 

19.000

     

19.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

200.250

     

200.250

                                       
     

A515017

 

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

 

1.000

 

85.000

 

86.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

500

 

70.000

 

70.500

       

343

Ostali financijski rashodi

 

500

 

15.000

 

15.500

                                       
     

K515008

 

INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

182.500

     

182.500

                           
       

412

Nematerijalna imovina

 

130.000

     

130.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

47.500

     

47.500

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

 

5.000

     

5.000

                                       
 

02042

 

Ured za protokol

 

961.660

 

139.100

 

1.100.760

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

961.660

 

139.100

 

1.100.760

                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

961.660

 

139.100

 

1.100.760

                                       
     

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

961.660

 

139.100

 

1.100.760

                           
                                       
     

A686000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

941.660

 

139.100

 

1.080.760

       

311

Plaće (Bruto)

 

585.000

 

40.000

 

625.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

21.500

     

21.500

       

313

Doprinosi na plaće

 

102.000

 

5.600

 

107.600

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

54.600

 

60.000

 

114.600

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

35.250

 

-5.000

 

30.250

       

323

Rashodi za usluge

 

66.000

 

35.000

 

101.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

75.200

     

75.200

       

343

Ostali financijski rashodi

 

110

 

500

 

610

       

422

Postrojenja i oprema

 

2.000

 

3.000

 

5.000

                                       
     

K686009

 

INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

 

20.000

     

20.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

16.000

     

16.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

4.000

     

4.000

                                       
 

02044

 

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

 

1.794.120

 

-32.250

 

1.761.870

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

1.790.620

 

-32.250

 

1.758.370

   

52

 

Ostale pomoći

 

3.500

     

3.500

   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

1.794.120

 

-32.250

 

1.761.870

                                       
     

2107

PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

 

1.794.120

 

-32.250

 

1.761.870

                           
     

A687000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

1.765.120

 

-33.925

 

1.731.195

       

311

Plaće (Bruto)

 

1.396.250

 

-24.250

 

1.372.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

27.750

     

27.750

       

313

Doprinosi na plaće

 

244.000

 

-8.000

 

236.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

57.000

 

-3.000

 

54.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

10.150

 

2.500

 

12.650

       

323

Rashodi za usluge

 

22.200

     

22.200

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

3.500

     

3.500

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.200

     

1.200

       

343

Ostali financijski rashodi

 

70

     

70

       

422

Postrojenja i oprema

 

3.000

 

-1.175

 

1.825

                                       
     

K687003

 

INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

 

29.000

 

1.675

 

30.675

                           
       

412

Nematerijalna imovina

 

24.000

     

24.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

5.000

 

1.675

 

6.675

                                       
 

02046

 

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

 

10.724.550

     

10.724.550

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

10.724.550

     

10.724.550

                                       
   

24

ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE

 

10.724.550

     

10.724.550

                           
     

2406

ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

 

10.724.550

     

10.724.550

                                       
     

A691000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

10.704.550

     

10.704.550

       

311

Plaće (Bruto)

 

3.732.000

 

10.000

 

3.742.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

47.750

     

47.750

       

313

Doprinosi na plaće

 

1.128.750

 

-3.000

 

1.125.750

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

1.187.000

     

1.187.000

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

637.500

     

637.500

       

323

Rashodi za usluge

 

3.678.250

 

-7.000

 

3.671.250

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

15.000

     

15.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

255.800

     

255.800

       

343

Ostali financijski rashodi

 

4.000

     

4.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

18.500

     

18.500

                                       
     

K691008

 

INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

 

20.000

     

20.000

                           
       

412

Nematerijalna imovina

 

15.000

     

15.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

5.000

     

5.000

                                       
 

02087

 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

 

26.620.347

 

-3.179.448

 

23.440.899

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

18.466.050

 

-110.000

 

18.356.050

   

12

 

Sredstva učešća za pomoći

 

1.026.008

 

-497.920

 

528.088

   

31

 

Vlastiti prihodi

 

500

     

500

   

51

 

Pomoći EU

 

3.906.756

 

161.622

 

4.068.378

   

52

 

Ostale pomoći

 

399.483

 

88.400

 

487.883

   

561

 

Europski socijalni fond (ESF)

 

2.821.550

 

-2.821.550

   
                                       
   

21

POLITIČKI SUSTAV

 

26.620.347

 

-3.179.448

 

23.440.899

                                       
     

2109

ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

 

22.604.362

 

-3.162.070

 

19.442.292

     

A513002

 

PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

 

11.050.400

 

63.000

 

11.113.400

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

25.000

 

10.000

 

35.000

       

323

Rashodi za usluge

 

20.100

 

50.000

 

70.100

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

300

     

300

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

5.000

 

3.000

 

8.000

       

381

Tekuće donacije

 

10.800.000

     

10.800.000

       

382

Kapitalne donacije

 

200.000

     

200.000

                                       
     

A513030

 

PROGRAMI ZA ROME

 

382.700

 

6.000

 

388.700

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

35.000

     

35.000

       

323

Rashodi za usluge

 

25.500

 

6.000

 

31.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

5.000

     

5.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

17.200

     

17.200

       

363

Pomoći unutar općeg proračuna

       

40.000

 

40.000

       

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

       

240.000

 

240.000

       

381

Tekuće donacije

 

300.000

 

-280.000

 

20.000

                                       
     

A513031

 

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR

 

375.000

     

375.000

       

381

Tekuće donacije

 

375.000

     

375.000

                                       
     

A513034

 

SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

 

1.875.000

     

1.875.000

                           
                           
       

381

Tekuće donacije

 

1.875.000

     

1.875.000

                                       
     

A513035

 

ROMSKO NACIONALNO VIJEĆE, ZAGREB

 

375.000

     

375.000

       

381

Tekuće donacije

 

375.000

     

375.000

                                       
     

A513036

 

SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

 

300.000

     

300.000

       

381

Tekuće donacije

 

300.000

     

300.000

                                       
     

A513041

 

PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

 

44.771

 

88.400

 

133.171

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

       

3.100

 

3.100

       

323

Rashodi za usluge

 

39.271

 

81.100

 

120.371

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

500

 

700

 

1.200

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

5.000

 

3.500

 

8.500

                                       
     

A513043

 

ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE

 

3.319.470

 

-3.319.470

   
                           
       

323

Rashodi za usluge

 

3.319.470

 

-3.319.470

   
                                       
     

A513045

 

IPA 2012 – POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

 

2.184.844

     

2.184.844

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

2.184.844

     

2.184.844

                                       
     

A513046

 

IPA 2012 – POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMA ZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKE ZAJEDNICE

 

1.540.000

     

1.540.000

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

1.540.000

     

1.540.000

                                       
     

A513048

 

TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

 

500.000

     

500.000

       

381

Tekuće donacije

 

500.000

     

500.000

                                       
     

A513049

 

SAVEZ ČEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ, DARUVAR

 

210.000

     

210.000

       

381

Tekuće donacije

 

210.000

     

210.000

                                       
     

A513051

 

NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

 

447.177

     

447.177

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

42.239

     

42.239

       

323

Rashodi za usluge

 

277.984

     

277.984

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

15.000

     

15.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

110.954

     

110.954

       

343

Ostali financijski rashodi

 

1.000

     

1.000

                                       
     

2111

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

 

4.015.985

 

-17.378

 

3.998.607

                                       
     

A681000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

3.106.150

 

-79.000

 

3.027.150

       

311

Plaće (Bruto)

 

2.316.750

 

-88.750

 

2.228.000

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

74.250

     

74.250

       

313

Doprinosi na plaće

 

404.000

 

-21.000

 

383.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

126.000

 

-13.250

 

112.750

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

40.800

     

40.800

       

323

Rashodi za usluge

 

107.500

 

37.000

 

144.500

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

32.000

     

32.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.000

     

1.000

       

343

Ostali financijski rashodi

 

1.350

     

1.350

       

422

Postrojenja i oprema

 

2.500

 

7.000

 

9.500

                                       
     

A513037

 

POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

 

1.535

     

1.535

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

1.535

     

1.535

                                       
     

A513039

 

PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

 

25.100

 

5.000

 

30.100

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

15.000

 

5.000

 

20.000

       

323

Rashodi za usluge

 

9.100

     

9.100

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

500

     

500

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

500

     

500

                                       
     

A513040

 

PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

 

17.100

     

17.100

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

5.000

     

5.000

       

323

Rashodi za usluge

 

10.600

     

10.600

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

500

     

500

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.000

     

1.000

                                       
     

A513042

 

STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.)

 

2.500

     

2.500

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

1.500

     

1.500

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

1.000

     

1.000

                                       
     

A513052

 

NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015. – 2020.

 

28.000

 

5.000

 

33.000

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

5.000

 

5.000

 

10.000

       

323

Rashodi za usluge

 

23.000

     

23.000

                                       
     

A681022

 

DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA

 

110.000

 

-110.000

   
                           
       

323

Rashodi za usluge

 

10.000

 

-10.000

   
       

381

Tekuće donacije

 

100.000

 

-100.000

   
                                       
     

A681023

 

PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

 

78.600

     

78.600

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

20.000

     

20.000

       

323

Rashodi za usluge

 

38.100

     

38.100

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

500

     

500

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

5.000

     

5.000

       

381

Tekuće donacije

 

15.000

     

15.000

     

A681053

 

IPA 2012 FFRAC – PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

 

616.000

     

616.000

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

616.000

     

616.000

                                       
     

A681055

 

MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ – MIND THE GAP

       

161.622

 

161.622

                           
       

321

Naknade troškova zaposlenima

       

20.000

 

20.000

       

323

Rashodi za usluge

       

91.622

 

91.622

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

       

20.000

 

20.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

       

20.000

 

20.000

       

422

Postrojenja i oprema

       

10.000

 

10.000

                                       
     

K681037

 

INFORMATIZACIJA

 

31.000

     

31.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

26.000

     

26.000

       

422

Postrojenja i oprema

 

5.000

     

5.000

                                       
 

02090

 

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

 

2.663.400

 

1.474.023

 

4.137.423

                                       
   

11

 

Opći prihodi i primici

 

1.903.400

     

1.903.400

   

12

 

Sredstva učešća za pomoći

 

368.000

     

368.000

   

41

 

Prihodi od igara na sreću

       

1.455.362

 

1.455.362

   

52

 

Ostale pomoći

 

392.000

 

18.661

 

410.661

                                       
   

36

ZAŠTITA ZDRAVLJA

 

2.663.400

 

1.474.023

 

4.137.423

                                       
     

3607

SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

 

2.663.400

 

1.474.023

 

4.137.423

                                       
     

A530000

 

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

 

1.859.900

     

1.859.900

       

311

Plaće (Bruto)

 

1.247.250

 

17.000

 

1.264.250

       

312

Ostali rashodi za zaposlene

 

25.250

     

25.250

       

313

Doprinosi na plaće

 

220.000

 

-6.000

 

214.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

138.500

     

138.500

       

322

Rashodi za materijal i energiju

 

59.100

 

-6.000

 

53.100

       

323

Rashodi za usluge

 

104.500

 

-500

 

104.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

28.000

     

28.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

30.100

 

-5.000

 

25.100

       

343

Ostali financijski rashodi

 

700

 

500

 

1.200

       

422

Postrojenja i oprema

 

6.500

     

6.500

                                       
     

A530001

 

PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

 

43.500

 

18.661

 

62.161

                           
       

323

Rashodi za usluge

 

34.000

 

18.661

 

52.661

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

500

     

500

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

9.000

     

9.000

                                       
     

A530020

 

NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

 

736.000

     

736.000

       

321

Naknade troškova zaposlenima

 

50.000

     

50.000

       

323

Rashodi za usluge

 

628.000

 

5.000

 

633.000

       

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

 

16.000

     

16.000

       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 

22.000

 

5.000

 

27.000

       

426

Nematerijalna proizvedena imovina

 

20.000

 

-10.000

 

10.000

                                       
     

A530026

 

INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

       

1.455.362

 

1.455.362

                           
       

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

       

20.000

 

20.000

       

381

Tekuće donacije

       

1.435.362

 

1.435.362

     

K530017

 

INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

 

24.000

     

24.000

       

412

Nematerijalna imovina

 

9.000