Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2445

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.422.289.068 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.304.662.423 kuna

– višak u iznosu od 117.626.645 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/12

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

 

Plan
2016.

Povećanje/smanjenje

Novi plan 2016.

PRIHODI POSLOVANJA

3.101.493.405

320.695.663

3.422.189.068

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000

UKUPNI PRIHODI

3.101.593.405

320.695.663

3.422.289.068

RASHODI POSLOVANJA

2.324.773.781

331.656.748

2.656.430.529

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

749.653.624

-101.421.730

648.231.894

UKUPNI RASHODI

3.074.427.405

230.235.018

3.304.662.423

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

27.166.000

90.460.645

117.626.645

               

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Plan
2016.

Povećanje/smanjenje

Novi plan 2016.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

456.333.333

-148.302.333

308.031.000

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

519.651.898

-3.917.829

515.734.069

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

36.152.565

53.923.859

90.076.424

NETO FINANCIRANJE

-27.166.000

-90.460.645

-117.626.645

 

 

 

 

 

 

 

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

6

   

PRIHODI POSLOVANJA

3.101.493.405

320.695.663

3.422.189.068

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

805.137.770

267.340.663

1.072.478.433

   

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

34.200.000

-3.502.000

30.698.000

   

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

770.937.770

270.542.663

1.041.480.433

   

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika

0

300.000

300.000

 

64

 

Prihodi od imovine

14.800.000

0

14.800.000

   

641

Prihodi od financijske imovine

13.000.000

0

13.000.000

   

642

Prihodi od nefinancijske imovine

1.700.000

0

1.700.000

   

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

100.000

0

100.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

2.162.300.635

47.000.000

2.209.300.635

   

652

Prihodi po posebnim propisima

2.162.300.635

47.000.000

2.209.300.635

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

119.255.000

6.355.000

125.610.000

   

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

119.255.000

6.355.000

125.610.000

7

   

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

0

100.000

 

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

0

100.000

   

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

-20.000

80.000

   

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

0

20.000

20.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

3

   

RASHODI POSLOVANJA

2.324.773.781

331.656.748

2.656.430.529

 

31

 

Rashodi za zaposlene

143.950.000

0

143.950.000

   

311

Plaće (Bruto)

119.350.000

0

119.350.000

   

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.600.000

0

3.600.000

   

313

Doprinosi na plaće

21.000.000

0

21.000.000

 

32

 

Materijalni rashodi

1.003.649.000

15.173.000

1.018.822.000

   

321

Naknade troškova zaposlenima

8.632.000

-297.500

8.334.500

   

322

Rashodi za materijal i energiju

23.585.000

500.000

24.085.000

   

323

Rashodi za usluge

946.247.000

29.670.500

975.917.500

   

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

300.000

300.000

   

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.185.000

-15.000.000

10.185.000

 

34

 

Financijski rashodi

70.180.000

-7.800.000

62.380.000

   

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

68.800.000

-7.800.000

61.000.000

   

343

Ostali financijski rashodi

1.380.000

0

1.380.000

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

38.412.781

56.325

38.469.106

   

361

Pomoći inozemnim vladama

750.000

 

750.000

   

363

Pomoći unutar općeg proračuna

37.662.781

56.325

37.719.106

 

38

 

Ostali rashodi

1.068.582.000

324.227.423

1.392.809.423

   

381

Tekuće donacije

920.000

0

920.000

   

383

Kazne, penali i naknade štete

1.300.000

0

1.300.000

   

386

Kapitalne pomoći

1.066.362.000

324.227.423

1.390.589.423

4

   

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

749.653.624

-101.421.730

648.231.894

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

15.000.000

-3.450.000

11.550.000

   

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

-3.450.000

11.550.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

542.810.624

-69.818.730

472.991.894

   

421

Građevinski objekti

513.650.624

-63.214.730

450.435.894

   

422

Postrojenja i oprema

18.960.000

-4.304.000

14.656.000

   

423

Prijevozna sredstva

1.200.000

-800.000

400.000

   

426

Nematerijalna proizvedena imovina

9.000.000

-1.500.000

7.500.000

 

45

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

191.843.000

-28.153.000

163.690.000

   

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

191.843.000

-28.153.000

163.690.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

 

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

     

NETO FINANCIRANJE

-63.318.565

-144.384.504

-207.703.069

8

   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

456.333.333

-148.302.333

308.031.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

456.333.333

-148.302.333

308.031.000

   

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

456.333.333

-148.302.333

308.031.000

5

   

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

519.651.898

-3.917.829

515.734.069

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

519.651.898

-3.917.829

515.734.069

   

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.600.000

0

2.600.000

   

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

354.551.898

-3.917.829

350.634.069

   

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

162.500.000

0

162.500.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan
2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

         

01

HRVATSKE VODE

3.594.079.303

226.317.189

3.820.396.492

   

 

 

 

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

250.818.000

-6.200.000

244.618.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

212.962.000

2.600.000

215.562.000

31

Rashodi za zaposlene

143.950.000

0

143.950.000

311

Plaće (Bruto)

119.350.000

0

119.350.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

3.600.000

0

3.600.000

313

Doprinosi na plaće

21.000.000

0

21.000.000

32

Materijalni rashodi

67.362.000

2.600.000

69.962.000

321

Naknade troškova zaposlenima

8.632.000

-297.500

8.334.500

322

Rashodi za materijal i energiju

8.600.000

0

8.600.000

323

Rashodi za usluge

44.600.000

2.597.500

47.197.500

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

0

300.000

300.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.530.000

0

5.530.000

34

Financijski rashodi

1.350.000

0

1.350.000

343

Ostali financijski rashodi

1.350.000

0

1.350.000

38

Ostali rashodi

300.000

0

300.000

381

Tekuće donacije

300.000

0

300.000

K2000

OPREMANJE

15.960.000

-4.004.000

11.956.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.960.000

-4.004.000

11.956.000

422

Postrojenja i oprema

15.960.000

-4.004.000

11.956.000

   

 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

12.000.000

-1.800.000

10.200.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.000.000

-1.800.000

10.200.000

422

Postrojenja i oprema

3.000.000

-300.000

2.700.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

9.000.000

-1.500.000

7.500.000

         

K2002

PRIJEVOZNA SREDSTVA

1.200.000

-800.000

400.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.200.000

-800.000

400.000

423

Prijevozna sredstva

1.200.000

-800.000

400.000

         

K2003

POSLOVNE ZGRADE

8.696.000

-2.196.000

6.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.696.000

-2.196.000

6.500.000

421

Građevinski objekti

8.696.000

-2.196.000

6.500.000

   

 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

588.451.898

-11.717.829

576.734.069

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

10.600.000

-400.000

10.200.000

34

Financijski rashodi

8.000.000

-400.000

7.600.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

8.000.000

-400.000

7.600.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

2.600.000

0

2.600.000

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

2.600.000

0

2.600.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

396.351.898

-8.017.829

388.334.069

34

Financijski rashodi

41.800.000

-4.100.000

37.700.000

342

Kamate za primljene zajmove

41.800.000

-4.100.000

37.700.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

354.551.898

-3.917.829

350.634.069

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

354.551.898

-3.917.829

350.634.069

A1013

ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

181.500.000

-3.300.000

178.200.000

34

Financijski rashodi

19.000.000

-3.300.000

15.700.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

19.000.000

-3.300.000

15.700.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

162.500.000

0

162.500.000

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti

162.500.000

0

162.500.000

         

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

940.237.000

13.713.000

953.950.000

A1004

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

664.097.000

31.903.000

696.000.000

32

Materijalni rashodi

663.797.000

31.903.000

695.700.000

322

Rashodi za materijal i energiju

10.900.000

0

10.900.000

323

Rashodi za usluge

652.497.000

31.903.000

684.400.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

400.000

0

400.000

38

Ostali rashodi

300.000

0

300.000

383

Kazne, penali i naknade štete

300.000

0

300.000

         

A1006

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

80.750.000

-2.750.000

78.000.000

32

Materijalni rashodi

80.750.000

-2.750.000

78.000.000

323

Rashodi za usluge

80.750.000

-2.750.000

78.000.000

         

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

58.550.000

-2.900.000

55.650.000

32

Materijalni rashodi

57.930.000

-3.040.000

54.890.000

323

Rashodi za usluge

57.925.000

-3.040.000

54.885.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000

0

5.000

38

Ostali rashodi

620.000

140.000

760.000

381

Tekuće donacije

620.000

0

620.000

386

Kapitalne pomoći

0

140.000

140.000

         

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

3.000.000

-2.000.000

1.000.000

32

Materijalni rashodi

3.000.000

-2.000.000

1.000.000

323

Rashodi za usluge

3.000.000

-2.000.000

1.000.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)

99.340.000

3.660.000

103.000.000

32

Materijalni rashodi

97.310.000

3.660.000

100.970.000

322

Rashodi za materijal i energiju

2.000.000

500.000

2.500.000

323

Rashodi za usluge

95.170.000

3.160.000

98.330.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

140.000

0

140.000

34

Financijski rashodi

30.000

0

30.000

343

Ostali financijski rashodi

30.000

0

30.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.000.000

0

2.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.000.000

0

2.000.000

         

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

7.500.000

0

7.500.000

32

Materijalni rashodi

7.500.000

0

7.500.000

322

Rashodi za materijal i energiju

2.085.000

0

2.085.000

323

Rashodi za usluge

5.355.000

0

5.355.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000

0

60.000

         

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

7.000.000

-200.000

6.800.000

32

Materijalni rashodi

7.000.000

-200.000

6.800.000

323

Rashodi za usluge

6.950.000

-200.000

6.750.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

0

50.000

         

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

20.000.000

-14.000.000

6.000.000

32

Materijalni rashodi

19.000.000

-15.000.000

4.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

19.000.000

-15.000.000

4.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

0

1.000.000

1.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

0

1.000.000

1.000.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

0

1.000.000

383

Kazne, penali i naknade štete

1.000.000

0

1.000.000

         

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

1.814.572.405

230.522.018

2.045.094.423

K2004

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

201.903.000

-31.903.000

170.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

6.860.000

-1.550.000

5.310.000

361

Pomoći inozemnim vladama

750.000

0

750.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

6.110.000

-1.550.000

4.560.000

38

Ostali rashodi

3.200.000

-2.200.000

1.000.000

386

Kapitalne pomoći

3.200.000

-2.200.000

1.000.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

191.843.000

-28.153.000

163.690.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

191.843.000

-28.153.000

163.690.000

         

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

85.000.000

42.000.000

127.000.000

38

Ostali rashodi

85.000.000

42.000.000

127.000.000

386

Kapitalne pomoći

85.000.000

42.000.000

127.000.000

         

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

87.738.000

56.262.000

144.000.000

38

Ostali rashodi

87.738.000

56.262.000

144.000.000

386

Kapitalne pomoći

87.738.000

56.262.000

144.000.000

         

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

80.000.000

2.000.000

82.000.000

38

Ostali rashodi

11.000.000

0

11.000.000

386

Kapitalne pomoći

11.000.000

0

11.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

69.000.000

2.000.000

71.000.000

421

Građevinski objekti

69.000.000

2.000.000

71.000.000

         

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)

15.000.000

-3.450.000

11.550.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

15.000.000

-3.450.000

11.550.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

15.000.000

-3.450.000

11.550.000

         

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

102.197.405

-8.102.405

94.095.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

29.552.781

606.325

30.159.106

363

Pomoći unutar općeg proračuna

29.552.781

606.325

30.159.106

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

72.644.624

-8.708.730

63.935.894

421

Građevinski objekti

72.644.624

-8.708.730

63.935.894

K2013

IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA

907.184.000

208.065.423

1.115.249.423

38

Ostali rashodi

870.874.000

232.375.423

1.103.249.423

386

Kapitalne pomoći

870.874.000

232.375.423

1.103.249.423

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

36.310.000

-24.310.000

12.000.000

421

Građevinski objekti

36.310.000

-24.310.000

12.000.000

         

K2060

PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE

327.000.000

-30.000.000

297.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

327.000.000

-30.000.000

297.000.000

421

Građevinski objekti

327.000.000

-30.000.000

297.000.000

         

K2061

PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

8.550.000

-4.350.000

4.200.000

38

Ostali rashodi

8.550.000

-4.350.000

4.200.000

386

Kapitalne pomoći

8.550.000

-4.350.000

4.200.000