Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2446

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.954.989.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 2.176.352.358 kuna

– manjak u iznosu od 221.363.358 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/12

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

 

 

 

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

PRIHODI POSLOVANJA

2.037.366.000

-82.387.000

1.954.979.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

14.000.000

-13.990.000

10.000

UKUPNI PRIHODI

2.051.366.000

-96.377.000

1.954.989.000

RASHODI POSLOVANJA

1.138.847.500

24.032.000

1.162.879.500

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

1.197.221.500

-183.748.642

1.013.472.858

UKUPNI RASHODI

2.336.069.000

-159.716.642

2.176.352.358

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-284.703.000

63.339.642

-221.363.358

 

 

 

 

 

 

 

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

 

 

 

 

Plan 2016.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan 2016.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.708.503.000

-68.234.642

1.640.268.358

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

1.423.800.000

-4.895.000

1.418.905.000

NETO FINANCIRANJE

284.703.000

-63.339.642

221.363.358

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan 2016.

Povećanje/ smanjenje

Novi plan 2016.

6

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

2.037.366.000

-82.387.000

1.954.979.000

 

63

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

1.997.266.000

-104.277.000

1.892.989.000

 

 

633

Pomoći iz proračuna

1.822.242.000

37.744.000

1.859.986.000

 

 

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

175.024.000

-142.021.000

33.003.000

 

64

 

Prihodi od imovine

25.600.000

20.000.000

45.600.000

 

 

641

Prihodi od financijske imovine

2.000.000

20.000.000

22.000.000

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine

23.600.000

0

23.600.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

13.300.000

1.890.000

15.190.000

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima

13.300.000

1.890.000

15.190.000

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.200.000

0

1.200.000

 

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.200.000

0

1.200.000

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

14.000.000

-13.990.000

10.000

 

72

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

14.000.000

-13.990.000

10.000

 

 

721

Prihodi od prodaje garđevinskih objekata

14.000.000

-14.000.000

0

 

 

723

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava

0

10.000

10.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

RASHODI POSLOVANJA

1.138.847.500

24.032.000

1.162.879.500

 

31

 

Rashodi za zaposlene

103.361.450

0

103.361.450

 

 

311

Plaće (Bruto)

85.991.700

0

85.991.700

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.579.150

0

2.579.150

 

 

313

Doprinosi na plaće

14.790.600

0

14.790.600

 

32

 

Materijalni rashodi

539.642.050

-11.754.000

527.888.050

 

 

321

Naknade troškova zaposlenima

4.484.050

-132.000

4.352.050

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju

13.912.000

-334.500

13.577.500

 

 

323

Rashodi za usluge

517.982.000

-11.175.500

506.806.500

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.264.000

-112.000

3.152.000

 

34

 

Financijski rashodi

439.794.000

16.036.000

455.830.000

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

401.974.000

16.036.000

418.010.000

 

 

343

Ostali financijski rashodi

37.820.000

0

37.820.000

 

36

 

Pomoći unutar opće države

48.000.000

20.000.000

68.000.000

 

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna

48.000.000

20.000.000

68.000.000

 

38

 

Ostali rashodi

8.050.000

-250.000

7.800.000

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete

8.050.000

-250.000

7.800.000

4

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

1.197.221.500

-183.748.642

1.013.472.858

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

86.800.000

41.299.000

128.099.000

 

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

81.200.000

43.149.000

124.349.000

 

 

412

Nematerijalna imovina

5.600.000

-1.850.000

3.750.000

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.110.421.500

-225.047.642

885.373.858

 

 

421

Građevinski objekti

1.089.471.500

-214.817.142

874.654.358

 

 

422

Postrojenja i oprema

14.750.000

-8.030.500

6.719.500

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.200.000

-2.200.000

4.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

 

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

284.703.000

-63.339.642

221.363.358

8

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.708.503.000

-68.234.642

1.640.268.358

 

83

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

10.000.000

-427.000

9.573.000

 

 

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društ. izvan javnog sektora

10.000.000

-427.000

9.573.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

1.698.503.000

-67.807.642

1.630.695.358

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.698.503.000

-67.807.642

1.630.695.358

5

 

 

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

1.423.800.000

-4.895.000

1.418.905.000

 

54

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.423.800.000

-4.895.000

1.418.905.000

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.423.800.000

-4.895.000

1.418.905.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

 

 

 

 

 

03

HRVATSKE CESTE

3.759.869.000

-164.611.642

3.595.257.358

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

252.658.500

-20.639.500

232.019.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

205.873.500

-4.004.000

201.869.500

31

Rashodi za zaposlene

103.361.450

0

103.361.450

311

Plaće (Bruto)

85.991.700

0

85.991.700

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.579.150

0

2.579.150

313

Doprinosi na plaće

14.790.600

0

14.790.600

32

Materijalni rashodi

56.642.050

-3.754.000

52.888.050

321

Naknade troškova zaposlenima

4.484.050

-132.000

4.352.050

322

Rashodi za materijal i energiju

13.912.000

-334.500

13.577.500

323

Rashodi za usluge

34.982.000

-3.175.500

31.806.500

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.264.000

-112.000

3.152.000

34

Financijski rashodi

37.820.000

0

37.820.000

343

Ostali financijski rashodi

37.820.000

0

37.820.000

38

Ostali rashodi

8.050.000

-250.000

7.800.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

8.050.000

-250.000

7.800.000

   

 

 

 

K2000

OPREMANJE

14.750.000

-8.030.500

6.719.500

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

14.750.000

-8.030.500

6.719.500

422

Postrojenja i oprema

14.750.000

-8.030.500

6.719.500

   

 

 

 

K2001

INFORMATIZACIJA

11.800.000

-4.050.000

7.750.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

5.600.000

-1.850.000

3.750.000

412

Nematerijalna imovina

5.600.000

-1.850.000

3.750.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.200.000

-2.200.000

4.000.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

6.200.000

-2.200.000

4.000.000

   

 

 

 

K2002

POSLOVNE ZGRADE

20.235.000

-4.555.000

15.680.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.235.000

-4.555.000

15.680.000

421

Građevinski objekti

20.235.000

-4.555.000

15.680.000

   

 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

1.662.594.000

9.811.000

1.672.405.000

   

 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

1.662.594.000

9.811.000

1.672.405.000

34

Financijski rashodi

369.244.000

14.506.000

383.750.000

342

Kamate za primljene zajmove

369.244.000

14.506.000

383.750.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.293.350.000

-4.695.000

1.288.655.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

1.293.350.000

-4.695.000

1.288.655.000

   

 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

163.180.000

1.330.000

164.510.000

A1002

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

163.180.000

1.330.000

164.510.000

34

Financijski rashodi

32.730.000

1.530.000

34.260.000

342

Kamate za primljene zajmove

32.730.000

1.530.000

34.260.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

130.450.000

-200.000

130.250.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

130.450.000

-200.000

130.250.000

103

ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA

1.150.436.500

-167.113.142

983.323.358

K2003

SPOJEVI NA AUTOCESTE

9.171.000

274.096

9.445.096

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

2.350.000

-210.000

2.140.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

2.350.000

-210.000

2.140.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.821.000

484.096

7.305.096

421

Građevinski objekti

6.821.000

484.096

7.305.096

 

 

 

 

 

K2004

PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA

324.809.300

-58.107.668

266.701.632

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

25.150.000

679.000

25.829.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

25.150.000

679.000

25.829.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

299.659.300

-58.786.668

240.872.632

421

Građevinski objekti

299.659.300

-58.786.668

240.872.632

   

 

 

 

K2005

OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA

395.919.000

-124.091.796

271.827.204

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

36.350.000

10.286.000

46.636.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

36.350.000

10.286.000

46.636.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

359.569.000

-134.377.796

225.191.204

421

Građevinski objekti

359.569.000

-134.377.796

225.191.204

 

 

 

 

 

K2006

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA

27.311.200

20.030.675

47.341.875

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

1.900.000

23.300.000

25.200.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

1.900.000

23.300.000

25.200.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

25.411.200

-3.269.325

22.141.875

421

Građevinski objekti

25.411.200

-3.269.325

22.141.875

         

K2007

REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANICU

12.335.000

-4.959.340

7.375.660

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.335.000

-4.959.340

7.375.660

421

Građevinski objekti

12.335.000

-4.959.340

7.375.660

 

 

 

 

 

K2008

PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELAZA

18.771.000

2.065.410

20.836.410

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

-500.000

0

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

-500.000

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

18.271.000

2.565.410

20.836.410

421

Građevinski objekti

18.271.000

2.565.410

20.836.410

 

 

 

 

 

K2009

OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI

12.370.000

-2.324.519

10.045.481

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

4.450.000

-406.000

4.044.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

4.450.000

-406.000

4.044.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

7.920.000

-1.918.519

6.001.481

421

Građevinski objekti

7.920.000

-1.918.519

6.001.481

   

 

 

 

K2010

BETTERMENT

44.650.000

0

44.650.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

500.000

2.000.000

2.500.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

500.000

2.000.000

2.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

44.150.000

-2.000.000

42.150.000

421

Građevinski objekti

44.150.000

-2.000.000

42.150.000

   

 

 

 

K2012

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE DRŽAVNIH CESTA

296.100.000

-10.000.000

286.100.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

10.000.000

8.000.000

18.000.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

10.000.000

8.000.000

18.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

286.100.000

-18.000.000

268.100.000

421

Građevinski objekti

286.100.000

-18.000.000

268.100.000

K2013

SANACIJA KLIZIŠTA

9.000.000

10.000.000

19.000.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

9.000.000

10.000.000

19.000.000

421

Građevinski objekti

9.000.000

10.000.000

19.000.000

         

104

PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA

483.000.000

-8.000.000

475.000.000

A1003

REDOVNO ODRŽAVANJE

360.000.000

20.000.000

380.000.000

32

Materijalni rashodi

360.000.000

20.000.000

380.000.000

323

Rashodi za usluge

360.000.000

20.000.000

380.000.000

   

 

 

 

A1004

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

20.000.000

0

20.000.000

32

Materijalni rashodi

20.000.000

0

20.000.000

323

Rashodi za usluge

20.000.000

0

20.000.000

         

A1006

STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME

8.000.000

-4.000.000

4.000.000

32

Materijalni rashodi

8.000.000

-4.000.000

4.000.000

323

Rashodi za usluge

8.000.000

-4.000.000

4.000.000

   

 

 

 

A1009

SANACIJA ŠTETA NA POPLAVLJENIM PODRUČJIMA

95.000.000

-24.000.000

71.000.000

32

Materijalni rashodi

95.000.000

-24.000.000

71.000.000

323

Rashodi za usluge

95.000.000

-24.000.000

71.000.000

   

 

 

 

105

SUFINANCIRANJE

48.000.000

20.000.000

68.000.000

 

 

 

 

 

A1007

SUFINANCIRANJE ŽUC-a

48.000.000

0

48.000.000

36

Pomoći unutar opće države – ŽUC

48.000.000

0

48.000.000

363

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna – ŽUC

48.000.000

0

48.000.000

         

A1010

SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

0

20.000.000

20.000.000

36

Pomoći unutar opće države – NC

0

20.000.000

20.000.000

363

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna – NC

0

20.000.000

20.000.000