Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

NN 111/2016 (1.12.2016.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu

HRVATSKI SABOR

2448

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 29. studenoga 2016. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 1.178.524.578 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.935.851.700 kuna

– manjak u iznosu od 757.327.122 kune.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/12

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

               

 

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

PRIHODI POSLOVANJA

1.401.488.978

-222.964.400

1.178.524.578

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

0

0

0

UKUPNI PRIHODI

1.401.488.978

-222.964.400

1.178.524.578

RASHODI POSLOVANJA

1.575.863.600

312.863.100

1.888.726.700

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

70.164.900

-23.039.900

47.125.000

UKUPNI RASHODI

1.646.028.500

289.823.200

1.935.851.700

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

-244.539.522

-512.787.600

-757.327.122

               

B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

4.047.000

507.433.000

511.480.000

IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.477.000

-5.354.600

2.122.400

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE

247.969.522

0

247.969.522

NETO FINANCIRANJE

244.539.522

512.787.600

757.327.122

 

 

 

 

 

     

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

0

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red

Sku- pina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

6

   

PRIHODI POSLOVANJA

1.401.488.978

-222.964.400

1.178.524.578

 

63

 

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

109.752.104

-23.394.104

86.358.000

   

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

12.913.104

-11.008.104

1.905.000

   

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna

24.264.000

-2.286.000

21.978.000

   

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

72.575.000

-10.100.000

62.475.000

 

64

 

Prihodi od imovine

12.450.000

-3.474.422

8.975.578

   

641

Prihodi od financijske imovine

12.450.000

-3.479.422

8.970.578

   

643

Prihodi od kamata na dane zajmove

0

5.000

5.000

 

65

 

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

1.272.986.000

-193.996.000

1.078.990.000

   

651

Upravne i administrativne pristojbe

1.106.000.000

-165.010.000

940.990.000

   

652

Prihodi po posebnim propisima

166.986.000

-28.986.000

138.000.000

 

66

 

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

1.601.000

-400.000

1.201.000

   

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

1.601.000

-400.000

1.201.000

 

68

 

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

4.699.874

-1.699.874

3.000.000

   

683

Ostali prihodi

4.699.874

-1.699.874

3.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red

Sku- pina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

3

   

RASHODI POSLOVANJA

1.575.863.600

312.863.100

1.888.726.700

 

31

 

Rashodi za zaposlene

49.795.000

-209.000

49.586.000

   

311

Plaće (Bruto)

40.875.000

-436.000

40.439.000

   

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.000.000

200.000

2.200.000

   

313

Doprinosi na plaće

6.920.000

27.000

6.947.000

 

32

 

Materijalni rashodi

636.954.600

167.422.300

804.376.900

   

321

Naknade troškova zaposlenima

5.677.500

-1.551.700

4.125.800

   

322

Rashodi za materijal i energiju

1.712.000

-472.000

1.240.000

   

323

Rashodi za usluge

46.902.100

-10.127.700

36.774.400

   

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

582.663.000

179.573.700

762.236.700

 

34

 

Financijski rashodi

1.084.000

4.197.000

5.281.000

   

343

Ostali financijski rashodi

1.084.000

4.197.000

5.281.000

 

35

 

Subvencije

54.840.000

26.543.500

81.383.500

   

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

4.640.000

6.687.400

11.327.400

   

352

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

50.200.000

19.856.100

70.056.100

 

36

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna

359.565.600

30.424.400

389.990.000

   

363

Pomoći unutar općeg proračuna

359.565.600

30.424.400

389.990.000

 

37

 

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade

158.000

-118.000

40.000

   

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

8.000

-8.000

0

   

372

Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna

150.000

-110.000

40.000

 

38

 

Ostali rashodi

473.466.400

84.602.900

558.069.300

   

381

Tekuće donacije

3.350.000

-193.000

3.157.000

   

382

Kapitalne donacije

440.112.400

86.269.900

526.382.300

   

386

Kapitalne pomoći

30.004.000

-1.474.000

28.530.000

4

   

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

70.164.900

-23.039.900

47.125.000

 

41

 

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

23.900

-23.900

0

   

412

Nematerijalna imovina

23.900

-23.900

0

 

42

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.141.000

-23.016.000

47.125.000

   

421

Građevinski objekti

44.948.000

-14.010.000

30.938.000

   

422

Postrojenja i oprema

19.833.000

-5.646.000

14.187.000

   

423

Prijevozna sredstva

200.000

0

200.000

   

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.160.000

-3.360.000

1.800.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red

Sku- pina

Podsk- upina

 

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

     

NETO FINANCIRANJE

-3.430.000

512.787.600

509.357.600

8

   

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

4.047.000

507.433.000

511.480.000

 

81

 

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita

4.047.000

7.433.000

11.480.000

   

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora

3.827.000

7.373.000

11.200.000

   

817

Povrati zajmova danih drugim razinama vlasti

220.000

60.000

280.000

 

84

 

Primici od zaduživanja

0

500.000.000

500.000.000

   

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

0

500.000.000

500.000.000

5

   

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

7.477.000

-5.354.600

2.122.400

 

51

 

Izdaci za dane zajmove i depozite

7.477.000

-5.354.600

2.122.400

   

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.477.000

-2.136.600

340.400

   

516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

5.000.000

-3.218.000

1.782.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan 2016.

Povećanje/
smanjenje

Novi plan 2016.

         

02

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

1.653.505.500

284.468.600

1.937.974.100

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

91.929.000

-9.654.300

82.274.700

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

70.710.100

-3.683.400

67.026.700

31

Rashodi za zaposlene

44.830.000

-213.000

44.617.000

311

Plaće (Bruto)

36.625.000

-440.000

36.185.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

2.000.000

200.000

2.200.000

313

Doprinosi na plaće

6.205.000

27.000

6.232.000

32

Materijalni rashodi

24.770.100

-3.371.400

21.398.700

321

Naknade troškova zaposlenima

3.567.500

-298.000

3.269.500

322

Rashodi za materijal i energiju

1.632.000

-472.000

1.160.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

520.000

69.200

589.200

34

Financijski rashodi

952.000

19.000

971.000

343

Ostali financijski rashodi

952.000

19.000

971.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

158.000

-118.000

40.000

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja

8.000

-8.000

0

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

150.000

-110.000

40.000

         

A1001

OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ

14.140.000

-1.538.000

12.602.000

31

Rashodi za zaposlene

4.965.000

4.000

4.969.000

311

Plaće (Bruto)

4.250.000

4.000

4.254.000

313

Doprinosi na plaće

715.000

0

715.000

32

Materijalni rashodi

8.295.000

-1.682.000

6.613.000

321

Naknade troškova zaposlenima

2.110.000

-1.280.000

830.000

322

Rashodi za materijal i energiju

80.000

0

80.000

323

Rashodi za usluge

6.105.000

-402.000

5.703.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

880.000

140.000

1.020.000

422

Postrojenja i oprema

680.000

140.000

820.000

423

Prijevozna sredstva

200.000

0

200.000

K2000

OPREMANJE

1.895.000

-1.049.000

846.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.895.000

-1.049.000

846.000

422

Postrojenja i oprema

1.895.000

-1.049.000

846.000

         

K2001

INFORMATIZACIJA

5.183.900

-3.383.900

1.800.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

23.900

-23.900

0

412

Nematerijalna imovina

23.900

-23.900

0

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.160.000

-3.360.000

1.800.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

5.160.000

-3.360.000

1.800.000

         

101

PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA

351.576.500

-9.591.900

341.984.600

K2006

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

40.100.000

7.755.800

47.855.800

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

40.100.000

7.755.800

47.855.800

363

Pomoći unutar općeg proračuna

40.100.000

7.755.800

47.855.800

         

K2007

SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

341.000

-200

340.800

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

341.000

-200

340.800

363

Pomoći unutar općeg proračuna

341.000

-200

340.800

         

K2050

SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA BALIRANOG KOMUNALNOG OTPADA BREZJE U GRADU VARAŽDINU

20.000.000

-20.000.000

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

20.000.000

-20.000.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

20.000.000

-20.000.000

0

K2008

SPRJEČAVANJE NASTAJANJA OTPADA

12.844.000

-823.000

12.021.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

12.844.000

-823.000

12.021.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

12.844.000

-823.000

12.021.000

         

K2051

POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE

5.060.000

-260.000

4.800.000

35

Subvencije

100.000

-100.000

0

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

100.000

-100.000

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.960.000

-160.000

4.800.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.960.000

-160.000

4.800.000

         

K2009

GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

15.497.000

-5.742.700

9.754.300

32

Materijalni rashodi

1.600.000

-282.300

1.317.700

323

Rashodi za usluge

1.600.000

-282.300

1.317.700

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.416.000

-1.146.800

269.200

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.416.000

-1.146.800

269.200

38

Ostali rashodi

10.004.000

-2.177.000

7.827.000

386

Kapitalne pomoći

10.004.000

-2.177.000

7.827.000

51

Izdaci za dane zajmove i depozite

2.477.000

-2.136.600

340.400

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.477.000

-2.136.600

340.400

         

K2010

OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA

21.000.000

7.800.000

28.800.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

21.000.000

7.800.000

28.800.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

21.000.000

7.800.000

28.800.000

         

K2011

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA – LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA

15.950.000

16.345.000

32.295.000

32

Materijalni rashodi

15.950.000

16.345.000

32.295.000

323

Rashodi za usluge

925.000

-735.000

190.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

15.025.000

17.080.000

32.105.000

         

K2012

ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA

5.850.000

778.200

6.628.200

32

Materijalni rashodi

2.550.000

-1.673.600

876.400

323

Rashodi za usluge

1.500.000

-1.275.600

224.400

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.050.000

-398.000

652.000

34

Financijski rashodi

0

4.000.000

4.000.000

343

Ostali financijski rashodi

0

4.000.000

4.000.000

35

Subvencije

500.000

-425.000

75.000

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

500.000

-425.000

75.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.800.000

-1.123.200

1.676.800

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.800.000

-1.123.200

1.676.800

K2013

POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIV. NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA

600.000

-39.400

560.600

51

Izdaci za dane zajmove i depozite

600.000

-39.400

560.600

516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

600.000

-39.400

560.600

         

K2014

ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI

21.700.000

3.236.000

24.936.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

21.000.000

3.279.000

24.279.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

21.000.000

3.279.000

24.279.000

38

Ostali rashodi

700.000

-43.000

657.000

381

Tekuće donacije

700.000

-43.000

657.000

         

K2015

POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA

1.750.000

583.700

2.333.700

35

Subvencije

1.200.000

96.100

1.296.100

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.200.000

96.100

1.296.100

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

50.000

-40.000

10.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

50.000

-40.000

10.000

38

Ostali rashodi

500.000

527.600

1.027.600

381

Tekuće donacije

500.000

527.600

1.027.600

         

K2016

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

6.625.000

-1.292.400

5.332.600

32

Materijalni rashodi

1.425.000

0

1.425.000

323

Rashodi za usluge

1.425.000

0

1.425.000

35

Subvencije

1.900.000

-1.138.000

762.000

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

400.000

-310.000

90.000

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.500.000

-828.000

672.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.300.000

-181.000

2.119.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.300.000

-181.000

2.119.000

38

Ostali rashodi

1.000.000

26.600

1.026.600

381

Tekuće donacije

1.000.000

26.600

1.026.600

         

K2017

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA

30.000.000

7.200.000

37.200.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

30.000.000

7.200.000

37.200.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

30.000.000

7.200.000

37.200.000

K2025

GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN

35.208.000

-13.001.000

22.207.000

32

Materijalni rashodi

3.149.000

409.000

3.558.000

323

Rashodi za usluge

3.149.000

409.000

3.558.000

34

Financijski rashodi

60.000

0

60.000

343

Ostali financijski rashodi

60.000

0

60.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31.999.000

-13.410.000

18.589.000

421

Građevinski objekti

24.107.000

-12.713.000

11.394.000

422

Postrojenja i oprema

7.892.000

-697.000

7.195.000

         

K2026

GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM-MARIŠĆINA

27.929.000

-754.200

27.174.800

32

Materijalni rashodi

1.672.000

582.800

2.254.800

323

Rashodi za usluge

1.672.000

582.800

2.254.800

34

Financijski rashodi

50.000

0

50.000

343

Ostali financijski rashodi

50.000

0

50.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

26.207.000

-1.337.000

24.870.000

421

Građevinski objekti

20.841.000

-1.297.000

19.544.000

422

Postrojenja i oprema

5.366.000

-40.000

5.326.000

         

K2030

OMIŠKA DINARA – OČUVANJE KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI

7.500.000

-3.500.000

4.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

7.500.000

-3.500.000

4.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

7.500.000

-3.500.000

4.000.000

         

K2032

SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU

17.827.000

1.807.000

19.634.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

17.827.000

1.807.000

19.634.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

17.827.000

1.807.000

19.634.000

         

K2033

IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA

22.440.000

718.000

23.158.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

2.440.000

15.000

2.455.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

2.440.000

15.000

2.455.000

38

Ostali rashodi

20.000.000

703.000

20.703.000

386

Kapitalne pomoći

20.000.000

703.000

20.703.000

         

K2035

SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK

1.012.500

-671.500

341.000

32

Materijalni rashodi

1.012.500

-671.500

341.000

323

Rashodi za usluge

1.012.500

-671.500

341.000

         

K2036

SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO

8.700.000

-965.000

7.735.000

32

Materijalni rashodi

8.700.000

-965.000

7.735.000

323

Rashodi za usluge

600.000

-300.000

300.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

8.100.000

-665.000

7.435.000

         

K2037

RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OKOLIŠA

4.000.000

8.100.000

12.100.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

4.000.000

8.100.000

12.100.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

4.000.000

8.100.000

12.100.000

         

K2044

DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA

9.003.000

-5.276.200

3.726.800

32

Materijalni rashodi

4.983.000

-1.406.200

3.576.800

321

Naknade troškova zaposlenima

0

26.300

26.300

323

Rashodi za usluge

4.983.000

-1.433.000

3.550.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

0

500

500

34

Financijski rashodi

20.000

130.000

150.000

343

Ostali financijski rashodi

20.000

130.000

150.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.000.000

-4.000.000

0

422

Postrojenja i oprema

4.000.000

-4.000.000

0

         

K2045

DRŽAVNA MREŽA

8.000.000

1.000.000

9.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

8.000.000

1.000.000

9.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

8.000.000

1.000.000

9.000.000

         

K2047

SANACIJA KLIZIŠTA U RH

9.000.000

-9.000.000

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna

9.000.000

-9.000.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

9.000.000

-9.000.000

0

         

A1008

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA

600.000

-550.000

50.000

32

Materijalni rashodi

600.000

-550.000

50.000

323

Rashodi za usluge

600.000

-550.000

50.000

         

K2048

PONOVNA UPORABA PROIZVODA/OTPADA

2.940.000

-2.940.000

0

35

Subvencije

1.820.000

-1.820.000

0

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

280.000

-280.000

0

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.540.000

-1.540.000

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

630.000

-630.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

630.000

-630.000

0

38

Ostali rashodi

490.000

-490.000

0

381

Tekuće donacije

490.000

-490.000

0

         

K2049

HITNE MJERE U ZAŠTITI OKOLIŠA

100.000

-100.000

0

32

Materijalni rashodi

100.000

-100.000

0

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

-100.000

0

         

102

PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

650.000.000

141.214.800

791.214.800

         

K2018

PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE

26.500.000

10.381.700

36.881.700

35

Subvencije

8.500.000

1.371.300

9.871.300

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

500.000

-129.000

371.000

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

8.000.000

1.500.300

9.500.300

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

17.497.600

9.510.400

27.008.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

17.497.600

9.510.400

27.008.000

38

Ostali rashodi

2.400

0

2.400

382

Kapitalne donacije

2.400

0

2.400

51

Izdaci za dane zajmove i depozite

500.000

-500.000

0

516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

500.000

-500.000

0

         

K2019

PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

1.800.000

-280.900

1.519.100

35

Subvencije

1.550.000

-314.200

1.235.800

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

50.000

318.100

368.100

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

1.500.000

-632.300

867.700

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

50.000

-5.200

44.800

363

Pomoći unutar općeg proračuna

50.000

-5.200

44.800

38

Ostali rashodi

200.000

38.500

238.500

381

Tekuće donacije

0

2.100

2.100

382

Kapitalne donacije

200.000

36.400

236.400

         

K2020

POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U INDUSTRIJSKIM I ENERGETSKIM SUSTAVIMA

32.000.000

15.537.000

47.537.000

35

Subvencije

16.100.000

17.183.200

33.283.200

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

100.000

2.139.900

2.239.900

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

16.000.000

15.043.300

31.043.300

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

11.500.000

0

11.500.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

11.500.000

0

11.500.000

38

Ostali rashodi

1.900.000

-367.600

1.532.400

382

Kapitalne donacije

1.900.000

-367.600

1.532.400

51

Izdaci za dane zajmove i depozite

2.500.000

-1.278.600

1.221.400

516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

2.500.000

-1.278.600

1.221.400

         

K2021

POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE

83.400.000

26.840.600

110.240.600

35

Subvencije

13.000.000

10.550.900

23.550.900

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

2.000.000

3.367.600

5.367.600

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

11.000.000

7.183.300

18.183.300

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

55.000.000

24.083.900

79.083.900

363

Pomoći unutar općeg proračuna

55.000.000

24.083.900

79.083.900

38

Ostali rashodi

14.000.000

-6.394.200

7.605.800

382

Kapitalne donacije

14.000.000

-6.394.200

7.605.800

51

Izdaci za dane zajmove i depozite

1.400.000

-1.400.000

0

516

Izdaci za dane zajmove, trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

1.400.000

-1.400.000

0

         

K2022

POTICANJE ČISTIJEG TRANSPORTA

32.000.000

-6.262.200

25.737.800

35

Subvencije

9.500.000

698.100

10.198.100

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.000.000

1.362.500

2.362.500

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

8.500.000

-664.400

7.835.600

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

12.500.000

206.300

12.706.300

363

Pomoći unutar općeg proračuna

12.500.000

206.300

12.706.300

38

Ostali rashodi

10.000.000

-7.166.600

2.833.400

382

Kapitalne donacije

10.000.000

-7.166.600

2.833.400

         

K2023

POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

24.000.000

-2.285.700

21.714.300

35

Subvencije

200.000

782.500

982.500

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

50.000

352.700

402.700

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

150.000

429.800

579.800

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

23.200.000

-2.683.400

20.516.600

363

Pomoći unutar općeg proračuna

23.200.000

-2.683.400

20.516.600

38

Ostali rashodi

600.000

-384.800

215.200

381

Tekuće donacije

500.000

-284.800

215.200

382

Kapitalne donacije

100.000

-100.000

0

         

K2024

OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

2.500.000

-2.326.800

173.200

35

Subvencije

20.000

-20.000

0

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

10.000

-10.000

0

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

10.000

-10.000

0

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

10.000

-10.000

0

363

Pomoći unutar općeg proračuna

10.000

-10.000

0

38

Ostali rashodi

2.470.000

-2.296.800

173.200

381

Tekuće donacije

60.000

40.000

100.000

382

Kapitalne donacije

2.410.000

-2.336.800

73.200

         

K2040

PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA

30.000.000

0

30.000.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

30.000.000

0

30.000.000

363

Pomoći unutar općeg proračuna

30.000.000

0

30.000.000

         

K2041

PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – PROVEDBA

100.000.000

-46.000

99.954.000

38

Ostali rashodi

100.000.000

-46.000

99.954.000

382

Kapitalne donacije

100.000.000

-46.000

99.954.000

K2042

PROGRAM OBNOVE ZGRADA JAVNOG SEKTORA – FINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNIH ZADATAKA

200.000

-139.300

60.700

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

200.000

-139.300

60.700

363

Pomoći unutar općeg proračuna

200.000

-139.300

60.700

         

K2043

PROGRAM OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA – SUFINANCIRANJE IZRADE ENERGETSKIH PREGLEDA, ENERGETSKIH CERTIFIKATA I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

6.000.000

-212.200

5.787.800

38

Ostali rashodi

6.000.000

-212.200

5.787.800

382

Kapitalne donacije

6.000.000

-212.200

5.787.800

         

K2046

PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA

301.000.000

107.790.700

408.790.700

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.000.000

-211.200

788.800

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000

-211.200

788.800

38

Ostali rashodi

300.000.000

108.001.900

408.001.900

382

Kapitalne donacije

300.000.000

108.001.900

408.001.900

         

A1005

POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE

7.600.000

-6.380.800

1.219.200

32

Materijalni rashodi

1.000.000

-762.500

237.500

323

Rashodi za usluge

1.000.000

-762.500

237.500

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.100.000

-473.300

626.700

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.100.000

-473.300

626.700

38

Ostali rashodi

5.500.000

-5.145.000

355.000

382

Kapitalne donacije

5.500.000

-5.145.000

355.000

         

A1006

MEĐUNARODNA SURADNJA

1.850.000

-499.300

1.350.700

35

Subvencije

450.000

-321.400

128.600

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

250.000

-124.400

125.600

352

Subvencije trgovač. društvima, poljop. i obrtnicima izvan javnog sektora

200.000

-197.000

3.000

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

1.300.000

-206.400

1.093.600

363

Pomoći unutar općeg proračuna

1.300.000

-206.400

1.093.600

38

Ostali rashodi

100.000

28.500

128.500

381

Tekuće donacije

100.000

28.500

128.500

         

A1007

POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

1.150.000

-902.000

248.000

32

Materijalni rashodi

1.150.000

-902.000

248.000

323

Rashodi za usluge

1.050.000

-807.000

243.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

-95.000

5.000

         

103

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

560.000.000

162.500.000

722.500.000

A1003

GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

560.000.000

162.500.000

722.500.000

32

Materijalni rashodi

559.998.000

162.452.000

722.450.000

323

Rashodi za usluge

2.230.000

-1.230.000

1.000.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

557.768.000

163.682.000

721.450.000

34

Financijski rashodi

2.000

48.000

50.000

343

Ostali financijski rashodi

2.000

48.000

50.000