Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

NN 111/2016 (1.12.2016.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

HRVATSKI SABOR

2451

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE RHVATSKE ZA 2016. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/43

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 30. studenoga 2016.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2016. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (»Narodne novine«, br. 26/16.) u članku 12. stavku 1. iznos: »200.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »230.000.000,00«.

Članak 2.

U članku 28. stavku 1. iznos: »23.936.845.199,00« zamjenjuje se iznosom: »19.014.884.781,00«.

U stavku 2. iznos: »17.434.155.350,00« zamjenjuje se iznosom: »17.032.800.495,00«.

U stavku 3. iznos: »1.993.503.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.130.695.358,00«, a iznos: »2.106.660.898,00« zamjenjuje se iznosom: »2.172.848.069,00«.

Članak 3.

U članku 33. stavku 5. iznos: »201.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »271.000.000,00«.

Članak 4.

U članku 38. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Jedinicama lokalne samouprave iz stavka 1. ovoga članka te jedinicama područne (regionalne) samouprave koje su, temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka, razvrstane u I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave isplaćivat će se dodatna pomoć u iznosu od 93.084.960,00 kuna. Pomoć jedinicama iz ovoga stavka dodjeljuje se obrnuto proporcionalno njihovu indeksu razvijenosti.«.

Članak 5.

U članku 39. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Jedinicama lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja, a koje su, temeljem Odluke iz članka 38. stavka 1. ovoga Zakona, razvrstane u III., IV. ili V. skupinu jedinica lokalne samouprave čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75 posto prosjeka Republike Hrvatske, isplaćivat će se pomoć iz razdjela 025 – MINISTARSTVO FINANCIJA sukladno kriterijima iz stavka 1. ovoga članka koja se umanjuje za iznos razlike prihoda od poreza na dohodak koji te jedinice ostvaruju temeljem članka 45. stavka 9. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 100/15.) te prihoda koje bi ostvarile temeljem osnovne raspodjele prihoda od poreza na dohodak propisane člankom 45. stavkom 5. Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 100/15.).«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/16-01/13

Zagreb, 29. studenoga 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Božo Petrov, v. r.