Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

NN 112/2016 (2.12.2016.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2452

Na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13 i 148/13) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA KLASIČNE SVINJSKE KUGE

Članak 1.

U Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 16/14 i 31/14) u dijelu II. odjeljku 2. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga odjeljka, promet živih svinja s gospodarstva s područja Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Brodsko-posavske županije na druga područja unutar Republike Hrvatske dozvoljen je ako je situacija u odnosu na klasičnu svinjsku kugu povoljna i ako:

1. se svinje otpremaju izravno u klaonicu radi klanja; ili

2. se svinje drže na gospodarstvima na kojima:

a) niti jedan slučaj klasične svinjske kuge nije zabilježen u proteklih 12 mjeseci na gospodarstvu, a gospodarstvo se nalazi izvan zaraženog ili ugroženog područja utvrđenog u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/04 i 123/08);

b) svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 90 dana ili od rođenja, a na gospodarstvo ili u zasebnu proizvodnu jedinicu nisu uvedene žive svinje tijekom razdoblja od 30 dana neposredno prije datuma otpremanja u klaonicu; to se primjenjuje samo za zasebne proizvodne jedinice za koje je veterinarski inspektor potvrdio da su struktura, veličina i udaljenost između proizvodnih jedinica te postupci koji se u njima provode takvi da proizvodne jedinice sadržavaju potpuno zasebne objekte za držanje, uzgoj i hranidbu te da se virus ne može proširiti iz jedne proizvodne jedinice u drugu;

c) gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji je pregledao i ovjerio ovlašteni veterinar;

d) gospodarstvo najmanje dva puta godišnje kontrolira ovlašteni veterinar koji mora:

– slijediti smjernice iz Priloga I. poglavlja III. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 16/05 i 62/08);

– obaviti klinički pregled u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka propisanih u Prilogu I. poglavlju IV. točki A. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu;

– provjeriti učinkovitu primjenu mjera propisanih člankom 15. stavkom 2. točkom b) podstavkom 2. te podstavcima 4. do 7. Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge ili utvrditi da se u promjeru od 40 km oko gospodarstva redovito i najmanje svaka četiri mjeseca provodi program nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja, s negativnim rezultatima u skladu s Prilogom I. poglavljem IV. točkom H. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, a sve zaklane svinje na gospodarstvu te pošiljke svinja su ispitane, s negativnim rezultatima na klasičnu svinjsku kugu u skladu dijagnostičkim postupcima utvrđenima u Prilogu I. poglavlju VI. točki C. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu;

e) gospodarstvo je uključeno u program nadziranja klasične svinjske kuge koji provodi nadležno tijelo u skladu s člankom 3. točkom 44. i člankom 10. Zakona o veterinarstvu, a u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenima u Prilogu I. poglavlju IV. točki F. podtočki 2. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom u razdoblju ne dužem od 3 mjeseca prije premještanja; ili

(f) gospodarstvo je uključeno u program nadziranja klasične svinjske kuge, koji provodi nadležno tijelo, u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenim u Prilogu I. poglavlju IV. točki F. podtočki 2. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom, u razdoblju ne dužem od jedne godine prije upućivanja svinja u klaonicu i prije izdavanja svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, koja prati svinje koje se upućuju na klaonicu, s tim da je ovlašteni veterinar proveo klinički pregled na klasičnu svinjsku kugu u skladu s postupcima provjere i uzorkovanja utvrđenim Prilogom I. poglavljem IV. točkom D. podtočkama 1. i 3. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu.

(3) Pri premještanju životinja iz točke 2. ovoga stavka, u svjedodžbu o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje mora biti upisan tekst: »pošiljka udovoljava zahtjevima dijela II. odjeljka 2. stavka 2. točke 2. Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovoga odjeljka, promet živih svinja s gospodarstava s područja Brodsko-posavske, Karlovačke, Sisačko--moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije u druge države članice Europske unije je dozvoljen ako je cjelokupna situacija u odnosu na klasičnu svinjsku kugu povoljna i ako se svinje drže na gospodarstvima na kojima:

– niti jedan slučaj klasične svinjske kuge nije zabilježen u proteklih 12 mjeseci na gospodarstvu, a gospodarstvo se nalazi izvan zaraženog ili ugroženog područja utvrđenog u skladu s Pravilnikom o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge (»Narodne novine«, br. 187/04 i 123/08);

– svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 90 dana ili od rođenja, a na gospodarstvo nisu uvedene žive svinje tijekom razdoblja od 30 dana neposredno prije datuma otpremanja;

– gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji je pregledao i ovjerio veterinarski inspektor prije prve otpreme u određenoj kalendarskoj godini te je gospodarstvo upisano u evidenciju gospodarstava odobrenih za promet izvan područja pod ograničenjem;

– gospodarstvo provodi plan biosigurnosnih mjera koji prije svake otpreme provjerava ovlašteni veterinar;

– gospodarstvo redovito i najmanje svaka četiri mjeseca kontrolira ovlašteni veterinar koji mora:

a) slijediti smjernice iz Priloga I. poglavlja III. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu (»Narodne novine«, br. 16/05 i 62/08);

b) obaviti klinički pregled u skladu s postupcima provjere i uzimanja uzoraka propisanih u Prilogu I. poglavlju IV. točki A. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu;

c) provjeriti učinkovitu primjenu mjera propisanih člankom 15. stavkom 2. točkom b) podstavkom 2. i podstavcima 4. do 7. Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge, i

– gospodarstvo je uključeno u program nadziranja klasične svinjske kuge koji provodi nadležno tijelo u skladu s člankom 3. točkom 44. i člankom 10. Zakona o veterinarstvu, a u skladu s postupcima uzorkovanja utvrđenima u Prilogu I. poglavlju IV. točki F. podtočki 2. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu te laboratorijskom testiranju s negativnim rezultatom unutar mjesec dana prije premještanja.

(5) Žive svinje koje ispunjavaju uvjete iz stavka 4. ovoga odjeljka u prometu između država članica Europske unije mora pratiti zdravstveni certifikat propisan Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2015/819 оd 22. svibnja 2015. o izmjeni Priloga F Direktive Vijeća 64/432/EEZ u pogledu obrazaca zdravstvenih certifikata za trgovinu govedima i svinjama unutar Unije (SL L 129, 27. 5. 2015.) u kojem je otisnut tekst: »Svinje su u skladu s člankom 2.a Provedbene odluke Komisije 2013/764/EU od 13. prosinca 2013. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama.«.

Članak 2.

U dijelu II. odjeljku 4. točki 1. podtočka b) mijenja se i glasi:

»b) svinje su na gospodarstvu boravile najmanje 90 dana ili od rođenja, a na gospodarstvo ili u zasebnu proizvodnu jedinicu nisu uvedene žive svinje tijekom razdoblja od 30 dana neposredno prije datuma otpremanja u klaonicu, a ova odredba se primjenjuje samo na zasebne proizvodne jedinice za koje je veterinarski inspektor potvrdio da su struktura, veličina i udaljenost između proizvodnih jedinica te postupci koji se u njima provode takvi da proizvodne jedinice sadržavaju potpuno zasebne objekte za držanje, uzgoj i hranidbu te da se virus ne može proširiti iz jedne proizvodne jedinice u drugu«.

U podtočki d) podstavak 3. mijenja se i glasi:

»– provjeriti učinkovitu primjenu mjera propisanih člankom 15. stavkom 2. točkom b) podstavkom 2. te podstavcima 4. do 7. Pravilnika o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge ili utvrditi da se u promjeru od 40 km oko gospodarstva redovito i najmanje svaka četiri mjeseca provodi program nadziranja klasične svinjske kuge u divljih svinja, s negativnim rezultatima u skladu s Prilogom I. poglavljem IV. točkom H. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu, a sve zaklane svinje na gospodarstvu te pošiljke svinja su ispitane, s negativnim rezultatima na klasičnu svinjsku kugu u skladu dijagnostičkim postupcima utvrđenima u Prilogu I. poglavlju VI. točki C. Pravilnika o dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu«.

U podtočki f) na kraju rečenice briše se riječ: »ili«.

Iza podtočke f) dodaje se podtočka g) koja glasi:

»g) Pošiljke svinjskog mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda dobivenih sa svinjogojskih farmi koje ispunjavaju uvjete iz točke 1. ovoga stavka moraju biti popraćeni odgovarajućim zdravstvenim certifikatom za trgovinu unutar Europske unije, kako je propisano Uredbom Komisije (EZ) br. 599/2004 od 30. ožujka 2004. o usvajanju usklađenog obrasca certifikata i izvješća inspekcije povezanih s trgovinom životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla unutar Zajednice (SL L 94, 31. 3. 2004.), a u dijelu II. zdravstvenog certifikata mora biti tekst: »Proizvod u skladu s Provedbenom odlukom Komisije 2013/764/EU od 13. prosinca 2013. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama; ili«.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-02/16-01/136

Urbroj: 525-10/0244-16-1

Zagreb, 23. studenoga 2016.

Ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dip. iur., v. r.