Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

NN 112/2016 (2.12.2016.), Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2453

Na temelju članaka 1021. stavak 1. alineja 11., a u vezi s člankom 137. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POMORSKIM KNJIŽICAMA I ODOBRENJIMA ZA UKRCAVANJE, TE POSTUPCIMA I NAČINU PRIJAVE I ODJAVE POMORACA NA OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje, odnosno identifikacijske isprave pomorca, podaci koji se upisuju u pomorsku knjižicu, odobrenje za ukrcavanje, odnosno identifikacijsku ispravu pomorca, nadležnost za upisivanje i ovjeru podataka, kao i za izdavanje pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje, odnosno identifikacijske isprave pomorca.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuju se i postupci lučkih kapetanija, te način prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje članova posade kao i uvjeti, sadržaj i način podnošenja podataka potrebnih za prijavu i odjavu.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1. Pomorac je osoba koja ima valjanu pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcavanje izdanu sukladno odredbama ovog Pravilnika

2. Član posade je zapovjednik i druga osoba ukrcana za obavljanje poslova na brodu i upisana u popis posade

3. Pomorski objekt je brod, osim ratnog broda, plutajući objekt, nepomični odobalni objekt i jahta

4. Posrednik je hrvatska pravna osoba ovlaštena za obavljanje posredovanja pri zapošljavanju pomoraca sukladno posebnom propisu

5. Brodar, kompanija ili poslodavac je hrvatska fizička ili pravna osoba kako je definirana Pomorskim zakonikom

6. Identifikacijska isprava pomorca je isprava izdana u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Konvencije kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca Međunarodne organizacije rada (ILO) iz 1958. godine

7. Jahta sa stalno ukrcanom profesionalnom posadom je jahta koja se iznajmljuje isključivo s članovima posade koji imaju sklopljen valjani ugovor o radu s vlasnikom odnosno korisnikom jahte

8. Treća država označava sve države koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora

9. Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (u daljnjem tekstu: Sustav CIMIS) je informacijski sustav u kojem se vode podaci o plovidbenoj službi hrvatskih pomoraca

10. Sustava e-Pomorac je javna elektronska usluga dostupna u okviru platforme e-Građanin

11. Kvalificirani certifikat označava certifikat kako je definiran zakonom kojim se uređuje elektronički potpis

12. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo

13. Ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

Članak 3.

(1) Pomorskom knjižicom dokazuje se identitet, svojstvo u kojem je imatelj pomorske knjižice ukrcan, te trajanje plovidbene službe.

(2) Odobrenjem za ukrcavanje dokazuje se identitet, svojstvo u kojem je imatelj odobrenja ukrcan, te trajanje plovidbene službe na pomorskom objektu upisanom u odgovarajući hrvatski upisnik.

(3) Identifikacijskom ispravom pomorca dokazuje se identitet pomorca.

(4) Pomorska knjižica, odobrenje za ukrcavanje odnosno identifikacijska isprava pomorca je neprenosiv osobni dokument.

Članak 4.

(1) Pomorsku knjižicu mora imati državljanin Republike Hrvatske ukrcan kao:

– član posade broda hrvatske državne pripadnosti,

– član posade broda strane državne pripadnosti,

– član posade plutajućeg objekta hrvatske ili strane državne pripadnosti koji je dužan posjedovati odgovarajuće pomorsko zvanje sukladno posebnim propisima,

– član posade jahte hrvatske ili strane državne pripadnosti sa stalno ukrcanom posadom koji je dužan posjedovati odgovarajuće pomorsko zvanje sukladno posebnim propisima kojima su uređena pomorska zvanja odnosno ovlaštenja za upravljanje jahtama koji je ukrcan temeljem ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se zasniva radni odnos,

– osoba ukrcana na nepomični odobalni objekt hrvatske državne pripadnosti koja mora imati odgovarajuće pomorsko zvanje sukladno posebnim propisima,

– osoba ukrcana na nepomični odobalni objekt strane državne pripadnosti koja mora imati odgovarajuće pomorsko zvanje sukladno posebnim propisima.

(2) Odobrenje za ukrcavanje mora imati strani državljanin ili osoba bez državljanstva ukrcana kao član posade na pomorskom objektu hrvatske državne pripadnosti iz stavka 1.ovog članka.

(3) Osobi iz stavka 1. ili 2. ovog članka koja posjeduje važeću pomorsku knjižicu ili odobrenje za ukrcavanje može se izdati identifikacijska isprava pomorca.

Članak 5.

(1) Pomorska knjižica, odnosno odobrenje za ukrcavanje izdaje se osobi koja je:

1. navršila 16 godina života i

2. tjelesno i duševno zdrava i sposobna za obavljanje određenih poslova na pomorskom objektu iz članka 4. ovog Pravilnika sukladnom posebnom propisu.

(2) Udovoljavanje uvjetu iz stavka 1. točke 2. ovog članka dokazuje se valjanom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti, koju je izdala ovlaštena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj, državi članici Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a sukladno posebnom propisu o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti pomoraca, odnosno u trećoj državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen odgovarajući sporazum o priznavanju takve svjedodžbe.

Članak 6.

(1) Za obavljanje radnji za koje ovim Pravilnikom nije propisano da ih mora obavljati osobno, podnositelj zahtjeva za izdavanje pomorske knjižice ili odobrenja za ukrcavanje može opunomoćiti brodara, kompaniju, poslodavca, posrednika, pomorsko učilište odnosno fizičku osobu koja je potpuno poslovno sposobna, osim osobe koja se bavi nadripisarstvom.

(2) Punomoć iz stavka 1. ovog članka mora biti pisana i ovjerena od javnog bilježnika ili u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, brodar, kompanija, poslodavac, posrednik odnosno pomorsko učilište, može nadležnoj lučkoj kapetaniji podnijeti zahtjev za izdavanje pomorske knjižice ili odobrenja za ukrcavanje u ime podnositelja zahtjeva temeljem pisane punomoći koja nije ovjerena, uz obvezu prethodnog utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva koji daje punomoć.

II. SADRŽAJ POMORSKE KNJIŽICE, ODOBRENJA ZA UKRCAVANJE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE POMORCA, TE POSTUPAK IZDAVANJA

Članak 7.

Pomorska knjižica sadrži:

1. natpis »Republika Hrvatska« s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv »POMORSKA KNJIŽICA«

2. oznaku i broj serije pod kojim je pomorska knjižica zavedena u očevidnik izdanih pomorskih knjižica

3. ime i prezime, OIB, spol, datum i mjesto rođenja te državljanstvo imatelja pomorske knjižice

4. brojčanu oznaku stranica

5. prebivalište imatelja pomorske knjižice

6. fotografiju koja vjerno prikazuje imatelja pomorske knjižice (format 3×3,5 cm) i potpis imatelja pomorske knjižice

7. fizičke posebnosti imatelja pomorske knjižice

8. naziv tijela koje je izdalo pomorsku knjižicu te mjesto i datum izdavanja pomorske knjižice

9. rok valjanosti pomorske knjižice

10. ime i prezime te potpis osobe ovlaštene za izdavanje pomorske knjižice;

11. podatke o krvnoj grupi, RH faktoru i preosjetljivost na lijekove, serume i cjepiva imatelja pomorske knjižice

12. podatke o ukrcaju i iskrcaju (upisuju se podaci o ukrcaju, odnosno iskrcaju imatelja pomorske knjižice, s imenom luke i datumom ukrcaja, odnosno iskrcaja, svojstvu u kojemu je pomorac ukrcan, IMO broj odnosno nacionalni identifikacijski broj (NIB), imenu i vrsti pomorskog objekta, imenu luke upisa, bruto tonaži, vrsti i snazi pogonskog postrojenja, kategoriji plovidbe), te ime, prezime i potpis zapovjednika, odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i/ili ovjerila podatke

13. podatke o oduzimanju svjedodžbe o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti (upisuju se podaci o oduzimanju svjedodžbe s naznakom koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju svjedodžbe, serijski broj i datum izdavanja oduzete svjedodžbe, te naziv tijela koje ga je izdalo) i

14. mjesto za napomene (pored ostalog upisuje se i školska sprema za radno mjesto vježbenika palube i stroja, konobara, i sl.).

Članak 8.

Odobrenje za ukrcavanje sadrži:

1. natpis »Republika Hrvatska« s utisnutim grbom Republike Hrvatske i naziv »ODOBRENJE ZA UKRCAVANJE«

2. oznaku i broj serije, te broj pod kojim je odobrenje za ukrcavanje zavedeno u očevidnik izdanih odobrenja za ukrcavanje

3. ime, prezime, spol, datum, mjesto i država rođenja te državljanstvo imatelja odobrenja za ukrcavanje

4. brojčanu oznaku stranica

5. fotografiju koja vjerno prikazuje imatelja odobrenja za ukrcavanje (format 3×3,5 cm) i potpis imatelja odobrenja za ukrcavanje

6. fizičke posebnosti imatelja odobrenja za ukrcavanje

7. naziv tijela koje je izdalo odobrenje za ukrcavanje te mjesto i datum izdavanja

8. rok važenja odobrenja za ukrcavanje

9. ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za izdavanje odobrenja za ukrcavanje

10. podatke o krvnoj grupi, RH faktoru i preosjetljivost na lijekove, serume i cjepiva imatelja odobrenja za ukrcavanje

11. podatke o ukrcaju i iskrcaju (upisuju se podaci o ukrcaju, odnosno iskrcaju imatelja pomorske knjižice, s imenom luke i datumom ukrcaja, odnosno iskrcaja, svojstvu u kojemu je pomorac ukrcan, IMO broj odnosno nacionalni identifikacijski broj (NIB), imenu i vrsti pomorskog objekta, imenu luke upisa, bruto tonaži, vrsti i snazi pogonskog postrojenja, kategoriji plovidbe), te ime, prezime i potpis zapovjednika, odnosno ovlaštene osobe koja je upisala i/ili ovjerila podatke

12. podatke o oduzimanju svjedodžbe o osposobljenosti i dopunske osposobljenosti (upisuju se podaci o oduzimanju svjedodžbe s naznakom koje je tijelo, kada, pod kojim brojem i za koje vrijeme, donijelo rješenje o oduzimanju svjedodžbe, serijski broj i datum izdavanja oduzete svjedodžbe, te naziv tijela koje ga je izdalo) i

13. mjesto za napomene (pored ostalog upisuje se i školska sprema za radno mjesto vježbenika palube i stroja, konobara, i sl.).

Članak 9.

(1) Identifikacijska isprava pomorca sadrži:

1. natpis Republika Hrvatska, grb Republike Hrvatske i upravni znak

2. ime i prezime, OIB, spol, datum i mjesto rođenja te državljanstvo imatelja identifikacijske isprave pomorca

3. broj isprave pod kojim je identifikacijska isprava pomorca zavedena u očevidnik izdanih identifikacijskih isprava pomoraca

4. fotografiju koja vjerno prikazuje imatelja identifikacijske isprave pomorca (format 3×3,5 cm) i potpis imatelja identifikacijske isprave pomorca

5. posebne fizičke karakteristike imatelja identifikacijske isprave pomorca

6. naziv tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu pomorca te mjesto i datum izdavanja identifikacijske isprave pomorca

7. rok valjanosti identifikacijske isprave pomorca

8. informacija o mogućnostima provjere podataka sa identifikacijske isprave pomorca sukladno stavku 2. ovog članka i

9. dvodimenzionalni barkod, koji sadrži otisak prstiju sukladno članku 15. stavku 3. ovog Pravilnika.

(2) Upravni znak iz stavka 1. točke 1. ovog članka je sastavljen od kvadratnog vijenca hrvatskog pletera zlatne (žute) boje, omjera stranica 1:1, u koji su smještena dva bijela ukrižana sidara na modroj podlozi i u sredini iznad strukova sidara grb Republike Hrvatske.

(3) Provjera podataka koji se nalaze na identifikacijskoj ispravi pomorca moguća je putem internetske stranice Ministarstva.

Članak 10.

Pomorska knjižica, odobrenje za ukrcavanje, odnosno identifikacijska isprava pomorca tiskaju se na hrvatskom jeziku s prijevodom na engleski jezik, a podaci se unose na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 11.

Pomorska knjižica, odobrenje za ukrcavanje odnosno identifikacijska isprava pomorca izdaje se s rokom valjanosti od 10 godina.

Članak 12.

(1) Pomorsku knjižicu izdaje lučka kapetanija nadležna prema prebivalištu podnositelja zahtjeva i to:

1. za područje Istarske županije – Lučka kapetanija Pula

2. za područje Primorsko-goranske županije – Lučka kapetanija Rijeka

3. za područje Ličko-senjske županije – Lučka kapetanija Senj

4. za područje Zadarske županije – Lučka kapetanija Zadar

5. za područje Šibensko-kninske županije – Lučka kapetanija Šibenik

6. za područje Splitsko-dalmatinske županije – Lučka kapetanija Split;

7. za područje gradova Ploče, Metković i Opuzen te općina Slivno – Ravno, Zažablje, Kula Norinska i Pojezerje – Lučka kapetanija Ploče

8. za područje Dubrovačko-neretvanske županije, osim mjesta navedenih u točki 7. Lučka kapetanija Dubrovnik.

(2) Za državljane Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj izvan županija iz stavka 1. ovoga članka, odnosno s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, za izdavanje pomorske knjižice nadležna je ona lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev za izdavanje pomorske knjižice.

(3) Za izdavanje odobrenja za ukrcavanje stranim državljanima ili osobama bez državljanstva nadležna je lučka kapetanija koja zaprimi zahtjev za izdavanje odobrenja za ukrcavanje.

Članak 13.

(1) Zahtjev za izdavanje pomorske knjižice podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva prilaže:

1. dokaz o hrvatskom državljanstvu i dokaz o osobnom identitetu (npr. osobna iskaznica, putovnica i dr.)

2. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, čija valjanost ne smije biti kraća od 6 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva i

3. dvije fotografije koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva (format 3×3,5 cm).

(3) Isprave iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka mogu se priložiti u preslici.

Članak 14.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za ukrcavanje podnosi se nadležnoj lučkoj kapetaniji.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva prilaže:

1. dokaz o državljanstvu, odnosno dokaz da je osoba bez državljanstva, te dokaz o osobnom identitetu (npr. osobna iskaznica, putovnica i sl.)

2. svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, čija valjanost ne smije biti kraća od 6 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva i

3. dvije fotografije koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva (format 3×3,5 cm).

(3) Isprave iz stavka 2. točke 1. i 2. ovoga članka mogu se priložiti u preslici.

Članak 15.

(1) Zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca podnosi pomorac osobno u nadležnoj lučkoj kapetaniji ili Ministarstvu.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva prilaže:

1. dokaz o osobnom identitetu (npr. osobna iskaznica, putovnica i sl.) i

2. fotografiju koja vjerno prikazuje podnositelja zahtjeva (format 3×3,5 cm).

(3) Prilikom zaprimanja zahtjeva, lučka kapetanija ili Ministarstvo od podnositelja zahtjeva uzima otisak lijevog i desnog kažiprsta. Ako podnositelj zahtjeva nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg prsta ili nekog drugog prsta druge ruke.

(4) Kada stranka pored izvornika isprave iz stavka 2. ovog članka tijelu dostavi i odgovarajuću neovjerenu presliku, službena osoba ovjerit će svojim potpisom da je preslika istovjetna izvorniku.

(5) Identifikacijsku ispravu za pomorce izdaje lučka kapetanija iz članka 12. ovog Pravilnika ili Ministarstvo, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva.

(6) Zahtjev za izdavanja identifikacijske isprave pomorca u roku od 12 sati (žurni postupak) može se predati isključivo u Ministarstvu.

Članak 16.

(1) Podatke iz članka 7. stavak 1. točke 3., 5., 7., 8., 9., 10., 13. i 14., članka 8. stavak 1. točke 3., 6., 7., 8., 9., 12. i 13., u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcavanje unosi lučka kapetanija.

(2) Podatke iz članka 7. stavka 1. točke 11., u pomorsku knjižicu unosi zdravstvena ustanova ili ordinacija ovlaštena za obavljanje liječničkih pregleda pomoraca u skladu sa hrvatskim ili stranim zakonodavstvom, a podatke iz članka 8. stavka 1. točke 10. u odobrenje za ukrcavanje unosi zdravstvena ustanova ili ordinacija ovlaštena za obavljanje liječničkih pregleda pomoraca u skladu sa hrvatskim ili stranim zakonodavstvom.

(3) Podatke iz članka 7. stavka 1. točke 12., članka 8. stavka 1. točke 11. za pomorca ukrcanog na pomorski objekt hrvatske državne pripadnosti u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcavanje upisuje zapovjednik.

(4) Podatke iz članka 7. stavak 1. točke 12., za pomorca ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi strane državne pripadnosti, u pomorsku knjižicu upisuje zapovjednik, odnosno brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik.

(5) Pomorac je dužan izvijestiti lučku kapetaniju o svim promjenama podataka koji se unose u pomorsku knjižicu, odobrenje za ukrcavanje odnosno identifikacijsku ispravu pomorca.

(6) Upis u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcavanje mora biti čitljiv i potpisan od osobe koja je obavila upis.

(7) Podatke iz članka 9. stavak 1. točke 2., 3. 5., 6. i 7. u identifikacijsku ispravu pomorca unosi tijelo koje je zaprimilo zahtjev za izdavanje identifikacijske isprave pomorca.

Članak 17.

Plovidbena služba na pomorskom objektu iz članka 4. ovog Pravilnika upisana u pomorskoj knjižici ili odobrenju za ukrcavanje i ovjerena od lučke kapetanije služi kao dokaz za stjecanje prava i obveza koja su uvjetovana plovidbenom službom.

III. ZAMJENA I GUBITAK POMORSKE KNJIŽICE, ODOBRENJA ZA UKRCAVANJE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE POMORCA

Članak 18.

(1) Nova pomorska knjižica, odnosno odobrenje za ukrcavanje izdat će se:

1. kada istekne rok valjanosti pomorske knjižice,

2. kada se rubrike predviđene za upis podataka popune podacima,

3. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva,

4. kada se promijene podaci iz članka 7. stavak 1. točka 3, 5. i 7, članka 8. stavak 1. točka 3. i 6. ovog Pravilnika,

5. kada izgled imatelja pomorske knjižice, odnosno imatelja odobrenja za ukrcavanje ne odgovara više njegovom izgledu na fotografiji u pomorskoj knjižici, odnosno odobrenju za ukrcavanje ili kad se fotografija ošteti

6. u slučaju gubitka ili

7. kada postoji drugi valjani razlog.

(2) Nova identifikacijska isprava pomorca izdat će se:

1. kada istekne rok valjanosti identifikacijske isprave pomorca,

2. kada se istroši ili ošteti toliko da postane neupotrebljiva,

3. kada se promijene podaci iz članka 9. stavak 1. točka 2. i 5. ovog Pravilnika,

4. kada izgled imatelja identifikacijske isprave pomorca ne odgovara više njegovom izgledu na fotografiji u identifikacijskoj ispravi pomorca,

5. u slučaju gubitka ili

6. kada postoji drugi valjani razlog.

Članak 19.

(1) Izdavanje nove pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje odnosno identifikacijske isprave pomorca obavlja se na zahtjev pomorca.

(2) Zahtjev za izdavanje nove pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje odnosno identifikacijske isprave pomorca iz stavka 1. ovog članka podnosi se tijelu nadležnom za izdavanje pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje odnosno identifikacijske isprave pomorca sukladno odredbama članka 12. i članka 15. ovog Pravilnika.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se dokazi o razlozima podnošenja zahtjeva.

(4) U trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje nove pomorske knjižice, odnosno odobrenja za ukrcavanje, valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti kraća od 6 mjeseci.

(5) Ako se izdavanje nove identifikacijske isprave pomorca obavlja u prvih pet godina od izdavanja prethodne iz razloga navedenih u članku 18. stavku 2. točkama 2. – 6., nova identifikacijska isprava pomorca izdaje se s rokom valjanosti do kojeg bi bila valjana identifikacijska isprava pomorca koju se zamjenjuje.

Članak 20.

(1) Gubitak pomorske knjižice, odobrenja za ukrcavanje odnosno identifikacijske isprave pomorca u Republici Hrvatskoj pomorac je dužan prijaviti nadležnom tijelu koje je izdalo ispravu.

(2) Gubitak isprave iz stavka 1. ovoga članka u inozemstvu, pomorac je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Nadležno tijelo će ispravu iz stavka 1. ovog članka rješenjem proglasiti nevažećom.

(4) Nadležno tijelo iz članka 12. ovog Pravilnika izdat će na zahtjev pomorca novu ispravu.

(5) U trenutku izdavanja isprave iz stavka 4. ovog članka, valjanost svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti kraća od 6 mjeseci.

IV. PONIŠTENJE POMORSKE KNJIŽICE, ODOBRENJA ZA UKRCAVANJE I IDENTIFIKACIJSKE ISPRAVE ZA POMORCE

Članak 21.

(1) Nadležna lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se proglašava nevažećom pomorska knjižica odnosno odobrenje za ukrcavanje, kada je nastupila trajna zdravstvena nesposobnost pomorca za obavljanje odgovarajućih poslova na brodu.

(2) Nadležna lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se proglašava ništavom pomorska knjižica odnosno odobrenje za ukrcavanje, kada je pomorska knjižica odnosno odobrenje za ukrcavanje ishođeno na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za stjecanje pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcavanje.

(3) Ukoliko je pomorska knjižica odnosno odobrenje za ukrcavanje proglašeno nevažećim odnosno ništavim, Ministarstvo ili lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se nevažećom odnosno ništavom proglašava i identifikacijska isprava pomorca.

(4) Nadležna lučka kapetanija donijet će rješenje kojim se proglašava ništavom plovidbena služba upisana i ovjerena u pomorskoj knjižici na temelju krivotvorenih i neistinitih isprava.

(5) Plovidbena služba iz stavaka 2. i 4. ovoga članka briše se iz svih evidencija Ministarstva.

(6) Rješenjem iz stavaka 2. i 4. ovoga članka proglašavaju se ništavim i sva prava stečena temeljem plovidbene službe koja je proglašena ništavom.

V. OČEVIDNIK POMORSKIH KNJIŽICA, ODOBRENJA ZA UKRCAVANJE I IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA POMORACA

Članak 22.

(1) Podaci o izdanim pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje vode se u očevidniku pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcavanje.

(2) Podaci o identifikacijskim ispravama pomorca vode se u očevidniku identifikacijskih isprava pomoraca.

(3) Očevidnike iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka vode lučke kapetanije i Ministarstvo u centralnoj bazi podataka.

Članak 23.

(1) Očevidnik pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcavanje iz članka 22. stavka 1. ovog Pravilnika sadrži:

– podatke o oznaci i serijskom broju, datumu izdavanja i roku valjanosti pomorske knjižice i odobrenja za ukrcavanje

– podatke o imateljima pomorskih knjižica i odobrenja za ukrcavanje (ime i prezime pomorca, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, OIB, spol, boja očiju, boja kose, prebivalište, fizička posebnost)

– podatke o ukrcaju i iskrcaju (upisuju se podaci o ukrcaju odnosno iskrcaju imatelja pomorske knjižice odnosno odobrenja za ukrcavanje s imenom luke i datumom ukrcaja odnosno iskrcaja; svojstvu u kojemu je isti ukrcan; IMO/NIB broju, imenu i vrsti pomorskog objekta, imenu luke upisa, bruto tonaži, vrsti i snazi pogonskog postrojenja, kategoriji plovidbe i vremenu koje je imatelj proveo na pomorskom objektu).

(2) Očevidnik identifikacijskih isprava pomoraca iz članka 22. stavka 2. ovog Pravilnika sadrži:

– podatke o broju isprave, datumu izdavanja, mjestu izdavanja i roku valjanosti identifikacijske isprave pomorca i

– podatke o imateljima identifikacijskih isprava pomorca (ime i prezime pomorca, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, spol, fizička posebnost, potpis).

Članak 24.

(1) Podaci iz očevidnika izdaju se na zahtjev osobe o kojoj se podaci vode u očevidniku, nadležnih državnih tijela i drugih fizičkih ili pravnih osoba koje imaju pravni interes, za namjenu za koju su zatraženi, odnosno odobreni.

(2) Podaci iz očevidnika pomorskih knjižica, odobrenja za ukrcavanje i identifikacijskih isprava pomoraca mogu se koristiti isključivo pod uvjetima propisanima zakonom kojim je uređena zaštita osobnih podataka.

VI. PRIJAVA PODATAKA O PLOVIDBENOJ SLUŽBI

Članak 25.

Prijava podataka o plovidbenoj službi potpuna je ako sadrži točne i cjelovite podatke, sve u cijelosti popunjene obrasce i odgovarajuće dokumente i isprave, odnosno preslike dokumenata i isprava kako je propisano odredbama ovog Pravilnika i posebnih propisa o prijavama na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje.

Članak 26.

(1) Podatke o ukrcaju člana posade na pomorske objekte u nacionalnoj plovidbi lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije nadležna za luku ukrcaja, odnosno zapovjednik, brodar, kompanija ili posrednik dužan je unijeti u Sustav CIMIS najkasnije do trenutka ukrcaja pomorca na pomorski objekt.

(2) Podatke o iskrcaju člana posade s pomorskog objekta u nacionalnoj plovidbi lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije nadležna za luku iskrcaja, odnosno zapovjednik, brodar, kompanija ili posrednik dužan je unijeti u Sustav CIMIS u roku ne duljem od 24 sata od trenutka iskrcaja pomorca s pomorskog objekta.

Članak 27.

(1) Za člana posade ukrcanog na pomorski objekt u nacionalnoj plovidbi, na razdoblja između ukrcaja i iskrcaja kraća od 15 dana, u Sustav CIMIS unose se podaci o svim ukrcajima i iskrcajima, dok se u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcavanje upisuje podatak o prvom ukrcaju i podatak o zadnjem iskrcaju, a sve do trenutka dok pomorac ne promijeni svojstvo ukrcaja ili dok se ne iskrca zbog korištenja godišnjeg odmora, slobodnih dana, bolovanja ili bilo kojeg drugog razloga koji se ne odnosi na redoviti raspored plovidbene službe na tom pomorskom objektu.

(2) Iznimno od odredbe članka 17. ovog Pravilnika za utvrđivanje plovidbene službe u svrhu ostvarivanja prava pomorca iz stavka 1. ovoga članka koja ovise o plovidbenoj službi koriste se podaci iz Sustava CIMIS.

(3) Podatak o zadnjem iskrcaju iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u pomorsku knjižicu odnosno odobrenje za ukrcavanje prilikom ovjere plovidbene službe.

Članak 28.

(1) Za člana posade ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi kojeg ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju navedene u Dodatku I. ovoga Pravilnika u Sustav CIMIS dužni su unijeti brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik u roku ne duljem od deset dana od dana ukrcaja odnosno iskrcaja.

(2) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz stavka 1. ovoga članka jamči za istinitost podataka u svezi plovidbene službe člana posade kojeg ukrcava na pomorski objekt.

(3) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz stavka 1. ovoga članka je dužan prikupljati podatke i dokumente potrebne za prijavu ukrcaja odnosno iskrcaja navedene u Dodatku I. i članku 42. stavku 3. alinejama 1., 2. i 3. ovog Pravilnika i čuvati ih sukladno posebnim propisima te ih dostaviti ili dati na uvid na zahtjev lučke kapetanije i nadležnih inspekcijskih tijela.

Članak 29.

(1) Član posade ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi kojeg ne ukrcava brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, dužan je u roku ne duljem od deset dana od dana ukrcaja odnosno iskrcaja nadležnoj lučkoj kapetaniji iz članka 12. ovoga Pravilnika dostaviti podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju i dokumente navedene u Dodatku I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju pomorca iz stavka 1. ovoga članka u Sustav CIMIS unosi nadležna lučka kapetanija.

(3) Iznimno, pomorac iz stavka 1. ovog članka podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju u Sustav CIMIS može unijeti samostalno korištenjem Sustava e-Pomorac.

(4) Pomorac iz stavka 3. ovoga članka će u Sustav e-Pomorac unijeti u elektronskom obliku i preslike dokumenata navedenih u Dodatku I.

Članak 30.

(1) Kada pomorac tijekom plovidbenog pothvata promijeni svojstvo ukrcaja ili radno mjesto, brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik, odnosno pomorac će o tome najkasnije u roku od deset dana nakon iskrcaja izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju.

(2) Prethodno svojstvo ukrcaja pomorca iz stavka 1. ovog članka prestaje završetkom dana koji prethodi danu preuzimanja novog svojstva ili radnog mjesta.

VII. OVJERA PODATAKA O PLOVIDBENOJ SLUŽBI

Članak 31.

(1) Podatke o plovidbenoj službi člana posade ukrcanog na pomorski objekt u nacionalnoj plovidbi ovjerava lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije, a podatke o plovidbenoj službi člana posade ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi lučka kapetanija, nakon svakog iskrcaja člana posade.

(2) Ovjeru podataka o ukrcaju i iskrcaju u pomorskoj knjižici ili odobrenju za ukrcavanje obavlja službena osoba svojim potpisom i pečatom nakon usporedbe podataka unesenih u pomorsku knjižicu ili odobrenje za ukrcavanje s podacima unesenim u Sustav CIMIS.

(3) U slučaju dvojbe ili razlike u podacima iz stavka 2. ovog članka, lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije utvrđuje točnost podataka temeljem drugih valjanih dokaza koji se dostavljaju u izvorniku kao na primjer:

1. individualni ugovor o radu;

2. račun prijevoznika o kupljenim prijevoznim kartama sredstvima javnog domaćeg ili međunarodnog prometa,

3. potvrda o ukrcaju (boarding pass) za zrakoplovni prijevoz;

4. pisani nalog kompanije o ukrcaju ili iskrcaju zapovjednika;

5. platna lista;

6. iskrcajna lista;

7. izvadak iz brodskog dnevnika;

8. strana pomorska knjižica;

9. drugi dokument kojim se potvrđuje plovidbeni staž izdan sukladno propisima države zastave pomorskog objekta;

10. druga odgovarajuća isprava.

(4) Podatke o ukrcaju odnosno iskrcaju koje je izmijenila temeljem dokaza iz stavka 3. ovog članka lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije upisuje u pomorsku knjižicu, unosi u Sustav CIMIS i ovjerava.

(5) Kod upis točnih podataka u pomorsku knjižicu lučka kapetanija ili ispostava lučke kapetanije mora precrtati pogrešne podatke tako da ostanu čitljivi.

Članak 32.

Dokaze iz članka 31. stavka 3. ovog Pravilnika pomorac iz članka 29. stavka 1. je dužan dostaviti lučkoj kapetaniji prilikom upisa i/ili ovjere podataka o ukrcaju i iskrcaju u pomorskoj knjižici.

VIII. POSTUPAK I NAČIN PRIJAVE NA OBVEZNO MIROVINSKO I OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POMORCA UKRCANOG NA POMORSKI OBJEKT U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

Članak 33.

(1) Prijavu i odjavu na obvezna osiguranja pomorca ukrcanog na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a čiji je poslodavac, brodar ili kompanija strana fizička ili pravna osoba podnosi nadležna lučka kapetanija.

(2) Za pomorca koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu druge države članice EU ili EGP, osim pomorskog objekta koji vije zastavu Republike Hrvatske, nadležna lučka kapetanija ne podnosi prijave i odjave iz stavka 1. ovog članka, osim u slučajevima kada je pomorac izuzet iz socijalnog sustava države članice EU ili EGP posjedovanjem obrasca izdanog sukladno posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.

Članak 34.

(1) Za pomorca koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu treće države nadležna lučka kapetanija ne podnosi prijavu i odjavu iz članka 33. stavka 1. ovog Pravilnika u slučaju kada pomorac dostavi dokaz da je obvezno osiguran kod stranog nositelja socijalnog osiguranja u trećoj državi s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, osim ako je drukčije utvrđeno ugovorom o socijalnom osiguranju.

(2) Dokaz postojanja obveznog osiguranja iz stavka 1. ovog članka je potvrda koju na traženje pomorca izdaje strani nositelj socijalnog osiguranja sukladno ugovoru o socijalnom osiguranju.

Članak 35.

(1) Prijavu i odjavu iz članka 33. stavka 1. ovog Pravilnika nadležna lučka kapetanija ne podnosi u slučaju kada pomorac dostavi dokaz da plovi na pomorskom objektu koji vije zastavu Švicarske Konfederacije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje obavlja pomorac.

Članak 36.

Za pomorca koji ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj i za pomorca državljanina EU ili EGP, koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu Republike Hrvatske čiji je poslodavac, brodar ili kompanija hrvatska pravna ili fizička osoba, prijavu i odjavu iz članka 33. stavka 1. ovog Pravilnika podnosi poslodavac, brodar ili kompanija.

Članak 37.

Za pomorca državljanina trećih država, koji je ukrcan na pomorski objekt u međunarodnoj plovidbi koji vije zastavu Republike Hrvatske, nadležna lučka kapetanija odnosno poslodavac, brodar ili kompanija ne podnosi prijavu i odjavu iz članka 33. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 38.

Nadležna lučka kapetanija će, u roku od 24 sata od prijave ukrcaja ili iskrcaja pomorca, putem Sustava CIMIS, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti odgovarajuće prijave i odjave pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje.

Članak 39.

(1) Nadležna lučka kapetanija će u prijavi ili odjavi na obvezno mirovinsko osiguranje navesti datum ukrcaja kao datum s kojim počinje i datum iskrcaja kao datum s kojim prestaje obvezno mirovinsko osiguranje pomorca i obvezno zdravstveno osiguranje za koje podnosi prijavu ili odjavu.

(2) Valjani datum ukrcaja i iskrcaja je onaj datum koji je ovjeren u pomorskoj knjižici i kao takav upisan u Sustav CIMIS.

(3) Ako nadležna lučka kapetanija utvrdi da podaci o ukrcaju navedeni u prijavi na obvezna osiguranja ne odgovaraju ovjerenom podatku u pomorskoj knjižici podnijet će prijavu promjene podataka sukladno posebnim propisima.

Članak 40.

(1) Iznimno od odredbe članka 39. stavka 1., za pomorca koji dostavi dokaz da je njegov ugovor o radu sklopljen na razdoblje duže od razdoblja ukrcaja na brodu, nadležna lučka kapetanija će po službenoj dužnosti dostaviti odjavu s obveznog mirovinskog osiguranja s datumom prestanka njegovog ugovora o radu.

(2) Nadležna lučka kapetanija, za pomorca iz stavka 1. ovog članka dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje odjavu osiguranja s povećanim trajanjem s datumom iskrcaja s broda.

Članak 41.

(1) Nadležna lučka kapetanija prijavu i odjavu pomorca na obvezno zdravstveno osiguranje obavlja posredstvom informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

(2) Prijava odnosno odjava pomorca na obvezno mirovinsko osiguranje sukladno odredbama ove Glave smatra se ujedno prijavom i odjavom na obvezno zdravstveno osiguranje.

IX. POSTUPAK I NAČIN DOSTAVE PODATAKA POREZNOJ UPRAVI

Članak 42.

(1) Nadležna lučka kapetanija će svake godine najkasnije do kraja mjeseca siječnja dostaviti Poreznoj upravi i pomorcu podatke o ukupnom broju dana koje je pomorac u prethodnoj godini proveo u međunarodnoj plovidbi za potrebe godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

(2) Ukupan broj dana iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se sukladno ovjerenim podacima o ukrcaju i iskrcaju iz Sustava CIMIS.

(3) Broju dana iz stavka 2. ovog članka pribrajaju se i:

– dani koje je pomorac proveo na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i dani koje je proveo na povratnom putovanju;

– dani liječenja zbog bolesti, tjelesne ozljede ili narušavanja zdravlja koje je pomorac pretrpio na radu ili u svezi s radom na pomorskom objektu odnosno tijekom putovanja radi ukrcaja ili iskrcaja;

– dani koje je proveo na stručnoj izobrazbi u inozemstvu; te

– dani koji u prethodnoj godini nisu uračunati u 183 dana (dani plovidbe, dani provedeni na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod, dani potrebni za povratno putovanje, dani liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku i dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu),

sukladno odredbama posebnog propisa kojim se određuje utvrđivanje godišnjeg dohotka od nesamostalnog rada pomorca ukrcanog na brod u međunarodnoj plovidbi.

(4) Pomorac iz stavka 1. ovog članka, osim pomorca iz članka 28. ovog Pravilnika, dostavit će najkasnije do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu odnosno neposredno po prestanku okolnosti, nadležnoj lučkoj kapetaniji izvornik dokaza kojima se dokazuju dani iz stavka 3. alineja 1., 2. i 3. ovog članka.

(5) Kada stranka, pored izvornika dokaza iz stavka 4. ovog članka tijelu dostavi i odgovarajuću neovjerenu presliku, službena osoba ovjerit će svojim potpisom da je preslika istovjetna izvorniku.

Članak 43.

Pomorcu koji ne ovjeri podatke o plovidbenoj službi u pomorskoj knjižici odnosno odobrenju za ukrcavanje sukladno odredbama Glave VII ovog Pravilnika neće se izdati potvrdu o podacima iz članka 42. stavka 1. ovog Pravilnika o čemu će dobiti pisanu obavijest.

Elektronska prijava podataka

Članak 44.

(1) Brodar, kompanija, poslodavac ili posrednik iz članka 28. stavka 1. dužan je Ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za registraciju u Sustavu CIMIS koji sadrži:

– naziv ili ime i prezime podnositelja zahtjeva

– adresa sjedišta ili prebivališta

– OIB

– tip korisnika – pravna osnova za službeni postupak prijave (npr. poslodavac, brodar, kompanija ili posrednik pri zapošljavanju pomoraca)

– ime i prezime i OIB, te kontakt podaci odgovorne osobe

– ime, prezime i OIB ovlaštenog/ih djelatnika – fizičkih osoba korisnika sustava

– kontakt podaci ovlaštenih djelatnika.

(2) Ministarstvo će brodaru, kompaniji, poslodavcu ili posredniku koji se registrirao u skladu sa stavkom 1. ovog članka (u daljnjem tekstu: registrirani korisnik) dodijeliti korisničko pravo rada u Sustavu CIMIS izdavanjem korisničkog imena i zaporke za svakog prijavljenog ovlaštenog djelatnika.

Članak 45.

Registrirani korisnik iz članka 44. ovog Pravilnika dužan je osigurati odgovarajuću elektroničku opremu i kvalificirani certifikat kojim se potvrđuje napredni elektronički potpis, u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom potpisu.

Članak 46.

(1) Registrirani korisnik iz članka 44. ovog Pravilnika odgovoran je za točnost dostavljenih podataka u elektronskoj prijavi plovidbene službe pomorca i istovjetnost priložene dokumentacije u elektroničkom obliku s izvornom dokumentacijom.

(2) Točnost podataka i istovjetnost dokumenta iz stavka 1. ovog članka potvrđuje se naprednim elektroničkim potpisom ovlaštenog djelatnika registriranog korisnika.

Članak 47.

(1) Registrirani korisnik može ovlastiti osobu koja posjeduje kvalificirani certifikat da u njegovo ime i za njegov račun obavlja prijavu plovidbene službe pomorca sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(2) Kvalificirani certifikat osobe iz stavka 1. ovog članka može sadržavati tvrtku registriranog korisnika ili ovlaštene osobe.

Članak 48.

(1) U odnosu na provedbu odredaba ovog Pravilnika Sustav CIMIS se koristi sukladno korisničkim uputama, tehničkoj dokumentaciji i specifikacijama koje donosi Ministarstvo i koje imaju obvezujuću snagu.

(2) Korisničke upute, tehnička dokumentacija i specifikacije za primjenu i korištenje sustava, javno se objavljuju na portalu Sustava CIMIS.

Članak 49.

Ako iz tehničkih razloga ovlašteni korisnik nije u mogućnosti postupak prijave obaviti elektronskim putem isti je dužan dostaviti propisane podatke, dokumente i isprave lučkoj kapetaniji u propisanim rokovima.

Članak 50.

Ministarstvo u izvornom, elektroničkom obliku pohranjuje i čuva sve elektroničke zapise nastale tijekom provedbe prijave plovidbene službe pomorca i ti se podaci, dokumenti i isprave smatraju vjerodostojnima.

Članak 51.

(1) Podatke, dokumente i isprave odnosno elektroničke zapise, koji se prikupljaju temeljem odredbi ovog Pravilnika, Ministarstvo može razmjenjivati s drugim nadležnim tijelima, na njihov zahtjev, u skladu s posebnim propisima o zaštiti osobnih i poslovnih podataka i temeljem posebnih sporazuma.

(2) Podaci iz stavka 1. ovog članka koristi se za poslove nadležnih tijela te se ne mogu koristiti za komercijalne svrhe.

X. SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

Članak 52.

(1) Ministarstvo će uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnim ISO standardima, a u skladu s odredbama ovog Pravilnika, te odredbama Konvencije kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 1958. godine.

(2) Najmanje svake pete godine provest će se neovisna prosudba upravljanja sustavom u odnosu na postupak izdavanja identifikacijskih isprava pomoraca, uključujući i postupke kontrole kvalitete.

(3) Neovisna prosudba iz stavka 2. ovog članka provodit će se u skladu s odredbom članka 5. i Dodatka III Konvencije kojom se mijenja Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca iz 1958. godine.

(4) Izviješće o prosudbama iz stavka 2. i 3. ovog članka dostavit će se Međunarodnom uredu rada.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Pomorska knjižica, odobrenje za ukrcavanje odnosno identifikacijska isprava pomorca izdani prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, vrijede do isteka roka njihove valjanosti.

Članak 54.

Registrirani korisnici koji su stekli korisnička prava rada u Sustavu CIMIS prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu dužni podnijeti novi zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada na Sustavu CIMIS.

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pomorskim knjižicama i odobrenjima za ukrcavanje, te postupcima i načinu prijave i odjave pomoraca na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« br. 54/13).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 26. u svezi unosa podataka o plovidbenoj službi pomorca u nacionalnoj plovidbi u Sustav CIMIS od strane zapovjednika, brodara, kompanije ili posrednika i odredbi članka 29. stavaka 3. i 4. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2018. godine.

Klasa: 011-01/16-02/59

Urbroj: 530-03-2-1-2-16-2

Zagreb, 24. studenoga 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

DODATAK I.

DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENATA PRILIKOM UKRCAJA/ISKRCAJA KOD PRVE PRIJAVE NA OBVEZNA OSIGURANJA

Popis podataka

Pri
ukrcaju

Pri
iskrcaju

1.

Prezime i ime pomorca, ranije prezime, ime roditelja

X

X

2.

Datum ukrcaja/iskrcaja

X

X

3.

Svojstvo ukrcaja/iskrcaja

X

X

4.

Luka i država ukrcaja/iskrcaja

X

X

5.

Ime ili oznaka, i zastava pomorskog objekta

X

X

6.

IMO/NIB pomorskog objekta (ili prethodno ime pomorskog objekta strane državne pripadnosti kada isti nema IMO broja)

 

X

7.

Vrsta pomorskog objekta

X

X

8.

Bruto tonaža pomorskog objekta

 

X

9.

Vrsta i snaga pogonskog postrojenja

 

X

10.

Kategorija plovidbe

 

X

11.

Zanimanje (radno mjesto)

X

X

12.

Najviša završena škola

X

 

13.

Stručno obrazovanje

X

 

14.

Stručna sprema za obavljanje poslova

X

X

15.

Ugovor o radu vrijedi od

X

X

16.

Ugovor o radu vrijedi do

X

X

17

Poslodavac

X

X

Popis dokumenata

Pri ukrcaju

Pri
iskrcaju

18.

Dokaze o danima provedenim na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i natrag (u izvorniku)

 

X

19.

Dokaz o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida

X

 

20.

Dokaz o statusu korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad

X

 

21.

Dokaz o statusu invalidne osobe

X

 

22.

Potvrda A1

 

X

23.

Ugovor o radu*

X

X

24.

Pomorska knjižica ili Odobrenje za ukrcavanje

 

X

25.

Dokaz o putovanju na brod i s broda

 

X

* – Obveza dostave odnosi se na pomorce iz članka 29. ovog Pravilnika pri čemu se kod prijave ukrcaja može dostaviti preslik ugovora o radu, a kod iskrcaja se dostavlja izvornik.

DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENATA PRILIKOM UKRCAJA/ISKRCAJA KOD DRUGE I SVAKE SLJEDEĆE PRIJAVE NA OBVEZNA OSIGURANJA

Popis podataka

Pri
ukrcaju

Pri
iskrcaju

1.

Prezime i ime pomorca, ranije prezime, ime roditelja

X

X

2.

Datum ukrcaja/iskrcaja

X

X

3.

Svojstvo ukrcaja/iskrcaja

X

X

4.

Luka i država ukrcaja/iskrcaja

X

X

5.

Ime ili oznaka, i zastava pomorskog objekta

X

X

6.

IMO/NIB pomorskog objekta (ili prethodno ime pomorskog objekta strane državne pripadnosti kada isti nema IMO broja)

 

X

7.

Vrsta pomorskog objekta

X

X

8.

Bruto tonaža pomorskog objekta

 

X

9.

Vrsta i snaga pogonskog postrojenja

 

X

10.

Kategorija plovidbe

 

X

11.

Zanimanje (radno mjesto)

X

X

12.

Ugovor o radu vrijedi od

X

X

13.

Ugovor o radu vrijedi do

X

X

14.

Poslodavac

X

X

Popis dokumenata

Pri ukrcaju

Pri
iskrcaju

15.

Dokaze o danima provedenim na putu od mjesta prebivališta ili mjesta prijavljenog boravišta do mjesta ukrcaja i natrag (u izvorniku)

 

X

16.

Potvrda A1

 

X

17.

Ugovor o radu*

X

X

18.

Pomorska knjižica ili Odobrenje za ukrcavanje

 

X

19.

Dokaz o putovanju na brod i s broda

 

X* – Obveza dostave odnosi se na pomorce iz članka 29. ovog Pravilnika pri čemu se kod prijave ukrcaja može dostaviti presliku ugovora o radu, a kod iskrcaja se dostavlja izvornik.