Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora

NN 112/2016 (2.12.2016.), Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2454

Na temelju članka 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proi­zvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine« broj 80/13 i 14/14) i članka 20. stavka 4., članka 21. stavka 2. i članka 33. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« broj 74/14) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O ZAJEDNIČKIM ODREDBAMA ZA MJERILA I METODE MJERITELJSKOG NADZORA

Članak 1.

I. OPĆE ODREDBE

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se zajedničke odredbe za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na:

– mjerila utvrđena u stavku 3. ovoga članka,

– mjerne jedinice, na usklađivanje mjernih metoda i metoda mjeriteljskog nadzora i, prema potrebi, na sredstva potrebna za primjenu takvih metoda,

– propisivanje, na mjerne metode, mjeriteljski nadzor i označavanje količina pretpakiranih proizvoda.

(3) U smislu ovoga Pravilnika mjerila su mjerni instrumenti, sastavni dijelovi mjernih instrumenata, dodatni uređaji i mjerna oprema.

(4) Neće se spriječiti, zabraniti niti će se ograničiti stavljanje na tržište i/ili u uporabu mjerila ili proizvoda iz stavka 2. ovoga članka koji su označeni EZ oznakom ili žigom u skladu sa zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom i posebnim pravilnicima koji se odnose na dotična mjerila ili proizvode.

(5) EZ odobrenje tipa mjerila i EZ prva ovjera po svojoj su pravnoj snazi i učinku u potpunosti izjednačeni s odgovarajućim dokumentom izdanim od strane ovlaštene osobe Državnog zavoda za mjeriteljstvo u skladu s propisom kojim se uređuje način i provođenje ispitivanja tipa mjerila.

(6) Za predmete iz stavka 2. ovoga članka posebnim pravilnicima propisani su:

– postupci mjerenja i mjeriteljske značajke kao i tehnički zahtjevi koji se odnose na način projektiranja i funkcioniranja mjerila iz alineje 1 stavka 2. ovoga članka

– zahtjevi koji se odnose na mjerne jedinice, usklađivanje mjernih metoda i mjeriteljskog nadzora kao i sredstva potrebna za primjenu takvih metoda iz alineje 2 stavka 2. ovoga članka,

– zahtjevi koji se odnose na propisivanje, mjerne metode, mjeriteljski nadzor i označavanje količina pretpakiranih proizvoda iz alineje 3 stavka 2. ovoga članka.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/34/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. godine o zajedničkim odredbama za mjerne instrumente i za metode mjeriteljskog nadzora (Preinačena) (SL L 106/7, 28. 4. 2009.).

II. EZ ODOBRENJE TIPA MJERILA

Članak 3.

(1) EZ odobrenje tipa mjerila izdaje se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i odgovarajućih posebnih pravilnika.

(2) EZ odobrenje tipa mjerila predstavlja odobrenje za njihov pristup EZ prvoj ovjeri, a u slučaju da se ona ne zahtijeva, odobrenje za njihovo stavljanje na tržište i/ili u uporabu. Ako se posebnim pravilnicima, koji se primjenjuju na određenu vrstu mjerila, ona izuzimaju od EZ odobrenja tipa mjerila, takva mjerila moraju se izravno primati na EZ prvu ovjeru.

(3) Ako ispitna oprema to dozvoljava, Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: Zavod) izdat će EZ odobrenje tipa mjerila za svako mjerilo koje zadovoljava zahtjeve propisane ovim Pravilnikom i posebnim pravilnicima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila.

(4) Zahtjev za EZ odobrenje tipa mjerila može podnijeti proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik s poslovnim nastanom u Europskoj uniji. Za isto mjerilo zahtjev može biti podnesen samo u jednoj državi članici.

(5) Zavod, koji je izdao EZ odobrenje tipa mjerila, poduzima sve potrebne radnje kako bi osigurao obaviještenost o svim izmjenama ili dodacima odobrenog tipa mjerila. O takvim izmjenama obavještava ostale države članice.

(6) Za izmjene ili dodatke na odobrenom tipu mjerila potrebno je dodatno EZ odobrenje tipa mjerila ako takve promjene utječu ili bi mogle utjecati na mjerne rezultate ili na propisane uvjete za uporabu tih mjerila.

(7) Ako su odredbe ovoga Pravilnika ili odgovarajućeg posebnog pravilnika izmijenjene i prilagođene na takav način da bi izmijenjeni tip mogao biti odobren samo prema tim novim odredbama, za takav tip mjerila izdaje se novo EZ odobrenje tipa mjerila umjesto dodatka izvornom rješenju o EZ odobrenju tipa mjerila.

Članak 4.

EZ odobrenje tipa mjerila za pomoćnu opremu mora sadržavati:

– tipove mjerila na koje pomoćna oprema može biti pričvršćena ili ugrađena;

– opće uvjete za cjelovito funkcioniranje mjerila za koja je izdano odobrenje.

Članak 5.

(1) Kada mjerilo uspješno prođe ispitivanje za EZ odobrenje tipa mjerila propisano ovim Pravilnikom i posebnim pravilnicima koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, Zavod izdaje rješenje o EZ odobrenju tipa mjerila.

(2) Zavod prosljeđuje rješenje o EZ odobrenju tipa mjerila podnositelju zahtjeva.

(3) U slučaju predviđenom u članku 11. ovoga Pravilnika ili posebnim pravilnikom, podnositelj zahtjeva mora, a u svim ostalim slučajevima može, staviti ili omogućiti stavljanje EZ oznake odobrenja prikazane u rješenju o EZ odobrenju tipa mjerila na svako mjerilo koje je u skladu s odobrenim tipom.

Članak 6.

(1) EZ odobrenje tipa mjerila važi 10 godina. Valjanost EZ odobrenja tipa mjerila može se produljiti za uzastopna razdoblja od 10 godina. Broj mjerila koja se mogu proizvesti u skladu s odobrenim tipom nije ograničen.

(2) EZ odobrenja tipa mjerila izdana na temelju odredaba ovoga Pravilnika i posebnih pravilnika ne mogu se produljiti nakon stupanja na snagu bilo koje izmjene ili prilagodbe odredaba Unije, ako se takva EZ odobrenja tipa mjerila ne mogu izdati na temelju novih odredaba Unije.

(3) Ako se EZ odobrenje tipa mjerila ne produlji, takvo odobrenje nastavlja se primjenjivati na ona mjerila koja su već u uporabi.

(4) Kod primjene novih tehnika koje nisu regulirane posebnim pravilnikom moguće je izdati EZ odobrenje tipa mjerila s ograničenim djelovanjem (u daljnjem tekstu: EZ ograničeno odobrenje tipa mjerila) uz prethodne konzultacije s nadležnim tijelima ostalih država članica.

(5) EZ ograničeno odobrenje tipa mjerila može sadržavati sljedeća ograničenja:

– ograničenje broja mjerila koja mogu biti obuhvaćena odobrenjem;

– obvezu obavješćivanja Zavoda o mjestima ugradnje;

– ograničenja vezana uz područje uporabe;

– posebna ograničenja koja se odnose na primjenjive tehnike.

(6) EZ ograničeno odobrenje tipa mjerila može se izdati samo u sljedećim slučajevima:

– kada je za dotičnu vrstu mjerila stupio na snagu poseban pravilnik;

– kada nema odstupanja od najvećih dopuštenih pogrešaka propisanih posebnim pravilnikom.

(7) EZ ograničeno odobrenja tipa mjerila izdaje se na rok od najviše dvije godine, s mogućnošću dodatnog produljenja za najviše tri godine.

(8) Kada Zavod, koji je izdao EZ ograničeno odobrenje tipa mjerila iz stavka 4. ovoga članka, smatra da se primjena novih tehnika pokazala zadovoljavajućom, može pokrenuti postupak usklađivanja Dodatka I. i Dodatka II. ovoga Pravilnika i posebnih pravilnika s tehničkim napretkom pred Europskom komisijom u skladu s odgovarajućim postupkom.

Članak 7.

Ako se za određenu vrstu mjerila koja zadovoljavaju zahtjeve posebnih pravilnika ne zahtijeva EZ odobrenje tipa mjerila, proizvođač može na vlastitu odgovornost na takvu vrstu mjerila dodati poseban znak opisan u točki 3.3. Dodatka I. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Zavod će povući EZ odobrenje tipa mjerila ako:

– mjerila za koja je izdano ovo odobrenje nisu u skladu s odobrenim tipom ili odredbama odgovarajućih posebnih pravilnika;

– nisu zadovoljeni mjeriteljski zahtjevi specificirani u EZ odobrenju tipa mjerila ili u odredbama članka 6. stavaka 4. i 5. ovoga Pravilnika;

– utvrdi da je odobrenje izdano na nepropisan način.

(2) Zavod će povući EZ odobrenje tipa mjerila ako se kod mjerila koja su izrađena u skladu s odobrenim tipom tijekom uporabe otkrije nedostatak opće prirode, koji ih čini neprikladnim za njihovu predviđenu namjenu.

(3) Zavod će povući izdano EZ odobrenje tipa ako bude obaviješten od strane druge države članice o nedostatcima navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka, nakon prethodnih konzultacija s dotičnom državnom članicom.

(4) Kada utvrdi da je nastupio slučaj iz stavka 2. ovoga članka, Zavod može do daljnjega zabraniti stavljanje na tržište i u uporabu takvih mjerila.

(5) Zavod će obavijestiti ostale države članice i Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisiju) o povlačenju EZ odobrenja tipa mjerila, navodeći razloge na kojima se njegova odluka temelji.

(6) Zavod će primijeniti postupak iz stavka 4. i 5. ovoga članka na slučajeve iz stavka 1. ovoga članka i na mjerila koja su izuzeta od EZ prve ovjere, ako proizvođač nakon propisanog upozorenja ne uskladi mjerila s odobrenim tipom ili sa zahtjevima odgovarajućih posebnih pravilnika.

(7) Ako Zavod, koji je izdao EZ odobrenje tipa mjerila, osporava pojavu slučaja iz stavka 2. ovoga članka o kojoj je bio obaviješten ili osporava opravdanost mjera poduzetih u skladu sa stavkom 4. ovoga članka, pokušat će dogovorom riješiti spor s državama članicama.

(8) Zavod će informirati Komisiju o slučajevima propisanim ovim člankom.

III. EZ PRVA OVJERA

Članak 9.

(1) EZ prva ovjera je postupak ispitivanja novog ili izmijenjenog mjerila i ocjenjivanja njegove sukladnosti s odobrenim tipom i/ili zahtjevima ovoga Pravilnika i posebnih pravilnika koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila. EZ prva ovjera potvrđuje se EZ oznakom prve ovjere.

(2) EZ prva ovjera mjerila može se provesti i nekim drugim postupkom osim provjere svakog pojedinačnog mjerila u slučajevima koji su propisani posebnim pravilnicima i u skladu su s usvojenim postupcima.

(3) Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, ukoliko raspolažu odgovarajućom opremom, provodit će EZ prvu ovjeru onih mjerila koja prema navodima proizvođača posjeduju odgovarajuće mjeriteljske značajke i zadovoljavaju zahtjeve koji se odnose na tehničku konstrukciju i način funkcioniranja mjerila, a koji su propisani posebnim pravilnicima koji se odnose na dotičnu vrstu mjerila.

(4) Obaveza prihvaćanja mjerila koja nose EZ oznaku prve ovjere od strane Zavoda, u skladu s člankom 1. stavkom 4. ovoga Pravilnika traje do kraja sljedeće godine nakon one u kojoj je stavljena oznaka prve ovjere, osim ako posebnim pravilnicima nije utvrđeno duže razdoblje.

Članak 10.

(1) Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, koji provode ispitivanje mjerila dostavljeno na EZ prvu ovjeru, provjeravaju:

– pripada li mjerilo vrsti izuzetoj od EZ odobrenja tipa mjerila, te ako pripada, zadovoljava li zahtjeve u pogledu tehničke konstrukcije i načina funkcioniranja mjerila, koji su propisani posebnim pravilnicima koji se odnose na dotičnu vrstu mjerila;

– posjeduje li mjerilo EZ odobrenje tipa mjerila, a u slučaju da posjeduje, je li ono sukladno s odobrenim tipom i posebnim pravilnicima koji se odnose na dotičnu vrstu mjerila, a koji su na snazi na dan izdavanja tog EZ odobrenja tipa mjerila.

(2) Ispitivanje koje se provodi prilikom EZ prve ovjere u skladu s posebnim pravilnicima posebno se odnosi na:

– mjeriteljske značajke,

– najveće dopuštene pogreške,

– konstrukciju, koja pri normalnim uvjetima uporabe mjerila osigurava malu vjerojatnost značajnijeg pogoršanja mjeriteljskih značajki,

– prisutnost propisanih natpisa i pločica sa žigom odnosno predviđenog mjesta za stavljanje EZ ovjerne oznake.

Članak 11.

(1) Na mjerilo koje je uspješno prošlo EZ prvu ovjeru, u skladu sa zahtjevima ovoga Pravilnika i posebnih pravilnika, stavljaju se djelomične ili konačne EZ ovjerne oznake opisane u točki 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

(2) Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorni su za stavljanje oznaka iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s pravilima propisanim točkom 3. Dodatka II. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

Kod mjerila koja zadovoljavaju zahtjeve posebnih pravilnika, a za koja se ne zahtijeva EZ prva ovjera, za stavljanje posebne oznake opisane u točki 3.4. Dodatka I. ovog Pravilnika odgovoran je proizvođač.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA EZ ODOBRENJE TIPA MJERILA I EZ PRVU OVJERU

Članak 13.

Zavod će poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje uporabe oznaka ili natpisa na mjerilima, koji bi mogli biti pogrešno zamijenjeni s EZ oznakom ili žigom.

Članak 14.

Zavod će službenim putem obavijestiti Komisiju i druge države članice Europske unije o tijelima koja je ovlastio za provedbu postupka izdavanja rješenja o EZ odobrenju tipa mjerila, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Propisani natpisi moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

V. NADZOR MJERILA KOJA SU U UPORABI

Članak 16.

Posebnim pravilnicima utvrđeni su zahtjevi za nadzor mjerila u uporabi koja su označena EZ oznakom ili žigom, a posebno granice dopuštene pogreške u uporabi. Ako su nacionalnim propisima koji se odnose na mjerila koja ne nose EZ oznake ili natpise propisani blaži zahtjevi, oni mogu poslužiti kao kriteriji za nadzor mjerila.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Zavod će, u svim rješenjima koja se donose u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i posebnih pravilnika koji se odnose na pojedinu vrstu mjerila, a kojima se odbija izdavanje ili produženje EZ odobrenja tipa mjerila, povlači takvo odobrenje, odbija provođenje EZ prve ovjere ili zabranjuje stavljanje na tržište ili uporabu mjerila, navesti razloge na kojima se takvo rješenje temelji.

(2) Rješenja iz stavka 1. ovoga članka, koja sadrže i pouku o pravnom lijeku, Zavod dostavlja strani na koju se rješenje odnosi sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (»Narodne novine« broj 48/13).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/13

Urbroj: 558-01/2-16-3

Zagreb, 28. studenoga 2016.

Zamjenik ravnatelja
mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.

DODATAK I.

EZ ODOBRENJE TIPA MJERILA

1. Zahtjev za EZ odobrenje tipa mjerila

1.1 Zahtjev za EZ odobrenje tipa mjerila i službena prepiska moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Zavod ima pravo zahtijevati da svi priloženi dodaci također budu sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Podnositelj zahtjeva obavezan je istovremeno poslati po jedan primjerak svoga zahtjeva svim državama članicama.

1.2 Zahtjev mora sadržavati:

a) naziv i adresu proizvođača ili tvrtke, njegova/njezina ovlaštenog zastupnika ili predstavnika podnositelja zahtjeva;

b) vrstu mjerila;

c) predviđenu namjenu;

d) mjeriteljske značajke;

e) trgovačku oznaku, ako postoji, ili tip.

1.3 Zahtjev mora sadržavati i dokumente potrebne za procjenu mjerila u dva primjerka, a posebno:

1.3.1. opis, koji se odnosi na:

a) tehničku konstrukciju i način funkcioniranja mjerila;

b) zaštitne uređaje koji osiguravaju ispravan rad;

c) uređaje za namještanje i ugađanje;

d) predviđeno mjesto za stavljanje:

– ovjerne oznake,

– sigurnosne plombe (prema potrebi);

1.3.2 prikaz za sastavljanje uređaja i prema potrebi pojedinačni prikaz važnih sastavnica;

1.3.3. shematski prikaz načina rada uređaja, i prema potrebi fotografiju.

1.4. Uz zahtjev je potrebno priložiti već izdana nacionalna odobrenja tipa mjerila, ako postoje.

2. Ispitivanje za EZ odobrenje tipa mjerila

2.1. Ispitivanje za EZ odobrenje tipa mjerila sastoji se od:

2.1.1. provjere dokumenata i mjeriteljskih značajka tipa u laboratoriju mjeriteljskog servisa, ovlaštenom ispitnom laboratoriju ili na mjestu proizvodnje, dostave ili ugradnje,

2.1.2 provjere dostavljenih dokumenata, kada su poznate sve pojedinosti vezane uz mjeriteljske značajke tipa.

2.2. Ispitivanjem mora biti obuhvaćen cjelokupni način rada mjerila u normalnim uvjetima uporabe. U takvim uvjetima, mjerilo mora zadržati potrebne mjeriteljske značajke.

2.3. Priroda i djelokrug ispitivanja spomenutih u točki 2.1 navedeni su u posebnim pravilnicima.

2.4. Zavod će, prema potrebi, zahtijevati od podnositelja zahtijeva da mu za obavljanje ispitivanja za odobrenje tipa mjerila stavi na raspolaganje etalone, kao i odgovarajuća pomoćna sredstva i osoblje.

3. Rješenje o EZ odobrenju tipa mjerila i oznaka odobrenja

3.1. Rješenje o EZ odobrenju tipa mjerila sadrži rezultate ispitivanja tipa mjerila i njime se utvrđuju svi preostali zahtjevi koji se moraju zadovoljavati. Uz rješenje moraju biti priloženi opisi, nacrti i shematski prikazi potrebni za prepoznavanje tipa mjerila i za opis njegova rada. Oznaka odobrenja iz članka 5. ovoga Pravilnika je stilizirano slovo ε koje sadrži:

– u gornjem dijelu, jasno čitljivu kraticu države članice koja je izdala odobrenje te posljednje dvije znamenke godine u kojoj je odobrenje izdano,

– u donjem dijelu, oznaku (identifikacijski broj) tijela koje je izdalo odobrenje.

Primjer navedene oznake odobrenja prikazan je u točki 6.1. ovoga Dodatka.

3.2. U slučaju EZ ograničenog odobrenja, ispred stiliziranog slova ε, mora biti postavljeno slovo P, istih dimenzija.

Primjer navedene oznake ograničenog odobrenja prikazan je u točki 6.2. ovoga Dodatka.

3.3. Oznaka navedena u članku 7. ovoga Pravilnika jednaka je oznaci EZ odobrenja, osim što je stilizirano slovo ε okrenuto simetrično oko okomite osi i ne sadrži nikakve druge oznake, pod uvjetom da posebnim pravilnicima nije drugačije propisano.

Primjer navedene oznake prikazan je u točki 6.3. ovoga Dodatka.

3.4. Oznaka navedena u članku 12. ovoga Pravilnika jednaka je EZ oznaci odobrenja smještenoj u šesterokutu.

Primjer navedene oznake prikazan je u točki 6.4. ovoga Dodatka.

3.5. Oznake navedene u točkama 3.1. do 3.4. ovoga Dodatka i stavljene od strane proizvođača u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, moraju se nalaziti na vidljivom mjestu na svakom mjerilu i na cjelokupnoj pomoćnoj opremi dostavljenoj na ovjeru i moraju biti lako čitljive i neizbrisive. Ako njihovo stavljanje predstavlja tehnički problem, mogu se predvidjeti iznimke u posebnim pravilnicima ili se mogu prihvatiti nakon postizanja konsenzusa između nadležnih tijela pojedinih država članica.

4. Pohrana uzorka mjerila

Ako je tako predviđeno posebnim pravilnicima, Zavod koji je izdao odobrenje tipa mjerila može zahtijevati pohranu tipa mjerila za koje je izdao odobrenje, ako to smatra potrebnim. Umjesto uzorka mjerila, Zavod može odobriti pohranu dijelova mjerila, modela ili nacrta što će navesti u prilogu rješenja o EZ odobrenju tipa mjerila.

5. Objava odobrenja

5.1. Zavod dostavlja zainteresiranoj strani primjerak rješenja o EZ odobrenju tipa mjerila zajedno s pripadajućim prilogom koji istovremeno šalje Komisiji i ostalim državama članicama. Državama članicama mogu također biti dostavljeni i primjerci ispitnih izvješća, ukoliko one to zatraže.

5.2. Obavijesti o povlačenje rješenja o EZ odobrenju tipa mjerila kao i ostale obavijesti koje se odnose na opseg i rok važenja EZ odobrenja tipa mjerila također su podložne postupku obavješćivanja, u skladu s točkom 5.1. ovoga Dodatka.

5.3. Ako Zavod odbije izdati EZ odobrenje tipa mjerila, o svojoj odluci mora obavijestiti ostale države članice i Komisiju.

6. Znakovi koje se odnose na EZ odobrenje tipa mjerila

6.1. Znak EZ odobrenja tipa mjerila

Primjer:

6.2. Znak EZ ograničenog odobrenja tipa mjerila (vidi točku 3.2 ovoga Dodatka)

Primjer:

6.3. Znak izuzeća od EZ odobrenja tipa mjerila (vidi točku 3.3 ovoga Dodatka)

Primjer:

6.4. Znak EZ odobrenja tipa mjerila izuzeta od EZ prve ovjere (vidi točku 3.4. ovoga Dodatka)

Primjer:

DODATAK II.

EZ PRVA OVJERA

1. Općenito

1.1. EZ prva ovjera mjerila provodi se kroz jedan ili više postupaka (obično dva).

1.2. U skladu s odredbama posebnih pravilnika:

1.2.1. EZ prva ovjera mjerila provodi se u jednom postupku kod onih mjerila koja čine cjelinu prilikom napuštanja tvornice, odnosno, mjerila koja teoretski mogu biti dopremljena na mjesto ugradnje bez prethodnog rastavljanja;

1.2.2. EZ prva ovjera mjerila provodi se u dva ili više postupaka kod onih mjerila čiji ispravan način rada ovisi o uvjetima pod kojima su ugrađeni ili se koriste;

1.2.3. Prvim dijelom postupka ovjeravanja osigurava se sukladnost mjerila s odobrenim EZ tipom, odnosno u slučaju da se radi o mjerilima koja su izuzeta od odobrenja tipa, sukladnost s odgovarajućim odredbama posebnih pravilnika.

2. Mjesto EZ prve ovjere

2.1. Kada posebnim pravilnicima nije točno utvrđeno mjesto ovjeravanja, mjerila koja se ovjeravaju u jednom postupku, ovjeravaju se na mjestu koje odredi Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti.

2.2. Mjerila čije ovjeravanje se provodi u dva ili više postupaka ovjeravanja, ovjerava Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, ovisno o tome što je prikladnije.

2.2.1. Zadnji dio postupka ovjeravanja provodi se na mjestu ugradnje.

2.2.2. Ostali dijelovi postupka ovjeravanja provode se na način propisan točkom 2.1. ovoga Dodatka.

2.3. Kada se ovjeravanje obavlja izvan mjesta za ovjeravanje, Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje provodi ovjeravanje može od podnositelja zahtjeva zatražiti:

– da mu stavi na raspolaganje etalone i odgovarajuća sredstva u smislu materijala i pomoćnog osoblja za obavljanje ovjeravanja,

– da osigura presliku EZ potvrde o odobrenju tipa mjerila.

3. EZ žig prve ovjere

3.1. Opis EZ žiga prve ovjere

3.1.1. Prema odredbama posebnih pravilnika prilikom EZ prve ovjere potrebno je koristiti žigove u skladu s točkom 3.3 ovoga Dodatka, koji moraju odgovarati sljedećem opisu:

3.1.1.1. Konačni EZ ovjerni žig sastoji se od dvije oznake:

a) od prve oznake koja ima oblik malog slova ‘e’ koji sadrži:

– u gornjoj polovici, jasno čitljivu kraticu države članice u kojoj je provedeno početno ovjeravanje, a prema potrebi jedan ili više brojeva koji označavaju Zavod ili ovlašteno tijelo za ocjenjivanje sukladnosti,

– u donjoj polovici, identifikacijski broj ovlaštenog mjeritelja;

b) od druge oznake koja se sastoji od posljednjih dviju znamenaka godine ovjere u šesterokutu;

3.1.1.2. Žig EZ djelomične ovjere sastoji se samo od prve oznake koja ujedno služi i kao plomba.

3.2. Oblik i dimenzije ovjernih žigova

3.2.1. Crteži u nastavku prikazuju oblik, dimenzije i konture slova i brojeva koji se odnose na EZ žig prve ovjere, u skladu s točkom 3.1. ovoga Dodatka. Prva dva crteža prikazuju pojedinačne dijelove žiga dok treći prikazuje izgled cjelokupnog žiga. Dimenzije navedene na crtežima služe za orijentaciju; one su funkcija promjera kruga opisanog oko malog slova ‘e’ i oko polja šesterokuta.

Stvarni promjeri krugova opisanih oko žigova iznose 1,6 mm, 3,2 mm 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2. Zavod ostalim državama članicama dostavlja originalne crteže svog EZ žiga prve ovjere, čiji izgled odgovara prikazanim modelima iz priloženih crteža.

3.3. Postavljanje žigova

3.3.1. Konačni EZ ovjerni žig postavlja se na propisanom mjestu na mjerilu nakon što se ono ovjeri i nakon što je utvrđena njegova sukladnost s odgovarajućim mjeriteljskim zahtjevima.

3.3.2. EZ žig djelomične ovjere postavlja se:

3.3.2.1. kada se ovjera provodi u nekoliko postupaka na mjerilu ili dijelu mjerila koji zadovoljava propisane uvjete rada, koji su različiti od uvjeta na mjestu ugradnje, na mjestu gdje je postavljen žig s datumom ili na bilo kojem drugom mjestu koje je propisano posebnim pravilnicima;

3.3.2.2. u svim ostalim slučajevima kao plomba, na mjestima propisanim posebnim pravilnicima.